Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1993

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

I. WSTĘP

  

  

1. Podział administracyjny

  

Wigierski Park Narodowy dzieli się na dwa obręby leśne: Obręb Leśny Wigry i Obręb Leśny Maćkowa Ruda.

  

W skład Obrębu Leśnego Wigry wchodzą następujące obwody ochronne:

 • Obwód Ochronny Lipniak - składający się z dwóch obchodów: Wiatrołuża i Królówek.
 • Obwód Ochronny Krzywe - składający się z trzech obchodów: Samle, Krzywe i Leszczewek.
 • Obwód Ochronny Wigry - składający się z trzech obchodów: Sobolewo, Słupie i Wasilczyki.

W skład Obrębu Leśnego Maćkowa Ruda wchodzą następujące obwody ochronne:

 • Obwód Ochronny Powały - składający się z jednego obchodu: Powały.
 • Obwód Ochronny Krusznik - składający się z dwóch obchodów: Krusznik i Tobołowo.
 • Obwód Ochronny Maćkowa Ruda - składający się z trzech obchodów: Mikołajewo, Maćkowa Ruda i Czerwony Krzyż.
 • Obwód Ochronny Wysoki Most - składający się z dwóch obchodów: Wysoki Most i Sarnetki.

Obecnie trwają prace nad wyodrębnieniem z obrębów leśnych Obrębu Wodnego Wigry. W jego skład wejdą następujące jeziora: Wigry, Pierty, Omułówek, Białe k. Piert, Królówek, Leszczewek, Postaw, Białe, Muliczne, Suchar Wielki, Okrągłe, Czarne k. Gawrych Rudy, Długie, Mulaczysko, Krusznik, Klonek, Czarne k. Bryzgla.

  

  

2. Powierzchnia parku

  

Całkowita powierzchnia parku wynosi 15113,31 ha (załączniki nr 1, 2, 3). Zwiększenie powierzchni w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło na skutek:

 • przejęcia gruntów należących do Państwowego Funduszu Ziemi w obrębie ewidencyjnym wsi Mikołajewo o pow. 0,20 ha w tym 0,19 powierzchni leśnej i 0.01 pastwiska,
 • aktualizacji pomiarów powierzchni wód WPN (z 2844,49 ha na 2922,48 ha).

Obszar Wigierskiego Parku Narodowego położony jest w granicach administracyjnych czterech gmin:

 1. Suwałki - o łącznej powierzchni 8068.68 ha, z czego:
  - 6735,62 ha znajduje się w zarządzie Parku,
  - 49,25 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Rejonu Dróg Publicznych w Suwałkach, Komendy Policji, Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Suwałkach, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach),
  - 1143,97 ha stanowi własność prywatną,
  - 139,43 ha stanowi pozostałą własność, a mianowicie: Urzędu Gminy w Suwałkach, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wigrach, PTTK w Suwałkach, Przedsiębiorstwa Żegluga, Banku Spółdzielczego, Szkoły Gminnej, PZW, Zw. Zawodowego Metalowców, Zw. Zaw. Pracowników Handlu i Spółdzielczości, GS "Samopomoc Chłopska", Zakładu Płyt Wiórowych, Urzędu Pocztowo-Telekom., Spółdz. Kółek Rolniczych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Spółdzielni Mleczarskiej, Mienie Komunalne, Wspólnoty Wsi, użytkowników nieznanych.
 2. Krasnopol - o łącznej powierzchni 1431,41 ha, z czego:
  - 788,62 ha znajduje się w zarządzie Parku,
  - 19,00 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Rejonu Dróg Publicznych w Suwałkach, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach),
  - 620,34 ha stanowi własność prywatną,
  - 3,45 ha stanowi własność pozostałą, a mianowicie: Urzędu Gminy w Krasnopolu oraz Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krasnopolu.
 3. Nowinka - o łącznej powierzchni 1838,34 ha, z czego:
  - 1154,59 ha znajduje się w zarządzie Parku,
  - 11,65 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Białymstoku, Rejon Dróg Publicznych w Augustowie),
  - 641,51 ha stanowi własność prywatną,
  - 30,59 ha stanowi własność pozostałą a mianowicie: Urzędu Gminy w Nowince, Wspólnoty Gruntowej Wsi Zakąty, Gm. Zespołu Ekonom-Admin. Szkół w Nowince.
 4. Giby - o łącznej powierzchni 3774,88 ha, z czego:
  - 3682,38 ha znajduje się w zarządzie parku,
  - 16,28 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Rejon Dróg Publicznych w Suwałkach, Rejon Dróg Publicznych w Augustowie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach),
  - 99,02 ha stanowi własność prywatną.

Szczegółowe dane zestawienia powierzchni wg gmin i własności przedstawia zał. nr 3.

  

  

3. Wykupy gruntów i budynków

  

W roku 1993 Wigierski Park Narodowy nie dokonywał wykupu gruntów i budynków.

W roku 1994 i w latach następnych planuje się wykupić 132 ha gruntów położonych na wyspach na jeziorach Wigry i Długie (ok. 40 ha), wokół jezior Królówek, Gałęziste, Samle i Białe oraz wzdłuż rzek Wiatrołuża i Kamionka. Większość tych gruntów przedstawia wysoką wartość przyrodniczą i po ich wykupieniu wejdą w skład obszarów objętych ochroną ścisłą.

  

  

4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

  

Wigierski Park Narodowy rozpoczął prace nad sporządzeniem planu ochrony parku w 1990 roku, na który miały się składać: operat urządzania rezerwatowego gospodarstwa leśnego, operat urządzania rezerwatowego gospodarstwa wodnego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Wigierskiego Parku Narodowego (MPZPOFWPN). Plan miał być tworzony wspólnie z gminami leżącymi na terenie Parku i w jego sąsiedztwie. Ważne dla sporządzania tego planu było podjęcie przez pięć gmin uchwał samorządowych mówiących o konieczności rozpoczęcia prac nad nowym planem z uwagi na powstanie Wigierskiego Parku Narodowego. Po wielu istotnych korektach w koncepcji sporządzania planów ochrony parków narodowych odstąpiono od tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego uzgadniając przy tym, że na Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego będą się składały następujące elementy:

 1. Plan ochrony ekosystemów leśnych i lądowych ekosystemów nieleśnych.
 2. Plan ochrony ekosystemów wodnych.
 3. Elementy zagospodarowania przestrzennego terenu parku i jego strefy ochronnej dla potrzeb ochrony parku.

Zagadnienia ochrony gatunkowej znajdą się w planach ochrony ekosystemów lądowych i wodnych.

Ogólny koszt sporządzenia planu oszacowano wstępnie na kwotę 5,325 mln zł (wg cen z początku 1993 roku), z czego:

 • na plan ochrony ekosystemów leśnych i lądowych ekosystemów nieleśnych zaplanowano 3,322 mln zł,
 • na opracowanie "Elementy zagospodarowania przestrzennego WPN i jego strefy ochronnej dla potrzeb planu ochrony Parku" przeznaczono 400 mln zł,
 • na plan ochrony ekosystemów wodnych planuje się wstępnie przeznaczyć 1,500 mln zł,
 • na tzw. zamknięcie planu, uzgodnienia i materiały 100 mln zł.

Do chwili obecnej wydatkowano na plan ochrony Parku 1,745 mln zł (1,345 mln na plan ochrony ekosystemów lądowych, 400 mln na elementy zagospodarowania przestrzennego), z czego Wigierski Park Narodowy poniósł z działalności własnego gospodarstwa pomocniczego koszty w wysokości 590 mln zł a pozostałe 2/3 kwoty (1.155 mln zł) otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W chwili obecnej Park posiada na koncie specjalnym, finansującym plany ochrony tylko 106 mln zł z NFOŚiGW. Pozostałe środki należy uzyskać w formie dotacji budżetowej do gospodarstwa pomocniczego, ponieważ Fundusz zaprzestał finansować tworzenie planów ochrony parków.

W przypadku należytej dotacji finansowej przewiduje się zakończenie sporządzania planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego na grudzień 1996 roku.

Poszczególne plany ochrony Parku będą składać się z wielu elementów.

  

Plan ochrony ekosystemów leśnych i lądowych ekosystemów nieleśnych składać się będzie z:

 • oceny stanu posiadania tj. jednorazowego porządkowania stanu posiadania,
 • opracowania mapy glebowej,
 • inwentaryzacji fitosocjologicznej tj. między innymi z ustalenia zespołów roślinnych,
 • inwentaryzacji przyrodniczej wyłączeń leśnych i nieleśnych (opisy taksacyjne),
 • opracowania i zestawienia planów rzeczowych ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na okres 20-letni.

Plan ochrony ekosystemów wodnych będzie się składał między innymi z:

 • oceny aktualnego stanu i prognozowania zmian zasobów wodnych,
 • charakterystyki obiektów wodnych pod względem fizjograficznym, fizyko-chemicznym, biologicznym i ekologicznym,
 • zasad ochrony i użytkowania ekosystemów wodnych (ochrona awifauny, ichtiofauny, turystyka itd.),
 • wskazań planu ochrony ekosystemów wodnych do innych planów szczegółowych.

Elementy planu ochrony gatunkowej umieszczone w planach ochrony ekosystemów lądowych i wodnych będą dotyczyły:

 • inwentaryzacji na poziomie gatunku jak i ekosystemu,
 • oceny jakościowo-ilościowej zespołów
 • ewidencji źródeł zagrożenia
 • sposobów ochrony oraz oddziaływania na populację w przypadkach konfliktowych.

Opracowanie dotyczące elementów zagospodarowania przestrzennego Parku i jego strefy ochronnej zawiera między innymi:

 • delimitację granic,
 • inwentaryzację skażeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego,
 • czynniki antropogeniczne wpływające na przyrodę Parku (rolnictwo, turystyka, mieszkalnictwo, komunikacja, usługi, tereny produkcji różnej itd.),
 • sposoby eliminacji zagrożeń i degradacji środowiska,
 • zagospodarowanie turystyczne,
 • ochronę dóbr kulturowych i etnicznych,
 • ochronę krajobrazu,
 • wskazania do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin.

Sporządzany obecnie Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego jest w poszczególnych elementach w różnym stopniu zaawansowany. Do chwili obecnej nie rozpoczęto generalnie sporządzania planu ochrony ekosystemów wodnych, chociaż wiele innych zrealizowanych i realizowanych prac może stać się elementami do tego planu. Opracowanie "Elementy zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb Parku i jego otuliny" zostało zakończone i przyjęte przez dyrekcję WPN.

Umowę na tę część planu ochrony dyrekcja podpisała na kwotę 400 mln zł z Zakładem Usług Ekologicznych "Zielone Płuca Polski" Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Suwałkach.

  

Plan ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych jest mocno zaawansowany. Główni jego wykonawcy to: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Białegostoku, które wykonało ocenę stanu posiadania i prace geodezyjne na podstawie umów z WPN nr 776 i 788, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Warszawy, które na podstawie umowy nr 812 wykonuje zagadnienia glebowe, fitosocjologiczne, opisy taksacyjne oraz opracowanie rzeczowe planów ochrony, Zakład Usług Ekologicznych "Zielone Płuca Polski" opracowuje na podstawie umowy nr 7/7/92 zagadnienia fitosocjologiczne i waloryzację przyrodniczą terenów nie będących własnością Parku.

  

Szczegółowy harmonogram wykonanych prac przedstawiają poniższe zestawienia.

  

PLAN OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I LĄDOWYCH EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH

 

a) Ekosystemy leśne

  

Termin

wykonania

Wyszczególnienie Koszt

wykonania

Instytucja

wykon.

Finanso-

wanie

1990 Ocena stanu posiadania,

pomiar uzupełniający,

podkłady mapowe

261 BULiGL

Białystok

Gosp.

Pomocn.

1991 j.w. 157 j.w. j.w.
1992 j.w. 1 j.w. j.w.
1992 j.w. 55 j.w. NFOSiGW
1992 Prace glebowo

-siedliskowe

112 BULiGL

Warszawa

Gosp.

Pomocn.

1992 j.w. 68 j.w. NFOSiGW
1993 Prace glebowo

-siedliskowe

i fitosocjologiczne

59 j.w. Gosp.

Pomocn.

1993 j.w. 508 j.w. NFOSiGW
 

Razem

1221    

  

Do wykonania pozostaje:

  

Termin

wykonania

Wyszczególnienie Koszt

wykonania

Instytucja

wykon.

Finanso-

wanie

1994/

1995

Prace glebowo-

siedliskowe

i fitosocjologiczne:

  BULiGL

Warszawa

?

 

- prace terenowe 123
- prace laboratoryj. 68
- prace kameralne 432
1994/

1995

Prace urządzeniowe   j.w. j.w.
- prace terenowe 650
- prace kameralne 628
 

Razem

1278    

  

 

b) Lądowe ekosystemy nieleśne

  

Termin

wykonania

Wyszczególnienie Koszt

wykonania

Instytucja

wykon.

Finanso-

wanie

14.08.92 Prace terenowe

- aspekt letni

zdjęcia fitosocj.

inwentaryzacja

35 ZUE

Zielone

Płuca

Polski

NFOSiGW
12.05.93 Aspekt wiosenny 25 j.w. j.w.
17.02.93 Prace kameralne 35 j.w. j.w.
07.10.93 Aspekt jesienny 29 j.w. j.w.
 

Razem

124    

 

Do wykonania pozostaje:

 

Termin

wykonania

Wyszczególnienie Koszt

wykonania

Instytucja

wykon.

Finanso-

wanie

1994 Uzupełniające badania

terenowe

26 ZUE

Zielone

Płuca

Polski

?
1994 Prace kameralne 45 j.w. j.w.
 

Razem

71    

  

  

  

5. Kronika parku

  

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego prowadzona jest od czasu jego powstania i obejmuje lata 1989-1992. Obecnie opracowywany jest rok 1993.

  

  

6. Łączność

  

W roku 1992 został opracowany pod kierunkiem Prof. dr. hab. inż. Tytusa Karlikowskiego "Program Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Wigierskiego Parku Narodowego". Jednym z elementów jego realizacji była poprawa systemu łączności na terenie Parku. W WPN założona została sieć radiotelefoniczna, na którą składają się:

 • 15 sztuk radiotelefonów bazowych japońskiej firmy Yaesu,
 • 12 sztuk radiotelefonów przewoźnych (w tym 10 szt. japońskiej firmy Yaesu i 2 szt. polskiej firmy Radmor)
 • 30 sztuk radiotelefonów noszonych amerykańskiej firmy Midland typu 70-045D-48C
 • Interface telefoniczny LL-2 umożliwiający pracę parkowej sieci łączności radiowej z ogólnokrajową siecią telefoniczną.

W łączność telefoniczną przewodową wyposażone są: budynek dyrekcji Parku wraz z siecią numerów wewnętrznych, leśniczówka O.O. Krzywe (numer wewnętrzny dyrekcji), leśniczówka O.O. Wysoki Most, podleśniczówka O.O. Krzywe (Leszczewek), leśniczówka Gawarzec (O.O. Wigry), nadleśniczówka Obrębu Maćkowa Ruda, podleśniczówka Lipowe, Ośrodek nad Zatoką Słupiańską, rybakówka we wsi Czerwony Folwark i do wykorzystania numer tel. we wsi Płociczno.

Potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego to zakup dalszych radiotelefonów :

 • bazowych w ilości: 3 szt.
 • przewoźnych w ilości 4 szt.
 • noszonych w ilości 7 szt.
  oraz założenie telefonu w leśniczówce Krusznik.

  

7. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

  

Wigierski Park Narodowy przejął protokólarnie w 1993 roku następujące nieruchomości:

 • z PFZ działkę nr 24/1 w miejscowości Mikołajewo o pow. 0,20 ha. (0,19 ha lasu i 0,01 ha pastwiska),
 • majątek po Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Giżycku.

W skład jego weszły następujące środki trwałe: stawy w Magdalenowie, 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 4 budynki mieszkalne dwurodzinne, 4 chlewy, 4 szopy, 2 magazyny ogólne, magazyn materiałów pędnych, budynek gospodarczy, wylęgarnia ryb, lodownia, garaż, 2 zbiorniki stalowe podziemne, pompownia, odprowadzalnik wylęgarni, śluza przy wylęgarni, 2 linie N/W, ogrodzenia (Tartak, Czerwony Folwark, Bryzgiel), pomost, kuter rybacki, drogi dojazdowe, plac gospodarczy (łączna wartość przejętego majątku - 3 928 859 000, umorzenie - 1 330 850 000).

  

  

8. Powiększenie parku

  

W ramach zmiany granicy Wigierskiego Parku Narodowego, głównie ze względu na fakt włączenia gruntów należących do Parku położonych poza jego granicami, planuje się następujące poszerzenie Parku na terenie Gminy Suwałki:

 • w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża I, na łączną powierzchnię 28,53 ha z czego z Nadleśnictwa Suwałki przejęto 1,64 ha,
 • w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo, na łączną powierzchnię 12,80 ha z czego z Nadleśnictwa Suwałki przejęto 3,63 ha, natomiast 4,80 ha stanowi jezioro Mozguć.

Powiększenie Parku o w/w grunty nastąpi w ramach korekty Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 roku w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego.

  

  

  

II. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

 1. Rosnące zanieczyszczenie wód.
 2. Podejmowane próby nielegalnej zabudowy przestrzennej.
 3. Nadmierny ruch samochodowy - zanieczyszczenie, hałas, ginąca zwierzyna.
 4. Nadmierna zabudowa terenów - ochrona krajobrazu.
 5. Znaczne zmiany powodowane przez zwierzynę dziką w drzewostanach Parku.
 6. Nadmierna penetracja przez ludzi niektórych rejonów Parku.
 7. Brak właściwego dla potrzeb parku narodowego zagospodarowania przestrzennego.
 8. Zaśmiecanie lasów i wód przez turystów.
 9. Silne wypadanie świerka w drzewostanach starszych klas wieku.

  

  

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ

     WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

 1. Kontynuacja prac nad planem ochrony Parku z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przejęcie za porozumieniem stron od Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Giżycku wód, środków trwałych, brygady rybackiej "Wigry" (cofnięcie dla PGRyb pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Parku do celów rybackich).
 3. Prowadzenie prac nad prawidłowym zagospodarowaniem turystycznym Wigierskiego Parku Narodowego, w tym między innymi ustawienie kontenerów i koszy na nieczystości, oraz ubikacji ekologicznych.
 4. Wprowadzenie w życie nowego regulaminu połowu ryb na wodach WPN 5. Uaktualnienie zasad sprzedaży licencji wędkarskich.
 5. Uaktualnienie stref ochronnych w pobliżu gniazd rzadkich gatunków ptaków (orlik krzykliwy, bocian czarny).
 6. Uaktualnienie stref ochronnych dla gatunków ptaków lęgowych na jeziorze Wigry.
 7. Wzmocnienie dozoru nad obszarami objętymi ochroną ścisłą.
 8. Opracowanie programu czynnej ochrony ichtiofauny w wodach Parku.
 9. Założenie posterunków meteorologicznych dla potrzeb ochrony ppoż. oraz badań naukowych.
 10. Remont płotu z żerdzi zmniejszającego szkody powodowane przez zwierzynę na polach wsi Maćkowa Ruda i Wysoki Most (ok. 2250 m).
 11. Wyznaczenie i wykonanie nowych, leśnych miejsc postoju pojazdów.
 12. Ukończenie remontu parkingu w miejscowości Leszczewek.
 13. Prowadzenie prac badawczych w ramach monitoringu jakości wód Czarnej Hańczy.
 14. Przeprowadzenie inwentaryzacji studni na terenie Parku i wykonanie analizy jakościowej wody.
 15. Ustawienie ekologicznych urządzeń sanitarnych na 14 polach biwakowych i parkingach.
 16. Ustawienie kontenerów i koszy na nieczystości.
 17. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc odpoczynku.
 18. Wykonanie i ustawienie drogowskazów informacyjnych na szlakach turystycznych.
 19. Wyznaczenie i oznakowanie szlaków rowerowych.
 20. Doprowadzenie do likwidacji wzniesionych bez zezwolenia domków letniskowych w Leszczewie, Bryzglu i Zakątach.
 21. Współdziałanie z różnymi instytucjami w celu zwalczania kłusownictwa .
 22. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Parku (studia podyplomowe, kursy, seminaria, szkolenia).
 23. Powołanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej nad Zatoką Słupiańską.

  

  

IV. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

  

1. Ochrona przyrody

 1. Uaktualniono strefy ochronne wokół gniazd rzadkich gatunków ptaków.
 2. Zamknięto drogi wjazdowe do obszarów objętych ochroną ścisłą.
 3. Wprowadzono czasowe ograniczenia wstępu na niektóre obszary Parku.
 4. Wzmożono ochronę ppoż. poprzez dyżury w dyrekcji Parku i patrole w terenie.
 5. Zwiększono kontrolę przeciwko kłusownictwu na jeziorach i szkodnictwu leśnemu. Ogółem wypisano 33 mandaty i wszczęto dochodzenia w 8 sprawach dotyczących kradzieży drewna ,w tym 5 spraw skierowano do sądu.

  

2. Działalność naukowa

 1. W 1993 roku pracownicy Parku realizowali 10 tematów badawczych (zał. nr 5). Dwa z nich rozpoczęto w 1993 roku, a pozostałe są kontynuacją z poprzednich lat.
  Zawieszony został na rok temat dotyczący orientacji przestrzennej Dasypoda altercator. Opracowania pięciu tematów zostaną w 1994 roku złożone do druku.
 2. 19 tematów zostało oficjalnie zgłoszonych do realizacji w 1993 roku przez placówki naukowe obce (zał. nr 4).
  Część z nich została już zakończona i złożona do druku.
 3. W 1993 roku pracownicy Parku opublikowali 3 prace naukowe, a 4 złożyli do druku.

  

3. Działalność dydaktyczna

 1. Pracownicy WPN oprowadzili po terenie Parku 87 wycieczek, w tym 16 zagranicznych.
 2. Zorganizowano wystawy:
  - " Spotkanie po latach" - wystawa pamiątek (zdjęć, książek, czasopism oraz przedmiotów) związanych z Harcerstwem Wigierskim.
  - wystawa rysunków wykonanych przez dzieci i młodzież z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
  - wystawa - " Ochrona środowiska w rysunku satyrycznym"
 3. Wzrosła liczba eksponatów i materiałów dydaktycznych:
  - skórki gryzoni owadożernych,
  - lis (do wypreparowania), dwa bobry, kret, gronostaj, jastrząb gołębiarz,
  - filmy przyrodnicze: "Bobrze, czy na Wigrach jest dobrze?", "Ballada o Czarnej Hańczy"
 4. Wzbogacono bibliotekę WPN o kolejne 296 pozycji książek i czasopism.
 5. Pracownicy WPN wygłosili 34 prelekcje o tematyce przyrodniczej, zarówno w szkołach, jak i innych instytucjach.
 6. Pracownicy WPN brali udział w 16 sympozjach, zjazdach, warsztatach i konferencjach naukowych krajowych i 2 zagranicznych, gdzie wygłosili 7 referatów.
  Seminaria, sympozja i konferencje:
  "Dlaczego Parki Narodowe?" - Społ. L.O. w Suwałkach,
  "Las jesienią" - Woj. Ośr. Metod. w Suwałkach,
  "Park i Ludzie" - WPN,
  "Turystyka na obszarach chronionych" - UŁ,
  "Ochrona ichtiofauny w parkach narodowych" - WPN,
  "Różnorodność gatunkowa lub jej brak - przyczyny i skutki zmian" - IE PAN Warszawa,
  "System informacji geograficznej w polskich parkach narodowych" - Zaborów k. Warszawy,
  "2-lata działalności GRID" - Warszawa,
  "Geograficzne systemy informacji (GIS) w polskich parkach narodowych" - Warszawa,
  - ZMOŚ - Meteorologia i Hydrologia - Tarnów Jezierny k. Sławy Śl.,
  - ZMOŚ - Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów w Szczecinku - Storkowie,
  - LXIV Zjazd Naukowy PTG na Suwalszczyźnie,
  - Studium Podyplomowe Ochrony Środowiska.
 7. Pracownicy Parku brali m. innymi udział w następujących imprezach:
  - Ogólnopolski Rajd Wigierski,
  - Kultura i Środowisko - spotkania suwalskie,
  - Warsztaty Artystyczne,
  - Targi Ekologiczne w Poznaniu,
  - Międzynarodowy Festiwal Filmów o Parkach Narodowych i Rezerwatach we Włoszech,
  - Regaty Żeglarskie o "Puchar Juweny".

    

4. Turystyka

 1. Na terenie WPN funkcjonowały następujące obiekty turystyczne: 1 stanica wodna w Wysokim Moście oraz 8 ogólnie dostępnych miejsc biwakowania (4 stanowiące wł. Parku, w tym jedno miejsce przeznaczone na obóz harcerski, 2 pola prywatne i 2 pola PTTK Oddz. Suwałki). Na polach biwakowych WPN przebywało łącznie 2516 osób.
 2. zagospodarowano szlaki turystyczne - drogowskazy, strzałki kierunkowe, miejsca odpoczynku, kosze na śmieci,
 3. wyznakowano szlaki rowerowe,
 4. ukończono remont parkingu w Leszczewku,
 5. wykonano miejsce postoju pojazdów w oddz. 211 O.O. Maćkowa Ruda,
 6. ustawiono toalety ekologiczne na biwakach i parkingach,
 7. ustawiono kontenery na nieczystości,
 8. oznakowano parkingi i miejsca postoju pojazdów.

W roku 1993 Wigierski Park Narodowy odwiedziło ok. 60 tys. osób.

  

Turyści korzystali ze zorganizowanej bazy noclegowej (około 44 000 osób) w postaci 10 ośrodków wypoczynkowych i campingów oraz z 8 pól namiotowych.

Zorganizowana baza noclegowa na terenie WPN dysponuje około 1800 miejscami, w tym 800 w ośrodkach oraz 1000 na polach namiotowych. Baza niezorganizowana może obsłużyć następne 800-1000 osób.

Nadmierną koncentrację ruchu turystycznego zaobserwowano we wsiach położonych wokół jeziora Wigry (Gawrych Ruda, Stary Folwark, Wigry, Cimochowizna, Bryzgiel, Mikołajewo i Rosochaty Róg).

  

  

  

Dalej »