Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1993

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

ZAŁĄCZNIKI

  

  

Załącznik nr 1.

Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania (stan na 31 grudnia 1993 r.)

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Sk. Państwa Inna własność Razem %
Parku Inny zarz. prywatna pozostała

1.

Powierzchnia ogółem

12 361,21

96,18

2 482,04

173,88

15 113,31

100

2.

Grunt leśne ogółem

8 747,61

-

421,19

20,80

9189,60

60,8

2.1

w tym nie zalesione

9,00

- - -

9,00

 

3.

Grunty rolne ogółem

279,59

0,12

1 879,82

98,98

2 258,51

14,9

3.1

w tym do zalesienia

10,47

-

57,05

1,88

69,40

0,5

4.

Grunty orne ogółem

177,12

0,11

1 463,29

67,82

1 708,34

11,3

4.1

w tym na cele Parku

16,40

- - -

16,40

0,1

4.2

deputaty

61,48

- - -

61,48

0,4

4,3

wydzierżawione

46,69

- - -

46,69

0,3

4.4

nieużytkowane

 

- - -

 

 

5.

Sady

0,59

-

10,38

0,42

11,39

 

6.

Łąki i pastwiska ogółem

101,99

0,01

406,15

30,64

538,79

3,6

6.1

w tym na cele Parku

-

- - -

19.7

 

6.2

deputaty

27,13

- - -

27,31

0,2

6.3

wydzierżawione

12,11

- - -

12,11

0,1

6.4

nieużytkowane

42,75

- - -

42,75

 

7.

Wody ogółem

2 922,48

5,16

2,51

1,83

2 931,98

19,4

7.1

w tym jeziora hodowl. - - - - - -

7.2

stawy hodowl. - - - - - -

8.

Grunty zadrzew. i zakrz.

Brak danych

9.

Nieużytki

187,38

-

133,71

5,23

326,32

2,2

10.

Tereny pozostałe ogółem

224,14

90,90

44,81

47,04

406,89

2,7

10.1

w tym użytki kopalne

1,86

- -

2,69

4,55

 

10.2

drogi

188,21

90,76

0,40

34,49

313,86

 

10.3

koleje i in. kom

12,09

- - -

12,09

 

10.4

ter. zabudow.

7,18

0,14

44,15

8,65

60,12

 

10.5

ter.ziel. osiedl.

6,74

- -

0,67

7,41

 

10.6

niezabudowane - -

0,26

0,54

0,80

 

10.7

tereny różne

8,06

- - -

8,06

 
  

  

Załącznik nr 2.

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności (stan na 31 grudnia 1993 r.)

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Sk. Państwa Inna własność Razem %
Parku Inny zarz. prywatna pozostała

1.

Powierzchnia ogółem

12 361,21

96,18

2 482,04

173,88

15 113,31

100

2.

Pow. obj. ochr. ścisłą

1 342,92

-

-

-

1 342,92

8,9

2.1

w tym leśna

1 074,80

-

-

-

1 074,80

7,1

3.

Pow. obj. ochr. częściową

10 841,27

-

-

-

10 841,27

71,7

3.1

w tym leśna

7 672,81

-

-

-

7 672,81

50,8

4.

Pow. obj. ochr. krajobrazu

177,02

96,18

2 482,04

173,47

2 928,71

19,4

4.1

w tym leśna

-

-

421,19

20,80

441,99

2,9

5.

Pow. nie obj. ochroną

-

-

-

-

-

-

5.1

w tym grunty ekonom.

-

-

-

-

-

-

5.2

gr. pod zabud.

-

-

-

-

-

-

  

  

Załącznik nr 3.

Zestawienie powierzchni wg gmin (stan na 31 grudnia 1993 r.) w ha

 

Nazwa

gminy

Własność skarbu państwa
w zarządzie parku w innym zarządzie
razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

Suwałki 6735,62 3995,24 131,06 2411,48 105,66 92,18 49,25   0,12 3,20   45,93
Krasnopol 788,62 648,94 64,71 39,28 16,10 19,59 19,00     1,65   17,35
Nowinka 1154,59 629,35 20,77 449,02 39,23 16,22 11,65         11,65
Giby 3682,38 3474,08 63,06 22,70 26,39 96,15 16,28     0,31   15,97
Razem 12361,21 8747,61 279,60 2922,48 187,38 224,14 96,18   0,12 5,16   90,90

   

Nazwa

gminy

Inna własność
prywatna pozostała
razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

Suwałki 1143,97 210,67 861,44 2,20 42,58 27,08 139,84 14,83 90.61 1,74 4,99 27,67
Krasnopol 620,34 99,40 453,72 0,15 58,22 8,85 3,45   0,75     2,70
Nowinka 641,51 99,02 508,20 0,16 27,12 7,01 30,59 5,97 7,62 0,09 0,24 16,67
Giby 76,22 12,10 56,46   5,79 1,87            
Razem 2482,04 421,19 1879,82 2,51 133,88 44,81 173,88 20,80 98,98 1,83 5,23 47,04

  

Nazwa

gminy

Ogółem wł. skarbu państwa inna własność
w zarządzie parku w innym

zarządzie

prywatna pozostała
Suwałki

8 068,68

6 735,62

49,25

1 143,97

139,84
Krasnopol

1 431,41

788,62

19,00

620,34

3,45
Nowinka

1 835,34

1 154,59

11,65

641,51

30,59
Giby

3 774,88

3 682,38

16,28

76,22

-
Razem

15 113,31

12 361,21

96,18

2 482,04

173,88

  

  

Załącznik nr 4.

Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej w 1994 roku

  

Liczba realizowanych

prac naukowych

Nakłady

poniesione na

badania

w tys. zł

Muzeum

Liczba

imprez

dydaktycz.

itp.

Liczba nowych

wydawnictw

popularno

-poznawczych

folderów

Liczba

ścieżek

dydaktycz.

własnych

parku

obcych placówek

liczba

osób

odwiedz.

wartość

zbiorów

w tys. zł

zleconych

przez park

własnych

jednostek

10

0

19

 

3000

ok. 20 mln

91

0

0

  

  

Załącznik nr 5.

Wykaz realizowanych prac naukowo badawczych w 1993 r.

  

Prace własne
Lp. Tytuł Wykonawca rok

 rozpocz.

planow.

 zakończ.

1 Monitoring jakości wód Czarnej Hańczy PNB WPN 1989 -
2 Badania populacji bezkręgowców PNB WPN 1989 1994
3 Struktura zgrupowań Apoidea

w różnowiekowych drzewostanach borowych WPN

PNB WPN 1989 1994
4 Zasoby naturalne pszczołowatych WPN  PNB WPN 1989 1994
5 Mrówki (Formicidae) WPN PNB WPN 1989 1995
6 Biegaczowate (Carbidae) WPH PNB WPN 1989 1995
7 Osy (Vespidae) WPH PNB WPN 1989 1995
8. Badania właściwości fizyczno-chemicznych wód

w studniach kopanych WPN

PNB WPN 1993 1993
9 Glony torfowisk i sucharów WPN PNB WPN 1993 1995
10 Zmiany w faunie pszczół środowiska leśnego

jako element monitoringu ekologicznego

PNB WPN 1989 1994
Prace obce  
Lp. Tytuł Wykonawca rok

rozpocz.

planow.

zakończ.

1 Chruściki (Trichoptera) jeziora Wigry 1993 1994
2 Bogactwo gatunkowe ssaków

w parkach narodowych wschodniej Polski

SGGW Warszawa 1993 1994
3 Ginące i zagrożone gatunki flory polskiej - glony UW Warszawa 1993 1993
4 Pyrenomycetes polskich parków narodowych IB PAN Wrocław 1993 1993
5 Arenei wybranych środowisk WPN UW Białystok 1991 1994
6 Syrphidae Wigierskiego Parku Narodowego 1989 1994
7 Charakterystyka i zasiedlenie ssaków owadożernych

w ekotonach WPN

UW Białystok 1991 1994
8 Charakterystyka i zasiedlenie gryzoni

w różnych ekotonach WPN

UW Białystok 1991 1994
9 Badania nad liczebnością i składem

zespołu drobnych ssaków na terenie WPN

UW Białystok 1991 1994
10 Zmiany w środowisku wywoływane przez bobry SGGW Warszawa 1992 1993
11 Znaczenie ekotonowej strefy mieszania się wód rzecznych

i jeziornych w Zatoce Hańczańskiej

IRS Olsztyn 1992 1994
12 Biologia sielawy, sieli, płoci w jeziorze Wigry ART Olsztyn 1993 1994
13 Porosty Wigierskiego Parku Narodowego UW Białystok 1993 1994
14 Aktualny stan i przewidywane zmiany

stosunków społeczno-demograficznych na terenie WPN

UW Białystok 1990 1994
15 WPN w społecznej świadomości UW Białystok 1991 1993
16 Badania metanu zawartego w osadach dennych

rzek i jezior WPN

UJ Kraków 1993 1993
17 Zmiany fauny kusakowatych środowiska leśnego

jako element monitoringu ekologicznego.

IBL 1987 1994
18 Zmiany fauny korników

jako element monitoringu ekologicznego

na terenie Polski północno-wschodniej

IBL 1987 1994
19 Ocena występowania ryjkowców

w różnych środowiskach leśnych. 

IBL 1987 1994
  

  

Załącznik nr 6.

Zestawienie zadań finansowych z NFOŚiGW

  

Lp.

Tytuł

Wykonawca

Termin

Kwota

rozpocz/

zkończ.

umowna

w mln zł

otrzymana

w 1992 r.

1.

Plan Ochrony

Wigierskiego Parku Narodowego

BULiGL

(Białyst., Warsz.),

NFOŚ, ZUE,

ZPP i in.

1990/

/1996

1300

700

2.

System ochrony p-poż.

Wigierskiego Parku Narodowego

WPN,

NFOŚ, IBL

(Z-d Ochr.

P-poż. Lasu),

1991/

/1993

1000

1000

3.

Zagospodarowanie turystyczne WPN

WPN i inne

1992/

/1994

900

45

  

Inne dotacje:
Urząd Wojewódzki w Suwałkach - dotacja w wysokości
40 000 000 zł - na temat "Wigierski Park Narodowy
a jego mieszkańcy i model współdziałania".

  

  

Załącznik nr 7.

Rozliczenie materiału sadzeniowego w tys. szt.

  

Lp.

Gatunek

rodzaj

Zapas

materiału

sadz.

na

12.93

Zapotrzeb.

w 1994 r.

Różnica

Sposób pokrycia

niedoboru

i zagospodarowania

nadmiaru

+

-

1

So

1-roczny

-

1

-

1

Nadleśnictwa:

Suwałki,

Głeboki Bród,

Szczebra

wieloletni

-

 

-

 

2

Sw

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

9,8

-

9,8

3

Jd

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

4

Inne

iglaste

Md

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

1,4

-

1,4

5

Db

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

19,8

-

19,8

6

Bk

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

7

Brz

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

8

Inne

liściaste

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

9,7

-

9,7

  

  

Załącznik nr 8.

Odnowienie i pielęgnowanie lasu (w ha)

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1993

Plan na

1994 r.

Uwagi

plan

wykon.

1. Odnowienia

-

2 2 5
2. Zalesienia

-

1 1 -
3. Poprawki, uzupełnienia

dolesienia

-

4 4 10  
4. Pielęgnowanie gleby

-

19 17 33  
5. Czyszczenia wczesne

-

36 36 35  
6. Czyszczenia późne

-

168 167 186  
7. Plant. choinek

-

1 1 -  
8. Trzebieże wczesne

-

115 63 124  
9. Trzebieże późne

-

149 93 90  
10. Cięcia sanitarne

-

148 73 -  

  

  

Załącznik nr 9.

Ochrona lasu

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Rok 1993

Plan

Uwagi

miary

plan

wykon

1994

 

1

Próbne poszukiwania owadów

w ściółce

ilość

prób

157 122 157  

2

wykładanie

pułapek

tradycyjne

szt.

119 121 124  
feromonowe szt. 283 283 302  

3

ochrona

mrowisk

ilość mrowisk

szt.

- 130 - zinwent.
grodz. mrow.

szt.

- - -  

4

skrzynki

lęgowe

nowe

szt.

70 70 30  
stare

szt.

440 440 460  

5

zabezpiecz.

upraw przed

zwierzyną

chemiczne

ha

160 162 145  
grodzenie

mb

- - 1000  
palikowanie

szt.

400 401 1080  

6

pasy

p.poż

nowe

km

- - -  
istniejące

km

31 31 31  

7

pożary zaist. w 1994 r.

szt./ha

  4/1,5    
szacunk. straty

tys. zł

  - -  

  

  

Załącznik nr 10

Pozyskanie drewna w m3

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1993

Plan na

1994 r.

Uwagi

plan

wykon.

1 pozyskanie ogółem

-

6508 10511 8045  
grubizna

-

6298 10239 7804  
2 Grubizna

iglasta

ogółem

-

5004 9295 6230 Św 5221

So 4074

z cięć rębnych

-

- - -  
z sanitarnych

-

3276 7957 4380 U.P.
z trzebieży

-

1728 1338 1590 C.P. i C.W.

- 85

3 Grubizna

liściasta

ogółem

-

1294 935 1574 Brz 628

Os 253

z cięć rębnych

-

- - -  
z sanitarnych

-

426 427 320 U.P.
z trzebieży

-

868 420 1254 C.P. i C.W.

- 88

4 podstawow.

sortymenty

tart. iglaste

-

1469 3727 1873 Św 2713

So 990

tart. liściaste

-

198 22 183 Brz 14

Os 8

sortym. cenne

-

10 - -  
sur. kopalniak.

-

325 264 305 So 239
papierówka

-

1906 2487 2820 So 1595

Św 616

pozostałe

-

415 80 570  
w tym opał

-

1975 3650 2053 Św 1892

So 1207

   

  

Załącznik nr 10a.

Sprzedaż drewna w m3

  

Lp. Wyszczególnienie drewno iglaste drewno liściaste

RAZEM

tart . papier.

i użytk.

kopal.

i st.bud.

opał pozost.

razem

tart . papier.

i użytk

opał

pozost.

razem

1. stan na 1.01 1993

remanent w lesie

2 121 - 29 - 152 - 72 1 - 73 225
2. pozyskanie 3727 2137 264 3094 297 9519 22 350 557 63 992 10511
3. sprzedaż 3623 1979 264 3086 297 9249 22 324 533 63 942 10191
4. stan na 31.12.93

 remanent w lesie

106 279 - 37 - 422 - 98 25 - 123 545
  

  

Załącznik nr 11.

Ochrona zwierząt dzikich

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Teoret.

pojem.

Parku

Rok 1993

Rok 1994

stan na

1.01.93

redukcja

stan na

1.01.94

plan

redukcji

plan

wykon.

1 Łosie ogółem

szt.

30

20 8 0 18 4
byki

szt.

6 2 0 6 1
klempy

szt.

7 3 0 5 1
łoszaki

szt.

7 3 0 7 2
2 Jelenie ogółem

szt.

140

115 50 45 116 50
byki

szt.

35 10 7 31 10
łanie

szt.

55 30 29 54 30
cielaki

szt.

25 10 9 31 10
3 Sarny ogółem

szt.

130

155 65 63 155 65
rogacze

szt.

55 20 18 55 20
kozy

szt.

65 30 30 65 30
koźlęta

szt.

35 15 15 35 15
4 pozostałe dziki

szt.

100

140 70 45 88 40
    wilki

szt.

  4 - - 3 -
    rysie

szt.

  - - - - -
    lisy

szt.

49 sanit. 2 70 sanit.
    jenoty

szt.

39 b.o.   43 b.o.
    borsuki

szt.

10     10  
    zające

szt.

225     243  
    bobry szt.   360        
    dz. kaczki szt.            
    kuropatwy szt.            
5 Wydatki

na ochronę

zwierząt

dzikich

ogółem

    136 136    
zagospod.

 zł

         
odszkod.

    59 970    
redukcja

    30 934    
6 Wpływ z

ochr. zw.

ogółem

    135 162    
redukcja

    131 255   21,00
7 Pow. szk. zredukowan.

ha

    13,04    
8. Szkody bobrowe

ha/

m3

      23,67

5,25

   
  Ilość urządz. gospodar.              

  

  

Załącznik nr 12.

Turystyka i komunikacja

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Stan na

Stan na 31.12.1993

Uwagi

31.12.92

ogółem

dobry

do remon.

1. Długość

dróg

ogółem km 312,85 312,85 51
2. Obiekty

inżynieryj.

mosty szt. 4 4 4 obce
przepusty szt. 2 2    
3. Obiekty

turystyczne

schroniska szt. 1 1  
własne szt.
schrony szt.
kamp.-biwaki szt. 6 7
4. domy

wczasowe

ogółem szt. 4 4
własne szt.
5 Szlaki turystyczne km   151 131 20
6 Nartostrady km
7 obiekty

sportowe

stadiony
kolejki linowe
wyciągi
trasy wyczyn.
inne

  

Szacunkowa liczba turystów odwiedzających Park w 1993 roku wyniosła 60 000.

  

  

Załącznik nr 13.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn

miary

Rok 1992

Rok 1993

budżet

gospod.

pomoc.

budżet

gospod.

pomoc.

1. Zatrudnienie

średnie

ogółem

etat

61 23 64 28
robotnicy 6 23 5 28
w biurze dyrekcji 13 - 13 -
sezonowi - 2 - -
prac. inż-technicz. 37 - 40 -
w tym w terenie 32 - 31 -
pozost. na st. nie robot.. 5 - 6 -
2. średnia płaca ogółem

 tys. 

2862 2425 3721 3191
robotnicy 2535 2425 3755 3191
nierobotnicy 2889 - 3719 -
3. wykształcenie wyższe

osób

etat

19

17

-

-

22

20

-

-

średnie

osób

etat

33

33

8

8

39

37

14

11

podstawowe

osób

etat

12

11

15

15

7

7

17

17

  

  

Załącznik nr 14.

Wypadki przy pracy

   

Rok

Ogółem

w tym

Dni

niezdol.

do pracy

Choroby

zawod.

Liczba

zatrudn.

kobiet

1-3 dni

4-28 dn.

< 28 dn.

ciężkie

uszkodz.

ciała

śmierte.

1992

2

-

2 - - - 27 - 11

1993

5

-

1

4

-

-

199

-

16

  

  

Załącznik nr 15.

Majątek Parku

  

Lp

Wyszczególnienie

Jedn

miar

Stan

na 31.

12.92

Stan na 31.12.1993

Szacunk.

wartość

Uwagi

r-m

dobry

do

remontu

do

 kasac.

1.

Budynki ogółem

szt.

110 136 92 41 3 13 493 040
mieszkalne

szt.

27 35 21 14   6 157 683
gospodarcze

szt.

48 53 36 17   2 097 422
administr.

szt.

1 1   1   2 146 338
muzeum

szt.

  1 1     991 002
warsztaty

szt.

1 1   1   72 830
magazyny

szt.

  3 1 2   264 082
inne

szt.

33 42 36 6   1 763 683

2.

Osady leśne terenowe

szt.

27 35 21 14   7 487 956
3. Pokoje gościnne

szt.

7 7 7     * 16 łóżek

4.

Ważniejsze

maszyny

i urządzenia

sam.osob.

szt.

2 3 3     217 141
sam. ciężar.

szt.

2 3 3     148 415
sam. teren.

szt.

7 8 8     686 908
ciągniki

szt.

1 1 1     78 769
przyczepy

szt.

3 3 3     39 325
pilarki

szt.

4 5 4 1   17 600
komputery

szt.

7 9 9     300 601
sprzęt video

szt.

1 1 1     83 940
kserografy

i inne urz.

szt.

1 2

3

2

3

    76 450

75 078

5.

Wyposaż.

warsztatów

obrabiarki

szt.

          *
urz. warszt.

szt.

- 3       10 000

6.

Księgozb. bibliot. Parku

szt.

1933         21867

7.

Wartość środk. trwałych

tys.

19 922 809

  

  

  

Spis treści »