Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1995

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

6. ZAGADNIENIA  EKONOMICZNO-FINANSOWE

  

  

Dochody z działalności Parku, na które złożyły się m.in. wpływy ze sprzedaży drewna, ryb i licencji wędkarskich, turystyki itp, pokryły w 1995 r. w pełni koszty związane z jego funkcjonowaniem. Istnieje jednak potrzeba uzyskania dotacji na lata następne na finansowanie prac związanych z planem ochrony parku, budową szkółki zespolonej, adaptacji dawnej Stacji Hydrobiologicznej na Muzeum Parku, budową Ośrodka Edukacji Ekologicznej, rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenie Parku, zakup sprzętu komputerowego, budową nowych osad i innych prac wymagających bardzo wysokich nakładów finansowych.

  

Plan i wykonanie pod względem finansowych zadań budżetowych i w gospodarstwie pomocniczym przedstawiają poniższe tabele.

  

Tabela 5. Dochody budżetowe

  

Rozdział 4711

Lp.

Nazwa paragrafu

§§

Plan

Wykonanie

%

wykonania

1. Wpływy z usług

42

3 000

10 891,22

363

2. Wpływ ze sprzedaży wyrobów

i składników majątkowych

43

-

-

-

3. Dochody różne

77

-

-

-

4. Odsetki

81

-

-

-

Razem

3 000

10 891,22

363

  

  

Przekroczenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w wyniku podwyższenia stawek za czynsze mieszkaniowe oraz udostępnienia dodatkowo jednego mieszkania dla naszego pracownika w związku z rozbiórką osady służbowej. Mieszkanie to powstało w wyniku adaptacji na ten cel pokoju gościnnego.

Na przekroczenie planowanego dochodu miało też wpływ znacznie większe niż w latach poprzednich wykorzystanie pokoi gościnnych.

  

Tabela 6. Wydatki budżetowe

  

Lp.

Nazwa paragrafu

§§

Plan

Wykonanie

%

wykonania

Rozdział 4711

1. Wynagrodzenia osobowe

11

453 261

472 698,00

104

2. Nagrody z ZFN

17

25 492

25 491,47

100

3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

21

3 788

3 788,42

100

4. Stypendia

24

2 655

2 655,00

100

5. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

25

650

660,58

101

6. Podróże służbowe krajowe

28

8 071

8 070,85

100

7. Podróże służbowe zagraniczne

29

-

-

-

8. Materiały i wyposażenie

31

124 460

124 522,99

100

9. Energia

35

4 297

4 296,85

100

10. Usługi materialne

36

39 395

39 395,34

100

11. Usługi niematerialne

37

14 223

14 172,99

99

12. Kary, odsetki i sankcje

39

-

-

-

13. Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki

38

-

-

-

14. Różne opłaty i składki

40

4 890

4 890,12

100

15. Składki na ubezpieczenia społeczne

41

205 737

214 078,56

104

16. Składki na fundusz płac

42

13 544

14 122,83

104

17. Odpisy na ZFŚS

43

13 563

13 563,00

100

18. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa

66

-

-

-

19. Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin

67

125

125,00

100

20. Dotacje na finansowanie inwestycji

jednostek budżetowych

72

100 000

100 000,00

100

Razem

10 14 151

1 042 532,00

103

Rozdział 4997

1. Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej

47

-

-

-

Rozdział 4995

1. Usługi materialne

36

2 990

2 987

100

Razem rozdziały 4711+4997+4995

1 017 141

1 045 519

103

  

  

Tabela 7. Bilans kosztów i dochodów gospodarstwa pomocniczego WPN - rok 1995

  

(do uzupełnienia)

  

  

  

7. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

  

W analizowanym okresie Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego odbyła jedno posiedzenie w dniu 12 maja 1995 r. w siedzibie dyrekcji WPN w Krzywem. W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady i zaproszeni goście. W posiedzeniu wziął także udział dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody dr inż. Jan Wróbel. Było to pierwsze posiedzenie nowej Rady Naukowej WPN. Dyrektor Jan Wróbel, w imieniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Wodnych i Leśnictwa, wręczył nowo wybranym członkom Rady nominacje i życzył im wytrwałości i zadowolenia w pracy. Rada wybrała ze swego grona Prezydium. Funkcję przewodniczącego Rady powierzono prof. Aleksandrowi Sokołowskiemu, a jego zastępcą został prof. Bogusław Zdanowski. Ponadto członkiem prezydium został prof. Andrzej Strumiłło.

W programie posiedzenia Rady znalazły się trzy punkty:

 • omówienie stanu zaawansowania prac nad Planem Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,
 • omówienie działalności Pracowni Naukowo-Badawczej WPN,
 • omówienie stanu zagrożenia drzewostanów Parku ze strony kornika drukarza.

Rada Naukowa WPN po wysłuchaniu informacji na temat prac nad Planem Ochrony Parku i krótkiej dyskusji zaakceptowała dotychczasowy przebieg prac i zwróciła uwagę na konieczność ich zakończenia w 1996 roku. Rada pozytywnie oceniła dotychczasowy przebieg działalności Pracowni Naukowo-Badawczej.

Burzliwą dyskusję wywołała informacja o stanie zagrożenia drzewostanów ze strony kornika drukarza. Zdania na temat rozmiarów przekształceń drzewostanów przez korniki były bardzo rozbieżne. Rada zaaprobowała podjęte przez Park działania zmierzające do poprawy stanu sanitarnego drzewostanów, tj. usunięcie zaatakowanych przez korniki drzew z niektórych terenów przeznaczonych do objęcia ochroną ścisłą i z terenów objętych ochroną częściową.

  

  

  

8. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

  

  

8.1. Kontrole zewnętrzne

  

W 1995 roku w Wigierskim Parku Narodowym odbyło się siedem kontroli zewnętrznych. Zakresy, czas trwania oraz nazwy instytucji i nazwiska osób kontrolujących przedstawiają się następująco:

 1. W dniach 16-17,01,1995 r. odbyła się kontrola warunków pracy pracowników WPN. Przeprowadzona została ona przez p. Kazimierza Hałaburdę, inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Suwałkach.
 2. W dniach 19-21.04.1995 r. odbyła się kontrola z zakresu rozwoju szkodników wtórnych - kornika drukarza (Ips typographus) w ekosystemach leśnych objętych ochroną ścisłą. Przeprowadzona została ona przez inspektorów i przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz KZPN. Kontrolę prowadzili Panowie: Stefan Szeweluk, Mirosław Bojnarz, Wojciech Stankiewicz i Włodzimierz Bobrzyk.
 3. W dniu 14.06.1995 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Suwałkach przeprowadziła kontrolę przestrzegania czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. Kontrolę przeprowadził p. Mikołaj Piterow.
 4. W dniach 24-27.07.1995 r. KZPN przeprowadził kontrolę z zakresu ochrony ekosystemów nieleśnych oraz walorów kulturowych i krajobrazowych. Przeprowadzona została ona przez Pana Aleksandra Malinowa.
 5. W dniach od 31.05 - 04.09.1995 r. Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Kontrolę prowadzili: J. Kaleta i J. Sójka.
 6. W dniach 17-24.10.1995 r. MOŚZNiL oraz KZPN przeprowadziło kontrolę problemową dotyczącą zagadnień prawno - administracyjnych. Kontrolę prowadzili: Aleksander Malinow i Stanisław Łuczak.
 7. W dniach 15.03 -30.04.1995 r. została przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną w Suwałkach kontrola stanu zabezpieczenia ppoż. terenów leśnych WPN.
  Wydane polecenia pokontrolne po w/w kontrolach zostały zrealizowane w określonych przez nie terminach.

  

  

8.2. Kontrole wewnętrzne

 1. Zarządzeniem nr 21/95 z dnia 4 września 1995 roku Dyrektora WPN została przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych
 2. Pracownik prowadzący sprawy ppoż. wraz z przedstawicielami Straży Parku przeprowadził wiosenną kontrolę stanu zabezpieczenia osad Parku pod względem ppoż. Stwierdzone uwagi i niedociągnięcia zostały usunięte w terminie 1 miesiąca, co wykazała następna kontrola.
 3. Straż Parku przeprowadziła w 1994 roku 14 kompleksowych kontroli w obwodach ochronnych Parku. W 5 wypadkach ujawnione zostały pnie pokradzieżowe. W sprawach tych wszczęto dochodzenie i wartością skradzionego drewna obciążono odpowiedzialnych pracowników.
 4. Podczas corocznej inwentaryzacji drewna, środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu, Straż Parku uczestniczyła jako komisja kontrolna. O stwierdzonych usterkach meldowano na bieżąco przewodniczącemu komisji w wyniku czego zostały one usunięte. Korzystając z uprawnień oskarżyciela publicznego WPN, wszczęto dochodzenia w 8 sprawach dotyczących kradzieży drewna. Przeprowadzono dwa postępowania dotyczące kłusownictwa ryb i dalej sprawę przekazano Straży Rybackiej w Suwałkach.
 5. W Parku w 1995 roku prowadzona była wzorem lat poprzednich działalność mandatowa. Do nakładania mandatów karnych uprawnionych było 25 pracowników WPN, w tym 6 funkcjonariuszy Straży Parku. Ogółem nałożono 34 mandaty karne na łączną sumę 365 zł.
 6. Administracja Parku przeprowadziła liczne kontrole prawidłowości prowadzenia zabiegów ochronnych w poszczególnych Obwodach Ochronnych jak również prawidłowości sporządzania dokumentacji. Wnioski przeprowadzonej kontroli na bieżąco były przedkładane kierownictwu Parku.

  

  

  

9. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

  

W 1995 roku Wigierski Park Narodowy współpracował między innymi z:

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 2. Nadleśnictwa: Głęboki Bród, Suwałki, Szczebra,
 3. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie
 4. Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach.
 5. Polskim Związkiem Łowieckim.
 6. Urzędami Gmin (sprawy budownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania przestrzennego).
 7. Zakładem Usług Ekologicznych w Suwałkach.
 8. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Suwałkach (w zakresie wymiany informacji i prowadzenia wspólnych badań).
 9. Urzędem Wojewódzkim w Suwałkach (w zakresie ochrony przyrody i środowiska, turystyki, zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych o środowisku przyrodniczym).
 10. Filią UW w Białymstoku (w zakresie prowadzenia wspólnych badań).
 11. PTTK w Suwałkach (w zakresie organizacji imprez turystycznych).
 12. Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej (w zakresie obrony cywilnej WPN).
 13. BWA w Suwałkach (w zakresie wystaw i "Spotkań Wigierskich").
 14. WSP - Bydgoszcz (w zakresie badań entomologicznych).
 15. UŁ - Łódź (w zakresie badań naukowych).
 16. IRŚ w Olsztynie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań naukowych).
 17. Muzeum Okręgowym w Suwałkach (w zakresie pozyskiwania materiałów źródłowych i wymiany danych).
 18. I i III LO w Suwałkach (w zakresie upowszechniania wiedzy o środowisku).
 19. Przedszkolami nr 19, 12, 10, (w zakresie fachowej pomocy w realizacji programu proekologicznego).
 20. Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Suwałkach (w zakresie edukacji ekologicznej).
 21. UMK w Toruniu (w zakresie badań entomologicznych).
 22. SGGW w Warszawie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 23. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiskach (w zakresie sporządzania planu ochrony)
 24. BULiGL w Warszawie (w zakresie sporządzania planu ochrony)
 25. Wojewódzkim Sejmikiem Żeglarskim (w zakresie turystyki wodnej);
 26. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska (w zakresie finansowania zadań)
 27. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska (w zakresie finansowania edukacji ekologicznej)
 28. Fundacją Wigry (w zakresie działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach zachowania i odtwarzania równowagi ekologicznej)
 29. GRID (w zakresie wymiany informacji o środowisku przyrodniczym)
 30. GIOŚ (w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego)
 31. Klubami Płetwonurków - "Orka" w Suwałkach i "Tryton" w Augustowie (w zakresie usług związanych z pobieraniem próbek osadów dennych)
 32. Polskim Towarzystwem Geologicznym w Warszawie (w zakresie wymiany informacji)
 33. Korpus Pokoju (w zakresie fachowego doradztwa)
 34. KCEE (w zakresie udostępniania informacji i materiałów proekologicznych oraz tworzenia sieci regionalnych centrów edukacji ekologicznej)
 35. Ogrodem Botanicznym w Warszawie (w zakresie realizacji programów naukowo-badawczych, w tym badań roślin rzadkich i zagrożonych w WPN)
 36. Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie realizacji programu pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego)
 37. IUCN Pan European Wetland Expert Group - PEWEG (konsultacje w zakresie ochrony terenów podmokłych w Europie)
 38. Wojewódzką Komendą Policji (szkolenie Straży Parku, współdziałanie w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz ochrony mienia)
 39. Polskim Towarzystwem Etologicznym w Warszawie (w zakresie realizacji tematów naukowo - badawczych)
 40. ART w Olsztynie (w zakresie prowadzenia wspólnych badań)
 41. AR w Poznaniu (w zakresie badań entomologicznych)
 42. Con-Spark Gdynia (w zakresie łączności radiowej WPN)
 43. CEAD Białystok (łączność radiowa)
 44. Państwową Strażą Pożarną w Suwałkach, Augustowie i Sejnach
 45. Ochotniczą Strażą Pożarną w Płocicznie, Maćkowej Rudzie, Bryzglu, Czerwonym Folwarku.
 46. Trax Elektronik w Krakowie (w zakresie prowadzenia pomiarów meteorologicznych)
 47. Uniwersytetem Gdańskim (w zakresie prowadzenia badań entomologicznych)
 48. Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN (w zakresie prowadzenia badań entomologicznych)
 49. FNNPE - w zakresie współdziałania z parkami narodowymi w Europie.
 50. VIBORG AMT - (Dania) w zakresie opracowywania projektów proekologicznych w WPN, system GIS i inne.
 51. RHLM Consult - (Dania) w zakresie opracowywania programu monitoringu w WPN
 52. EUROCITE - w zakresie wymiany doświadczeń dotyczącej ochrony terenów podmokłych.

  

  

10. WNIOSKI

  

  

Rok 1995 zdominowany był prowadzeniem kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych przed działaniem kambiofagów. Dowodem tego jest rozmiar pozyskanego drewna oraz prowadzenia zabiegów z zakresu ochrony lasu. Drugim ważnym elementem, było powołanie Komisji Planu i co się z tym wiąże zintensyfikowaniem prowadzonych prac nad Planem Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Przy tak dużym rozmiarze prac, wykonywane były także inne statutowe zadania Parku. Prowadzone były zajęcia dydaktyczne i działalność naukowa oraz bieżąca obsługa ruchu turystycznego. Poprawie uległa częściowo infrastruktura gospodarcza Parku, chociaż potrzeby w tej dziedzinie są jeszcze ogromne. Analizowany rok wytyczył główne kierunki postępowania i zintensyfikowania prowadzenia działań które trzeba realizować w 1996 roku.

  

Główne działania które należy prowadzić w 1996 roku to:

 1. Kontynuować prace z zakresu kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych przed działaniem kambiofagów.
 2. Czynić starania o uzyskanie dodatkowych etatów, które umożliwią prawidłowe wykonywanie statutowych zadań Parku.
 3. Kontynuować w dalszym ciągu prace związane z tworzeniem planu ochrony Parku
 4. Prowadzić w dalszym ciągu prace które mają na celu powstanie szkółki zespolonej.
 5. Zintensyfikować prace związane z zagospodarowaniem turystycznym Parku.
 6. Kontynuować prace z zakresu czynnej ochrony ichtiofauny.
 7. Rozwijać współpracę z władzami administracyjnymi i samorządami woj. suwalskiego oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie Parku.
 8. Podejmować starania o wykup enklaw gruntów leżących na terenie Parku
 9. Utworzyć placówkę dydaktyczno-muzealną w Starym Folwarku (dawna Stacja Hydrobiologiczna)
 10. Prowadzić intensywną działalność edukacyjną kierowaną do turystów i mieszkańców Parku.
 11. Prowadzić szkolenia pracowników Parku z uwzględnieniem dokształcania zawodowego oraz podnoszenia poziomu znajomości języków obcych.
 12. Zintensyfikować działalność wydawniczą i informacyjną Parku.
 13. W celu dalszej poprawy infrastruktury gospodarczej należy:
  a) kontynuować prace związane z budową nowych i remontem istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz kontynuować starania o budowę garaży i zaplecza warsztatowego.
  b) dokonać zakupu sprzętu warsztatowego i gospodarczego
  c) dokonać zakupu niezbędnych samochodów
  d) wyposażyć w odpowiedni sprzęt ośrodek edukacyjny, Dział Ochrony Przyrody i Krajobrazu i Pracownię Naukowo-Badawczą.
  e) usprawnić pracę pracowników służby terenowej Parku poprzez wyposażenie ich w nowy sprzęt (rejestratory leśniczego, nowe numeratory itd.)
 14. W celu usprawnienia pracy należy doposażyć WPN w sprzęt komputerowy oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe.
 15. Podjąć intensywne starania o dodatkowe źródła finansowania zadań stojących przed WPN (dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW, UW i innych sponsorów)

  

  

  

Dalej »