Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1995

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

ZAŁĄCZNIKI

  

  

Załącznik nr 1.

Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania (stan na 31.12.1995)

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Sk. Państwa Inna własność Razem %
Parku Inny zarz. prywatna pozostała

1.

Powierzchnia ogółem

12 361,21

96,18

2 482,04

173,88

15 113,31

100

2.

Grunt leśne ogółem

8 747,61

-

421,19

20,80

9189,60

60,8

2.1

w tym nie zalesione

9,00

- - -

9,00

>0,1

3.

Grunty rolne ogółem

279,59

0,12

1 879,82

98,98

2 258,51

14,9

3.1

w tym do zalesienia

10,47

-

57,05

1,88

69,40

0,5

4.

Grunty orne ogółem

177,12

0,11

1 463,29

67,82

1 708,34

11,3

4.1

w tym na cele Parku

16,40

- - -

16,40

0,1

4.2

deputaty

59,14

- - -

59,14

0,4

4,3

wydzierżawione

45,46

- - -

45,46

0,3

4.4

nieużytkowane

56,01

- - -

56,01

0,4

5.

Sady

0,59

-

10,38

0,42

11,39

>0,1

6.

Łąki i pastwiska ogółem

101,99

0,01

406,15

30,64

538,79

3,6

6.1

w tym na cele Parku

19.7

- - -

19.7

0,1

6.2

deputaty

27,31

- - -

27,31

0,2

6.3

wydzierżawione

12,23

- - -

12,23

>0,1

6.4

nieużytkowane

42,75

- - -

42,75

0,3

7.

Wody ogółem

2 922,48

5,16

2,51

1,83

2 931,98

19,4

7.1

w tym jeziora hodowl. - - - - - -

7.2

stawy hodowl. - - - - - -

8.

Grunty zadrzew. i zakrz.

Brak danych

9.

Nieużytki

187,38

-

133,71

5,23

326,32

2,2

10.

Tereny pozostałe ogółem

224,14

90,90

44,81

47,04

406,89

2,7

10.1

w tym użytki kopalne

1,86

- -

2,69

4,55

>0,1

10.2

drogi

188,21

90,76

0,40

34,49

313,86

2,1

10.3

koleje i in. kom

12,09

- - -

12,09

>0,1

10.4

ter. zabudow.

7,18

0,14

44,15

8,65

60,12

0,4

10.5

ter.ziel. osiedl.

6,74

- -

0,67

7,41

>0,1

10.6

niezabudowane - -

0,26

0,54

0,80

>0,1

10.7

tereny różne

8,06

- - -

8,06

>0,1

  

  

Załącznik nr 2.

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności (stan na 31.12.1995)

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Sk. Państwa Inna własność Razem %
Parku Inny zarz. prywatna pozostała

1.

Powierzchnia ogółem

12 361,21

96,18

2 482,04

173,88

15 113,31

100

2.

Pow. obj. ochr. ścisłą

379,81

-

-

-

379,81

2,5

2.1

w tym leśna

130,10

-

-

-

130,10

0,9

3.

Pow. obj. ochr. częściową

11 804,28

-

-

-

11 804,28

78,1

3.1

w tym leśna

8 617,51

-

-

-

8 617,51

57

4.

Pow. obj. ochr. krajobrazu

177,12

96,18

2 482,04

173,37

2 928,71

19,4

4.1

w tym leśna

-

-

421,19

20,80

441,99

2,9

5.

Pow. nie obj. ochroną

-

-

-

-

-

-

5.1

w tym grunty ekonom.

-

-

-

-

-

-

5.2

gr. pod zabud.

-

-

-

-

-

-

  

  

Załącznik nr 3.

Zestawienie powierzchni wg gmin (stan na 31.12.1995)

  

Lp. Wyszczególnienie

GMINY

Razem

%

Suwałki Krasnopol Giby Nowinka

Własność Skarbu Państwa

10.

W zarządzie Parku

6 735,62

788,62

1 154,59

3 682,38

12 361,21

81,8

10.1

w tym leśna

3 995,24

648,94

629,35

3 474,08

8 747,61

57,9

10.2

rolna

131,06

64,71

20,77

63,06

249,60

1,7

10.3

wody

2 411,48

39,28

449,02

22,70

2 922,48

19,3

10.4

nieużytki

105,66

16,10

39,23

26,39

187,38

1,2

10.5

pozostałe

92,18

19,59

16,22

96,15

224,14

1,5

10.

W innym zarządzie

49,25

19,00

11,65

16,28

96,18

0,6

10.1

w tym leśna

-

-

-

-

-

0

10.2

rolna

0,12

-

-

-

0,12

>0,0

10.3

wody

3,20

1,65

-

0,31

5,16

>0,1

10.4

nieużytki

-

-

-

-

-

0

10.5

pozostałe

45,93

17,35

11,65

15,97

90,90

0,6

Inna własność

10.

Prywatna

1 143,97

620,34

641,51

76,22

2 482,04

16,4

10.1

w tym leśna

210,67

99,40

99,02

12,10

421,19

2,8

10.2

rolna

861,44

453,72

508,20

56,46

1 879,82

12,4

10.3

wody

2,20

0,15

0,16

-

2,51

>0,1

10.4

nieużytki

42,58

58,22

27,12

5,79

133,88

0,9

10.5

pozostałe

27,08

8,85

7,01

1,87

44,81

0,3

10.

Pozostałe

139,84

3,45

30,59

-

173,88

1,2

10.1

w tym leśna

14,83

-

5,97

-

20,80

0,1

10.2

rolna

90,61

0,75

7,62

-

98,98

0,7

10.3

wody

1,74

-

0,09

-

1,83

>0,1

10.4

nieużytki

4,99

-

0,24

-

5,23

>0,1

10.5

pozostałe

27,67

2,70

16,67

-

47,04

0,3

Powierzchnia Gminy w Parku

8 068,68

1 431,41

1 838,34

3 774,88

15 113,31

100

  

  

Załącznik nr 4.

Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej w 1995 roku

  

Liczba realizowanych

prac naukowych

Nakłady

poniesione na

badania

w tys. zł

Muzeum

Liczba

imprez

dydaktycz.

itp.

Liczba nowych

wydawnictw

popularno

-poznawczych

folderów

Liczba

ścieżek

dydaktycz.

własnych

parku

obcych placówek

liczba

osób

odwiedz.

wartość

zbiorów

w tys. zł

zleconych

przez park

własnych

jednostek

8

0

21

5,83

2750

3,52

70

4

1

  

  

Załącznik nr 5.

Wykaz realizowanych prac naukowo-badawczych w 1995 roku

  

Obcych

tytuł

wykonawca

rok

rozpo-

częcia

zakoń-

czenia

Chruściki (Trichoptera) jeziora Wigry UŁ Łódź

1993

1995

Bogactwo gatunkowe ssaków

w parkach parodowych wschodniej Polski

SGGW Warszawa

1993

1995

Charakterystyka sanitarno-epidemiologiczna

wód jeziora Wigry

ART Olsztyn

1994

1996

Charakterystyka sanitarno-epidemiologiczna

wód Czarnej Hańczy

ART Olsztyn

1994

1996

Aranei wybranych środowisk WPN UW Białystok

1991

1995

Charakterystyka i zasiedlenie

ssaków owadożernych w ekotonach WPN

FUW Białystok

1991

1995

Charakterystyka i zasiedlenie gryzoni

w różnych ekotonach WPN

FUW Białystok

1991

1995

Badania nad liczebnością i składem

zespołu drobnych ssaków na terenie WPN

FUW Białystok

1991

1995

Inwentaryzacja stanowisk gatunków rzadkich

i ginących w Polsce północno- wschodniej

Ogród Botaniczny

UW Warszawa

1992

1996

Biologia sielawy, siei i płoci w jeziorze Wigry ART Olsztyn

1993

1995

Flora rezerwatu "Jezioro Białe" UG Gdański
Zmiany fauny korników

jako element monitoringu ekologicznego

na terenie Polski północno-wschodniej

IBL Warszawa

1987

1995

Ocena występowania ryjkowców

w różnych środowiskach leśnych

IBL Warszawa

1987

1995

Synantropizacja flory na obszarze WPN SGGW Warszawa

1995

1996

Badania żwirów i glin morenowych

w rejonie wyspy Ordów

AGH Kraków

1995

1995

Określenie wieku i tempa wzrostu ryb jeziora Wigry ART Olsztyn

1994

1995

Liczebność i odżywianie się kormorana czarnego ART Olsztyn

1995

1996

Storczyki Wigierskiego Parku Narodowego UG Gdańsk

1995

1996

Grzyby wodne rzeki Kamionka UW Warszawa

1994

1996

Dynamika roślinności

w warunkach zmieniającej się presji turystycznej

w WPN

SGGW Warszawa

1993

1996

Fauna nietoperzy WPN Krajowe Centrum

Hiropterologiczne

Kraków

1994

1996

Własnych

tytuł

wykonawca

rok

rozpo-

częcia

zakoń-

czenia

Monitoring jakości wód Czarnej Hańczy

PNB WPN

1986

-

Struktura zgrupowań Apoidea w różnowiekowych

drzewostanach borowych WPN

PNB WPN

1989

1995

Mrówki (Formicidae) WPN

PNB WPN

1989

1996

Biegaczowate (Carabidae) WPN

PNB WPN

1989

1996

Osy (Vespidae) WPN

PNB WPN

1989

1996

  

  

Załącznik nr 6.

Zestawienie zadań finansowych z NFOŚiGW i innych jednostek

  

Lp.

Tytuł

Wykonawca

Żródło

finanso-

wania

Termin

Kwota

rozpocz/

zkończ.

umowna

otrzymana

do 1995 r.

1.

Plan Ochrony

Wigierskiego Parku Narodowego

BULiGL,

ZUE, NFOŚ,

ZPP in.

NFOŚiGW

1990/

/1998

130 000

131 800

2.

Plan Ochrony p.pożarowej

Wigierskiego Parku Narodowego

WPN,

NFOŚ, IBL,

NFOŚiGW

1991/

/1993

100 000

100 000

3.

Opracowanie

„Wigierski Park Narodowy i jego mieszkańcy

Urz. Wojew.

Suwałki

Urząd Wojew.

Suwałki

1992/

/1993

7 000

7 000

4.

Zagospodarowanie turystyczne WPN

WPN i inne

NFOŚiGW

1992/

/1994

90 000

92 600

5.

Organizacja

Terenowej Stacji Badawczej WPN

WPN

NFOŚiGW

1993

70 000

6.

Organizacja

Ośrodka Edukacji Ekologicznej

WPN

WFOŚiGW

w Suwałkach

1994

6 000

6 000

7.

Wydanie książki „Alfred Lityński

- twórca nowoczesnej hydrobiologii Polskiej

PTH ZG

w

Warszawie

WFOŚiGW

Suwałki

PTH ZG

Warszawa

1994

4 500

4 500

8.

Ochrona Ekosystemów Leśnych WPN

WPN

NFOŚiGw

1994/

/1995

76 300

76 199

9.

Realizacja Programu Pomiarowego

ZMŚP w WPN

WPN

Uniwersyt.

im. Adama

Mickiewicza

w Poznaniu

od

1994

45 000

38 790

10.

Wydanie informatorów

turystyczno - przyrodniczych

WPN

WFOŚIGW

Suwałki

1995

5 500

5 500

11.

Ochrona ichtiofauny w WPN

WPN

WFOŚIGW

Suwałki

1995

9 000

9 000

  

  

Załącznik nr 7.

Rozliczenie materiału sadzeniowego w tys. szt.

  

Lp.

Gatunek

rodzaj

Zapas

materiału

sadz.

na dz.

31.12.95

Zapotrzeb.

w 1996 r.

Różnica

Sposób pokrycia

niedoboru

i zagospodarowania

nadmiaru

+

-

1

So

1-roczny

-

-

-

Zapotrzebowanie

zostanie pokryte

z nadleśnictw

prowadzących

własne szkółki tzn.

N-ctwa:

Suwałki

Głęboki Bród

Szczebra

wieloletni

-

93

-

93

2

Sw

1-roczny

-

-

-

-

wieloletni

-

38

-

38

3

Jd

1-roczny

-

-

-

-

wieloletni

-

-

-

-

4

Inne

iglaste

1-roczny

-

-

-

-

wieloletni

-

15

-

15

5

Db

1-roczny

-

-

-

-

wieloletni

-

177

-

177

6

Bk

1-roczny

-

-

-

-

wieloletni

-

-

-

-

7

Brz

1-roczny

-

-

-

-

wieloletni

-

0,2

-

0,2

8

Inne

liściaste

1-roczny

-

-

-

-

wieloletni

-

59

-

59

  

  

Załącznik nr 8.

Odnowienie i pielęgnowanie lasu (w ha)

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1995

Plan na

1996 r.

Uwagi

plan

wykon.

1. Odnowienia

-

-

-

-

2. Zalesienia

-

-

-

-

3. Poprawki i uzupełnienia

(dolesianie luk)

-

16,48

18,49

63,18

przekroczono

na poczet roku 1996.

4. Pielęgnowanie gleby

-

21,06

22,71

85,93

j.w.

5. Czyszczenia wczesne

-

50,84

55,21

7,20

j.w.

6. Czyszczenia późne

-

108,53

108,96

132,71

7. Wprowadzanie podszytów

-

-

-

-

8. Trzebieże wczesne

-

14,87

14,87

100,06

9. Trzebieże późne

-

29,14

20,47

-

wyk. zad. najpiln.
10. Cięcia sanitarne

-

667,05

466,41

200,64

nie wyk. w d-st. So

i na pow. niedostępnych

  

  

Załącznik nr 9.

Ochrona lasu

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Rok 1995

Plan

Uwagi

miary

plan

wykon

1996

 

1

Próbne poszukiwania owadów

w ściółce

ilość

prób

157

157

163

2

wykładanie

pułapek

tradycyjne

szt.

135

77

50

wykonano zgodnie

z poleceniami ZOL-u

feromonowe

275

238

466

3

ochrona

mrowisk

ilość mrowisk

szt.

-

413

-

grodz. mrow.

szt.

30

-

-

4

skrzynki

lęgowe

nowe

szt.

220

225

320

stare

szt.

375

405

585

5

zabezpiecz.

upraw przed

zwierzyną

chemiczne

ha

88,47

72,22

73,77

mechaniczne

ha

6,6

16,50

grodzenie

ha

900 mb

5,2

29,54

6

pasy

p.poż

nowe

km

0,5

0,5

-

istniejące

km

31

31

31,5

7

pożary zaist. w 1995 r.

szt./ha

-

1/0,03

-

szacunk. straty

 zł

-

-

-

bez strat

  

  

Załącznik nr 10

Pozyskanie drewna w m3

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1995

Plan na

1996 r.

Uwagi

plan

wykon.

1 pozyskanie ogółem

-

34 931

36 432

29 609

Św-32632
grubizna

-

34 666

36 021

29 094

Św-32573
2 Grubizna

iglasta

ogółem

-

34 038

35 216

28 095

Św-32573
z cięć rębnych

-

-

-

-

z sanitarnych

-

33 490

34 668

26 939

Św-32561

posusz

z trzebieży

-

548

548

1 156

So-536
3 Grubizna

liściasta

ogółem

-

628

805

999

Brz-577
z cięć rębnych

-

-

-

-

z sanitarnych

-

463

671

695

Brz-525
z trzebieży

-

165

134

304

4 podstawow.

sortymenty

tart. iglaste

-

26 638

27 783

19 920

Św-26551
tart. liściaste

-

11

11

50

sortym. cenne

-

-

-

-

sur. kopalniak.

-

179

187

163

So-134
papierówka

-

4 468

4 660

4 681

Św-3522
pozostałe

-

3 635

3 791

4 795

Św-2506
w tym opał

-

2 900

3 025

3 841

Św-2351

   

  

Załącznik nr 10a.

Sprzedaż drewna w m3

  

Lp. Wyszczególnienie stan

na 01.01.95

reman. w lesie

pozyskane sprzedane stan

na 31.12.95

reman. w lesie

1

2

3

4

5

6

drewno iglaste

1.

tartaczne

3,02

27782,96

25596,22

2189,76

2

papierówka i użytkowe

177,76

4306,78

3819,14

665,40

3

kopalniak i stempl. bud.

-

186,64

178,94

7,70

4

opał

2,80

2644,16

2242,10

404,86

5

pozostałe

28,52

648,28

676,55

0,25

7

razem

212,10

35568,82

32512,95

3267,97

drewno liściaste

8

tartaczne

-

10,73

1,96

8,77

9

papierówka i użytkowe

160,55

352,74

450,40

62,89

10

opał

23,40

380,36

346,28

57,48

11

pozostałe

-

119,56

119,56

-

12

razem

183,95

863,39

918,20

129,14

13

Ogółem

396,05

36432,21

33431,15

3397,11

  

  

Załącznik nr 11.

Ochrona zwierząt dzikich

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Teoret.

pojem.

Parku

Rok 1995

Rok 1996

stan na

1.01.95

redukcja

stan na

1.01.96

plan

redukcji

plan

wykon.

1 Łosie ogółem

szt.

30

18

4

1

5

-

byki

szt.

5

1

-

1

-

klempy

szt.

6

1

1

2

-

łoszaki

szt.

7

2

-

2

-

2 Jelenie ogółem

szt.

140

100

29

8

84

20

byki

szt.

26

8

-

27

7

łanie

szt.

45

16

7

34

11

cielaki

szt.

29

5

1

23

2

3 Sarny ogółem

szt.

230

239

48

24

179

26

rogacze

szt.

68

19

6

56

14

kozy

szt.

93

24

13

71

8

koźlęta

szt.

78

5

5

52

4

4 pozostałe dziki

szt.

100

101

60

22

95

50

lisy

szt.

45

10

1

90

20

jenoty

szt.

42

b/o

br. dan.

70

b/o

zające

szt.

217

-

-

180

-

norka am.

szt.

brak danych

borsuki

szt.

brak danych

5 Wydatki

na ochronę

zwierząt

dzikich

ogółem

 zł.

47 800

zagospod.

 zł.

18 000

odszkod.

 zł.

24 100

redukcja

 zł.

5 700

6 Wpływ z

ochr. zw.

ogółem

 zł.

23 370

redukcja

 zł.

23 370

7 Pow. szk. zredukowan.

ha

34,79

35

Powierzch.

uszkodzeń

d-stanów

do 20%

ha

262

134,09

135

21-50%

ha

-

0,96

1

51-80%

ha

-

-

-

81-100%

ha

-

-

-

  

  

Załącznik 11a.

Analiza odstrzałów redukcyjnych zwierzyny

  

Lp.

Wskaźniki

Gatunek

wsk.og.

Uwagi

Łoś

Jeleń

Sarna

Dzik

1. Zagęszczenie liczebności stada

podstawowego

(szt./1000 ha pow. leśnej)

2,0

10,9

26,0

11,0

x

2. Wskaźnik proporcji płci

(samce/samice w%)

83,3

57,8

73,1

-

x

3. Wskaźnik wykorzystania pojemności

(liczb.gat./ustal.poj. w%)

60,0

71,4

103,9

101

x

4. Wskaźnik szkód w uprawach rolnych

(pow.zred.szk./1000ha pow.leś.)

x

x

x

x

3,8

5. Wskaźnik uszkodzeń drzewostanów

(pow.szk.ist/1000 ha pow.leś)

x

x

x

x

14,7

6. Wskaźnik wyk. plan. odstrz.reduk.%

25,0

27,6

50,0

36,7

x

7. Wskaźnik proporcji odstrzałów

(samców. i młodz. w stos do samic)

-

0,8

1

-

x

8. Intensywność odstrz. redukcyjnego

(szt./1000ha)

0,1

3,2

5,2

6,5

x

9. Wskaźnik poziomu redukcji

(odstrz.reduk./licz.stad.podst. w %)

5,6

8,0

10,0

21,8

x

  

  

Załącznik nr 12.

Turystyka i komunikacja

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Stan na

Stan na 31.12.1995

Uwagi

31.12.94

ogółem

dobry

do remon.

1. Długość

dróg

ogółem km 312,85 312,85 57
2. Obiekty

inżynieryj.

mosty szt. 4 4 4 obce
3. Obiekty

turystyczne

schroniska szt. 1 1 PTTK
własne szt.
schrony szt.
kamp.-biwaki szt. 8 8
4. domy

wczasowe

ogółem szt. 4 4
własne szt.
5 Szlaki turystyczne km 151 237 237
6 Nartostrady km
7 obiekty

sportowe

stadiony
kolejki linowe
wyciągi
trasy wyczyn.
inne

  

  

Załącznik nr 13.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn

miary

Rok 1994

Rok 1995

budżet

gospod.

pomoc.

budżet

gospod.

pomoc.

1. Zatrudnienie

stan na 31.12.

ogółem

osób

65

31

68

32

robotnicy

3

31

1

32

w biurze dyrekcji

15

-

16

-

sezonowi

-

-

-

-

prac. inż-technicz.

39

-

43

-

w tym w terenie

33

-

36

-

pozost. na st. nie robt.

8

-

8

-

2. średnia płaca ogółem

 zł

494,2

464,5

629,0

571,3

robotnicy

337,8

464,5

422,2

571,3

nierobotnicy

501,9

-

632,5

-

3. wykształcenie wyższe

osób

22

-

25

-

średnie

37

15

39

21

podstawowe

6

16

4

11

  

  

Załącznik nr 14.

Wypadki przy pracy

   

Rok

Ogółem

w tym

Dni

niezdol.

do pracy

Choroby

zawod.

Liczba

zatrudn.

kobiet

1-3 dni

4-28 dn.

< 28 dn.

ciężkie

uszkodz.

ciała

śmierte.

1994

2

-

-

2

-

-

97

-

18

1995

1

-

-

1

-

-

62

-

20

  

  

Załącznik nr 15.

Majątek Parku

  

Lp

Wyszczególnienie

Jedn

miar

Stan

na 31.

12.94

Stan na 31.12.1995

Szacunk.

wartość

Uwagi

r-m

dobry

do

remontu

do

 kasac.

1.

Budynki ogółem

szt.

136

136

92

41

1

3 113 419

mieszkalne

szt.

35

35

21

14

-

1 646 736

gospodarcze

szt.

53

53

36

17

1

505 101

administrac.

szt.

1

1

-

1

-

504 389

muzeum

szt.

1

1

1

-

-

232 885

warsztaty

szt.

1

1

1

-

17 115

magazyny

szt.

3

3

1

2

-

68 405

inne

szt.

42

42

36

6

-

138 788

2.

Osady leśne terenowe

szt.

35

35

21

14

-

1 326 002

3. Pokoje gościnne

szt.

8

8

8

-

-

-

12 łóżek

4.

Ważniejsze

maszyny

i urządzenia

sam.osob.

szt.

3

14

14

-

-

208 708

sam. ciężar.

szt.

3

4

3

1

-

51 930

sam. teren.

szt.

8

12

9

2

1

221 500

ciągniki

szt.

1

1

1

12 000

przyczepy

szt.

3

3

3

-

-

7 139

pilarki

szt.

5

5

5

-

-

4 000

komputery

szt.

11

11

10

-

1

53 143

sprzęt video

szt.

1

1

1

-

-

8 394

kserog i inne

szt.

5

10

10

-

-

49 863

5.

Wyposaż.

warsztatów

obrabiarki

szt.

-

-

-

-

-

-

urz. warszt.

szt.

3

3

3

-

-

1 000

6.

Księgozb. bibliot. Parku

szt.

2 460

2 606

2 606

-

-

5 812

7.

Wartość środk. trwałych

szt.

4 678 425

  

  

  

Spis treści »