ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 ROKU

KRZYWE 2019

1. WSTĘP

1.1. Powierzchnia Parku

Dorota Zaborowska

W 2018 roku powierzchnia ogólna parku uległa nieznacznej zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła 15 089,7438 ha (na koniec 2017 r. 15 089,7935 ha). Zmiana nastąpiła z powodu modernizacji operatu ewidencji gruntów obrębu Wiatrołuża w gminie Suwałki oraz sprostowania pomyłki w operacie obrębu Burdeniszki, gm. Suwałki. Zwiększyła się powierzchnia gruntów zarządzanych przez park o 12,4032 ha w związku w wykupem nieruchomości położonych w granicach parku i o tyle samo zmniejszyła się powierzchnia gruntów obcej własności.

Wokół parku utworzona jest strefa ochronna, zwana otuliną, o powierzchni 11 283,81 ha.

Park wykonuje swoje zadania statutowe w oparciu o podział organizacyjny wprowadzony w 1996 roku, według którego dzieli się na dwa leśne obręby ochronne:

1. Obręb Ochronny Wigry o powierzchni 4 627,92 ha;

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda o powierzchni 4 962,92 ha;

oraz Wodny Obręb Ochronny o powierzchni 2 889,93 ha.

W Obrębie Ochronnym Wigry funkcjonuje 5 obwodów ochronnych:

1. Obwód Ochronny Lipniak – o pow. 915,98 ha;

2. Obwód Ochronny Krzywe – o pow. 964,14 ha;

3. Obwód Ochronny Leszczewek – o pow. 875,07 ha;

4. Obwód Ochronny Gawarzec – o pow. 903,16 ha;

5. Obwód Ochronny Słupie – o pow. 969,57 ha;

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda składa się także z 5 obwodów ochronnych:

1. Obwód Ochronny Powały – o pow. 609,73 ha;

2. Obwód Ochronny Krusznik – o pow. 1 109,88 ha;

3. Obwód Ochronny Lipowe – o pow. 1 013,40 ha;

4. Obwód Ochronny Mikołajewo – o pow. 1 112,88 ha;

5. Obwód Ochronny Wysoki Most – o pow. 1 117,03 ha.

Powierzchnie obwodów ochronnych i obrębów przyjęto zgodnie z Leśną Mapą Numeryczną (LMN) Wigierskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez TAXUS SI Sp. z o.o. w Warszawie, według stanu na dzień 01.01.2012 r.

1.1.1. Stan prawny gruntów

Wszystkie nieruchomości mają uregulowany stan prawny w zakresie ujawnienia ich w księgach wieczystych. Aktualnie prowadzonych jest 21 ksiąg wieczystych w sądach rejonowych: w Suwałkach (8), Sejnach (7) i Augustowie (6).

W WPN występują następujące formy prawne władania nieruchomościami:

• własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN (grunty, które do 01.01.2012 r. były w trwałym zarządzie oraz zakupione po tym terminie w drodze pierwokupu) – 12 479,8340 ha;

• własność budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na w/w gruntach;

• własność gruntów, które są nabywane w drodze wykupów lub darowizny od 01.01.2012 r. – 85,6347 ha, współwłasność WPN z osobami fizycznymi – 1,96 ha.

1.2. Wykupy gruntów i budynków

Dorota Zaborowska

W 2018 roku WPN wykupił 12,4529 ha gruntów. Zakupiono 4 nieruchomości (5 działek) w ramach przysługującego parkowi prawa pierwokupu:

• dz. nr 313 w Maćkowej Rudzie o pow. 4,1100 ha (O.O. Mikołajewo),

• dz. nr 244/1 i 244/2 w Kruszniku o pow. 4,8200 ha (O.O. Krusznik),

• dz. nr 55 w Czerwonym Krzyżu o pow. 0,5024 ha (O.O. Krusznik),

• dz. nr 48/4 w Burdeniszkach o pow. 3,0205 ha (O.O. Leszczewek).

Wszystkie wykupione grunty przewidziane są do zabiegów ochrony czynnej mających na celu utworzenie łąk świeżych w przyszłości. Pierwokupy zostały zrealizowane dzięki dotacji NFOŚiGW. Nieruchomości zostały zakupione na rzecz Skarbu Państwa. WPN wystąpił z wnioskami do właściwych starostów o przekazanie ich w użytkowanie wieczyste parku.

Zgodnie z przysługującym WPN prawem pierwokupu nieruchomości położonych w granicach parku (art. 10 ust. 5 Ustawy o ochronie przyrody), do parku wpłynęło 17 zawiadomień z kancelarii notarialnych, dotyczących zawarcia warunkowych umów sprzedaży nieruchomości, położonych w obrębach: Leszczewek (10 – o pow. 2,8604 ha), Bryzgiel (2 – o pow. 0,4290 ha), Burdeniszki (1 – o pow. 3,0205 ha), Leszczewo (1 – o pow. 3,4271 ha), Czerwony Krzyż (1 o pow. 0,5024 ha), Krusznik (1 – o pow. 4,8200 ha), Maćkowa Ruda (1 – o pow. 4,1100 ha). WPN w czterech przypadkach wykonał prawo pierwokupu. W stosunku do pozostałych nieruchomości park nie był zainteresowany zakupem, ponieważ w większości działki objęte były miejscowym planem zagospodarowania, w którym przeznaczono je do zabudowy lub były zabudowane.

1.3. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

Dorota Zaborowska

W 2018 roku nie przejmowano nieruchomości Skarbu Państwa.

1.4. Plan ochrony i plan zadań ochronnych

Piotr Pieczyński

Zadania ochronne

W związku z brakiem planu ochrony, park podejmuje działania na podstawie zadań ochronnych i zadań rzeczowych, corocznie zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. W 2017 roku podstawę działalności statutowej parku stanowiło zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r., poz. 15).

Zadania rzeczowe zostały zatwierdzone przez Ministra Środowiska pismem DOP-WPN.4103.9.2018.ŁN z dnia 10 maja 2018 roku.

Plan ochrony

Projekt planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego został przesłany do Ministerstwa Środowiska w 2016 roku. Do końca 2018 roku Wigierski Park Narodowy nie był informowany o postępach prac nad ustanowieniem planu ochrony.

1.5. Łączność

Piotr Pieczyński, Stefan Mackiewicz

W 2018 roku system łączności znajdujący się w dyspozycji WPN składał się z następujących komponentów:

1) Łączność bezprzewodowa (radiokomunikacyjna ruchoma lądowa – rrl), alarmowa:

a) stacje radiowe:

• główna stacja bazowa (GSB – Dyrekcja WPN),

• stacje przekaźnikowe (Krzywe, Królówek, Lipowe),

• lokalne stacje bazowe (LSB) – 16 sztuk,

• radiotelefony przewoźne – 6 sztuk,

• radiotelefony nasobne – 10 sztuk,

• M216, Yaesu FTL-1011 – bazowe i przewoźne.

b) sprzęt radiokomunikacyjny:

• radiotelefony Motorola P200, GP340 – nasobne,

• M216, Yaesu FTL-1011 – bazowe i przewoźne.

c) kanały radiowe:

• kanał 1 – roboczy: łączność bezpośrednia dla wszystkich radiotelefonów w sieci pozostających w zasięgu,

• kanał 2 i 3 – łączność z GSB poprzez stacje przekaźnikowe w sytuacji braku łączności na kanale 1,

• kanał 3, 4, 5 – łączność ze strażą pożarną, kanały wykorzystywane wyłącznie przez Punkt Alarmowo Dyspozycyjny WPN i Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Parku.

d) wykorzystywana częstotliwość:

• 48,3000 MHz,

• 160,5500 MHz.

e) obszar wykorzystywania częstotliwości – gminy wiejskie Nowinka, Giby, Krasnopol, Suwałki, Szypliszki

Podstawa prawna funkcjonowania sieci rrl.: pozwolenie radiowe RRL/C/A/0032/2015 ważne do 31.12.2025 r.

Wykonywano prace konserwacyjno-naprawcze urządzeń rrl, które dofinansowano ze środków funduszu leśnego w ramach zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2) Łączność za pomocą sieci GSM:

a) obecnie w Wigierskim Parku Narodowym w sieci Plus funkcjonuje 36 telefonów komórkowych. Dodatkowo 1 telefon funkcjonuje w sieci telefonii satelitarnej;

b) do dyspozycji leśniczych zostało zakupionych 10 kart SIM przeznaczonych do przesyłu danych. Ponadto 1 karta zainstalowana jest w instalacji alarmowej w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu i dodatkowo 1 karta funkcjonuje w instalacji alarmowej w magazynie ryb w Czerwonym Folwarku.

3) Łączność za pomocą telefonii stacjonarnej:

WPN posiada telefonię stacjonarną do obsługi siedziby parku, wylęgarni ryb w Tartaku, Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz OEŚ na Słupiu.

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

Piotr Pieczyński

Tabele poniżej przedstawiają zidentyfikowane w 2018 roku zagrożenia wypełniania podstawowych funkcji parku. W ostatniej kolumnie przedstawiono potencjalne, możliwe do zastosowania sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków, które stosowano w 2017.

Tabela 1. Zagrożenia wewnętrzne istniejące.

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1.

Zmiany stosunków wodnych – obniżanie poziomu wód gruntowych zagrażające w szczególności:

1) siedliskom przyrodniczym:

a) sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, borealna świerczyna bagienna Sphagno girgensohnii-Piceetum, sosnowo-brzozowy las bagienny Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis,

b) górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (torfowiska alkaliczne),

c) torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis),

d) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae),

e) torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),

f) starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami NympheionPotamion,

g) naturalne dystroficzne zbiorniki wodne,

2) stanowiskom gatunków:

a) poczwarówka zwężona (Vertigo angustior),

b) poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri),

c) poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana);

d) czerwończyk nieparek (Lycaena dispar),

e) czerwończyk fioletek (Lycaena helle),

f) zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis),

g) przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia),

h) trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia),

i) traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),

j) kumak nizinny (Bombina bombina),

k) bóbr (Castor fiber),

l) wydra (Lutra lutra)

1. Podejmowanie działań zmierzających do umieszczenia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego postanowień:

a) ograniczających zabiegi melioracyjne i kopanie stawów, przyczyniające się do obniżania średniego poziomu wód gruntowych, w odległości mniejszej niż 100 m od granic siedlisk i stanowisk gatunków Natura 2000;

b) ograniczających możliwość wydobywania kopalin mineralnych i torfu na terenie WPN;

c) uwzględniających konieczność prowadzenia gospodarki wodnej ukierunkowanej na minimalizację poboru wody do celów komunalnych i rolniczych.

3. Utrzymywanie drobnych zbiorników (oczek) wodnych na obszarze użytków rolnych.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologicznego znaczenia oczek wodnych dla ekosystemów WPN.

5. Wykupy gruntów prywatnych na rzecz parku, w szczególności gruntów przyległych bezpośrednio do jezior i rzek

2.

Zanieczyszczenie rzek i jezior ściekami pochodzącymi z gospodarstw domowych oraz z działalności związanej z rolnictwem i przemysłem, zagrażające w szczególności:

1) siedliskom przyrodniczym:

a) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae),

b) torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),

c) twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,

d) starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami NympheionPotamion,

e) naturalne dystroficzne zbiorniki wodne,

2) stanowiskom gatunków:

a) aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa),

b) krasnorost Hildenbrandtia rivularis

c) poczwarówka zwężona (Vertigo angustior),

d) poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri),

e) poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana),

f) kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus),

g) czerwończyk nieparek (Lycaena dispar),

h) czerwończyk fioletek (Lycaena helle),

i) zalotka większa Leucorrhinia pectoralis,

j) przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia),

k) trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia),

l) piskorz (Misgurnus fossilis),

m) koza (Cobitis taenia),

n) różanka (Rhodeus sericeus),

o) traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),

p) kumak nizinny (Bombina bombina),

q) rzekotka drzewna (Hyla arborea),

r) ropucha paskówka (Epidalea calamita),

s) ropucha zielona (Bufotes viridis),

t) ropucha szara (Bufo bufo),

u) traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris),

v) żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae),

w) żaba moczarowa (Rana arvalis),

x) żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus),

y) żaba trawna (Rana temporaria),

z) grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus),

aa) bóbr (Castor fiber),

bb) wydra (Lutra Lutra).

Wspieranie działań samorządów lokalnych na rzecz:

a) rozbudowy kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowościach położonych w WPN;

b) podłączenia wszystkich gospodarstw do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wyposażonych w kanalizację sanitarną.

2. Pozytywne opiniowanie lub uzgadnianie projektów tylko tych przedsięwzięć, które odpowiednio uwzględniają:

a) zainstalowanie i zapewnienie prawidłowej eksploatacji kanalizacji burzowej;

b) wyposażanie pól biwakowych i kempingów w instalacje sanitarne, zapobiegające zanieczyszczeniu gleb, wody gruntowej i powierzchniowej.

3. Propagowanie systematycznej modernizacji i stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) w istniejących oczyszczalniach ścieków na terenie zlewni całkowitej wód parku w celu maksymalnego ograniczania ładunków biogenów odprowadzanych do wód powierzchniowych lub gleb.

4. Działanie na rzecz ograniczania zabudowy terenów przyległych do jezior i rzek przez postulowanie wyznaczenia i wyłączenia spod zabudowy 100 m strefy ochronnej.

5. Utrzymanie drzewostanów i trwałej pokrywy roślinnej na brzegach jezior i rzek.

6. Utrzymywanie dotychczasowych ekstensywnych form użytkowania terenów rolnych sprzyjających przekształcaniu użytków ornych na łąki i pastwiska.

7. Propagowanie ograniczania nawożenia i stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz chlorków do usuwania lodu i śniegu z dróg.

8. Działania edukacyjne na rzecz stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668, z późn. zm.), w szczególności w części dotyczącej sposobów postępowania z nawozami i środkami ochrony roślin

9. Działanie zmierzające do umieszczenia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakazów lokalizowania na terenie WPN składowisk i instalacji przerobu odpadów oraz nowych ferm hodowlanych dla obsady powyżej 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza.

10 Oczyszczanie z odpadów brzegów i dna jezior i rzek.

11. Wykup gruntów prywatnych na rzecz WPN.

12. Ograniczanie efektów eutrofizacji wybranych jezior poprzez sterowanie strukturą gatunkową i liczebnością zespołów ryb (biomanipulację powodująca ograniczanie zakwitów glonów planktonowych).

3.

Zaburzenia w składzie gatunkowym ichtiofauny – spadek różnorodności oraz zmiany struktury gatunkowej i liczebności ryb, spowodowane:

1) zmianami w strukturze troficznej ekosystemów wodnych,

2) wzrastającą presją kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

1. Regulacja struktury gatunkowej i liczebności ryb przez:

a) zarybienia wybranych wód Parku wylęgiem i narybkiem gatunków zagrożonych wyginięciem lub spadkiem liczebności,

b) prowadzenie zabiegów restytucyjnych w odniesieniu do gatunków ryb, które przestały występować w WPN,

c) odłowy regulacyjne i kontrolne,

d) badania naukowe i monitoring zmian zachodzących w strukturze i liczebności zespołów ichtiofauny,

e) zwalczanie kłusownictwa rybackiego oraz dostosowanie zasad wędkowania do potrzeb ochrony ekosystemów wodnych, w szczególności poprzez modyfikowanie terminów wędkowania, określenie gatunków ryb oraz ich minimalnych rozmiarów uprawniających do pozyskania,

f) pozyskanie ikry siei (Coregonus lavaretus), sielawy (Coregonus albula) i szczupaka ( Esox lucius), hodowla wylęgu w warunkach kontrolowanych.

2. Działania mające na celu ograniczenie presji kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo):

a) monitoring liczebności,

b) uwzględnianie wzrastającej presji kormorana na poszczególne gatunki ryb przy ustalaniu wielkości odłowów regulacyjnych,

c) kompensacja presji na rybostan przez zarybienia,

d) niedopuszczanie do zakładania kolonii lęgowych, w szczególności poprzez płoszenie ptaków,

e) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia liczby ptaków, w przypadku stwierdzenia przekroczenia pojemności siedlisk.

4.

Pogarszanie się warunków sanitarnych i tlenowych w strefie litoralu jezior

1.Zimowe koszenie części trzcinowisk, niepowodujące niszczenia siedlisk,

2.Częściowe usuwanie z wybranych akwenów skoszonej roślinności wynurzonej.

5.

1. Zmniejszanie się powierzchni siedlisk otwartych i widnych zbiorowisk leśnych w wyniku sukcesji, na skutek zaprzestania koszenia i wypasu, a także na skutek zalesiania.

2. Zanikanie cennych zbiorowisk łąkowych w wyniku zbyt intensywnego użytkowania łąkowego.

3. Przekształcanie łąk w grunty orne, zagrażające:

1) siedliskom przyrodniczym:

a) niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie ( Arrhenatherion elatioris),

b) ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),

c) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

d) górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,

e) torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis),

f) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae),

g) torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),

h) roślinności okrajkowej z klasy Trifolio-Geranietea,

i) gatunkom typowym dla widnych lasów ( Serratulo-Pinetum, Potentillo albae-Quercetum, Peucedano-Pinetum)

2) gatunkom roślin:

a) leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum),

b) sasanka otwarta (Pulsatilla patens),

c) obuwik pospolity (Cypripedium calceolus),

3) gatunkom ptaków:

a) błotniak stawowy (Circus aeruginosus),

b) trzmielojad (Pernis apivorus),

c) orlik krzykliwy (Clanga pomarina),

d) siniak (Columba oenas),

e) kropiatka (Porzana porzana),

f) derkacz (Crex crex),

g) kszyk (Gallinago gallinago),

h) dziwonia (Carpodacus erythrinus)

1. Zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów rolniczych (udziału powierzchni poszczególnych rodzajów użytków).

2. Wspieranie działań na rzecz utrwalenia dotychczasowego sposobu użytkowania siedlisk przyrodniczych Natura 2000; na obszarach przyległych utrzymanie podobnego sposobu zagospodarowania powierzchni ziemi.

3. Przywracanie i podtrzymywanie tradycyjnej gospodarki łąkarskiej – ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk z jednoczesnym, co najwyżej 2-3 krotnym koszeniem lub wypasem w ciągu roku.

4. Usuwanie, poza 10-metrową strefą brzegową wód, zadrzewień i zarośli z gruntów ewidencjonowanych jako łąki i pastwiska.

5. Promocja i wdrażanie programów rolno-środowiskowo-klimatycznych sprzyjających ekstensywnemu użytkowaniu łąk i pastwisk.

6. Wspieranie działań na rzecz niezalesiania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 o charakterze łąk i muraw.

7. Utrzymywanie najcenniejszych otwartych powierzchni nieleśnych przez wypas, cykliczne koszenie, usuwanie drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej (z usuwaniem pozyskanej biomasy).

8. Odtwarzanie stanowisk gatunków występujących dotychczas na przekształcanych siedliskach.

9. Kształtowanie warunków siedliskowych sprzyjających utrzymaniu populacji gatunków będących przedmiotem ochrony, występujących na przekształconych siedliskach.

10. Wykup gruntów prywatnych na rzecz WPN lub Skarbu Państwa.

6.

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków roślin i zwierząt, zagrażających gatunkom rodzimym oraz siedliskom przyrodniczym:

1. grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum),

2. łęgi olszowo-jesionowe (Fraxino-Alnetum),

3. sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum),

4. borealna świerczyna na torfie ( Sphagno girgensohnii-Piceetum),

5. sosnowo-brzozowy las bagienny ( Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis),

6. ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),

7. wszystkie wodne siedliska Natura 2000 występujące na obszarze WPN

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania wprowadzania na obszar WPN obcych gatunków roślin i zwierząt.

2. Analiza dynamiki rozprzestrzeniania się gatunków obcych oraz podejmowanie koniecznych działań ograniczających ich liczebność.

3. Zwalczanie gatunków obcych roślin i zwierząt o cechach inwazyjnych, na terenach objętych ochroną czynną oraz krajobrazową.

4. Działania zmierzające do umieszczania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających powstawanie nowej zabudowy, która może sprzyjać wprowadzaniu obcych gatunków flory do środowiska.

5. Prowadzenie działań edukacyjnych, wskazujących na zagrożenia wynikające z inwazji gatunków obcych.

7.

Presja urbanizacyjna powodująca zanikanie gatunków roślin i zwierząt i ich ostoi, w szczególności:

1) roślin:

a) leniec bezpodkwiatkowy ( Thesium ebracteatum),

b) sasanka otwarta (Pulsatilla patens),

c) gatunki światłożądne i ciepłolubne widnych lasów i ich skrajów oraz muraw (Anemone sylvestris,Asperula tinctoria, Dianthus arenarius,Hypericum montanum, Lathyrus laevigatus,Lathyrus pisiformis, Oxytropis pilosa, Pulsatilla pratensis, Trifolium rubens),

d) gatunki nieleśnych torfowisk niskich i przejściowych oraz nakredowych łąk zmiennowilgotnych (Betula humilis, Carex buxbaumii, Carex chordorrhiza, Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca,Pedicularis sceptrum-carolinum, Trollius europaeus),

2) wszystkich gatunków płazów, w szczególności traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i kumaka nizinnego (Bombina bombina),

3) ptaków:

a) bocian czarny (Ciconia nigra),

b) bielik (Haliaeetus albicilla),

c) orlik krzykliwy (Clanga pomarina),

4) ssaków – ryś (Lynx lynx)

1. Działanie na rzecz ograniczania urbanizacji WPN, w szczególności zabudowy obszarów położonych poza strefami skupionej zabudowy.

2. Ograniczanie niepokojenia zwierząt przez dostosowanie zasad udostępniania WPN do wymagań ochrony gatunków.

8.

Urbanizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej, powodująca fragmentację siedlisk prowadzącą do izolacji miejsc występowania gatunków, zwiększenia ich śmiertelności w wyniku kolizji drogowych i pogorszania się wskaźników stanu ochrony – zagrożenia dotyczą w szczególności gatunków:

1) ryś (Lynx lynx),

2) wilk (Canis lupus),

3) kumak nizinny (Bombina bombina),

4) traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

1. Działanie na rzecz wyznaczenia korytarzy ekologicznych oraz ich wprowadzania do planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

2. Wnioskowanie o umieszczanie znaków ostrzegawczych i ograniczeń prędkości na drogach, na których dochodzi do licznych kolizji zwierząt z pojazdami.

3. Działanie na rzecz budowy przejść dla zwierząt w miejscach o wysokiej ich śmiertelności, wynikającej z kolizji z pojazdami.

4. Organizowanie akcji ochrony płazów w czasie ich migracji rozrodczych, w szczególności ustawianie płotków i przenoszenie płazów przez drogi.

5. Działanie na rzecz utrzymania obecnych klas dróg przecinających WPN

9.

Urbanizacja parku prowadząca do degradacji walorów krajobrazowych

1. Działanie na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do ich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów obejmujących:

a. wyłączenie określonych terenów spod zabudowy,

b. ochronę i kształtowanie regionalnych układów osadniczych,

c. rozplanowanie budynków w zagrodach, zieleni i ogrodzeń,

d. zachowanie regionalnego stylu architektury,

e. działanie na rzecz ograniczania umieszczania na terenie WPN nowej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, w szczególności dróg, linii energetycznych, stacji bazowych telefonii komórkowych, wysokich kominów.

2. Wykupy gruntów na rzecz WPN lub Skarbu Państwa.

10.

Negatywne oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych zagrażające trwałości wykonywanych zabiegów renaturyzacji drzewostanów przekształconych antropogenicznie

1. Przywracanie cech drzewostanu (skład gatunkowy i struktura przestrzenna) charakterystycznych dla potencjalnego zbiorowiska leśnego przez:

a) cięcia regulujące strukturę przestrzenną, gatunkową i wiekową – pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne,

b) dolesianie wybranych luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia gatunkami zgodnymi z potencjalnym zbiorowiskiem leśnym,

c) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia, w szczególności mechaniczne rozdrabnianie gałęzi z pozostawieniem zrębków na powierzchni;

d) pielęgnację upraw,

e) inicjowanie i wspieranie odnowień naturalnych gatunków drzew typowych dla odtwarzanego zespołu leśnego.

2. Monitorowanie i prognozowanie występowania owadów stanowiących zagrożenie dla drzewostanów.

3. Ograniczanie nadmiernie rozmnażających się owadów odżywiających się tkankami drzew (kambiofagi), w celu opóźnienia procesu rozpadu monokulturowych drzewostanów z dużym udziałem świerka (Picea abies) lub sosny ( Pinus silvestris) przez:

a) wyszukiwanie i usuwanie drzew zasiedlonych, z wyłączeniem drzew martwych i obumierających umożliwiających osiąganie właściwego stanu ochrony gatunków wymagających martwego drewna;

b) wykładanie pułapek na owady (feromonowych i drzew pułapkowych);

c) korowanie drewna zasiedlonego przez kambiofagi.

11.

Niedostatek martwych i obumierających drzew uniemożliwiający osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunków (w tym niezapewniający niezbędnej bazy pokarmowej), wymagających martwego drewna jako podstawowego środowiska ich bytowania, w szczególności grzybów, owadów i następujących gatunków ptaków:

1. dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2. dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus)

Pozostawianie martwych drzew stojących (posusz czynny i jałowy) i drewna leżącego o zróżnicowanych wymiarach i w różnych stadiach rozkładu: drzew o ponadprzeciętnych rozmiarach, spróchniałych (ze zgnilizną) i z owocnikami grzybów (hubami), z dziuplami, gniazdami ptaków, o nietypowym pokroju, domieszkowych gatunków pionierskich – brzoza (Betula verucosa), wierzba iwa ( Salix caprea), osika (Populus tremula).

12.

Zubożenie składu gatunkowego i uproszczenie struktury przestrzennej silnie przekształconych antropogenicznie drzewostanów zdominowanych przez gatunki iglaste, szczególnie w siedlisku przyrodniczym grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum), mające bezpośredni wpływ na zły stan zachowania tego siedliska

Prowadzenie aktywnych działań rekonstrukcyjnych, służących poprawie niewłaściwego stanu zachowania siedliska (jego struktury i funkcji):

1) zwiększenie udziału drzew liściastych gatunków grądowych, takich jak grab (Carpinus betulus), lipa (Tilia cordata), klon (Acer platanoides) i dąb (Quercus robur);

2) pozostawianie martwego drewna;

3) zahamowanie ekspansji gatunków lekkonasiennych – brzozy (Betula verucosa) i osiki (Populus tremula) – z pozostawieniem ich w domieszce;

4) stopniowe ograniczanie liczebności świerka (Picea abies) i sosny (Pinus silvestris) oraz eliminacja gatunków obcych.

13.

Szkody w lasach i uprawach rolnych powodowane przez ssaki roślinożerne

1. Ochrona drzewostanów i upraw rolnych przez:

a) regulację liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej jelenia (Cervus elaphus),

b) zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem i spałowaniem za pomocą ogrodzeń i repelentów,

c) zwiększenie bazy żerowej przez uprawę poletek śródleśnych z uprawami rolnymi.

2. Monitoring szkód w drzewostanach i uprawach rolnych.

3. Analiza uwarunkowań ekologicznych wpływających na stan populacji jelenia, w szczególności relacje drapieżnik-ofiara, analiza przyrostu naturalnego populacji, śmiertelności osobników, migracje osobników w obszarze korytarzy ekologicznych.

4. Ochrona drzewostanów i zadrzewień przed zgryzaniem przez bobry poprzez mechaniczne zabezpieczanie pni.

14.

Pożary lasów, wywoływane m.in. wypalaniem łąk i ściernisk oraz nieostrożnością osób posługujących się źródłami otwartego ognia – zagrażające w szczególności drzewostanom iglastym na siedliskach borowych

1. Dostosowywanie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych do II kategorii zagrożenia pożarowego lasu, w tym:

a) utrzymywanie w stanie zapewniającym przejezdność dla wozów strażackich, wyznaczonych na dojazdy pożarowe następujących dróg leśnych: Królówek – Wiatrołuża, oddz. 58 – osada Samle I, oddz. 58 – osada Samle II, oddz. 58 – oddz. 53, Leszczewek – Huta, oddz. 49 – oddz. 65, Sobolewo – Krzywe, Płociczno – Wasilczyki, Sobolewo – oddz. 164, Sobolewo – oddz. 148, oddz. 148 – Zatoka Słupiańska, Sobolewo – oddz. 116, oddz. 388 – oddz. 392, oddz. 263 – oddz. 251, oddz. 242 – oddz. 230, Czerwony Krzyż – Zatoka Krzyżańska, Wysoki Most – Lipowe, Lipowe – oddz. 346, oddz. 205 – oddz. 235, oddz. 246 – oddz. 282;

b) organizowanie baz sprzętu do gaszenia pożarów lasu;

c) organizowanie obserwacji i patrolowania lasów w celu wczesnego wykrywania pożarów;

d) organizowanie punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD).

2. Monitorowanie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

3. Prowadzenie dyżurów przeciwpożarowych.

4. Wprowadzanie zakazu wstępu do lasu w okresach utrzymującego się najwyższego zagrożenia pożarowego.

5. Edukacja społeczności lokalnej oraz odwiedzających.

6. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Państwową Strażą Pożarną i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie zapobiegania pożarom lasów.

7. Wspieranie starań o dofinansowywanie i doposażanie jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gmin, w których położony jest WPN.

15.

Niezgodne z prawem korzystanie z zasobów WPN, w szczególności:

1. kłusownictwo,

2. nielegalny zbiór chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

1. Współpraca z Policją, Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką i innymi służbami oraz z miejscową ludnością w zakresie prewencji oraz zwalczania szkodnictwa.

2. Patrolowanie obszaru WPN, w celu ograniczania kłusownictwa oraz nielegalnego pozyskiwania roślin i grzybów, kontrolowanie osób dokonujących amatorskich połowów ryb.

3. Usuwanie urządzeń kłusowniczych.

4. Szkolenie pracowników WPN w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną.

5. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie WPN.

16.

Zanikanie tradycyjnych sposobów użytkowania gruntów w krajobrazie rolniczym, zagrażające w szczególności:

1. orlikowi krzykliwemu (Clanga pomarina);

2. derkaczowi (Crex crex);

3. trzmielojadowi (Pernis apivorus);

4. gąsiorkowi (Lanius collurio);

5. rzadkim gatunkom roślin segetalnych.

1. Propagowanie tradycyjnych sposobów użytkowania gruntów, mających na celu utrzymanie mozaikowego krajobrazu rolniczego.

2. Wykup gruntów przyrodniczo cennych na rzecz WPN lub Skarbu Państwa.

3. Niezalesianie użytków rolnych.

4. Utrzymanie terenów użytkowanych rolniczo przez WPN zgodnie z tradycyjnymi sposobami użytkowania.

5. Działanie na rzecz ograniczania zabudowy mieszkaniowej na gruntach rolnych.

17.

Zanieczyszczenia powietrza i gleb

1. Sprzątanie odpadów we współpracy z samorządami lokalnymi.

2. Likwidacja miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpadów i rekultywacja terenów zdegradowanych.

3. Termomodernizacja budynków stanowiących własność WPN oraz modernizacja systemów ich ogrzewania.

4. Wprowadzanie i popularyzacja technologii wykorzystania źródeł energii nieoddziałujących negatywnie na walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe WPN.

5. Monitoring jakości powietrza i gleb w oparciu o dane zbieranie przez Stację Bazową Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Wigry”.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania i ograniczania zanieczyszczeniom powietrza i gleby.

18.

Pogarszanie się stanu obiektów dziedzictwa kulturowego

1. Remonty, konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych będących własnością WPN.

2. Propagowanie ochrony zabytków i obiektów zabytkowych stanowiących własność innych podmiotów.

3. Zabezpieczenie stanowisk archeologicznych przed nieuprawnioną eksploracją.

4. Działania edukacyjne zmierzające do podtrzymania i kształtowania świadomości społeczności lokalnych, poczucia tożsamości i odpowiedzialności za dobra kultury materialnej i niematerialnej.

5. Współpraca ze służbami konserwatorskimi, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego.

19.

Niepełny zakres wiedzy dotyczącej zasobów, tworów i składników przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz procesów ekologicznych utrudniający prawidłową ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego

1. Prowadzenie inwentaryzacji – przyrodniczej i dóbr kultury (w szczególności zabytków, cmentarzy, obiektów małej architektury).

2. Badanie dynamiki zmian stanu i funkcjonowania zasobów, tworów i składników przyrody oraz procesów ekologicznych.

3. Rozwijanie badań naukowych i monitoringu środowiska przyrodniczego.

20. Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta Leczenie i okresowe przetrzymywanie zwierząt wymagających opieki w Ośrodku Rehabilitacji zwierząt WPN, w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego powrót do naturalnego środowiska

21.

Synantropizacja dziko występujących zwierząt, w szczególności osobników wilka (Canis lupus), z uwagi na obecność zwierząt gospodarskich

Zabezpieczanie łąk i pastwisk, na których wypasane są zwierzęta gospodarskie, przy użyciu fladrów oraz pastuchów elektrycznych

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne.

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1.

Nasilająca się presja urbanizacyjna, zagrażająca zachowaniu różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych WPN

1. Współdziałanie z samorządami lokalnymi w zakresie wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów wskazujących obszary, które powinny zostać wyłączone z zabudowy.

2. Edukacja mieszkańców gmin w zakresie zagrożeń dla krajobrazu i przyrody WPN związanych z urbanizacją.

2.

Intensyfikacja rolnictwa i związane z nią:

1) specjalizacja, mechanizacja i chemizacja produkcji rolnej, której konsekwencją są monokultury i zanieczyszczenie środowiska;

2) scalanie gruntów, których konsekwencją jest zanikanie tradycyjnego krajobrazu (miedz, śródpolnych zadrzewień, terenów podmokłych i o charakterze bagiennym).

Rozwój rolnictwa ekologicznego łączącego przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagającego wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystującego naturalne procesy ekologiczne oraz zapewniającego właściwy dobrostan zwierząt.

3.

Negatywne oddziaływanie turystów korzystających z WPN, zagrażające w szczególności:

1) twardowodnym oligo- i mezotroficznym zbiornikom z podwodnymi łąkami ramienic Charetea;

2) starorzeczom i naturalnym eutroficznym zbiornikom wodnym ze zbiorowiskami NympheionPotamion;

3) naturalnym dystroficznym zbiornikom wodnym;

4) grądowi subkontynentalnemu (Tilio-Carpinetum);

5) łęgom jesionowo-olszowym (Fraxino-Alnetum);

6) sosnowemu borowi bagiennemu (Vaccinio uliginosi-Pinetum);

7) borealnej świerczynie na torfie (Sphagno girgensohnii-Piceetum);

8) sosnowo-brzozowemu lasowi bagiennemu ( Thelypteridi-Betuletum pubescentis);

9) torfowiskom przejściowym i trzęsawiskom (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae);

10) torfowiskom wysokim z roślinnością torfotwórczą (żywe);

11) roślinności okrajkowej z klasy Trifolio-Geranietea.

1. Wprowadzanie ograniczeń lub modyfikowanie zasad ruchu turystycznego i udostępniania WPN zarządzeniami Dyrektora WPN w przypadku, kiedy wyniki prowadzonego monitoringu przyrodniczego wskażą na pogarszanie się stanu ochrony gatunków i ekosystemów.

2. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury zabezpieczającej przedmioty ochrony przed degradacją, w tym budowa kładek, barierek, punktów widokowych.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu ograniczenie ruchu turystycznego na obszarach na których znajdują się zagrożone siedliska.

Tabela 3. Zagrożenia zewnętrzne istniejące.

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń i ich skutków

1.

Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód dopływających do ekosystemów wodnych WPN spoza jego granic

1. Wspieranie działań samorządów lokalnych na rzecz:

a) rozbudowy kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowościach położonych w zlewni wód WPN poza jego granicami;

b) poprawy skuteczności oczyszczania ścieków;

c) podłączenia wszystkich gospodarstw do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wyposażonych w kanalizację sanitarną w zlewni wód WPN poza jego granicami.

2. Pozytywne opiniowanie lub uzgadnianie przede wszystkim tych przedsięwzięć, które uwzględniają zainstalowanie kanalizacji burzowej w sytuacjach gdy jest ona niezbędna.

3. Promowanie metod usuwania zanieczyszczeń z wód burzowych i roztopowych.

4. Działania na rzecz ograniczania dopływu substancji chemicznych z obszarów użytkowanych rolniczo i terenów zurbanizowanych.

5. Uzgadnianie przede wszystkim tych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zapobiegną lokalizacji w otulinie WPN składowisk odpadów, które mogą spowodować zanieczyszczenie wód dopływających do WPN.

2.

Zmiany stosunków wodnych w otulinie WPN negatywnie wpływające na WPN

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących utrzymania poziomu wód powierzchniowych właściwego dla ochrony mokradeł i torfowisk przed osuszeniem w otulinie WPN, w szczególności w zakresie:

1) konieczności zabezpieczania przed osuszeniem terenów podmokłych (mokradeł i torfowisk) przylegających do terenu WPN;

2) lokalizacji kopalń kruszywa w oparciu o monitoring stanów wód powierzchniowych i podziemnych oraz o analizę potencjalnego wpływu wyrobisk kopalnianych na kształtowanie się stosunków wodnych na obszarze WPN.

3.

Urbanizacja niektórych obszarów otuliny WPN mająca wpływ na przyrodę i kształtowanie się walorów krajobrazowych terenów wewnątrz WPN

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego mająca na celu wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień dotyczących ograniczania zabudowy obszarów mających bezpośredni wpływ na WPN

4.

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków roślin i związane z nimi pogorszenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, w szczególności:

1) grądu subkontynentalnego

(Tilio-Carpinetum);

2) łęgu olszowo-jesionowego

(Fraxino-Alnetum)

1. Wypracowanie i wdrożenie strategii postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami.

2. Wspieranie działań na rzecz likwidacji pojawiających się w otulinie WPN pojedynczych egzemplarzy i stanowisk obcych gatunków roślin na etapie poprzedzającym ich liczne pojawianie się na obszarze WPN.

3. Podejmowanie współpracy z zainteresowanymi stronami w zakresie edukacji dotyczącej zagrożeń i sposobów zwalczania obcych gatunków roślin.

5.

Drapieżnictwo ze strony zwierząt hodowlanych, przede wszystkim gatunków obcych o cechach inwazyjnych (głównie norki amerykańskiej), stanowiące zagrożenie dla gatunków występujących w WPN

1. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień uniemożliwiających lokalizowanie ferm zwierząt futerkowych w otulinie WPN, w celu wykluczenia zagrożenia przedostania się drapieżników do WPN w wyniku przypadkowego uwolnienia.

2. Monitoring populacji zwierząt nastawiony na rozpoznanie kierunków napływu i liczebności gatunków obcych.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie niebezpieczeństw wynikających z wprowadzania gatunków obcych do środowiska.

6.

Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza powodujących degradację flory WPN znajdujące się na terenach graniczących z WPN

Propagowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem siłowni wiatrowych)

7.

Zanikanie i przekształcanie cennych siedlisk przyrodniczych znajdujących się częściowo w otulinie WPN, a częściowo w WPN

Dążenie do sukcesywnego wykupu na rzecz WPN i objęcia ochroną przylegających do granic WPN gruntów z występującymi na nich cennymi siedliskami roślin i zwierząt, w szczególności położonych:

1) przy południowo-wschodniej granicy WPN we wsi Sarnetki;

2) przy północno-wschodnim brzegu jeziora Pierty;

3) na cyplu pomiędzy jeziorami Czarne i Krzywe;

4) przylegających do jeziora Długiego wzdłuż zachodniej granicy WPN.

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne.

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Budowa elektrowni wiatrowych i związane z tym negatywne oddziaływanie na ptaki i nietoperze migrujące i żerujące poza granicami parku:

1. śmiertelność bezpośrednia wskutek zderzeń ptaków z turbinami,

2. utrata żerowisk wywołana płoszeniem lub wskutek przekształceń terenu wywołanych budową elektrowni wiatrowych,

3. zmiany tras przelotów wymuszone unikaniem zasięgu turbin wiatrowych

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województw postanowień ograniczających budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków i nietoperzy, w otulinie WPN i w strefie o szerokości 3 km od granic otuliny WPN, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żerowania i migracji gatunków ptaków i nietoperzy żyjących na obszarze WPN bądź korzystających z tego obszaru okazjonalnie.

2

Inwestycje (głównie drogowe) poza granicami parku, mogące przyczyniać się do przerwania łączności ekologicznej (korytarzy ekologicznych) i do zachwiania przyrodniczej spójności obszaru WPN z siecią obszarów Natura 2000

1. Działanie na rzecz wprowadzania zapisów dotyczących korytarzy ekologicznych w planie zagospodarowania województwa podlaskiego, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Podejmowanie starań o wprowadzanie jednoznacznych zasad użytkowania terenów w obrębie wyznaczanych korytarzy ekologicznych uwzględniających potrzeby migracji i bytowania zwierząt.

3

Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w wyniku zanikania rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt na terenie WPN na skutek zmian w środowisku przyrodniczym

1. Systematyczna rejestracja i monitoring przyrodniczy rzadszych taksonów na obszarze parku. Podejmowanie eksperymentalnych działań zmierzających do utrzymania gatunków w przypadku potwierdzenia trendu zmniejszania się stanu liczebnego ich populacji.

2. Współpraca z bankami genów w zakresie zachowania zasobów genetycznych i genowych rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt WPN.

3. Podejmowanie prób restytucji i wzmacniania populacji zanikających rzadkich gatunków.

4

Inwazje obcych gatunków raków zagrażające rodzimym gatunkom w ekosystemach wodnych WPN

Monitoring liczebności oraz eliminowanie obcych gatunków raków z wód WPN poprzez odławianie

5

Skażenie wód w wyniku migracji zanieczyszczeń chemicznych z odciekami ze składowisk odpadów położonych w zlewni wód WPN poza jego granicami

1. Działanie na rzecz nielokowania składowisk odpadów w pobliżu WPN lub odpowiedniego ich zabezpieczania przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko wodne i glebę – zgodnie ze współczesnymi osiągnięciami techniki.

2. Wspieranie władz samorządowych w pozyskaniu środków na likwidację miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów i rekultywację terenów zdegradowanych.

6

Zanieczyszczanie środowiska powodowane przez nowe obiekty przemysłowe oraz inwestycje drogowe

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województw postanowień ograniczających budowę w otulinie WPN obiektów przemysłowych lub inwestycji drogowych mogących negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze wewnątrz WPN

7 Choroby o charakterze epizootii

1. Monitoring stanu zdrowia populacji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus scrofa).

2. Wdrożenie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia epizootii lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych.

   


Spis treści

Dalej »

Strona główna WPN