ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 ROKU

KRZYWE 2019

4. FINANSE

Marta Kopiczko

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

1. przychody z prowadzonej działalności,

2. dotacje z budżetu państwa,

3. koszty, w tym:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki,

- zakup towarów i usług,

- środki na wydatki majątkowe,

- należności i zobowiązania na początek i koniec roku,

- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2018 i trzy kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.

Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja państwa – 12. Środowisko

Zadanie – 12.2 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych [w ha]).

Podzadanie – 12.2.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej, miernik: liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody [w szt.]).

Działanie 12.2.1.1 W – Formy ochrony przyrody (cel: zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).

Działanie 12.2.1.3 W – Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione (cel: zadośćuczynienie za poniesione szkody, miernik: liczba zrekompensowanych szkód/liczba oszacowanych i zakwalifikowanych do wypłaty szkód w danym roku).

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym:

Zadanie 12. ŚRODOWISKO

Funkcja/zadanie/ podzadanie/ działanie (nr i nazwa) Cel Miernik

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

12.2. W
Kształtowanie bioróżnorodności
ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)

15 085
ha

15 085
ha

100

12.2.1. W
Ochrona przyrody i krajobrazu
utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (szt.)

64

64

100

12.2.1.1. W
Parki narodowe
zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi (ha)

3 400
ha

3 500
ha

102,3

12.2.1.3 W
Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione
zadośćuczynienie za poniesione szkody liczba zrekompensowanych szkód/liczba oszacowanych i zakwalifikowanych do wypłaty szkód w danym roku

8

8

100

 

4.2. Koszty w układzie rodzajowym

Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

Rodzaj kosztów

Wartość (zł)

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM (TRADYCYJNYM)

27 126 447,37

Amortyzacja

15 850 543,00

Koszty funkcjonowania Parku, z tego:

8 194 268,30

Materiały i energia

679 260,32

Remonty

288 074,36

Pozostałe usługi obce

945 061,49

Wynagrodzenia, z tego:

4 529 001,18

– osobowe

4 441 936,10

– bezosobowe

87 065,08

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

852 600,17

Podatki i opłaty

250 855,61

Pozostałe koszty funkcjonowania

649 415,17

Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego:

3 081 636,07

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
„Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP
w Stacji Bazowej Wigry w roku 2018”

71 390,62

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku „Światowy Dzień Rybołówstwa nad Wigrami”

13 741,49

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ze środków funduszu leśnego, z tego:

2 908 598,70

Umowa EZ.0290.1.36.2018 – badania naukowe

639 756,80

Umowa EZ.0290.1.37.2018 – ochrona ekosystemów leśnych

1 974 780,84

Umowa EZ.0290.1.38.2018 – modernizacja infrastruktury turystycznej

294 061,06

POIiŚ „Wigierski Park Narodowy
– znam, rozumiem, wspieram (ZRYW2017)”

78 807,23

NFOŚiGW „Wigierski Park Narodowy
– znam, rozumiem, wspieram (ZRYW2017)”

9 098,03

4.3. Przychody

Przychodami Parku w 2018 r. były m.in.:

- dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,

- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, funduszu leśnego,

- opłaty za wstęp do parku,

- przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,

- przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,

- przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

Przychody z własnej działalności

Tytuł przychodu

Wykonanie

Dzierżawa gruntów

33 720,73

Przychody z udostępniania parku i edukacji

541 996,36

Odłowy regulacyjne ryb, wylęgarnia

533 587,16

Sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży

3 018 543,15

Przychody z pozostałych działań ochronnych

22 833,52

Sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw

5 876,19

Odsetki bankowe, pozostałe opłaty, kary i odszkodowania, dopłaty

23 667,34

Pozostałe przychody

136 421,66

Zmiana stanu produktów gotowych

16 108,32

Razem

4 300 537,79

Dotacje z budżetu

Dotacja celowa – wydatki bieżące

4 723 000,00

Dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

12 052,01

Razem dotacje

4 735 052,01

 

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji środków trwałych
zakupionych ze źródeł zewnętrznych

15 570 150,83

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
„Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP
w Stacji Bazowej Wigry w roku 2018” – środki bieżące

83 900,33

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
– środki bieżące – współfinansowanie (ZRYW2017)

9 167,05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
– środki bieżące

13 741,49

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ze środków funduszu leśnego – środki bieżące

3 053 093,63

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
– środki bieżące w ramach POIiŚ (ZRYW2017)

81 674,41

Pozostałe przychody operacyjne

271 527,13

Razem

19 083 254,87

OGÓŁEM PRZYCHODY

28 118 844,67

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 2 660 701,49 zł, z tego:

 1. Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 630 575,04 zł, z tego:

a) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Maćkowa Ruda – wykup działki 313” – 101 832,70 zł;

b) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Krusznik – wykup działek 244/1 i 244/2” – 222 391,12 zł;

c) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Czerwony Krzyż – wykup działki 55” – 53 751,00 zł;

d) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Burdeniszki – wykup działki 48/4” – 252 600,22 zł;

 1. Środki własne – 107 214,55 zł, z tego:

a) zakup samochodu – 28 554,48 zł,

b) wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków – 9 532,15 zł,

c) zakup alarmu – 9 758,67 zł,

d) modernizacja pomieszczenia – kancelaria – 20 079,61 zł,

e) modernizacja Wystawy Etnograficznej Krzywe – 10 500,00 zł,

f) wkład własny do projektów – 6 087,84 zł,

g) zakup kosiarki bijakowej – 15 000,00 zł

h) zabudowa stała biurowa – 7 701,80 zł.

 1. Środki z funduszu leśnego –1 922 911,90 zł, z tego:

a) modernizacja dróg – 1 090 266,10 zł,

b) modernizacja infrastruktury turystycznej – 832 645,80 zł.

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

W 2018 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:

Tabela 28.Zamówienia publiczne zrealizowane w 2018 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia poniżej progów unijnych).

Dostawy

Usługi

Roboty budowlane

Liczba
zamówień

Wartość
zamówień
w zł (brutto)

Liczba
zamówień

Wartość
zamówień
w zł (brutto)

Liczba
zamówień

Wartość
zamówień
w zł (brutto)

1

135 604,80

4

2 476 443,98

Tabela 29. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2018 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia powyżej progów unijnych).

Dostawy

Usługi

Roboty budowlane

Liczba
zamówień

Wartość
zamówień
w zł (brutto)

Liczba
zamówień

Wartość
zamówień
w zł (brutto)

Liczba
zamówień

Wartość
zamówień
w zł (brutto)

1

2 316 562,14

Ponadto, WPN zakupił w 2018 roku 4 nieruchomości za kwotę 630 575,04 złotych.

Pozostałe zamówienia realizowane były w oparciu o zapisy Zarządzenia I/2016 Dyrektora WPN. Ogólna kwota wydatkowana na zamówienia realizowane według zapisów powyższego zarządzenia wyniosła 2 951 032,47 złotych

Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych, oraz zapytanie ofertowe organizowane zgodnie z zapisami Zarządzenia I/2016 Dyrektora WPN.

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT

Stefan Mackiewicz, Marek Wrona

W 2018 roku ze środków własnych WPN wykonano szereg drobnych napraw, remontów i usług mających na celu utrzymanie bądź poprawę stanu technicznego budynków i budowli należących do WPN. Ponadto, przeprowadzono modernizację i rozbudowę elementów infrastruktury turystycznej i remonty nawierzchni miejsc odpoczynku i dróg pożarowych.

Wykaz zrealizowanych prac remontowo budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 30. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2018 r.

Lp.

Krótki opis zrealizowanych robót

Koszt brutto

Środki własne Wigierskiego Parku Narodowego

1

Przebudowa pomieszczenia magazynowego na potrzeby kancelarii tajnej wraz z wykonaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu

31 894,89

2

Wymiana pokryć dachowych 2 budynków w Leszczewku, budynków w Bryzglu i Czerwonym Folwarku

86 644,81

3

Remont klatki schodowej, pokoi gościnnych i biurowych Krzywe 82

70 478,61

4

Modernizacja kotłowni w budynkach Mikołajewo i Lipowe 2

9160,66

5

Wymiana oczyszczalni ścieków w osadzie Gawarzec

18 557,01

6

Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego Lipowe 2

22 011,59

7

Remont pomieszczeń księgowości i sekretariatu Dyrektora WPN Krzywe 82

47 990,42

8

Remont kotłowni w budynku mieszkalnym Słupie 1

3 998,10

9

Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Lipniak 23

4 104,00

10

Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków Mikołajewo

11 724,54

11

Rozbiórka 3 budynków i uporządkowanie terenu po osadzie leśnej Wiatrołuża

12 889,17

12

Opracowanie projekt technicznego budowy punktu widokowego na półwyspie klasztornym

8 000,00

Środki pozyskane z funduszu leśnego

1

Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Wieś przy osadzie Samle I

20 121,82

2

Wykonanie nawierzchni parkingu w miejscowości Krusznik, przy wieży widokowej

70 319,64

3

Wykonanie nawierzchni żwirowej łączącej szlaki turystyczne i ścieżkę Las w Krzywem

7 958,54

4

Remont drogi nr 4 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 37, 41, 59. Długość drogi 904 m

133 901,60

5

Remont drogi nr 5 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 45, 62 i 63. Długość drogi 1305 m

164 298,37

6

Remont nawierzchni (warstwy górnej) drogi nr 7 w O.O. Leszczewek przechodzącej przez oddziały nr 50, 51, 69, 70, 71, 72. Długość drogi 2500 m

47 970,00

7

Remont drogi leśnej nr 15 w O.O. Krusznik oddział nr 242. Długość drogi 998 m

201 575,68

8

Remont drogi leśnej nr 18 w O.O. Lipowe i Wysoki Most oddziały nr 284, 285, 290, 302, 303, 304, 305, 306 i 307.Długość drogi 3 595 m

568 991,03

9

Odbudowa platformy widokowej w miejscowości Bryzgiel

155 300,05

10

Odbudowa kładki Jastrzęby/Zakąty. O.O Krusznik oddział 230 i, f

153 390,10

11

Odbudowa pomostu Jastrzęby. O.O Krusznik oddział 230 i

192 104,97

12

Rozbudowa pomostu na półwyspie Łysocha O.O. Słupie oddział 150 n

59 635,32

13

Odbudowa pomostu w miejscowości Wigry. O.O Leszczewek oddz. 175

312 858,40

14

Remont sanitariatów na polu namiotowym Jastrzęby

207 117,11

15

Remonty istniejących i budowa nowych elementów infrastruktury turystycznej na szlakach turystycznych WPN w tym: budowa bariery ochronnej z desek 70 m w Bryzglu, wykonanie bariery z bali 25 m i blokady przejazdu przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku, remont ogrodzenia parkingu w Krzywem dł. 158 m, ustawienie 4 szt. toalet kompostujących, budowa wiaty na drewno opałowe w miejscu odpoczynku Dziupla, budowa nowych ławostołów: 6-osobowych (1 szt.) i 12-osobowych (1 szt.), ustawienie ręcznych szlabanów obrotowych na drogach leśnych, przy szlakach, dojściach 8szt., zakup i instalacja zadaszonego ławostołu z autonomicznym systemem zasilania solarnego, odbudowa tablicy informacyjnej na przebiegu żółtego szlaku w Krzywem , remont stalowej konstrukcji tablicy informacyjnej, odbudowa tablic informacyjnych przy granicy Parku (typu 120 x 80 cm 1 sztuka oraz 215 x 125 cm - 2 sztuki, modernizacja trasy narciarskiej w Krzywem - wykonanie konstrukcji pod tablice 50 x 70 cm – 7 sztuk

156 033,78

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

W 2018 roku zakupiono:

 • 5 komputerów stacjonarnych;
 • 4 komputery przenośne;
 • 1 macierz dyskową Synology z dyskiem 6 TB.

Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN, wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).

WPN używa sprawnego i aktywnie używanego sprzętu komputerowego - łącznie 95 szt. (stan na 31.12.2018 r.), w tym:

 • 4 serwery, 65 komputerów stacjonarnych i 24 komputery przenośne, 1 macierz dyskowa, 1 tablet;
 • 27 drukarek (biuro WPN, Muzeum Wigier, leśniczówki);
 • 4 kserografy (sekretariat, górny korytarz biura, Muzeum Wigier, PN-E);
 • 3 skanery (zastępca dyrektora, PN-E).

WPN używa następującego oprogramowania:

 • systemy operacyjne: MS Win 2003 Server, MS WIN 2013 Server, MS Win98,
 • MS WinXP, MS Win7, MS WIN 8, Sys Info-Box (Linux), Linux,
 • oprogramowanie biurowe: MS Office (2016, 2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof., 97 Prof.), Open Office,
 • oprogramowanie graficzne: Corel 2017, Corel 10, Corel Classic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
 • oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcView 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient),
 • oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy – biuro WPN),
 • oprogramowanie Symfonia (program księgowy i kadrowo-płacowy – Muzeum Wigier),
 • oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security,
 • system informacji prawnej LEX (2 licencje dostępowe, poprzez stronę www).

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Piotr Pieczyński

Zadania z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), realizowane w 2018 roku:

1. Zarządzanie zadaniami ochronnymi w systemie LasInfo;

2. Aktualizacja map tematycznych opublikowanych w serwisie WebGIS i na serwerze GIS;

3. Wykonywanie pomiarów terenowych:

a) monitorowanie gniazd ptaków szponiastych,

b) rejestracja nowych stanowisk roślin chronionych,

c) wyznaczanie powierzchni gniazd w rekonstrukcjach drzewostanów.

4. Monitorowanie przemieszczeń młodych bielików:

a) rejestracja sygnałów z loggerów GPS,

b) opracowanie warstw informacyjnych dla danych zebranych z loggerów GPS,

c) opracowanie map przemieszczeń młodych bielików w okresie I-XII 2018 r.

5. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ projektu pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019–2021. Zaplanowane działania to: pozyskanie danych teledetekcyjnych aktualnych i historycznych, wykonanie szeregu analiz przyrodniczych dla środowiska lądowego i wodnego, odnowienie serwisów dla oprogramowania GIS, zakup sprzętu komputerowego.

6. Konserwacja systemu:

a) naprawy urządzeń mobilnych pracujących w systemie (wymiany ekranów dotykowych, baterii backup) – 1 szt. (rejestratory leśniczych),

b) wprowadzanie korekt i poprawek w systemie LasInfo.

7. Plan rozwoju systemu GIS:

a) modernizacja sprzętowa: wymiana rejestratorów leśniczych,

b) pozyskanie nowych danych GIS w ramach realizacji projektu POIiŚ.

9. ANALIZA STANU BHP

Wojciech Kamiński

W 2018 r. zarejestrowano jedno zdarzenie wypadkowe:

1. W dniu 10.09.2018 r. podczas wykonywania czynności kontrolnych w terenie, wypadkowi uległ pracownik Służby Parku, doznając kontuzji prawej nogi. Wypadek spowodował czasową niezdolność pracownika do pracy – 22 dni.

Dokumentacja dotycząca wypadku została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia ewentualnego uszczerbku na zdrowiu i wypłaty jednorazowego odszkodowania.

Choroby zawodowe

W 2018 roku zarejestrowano jeden przypadek choroby zawodowej – boreliozy, u pracownika Służby Parku.

Zagrożenia szkodliwymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi

 • stały kontakt z wodą (2 osoby narażone) – rybacy jeziorowi;
 • odczynniki chemiczne i trucizny (4 osoby narażone) – pracownicy laboratorium PN-E i obsługi ośrodka rehabilitacji zwierząt. W przypadku oddziaływania czynników chemicznych nie zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych oceniono jako „małe”, nie wymagające podejmowania dodatkowych działań, poza standardowymi czynnościami profilaktycznymi, jak stosowanie odzieży ochronnej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy;
 • hałas i wibracja (2 osoby narażone) – operatorzy ciągników – pomiary NDN wykonane w środowisku pracy nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm.

Zagrożenie czynnikami biologicznymi w  środowisku pracy

W wyniku aktualizacji oceny zagrożenia pracowników czynnikami biologicznymi stwierdzono występowanie dwóch czynników zaliczonych do 3 (wysokiej) grupy zagrożenia:

 • wirus wścieklizny (2 osoby) – pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie,
 • wirus kleszczowego zapalenia mózgu – wariant środkowoeuropejski (61 osób) –pracownicy wykonujący czynności służbowe w terenie leśnym i przyleśnym.

Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

Kontrolę warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp przeprowadził w dniach 5-11.09.2018 r. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach. W wyniku kontroli usunięto nieprawidłowości dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • czasu ich zatrudnienia,
 • wypłaty jednemu z pracowników wyrównania ekwiwalentu za pranie odzieży oraz należnych świadczeń z tytułu zatrudnienia w godzinach nadliczbowych.

Szkolenia

W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia:

 • z zakresu ratowania tonących (rybacy),
 • podstawowe, z zakresu bhp i ppoż. dla nowozatrudnionych pracowników,
 • okresowe, z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i osób kierujących pracownikami.

Profilaktyka

W analizowanym okresie:

 • prowadzono szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (dotyczy osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne, zaliczone do 3 grupy zagrożenia),
 • przeprowadzono badania kontrolne wśród pracowników Paku w kierunku występowania w ich organizmach przeciwciał bakterii Borrelia burgdorferi, będącej przyczyna choroby zawodowej – boreliozy,
 • wydawano według bieżących potrzeb odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze, dostarczano napoje chłodzące w okresie letnim oraz ciepłe w okresie zimowym,
 • wydawano posiłki profilaktyczne pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania (pracownicy przygotowują posiłki i ciepłe napoje we własnym zakresie z dostarczonych przez zakład produktów),
 • wydawano pracownikom środki czystości oraz wypłacano ekwiwalenty za pranie odzieży,
 • prowadzono okresowe i kontrolne badania lekarskie.

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Anna Krzysztofiak

W roku 2018 odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Pierwsze posiedzenie miało miejsce 28 września w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Brało w nim udział 10 członków Rady oraz 6 pracowników WPN. Członkowie Rady przedyskutowali i zaopiniowali pozytywnie projekt zadań ochronnych na rok 2019, pod warunkiem przeprowadzenia niewielkich zmian w jego treści. Ponadto, dyrektor J. Borejszo przedstawił plany działań, mających na celu uświetnienie obchodów 30-lecia funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego, przypadającego na rok 2019.

Drugie posiedzenie odbyło się 30 listopada w siedzibie Dyrekcji WPN w Krzywem. Uczestniczyło w nim 9 członków RN WPN, 9 pracowników Parku oraz 2 zaproszonych gości. Mgr Bogdan Dyjuk zaproponował, by WPN wziął udział w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na działanie 6.3, związane z ochroną bioróżnorodności. Następnie dr inż. Piotr Dynowski przedstawił prezentację pt. „Ocena wartości estetyczno-widokowych krajobrazów podwodnych wybranych jezior Wigierskiego Parku Narodowego”, a mgr. inż. P. Pieczyński zreferował główne założenia projektu „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, realizowanego obecnie przez WPN. Na koniec dr L. Krzysztofiak przedstawił prezentację dotyczącą wybranych wyników badań naukowych prowadzonych w Wigierskim Parku Narodowym w latach 2017-2018.

Tabela 31. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015 – 2019

Lp.

Tytuł, imię, nazwisko

Instytucja

1.

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Wydział Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Limnologii

2.

mgr Jerzy Brzozowski

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

3.

Tadeusz Chołko

Gmina Suwałki

4.

dr hab. Łucjan Chybowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

5.

dr hab. Janusz Czerepko

Instytut Badawczy Leśnictwa

6.

mgr Bogdan Dyjuk

Sejmik Województwa Podlaskiego

7.

prof. dr hab. Andrzej Górniak

Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii

8.

mgr inż. Henryk Grabowski

Oddział PTTK w Suwałkach

9.

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

10.

mgr inż. Dariusz Kulbacki

Gmina Nowinka

11.

dr hab. Grażyna Łaska

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

12.

dr inż. Lech Margel

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

13.

prof. dr hab. Stanisław Miścicki

SGGW w Warszawie, Wydział Leśny,

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

14.

Jan Nowel

Gmina Krasnopol

15.

dr Paweł Pawlikowski

Wydział Biologii UW Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska,

16.

mgr inż. Wojciech Rodak

Nadleśnictwo Suwałki

17.

dr hab. Jerzy Solon

PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

18.

dr Hanna Werblan-Jakubiec

Wydział Biologii UW Ogród Botaniczny

19.

dr inż. Dorota Zawadzka

Uniwersytet Łódzki, filia w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Nauk Leśnych

20.

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

Alicja Sobota

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosił 79 osób zatrudnionych, w tym 1 osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,6 etatu).

W 2018 roku zostały zatrudnione 3 osoby (poz. 24, 60, 64 Tab. 14a) , a 1 umowa o pracę uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę (Kuczkowski Krzysztof).

W 2018 r. w Wigierskim Parku Narodowym średnia miesięczna płaca wyniosła 4 376,13 zł brutto (z uwzględnieniem odpraw, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej, premii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok).

Zgodnie z Regulaminem premiowania, WPN wypłaca miesięczną premię w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Wypłaty dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych składników wynagrodzenia WPN realizuje zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników parków narodowych zawartym w dniu 13 lutego 2013 r.

Szczegółowe zestawienie, dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia znajduje się w Załączniku nr 14 do analizy.

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, oprócz uczestnictwa w kursach i szkoleniach, w 2018 roku podwyższali swoje kwalifikacje i wykształcenie w innych systemach kształcenia.

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Stefan Mackiewicz

Lista przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku, dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawia się następująco:

 • dofinansowano udział dzieci pracowników w koloniach i obozach na kwotę 2 000 złotych;
 • udzielono 3 osobom pożyczek remontowo-budowlanych na łączną kwotę 27 000 złotych;
 • sfinansowano wczasy „pod gruszą” wszystkim pracownikom na łączną kwotę 73 752 złotych;
 • sfinansowano zakup bonów towarowych za kwotę 41 460 złotych;
 • sfinansowano zakup paczek dla dzieci pracowników za kwotę 1 936 złotych;
 • dofinansowano doładowania do karnetów wstępu na basen za kwotę 6 993 złotych;
 • udzielono 2 zapomóg finansowych na kwotę 4 500 złotych.

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Maciej Łapiński

Informacje niejawne

Funkcję pełnomocnika ds. obronnych oraz ochrony informacji niejawnych sprawuje specjalista informatyk Maciej Łapiński. W WPN funkcjonuje kancelaria niejawna, która służy rejestracji, przechowywaniu, obiegowi i wydawaniu dokumentów niejawnych. Obowiązki kierownika kancelarii niejawnej pełni Danuta Makowska.

Trwają prace nad adoptowaniem na potrzeby Kancelarii Tajnej pomieszczenia w piwnicy biura Wigierskiego Parku Narodowego.

Sprawy obronne

Liczba osób realizujących zadania obronne w WPN:

dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego

– 2 osoby

pracownicy realizujący zadania obronne

– 10 osób

obsada stałego dyżuru

– 15 osób

osoby pełniące funkcję pomocnika dyżurnego / kierowcy

– 2 osoby

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 190 z dnia 1 grudnia 2017 zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska, sprawy obronne zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych przejmie Departament Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

W roku 2018 odbyły się ćwiczenia / szkolenia obronne:

 • 16.05.2018 – jednodniowe ćwiczenie stałego dyżuru ogłoszone przez Ministerstwo Środowiska;
 • 02.08.2018 – jednodniowe ćwiczenie KONTAKT 19;
 • 12-14.09.2018 – szkolenie obronne w Parku Narodowym Gór Stołowych;
 • 16.10.2018 – szkolenie obronne obsady stałego dyżuru i kadry kierowniczej Wigierskiego Parku Narodowego;
 • 14.11.2018 – ćwiczenia z zakresu uruchomienia rezerwowego systemu łączności ORION.

Zarządzanie kryzysowe

Dnia 14 grudnia 2018 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Środowiska zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.

Codziennie Wigierski Park Narodowy przekazuje do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska raport dobowy o zdarzeniach kryzysowych.