ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 ROKU

KRZYWE 2019

15. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Zestawienie powierzchni według kategorii użytkowania w 2018 r.

Tabela 1a. Podział administracyjny Wigierskiego Parku Narodowego i zatrudnienie w 2018 r.

Załącznik 2. Zestawienie powierzchni według kategorii ochronności (stan na 31 grudnia 2018 roku).

Załącznik 3. Zestawienie powierzchni (w ha) wg województw i gmin.

Załącznik 4. Działalność edukacyjna w 2018 roku.

Tabela 4a. Edukacja w 2018 r.

Tabela 4b. Tematy imprez edukacyjnych w 2018 r.

Tabela 4c. Wydawnictwa edukacyjne, popularnonaukowe i naukowe własne w 2018 r.

Tabela 4d. Wystawy stałe i czasowe w 2018 r.

Tabela 4e. Ceny kart wstępu w 2018 r. (zł).

Załącznik 5. Działalność naukowa Parku w 2018 r.

Tabela 5a. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych siłami Parku w 2018 r.

Tabela 5b. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.

Tabela 5c. Spis publikacji naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych opublikowanych i złożonych do druku przez pracowników Parku
(samodzielnie bądź w charakterze współautorów) w 2018 r.

Tabela 5d. Wykaz konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych przez Park (lub na terenie Parku przez instytucje zewnętrzne) w 2018 r.

Tabela 5e. Wykaz konferencji, seminariów i szkoleń, w których wzięli udział pracownicy Parku w 2018 r.

Tabela 5f. Zakres monitoringu środowiska w 2018 r.

Załącznik 6. Zestawienie środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł krajowych i wydatki nimi finansowane.

Załącznik 7. Zalesienia i zabiegi hodowlane w ekosystemach leśnych w 2018 r. (ha).

Załącznik 8. Ochrona lasu w 2018 r.

Załącznik 9. Pozyskanie drewna w 2018 r. (tys.  m3).

Tabela 10a. Sprzedaż drewna w 2018 r. (m3).

Załącznik 10. Ochrona zwierząt w 2018 r.

Tabela 11a. Liczebność wybranych gatunków zwierząt w 2018 r.

Tabela 11b. Ochrona zwierząt łownych w 2018 r.

Załącznik 11. Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych w 2018 r.

Załącznik 12. Czynna ochrona ichtiofauny w 2018 r.

Załącznik 13. Turystyka i komunikacja w 2018 r.

Załącznik 14. Zatrudnienie, wynagrodzenia i wykształcenie.

Tabela 14a. Wykaz pracowników i pełnionych funkcji w 2018 r. Stan na 31.12.2017 r.

Załącznik 15. Wypadki przy pracy w 2017 i 2018 r.

Załącznik 16. Majątek Parku w 2018 r.

Załącznik 17. Informatyka w 2017 roku.

Załącznik 18. Współpraca z organizacjami samorządowymi, ekologicznymi i innymi w 2018 r.

   


Spis treści

 

Strona główna WPN