Zakres działalności
Wigierskiego Parku Narodowego
 (pełny opis WPN-u znajduje się na stronie www.wigry.org.pl)

 

Wigierski Park Narodowy jest formą ochrony przyrody, której cele i zadania wynikają z ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z tym aktem prawnym, park narodowy został utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

 

Do zadań i zakresu działania parku narodowego należy w szczególności:

1) prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego;

2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;

3) prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

  

Zakres działalności parku obejmuje zadania służące realizacji celów ochrony przyrody, którymi na terenie WPN są:

1) zachowanie rzadkich siedlisk wodnych i lądowych, wraz z różnorodnością biologiczną ukształtowaną w wyniku procesów naturalnych i półnaturalnych, zachodzącymi procesami ekologicznymi i ewolucyjnymi oraz procesami i strukturami geologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i glebowymi;

2) przywracanie właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtwarzanie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt i siedlisk grzybów;

3) zapewnienie przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych w ekosystemach, w szczególności procesów o charakterze wielkoobszarowym i długoterminowym (z uwzględnieniem wymogów ochrony różnorodności gatunkowej i krajobrazu);

4) ochrona różnorodności biologicznej właściwej dla regionu biogeograficznego na poziomie genetycznym, gatunkowym, międzygatunkowym i ekosystemowym.

  

Celem ochrony przyrody nieożywionej jest:

1) zachowanie warunków do niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych;

2) zachowanie naturalnych procesów i struktur geologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych oraz glebowych i glebotwórczych;

3) ochrona zasobów wodnych i zwiększenie zdolności retencyjnych siedlisk;

4) zachowanie gleb organicznych;

5) ochrona gleb, wód i powietrza przed zanieczyszczeniami.

  

Celem ochrony ekosystemów jest:

1) zachowanie naturalnej różnorodności siedlisk;

2) zachowanie i odtwarzanie różnorodności gatunkowej zbiorowisk roślin, grzybów i zwierząt;

3) ograniczanie antropopresji;

4) przeciwdziałanie występowaniu inwazyjnych gatunków obcych.

  

Celem ochrony ekosystemów wodnych jest:

1) przywracanie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód;

2) utrzymanie stabilności zasobów wodnych oraz ochrona naturalnej retencji Parku;

3) utrzymanie warunków wodnych niezbędnych dla uzyskania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących na terenie Parku przedmiotami ochrony Natura 2000;

4) zachowanie i odtwarzanie różnorodności gatunków środowisk wodnych.

  

Celem ochrony ekosystemów leśnych:

1) ochrona trwałości, ciągłości i stabilności procesów ekologicznych;

2) zachowanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk będących środowiskiem życia organizmów leśnych;

3) utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000;

4) doprowadzenie struktury drzewostanów do stanu zbliżonego do naturalnego, w którym zachodzące procesy przyrodnicze będą przebiegały bez ingerencji człowieka.

  

Celem ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:

1) ochrona trwałości ekosystemów, w tym torfowisk i półnaturalnych ekosystemów łąkowych;

2) zachowanie gatunków i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym;

3) zahamowanie procesu murszenia i dalszej kompresji torfów;

4) zachowanie zespołów roślinnych wymagających czynnej ochrony, z uwzględnieniem potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków;

5) utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

  

Celem ochrony gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk jest:

1) utrzymanie różnorodności gatunkowej;

2) utrzymanie różnorodności mikrosiedlisk i miejsc rozwoju gatunków;

3) zapewnienie ciągłości istnienia i przywracanie siedlisk gatunków;

4) utrzymanie lub przywracanie warunków środowiskowych sprzyjających naturalnemu rozwojowi populacji dziko występujących na obszarze Parku gatunków grzybów, porostów, roślin i zwierząt, które są w Polsce gatunkami rzadkimi i zagrożonymi (zgodnie z Polską Czerwoną Księgą Roślin i Polską Czerwoną Księgą Zwierząt), prawnie chronionymi, będącymi przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej oraz objęte konwencjami międzynarodowymi (Konwencja Berneńska, Konwencja Bońska);

5) reintrodukcja gatunków, o ile ich siedliska zachowały się we właściwym dla nich stanie, takich jak cis pospolity (Taxus baccata) i rak szlachetny (Astacus astacus);

6) zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zagrażających populacjom;

7) przeciwdziałanie ekspansji gatunków obcego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych;

8) zapewnienie i utrzymanie bądź odtworzenie właściwego stanu ochrony gatunków.

  

Głównym celem ochrony przyrody nieożywionej jest jej zachowanie w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego. Cel ten obejmuje w szczególności:

1) zachowanie rzeźby terenu;

2) ochronę gleb i wód przed zanieczyszczeniem;

3) ochronę obszaru Parku przed zanieczyszczeniem powietrza i hałasem.

  

Celem ochrony krajobrazów jest:

1) zachowanie ukształtowanej w procesie historycznym harmonijnej kompozycji i konfiguracji krajobrazu Parku, obejmującej składniki kulturowe (zabudowa, formy użytkowania ziemi) i przyrodnicze (mozaika ekosystemów);

2) utrzymanie otwartych przestrzeni i cech charakterystycznych stanowiących o specyfice krajobrazów Parku;

3) zachowanie podstawowych układów przestrzennych, ciągów komunikacyjnych oraz punktów i ciągów widokowych o szczególnych walorach krajobrazowych, kluczowych dla zachowania tożsamości Parku.

  

Celem ochrony wartości kulturowych jest ich:

1) zachowanie i należyte utrzymanie;

2) społecznie celowe wykorzystanie;

3) udostępnianie do celów naukowych, edukacyjnych i wychowawczych;

4) popularyzacja.

  

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  4.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  4.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  19.11.2018 r., 09:02