Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 30 000 euro

 

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont budynków mieszkalnych, gospodarczych i ogrodzenia osad Słupie 1 i Maćkowa Ruda 54 w tym:

 1. Częściowy remont mieszkania nr 1 i konserwacja ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Słupie 1
 2. Odbudowa ogrodzenia i konserwacja ścian zewnętrznych budynku gospodarczego Słupie 1
 3. Remont ścian szczytowych i ganków budynku mieszkalnego Maćkowa Ruda 54
 4. Odtworzenie ogrodzenia przy osadzie Maćkowa Ruda 54

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, i przedmiary robót pobrać można ze strony internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia.

 1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego
 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat
 3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Remont tarasu budynku mieszkalnego Remont budynków mieszkalnych, gospodarczych i ogrodzenia osad Słupie 1 i Maćkowa Ruda 54 nie otwierać przed 20.09.2019 ” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 20.09.2019 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2019 o godz.09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 5. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.
 6. Kryteria wyboru: Cena 100%.
 7. Termin realizacji 30.11.2019
 8. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marekw2@vp.pl

 

----

Załączniki:

SIWZ (*.pdf, 703 kb)

Dokumentacja projektowa - Maćkowa Ruda (*.rar, 347 kb)

Dokumentacja projektowa - Słupie (*.rar, 2 489 kb)

  

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 11.09.2019 r.

Data udostępnienia: 

 11.09.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 11.09.2019 r., 07:40

    

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie ROZPOZNANIA CENOWEGO bez zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. 4 ust. 8.

 1. Wigierski Park Narodowy - z siedzibą: Krzywe 82, 16-402 Suwałki - zaprasza do złożenia oferty na dostawę 10 szt. urządzeń typu ZEBRA TC56.
 2. Szczegółowy opis urządzenia ZEBRA TC56, będącego przedmiotem zamówienia, zawiera załącznik do ogłoszenia.
 3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na dostawę TC56” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego: 16-402 Suwałki, Krzywe 82, w terminie do dnia 27.08.2019 do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.08.2019 o godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 4. Kryteria wyboru: Cena 100%
 5. Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: 15.09.2019 r.
 6. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Piotr Pieczyński, e-mail; piotr.pieczynski@wigry.org.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn.

----

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia / prarametry techniczne (*.pdf, 446 kb)

Formularz oferty (*.doc, 14 kb)

Klauzula RODO (*.doc, 13 kb)

Oświadczenie RODO (*.doc, 21 kb)

  

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.08.2019 r.

Data udostępnienia: 

 20.08.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.08.2019 r., 09:39

    

 

Ogłoszenie nr 571884-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Wigierski Park Narodowy: Budowa i remont elementów infrastruktury turystycznej w WPN 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe 82 , 16-402 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.

Adres strony internetowej (URL): wigry_pn@wigry.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

wigry_pn@wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres zamawiającego

Adres:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i remont elementów infrastruktury turystycznej w WPN 2019 r

Numer referencyjny: AGB-212-35-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Obwód Ochronny Mikołajewo, oddz. 211b. Budowa parkingu z kruszywa naturalnego o wymiarach 30 x 6 m (180 m2) i jego ogrodzenie dł. 42 m 2) Obwód Ochronny Mikołajewo, oddz. 228. Budowa parkingu z kruszywa naturalnego o wymiarach 18 x 6 m (108 m2) 3) Obwód Ochronny Krusznik, oddz. 251. Budowa parkingu z kruszywa naturalnego o wymiarach 40 x 6 m (240 m2) i jego ogrodzenie dł 46 m 4) Obwód Ochronny Mikołajewo, oddzi.: 201Ar, s, t, z, ax, bx, gx, ix, jx. Remont i wymiana drewnianych elementów zagospodarowania ścieżki edukacyjnej „Płazy” . Wymiana desek pokładu kładki 56,4 m2, wymiana konstrukcji pod tablice informacyjne 6 szt, wymiana przełazów nad ogrodzeniem 3 szt, remont ławostołu 1 szt. 5) Obwód Ochronny Wigry, oddz. 188a. Remont kładki w Cimochowiźnie. Wymiana desek pokładu 366 m2 i wymiana barierek 290 mb 6) Obwód Ochronny Krusznik, oddz. 218hx. Montaż stojaka rowerowego na 8 stanowisk 7) Obwód Ochronny Krzywe, oddz. 39n. Wykonanie bariery(ogrodzenie z desek na słupkach dębowych) wokół parkingu leśnego przy osadzie Samle I. Planuje się wykonanie dwóch barier długości 30 i 25 m 8) Obwód Ochronny Wysoki Most, oddz. 354; Obwód Ochronny Lipniak, oddz. 9h; Obw od Ochronny Krusznik, oddz. 264b. Planuje się budowę 3 szt. ławostołów i remont polegający na wymianie pokrycia dachu i impregnacji konstrukcji 1 szt. 9) Obwód Ochronny Krzywe, oddzi. 49f. Wykonanie toalet kompostujących 2 sztuki

II.5) Główny kod CPV: 45212140-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45422000-1

45233250-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie określono

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie określono

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. Składając ofertę na realizację części 1 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie dróg lub parkingów na co najmniej 5 pojazdów osobowych. b. Składając ofertę na realizację części 2 zamówienia - wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie drewnianych elementów małej architektury o wartości, nie mniejszej niż 100 tyś zł każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: 3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały i urządzenia o założonej w projekcie jakości: a. W przypadku składania oferty na realizację części 2 zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty karty katalogowe lub inne, dowolne dokumenty pozwalające ustalić producenta i model planowanych do instalacji wkładów kompostujących do toalet celem potwierdzenia, że urządzenie to spełnia wymogi Zamawiającego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: a) W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia -Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b) W przypadku składania oferty na część 2 zamówienia. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego, co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. b SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane wymienione w Rozdziale 4 ust. 3 lit. a odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia następujących dokumentów: a) Karty katalogowe, fotografie (np. kopie stron z katalogów producentów) pozwalające zidentyfikować planowane do instalacji urządzenia i materiały

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres Gwarancji

25,00

Termin Realizacji

15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych. g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 2. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-14, godzina: 10:08,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie nawierzchni parkingów w O.O. Mikołajewo oddz. 211 b i 228 oraz O.O. Krusznik oddz. 251 i otaczających je barier drewnianych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Obwód Ochronny Mikołajewo, oddz. 211b. Budowa parkingu z kruszywa naturalnego o wymiarach 30 x 6 m (180 m2) i jego ogrodzenie dł. 42 m 2) Obwód Ochronny Mikołajewo, oddz. 228. Budowa parkingu z kruszywa naturalnego o wymiarach 18 x 6 m (108 m2) 3) Obwód Ochronny Krusznik, oddz. 251. Budowa parkingu z kruszywa naturalnego o wymiarach 40 x 6 m (240 m2) i jego ogrodzenie dł 46 m

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6, 45422000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres Gwarancji

25,00

Termin realizacji

15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie i montaż elementów wyposażenia szlaków turystycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Obwód Ochronny Mikołajewo, oddzi.: 201Ar, s, t, z, ax, bx, gx, ix, jx. Remont i wymiana drewnianych elementów zagospodarowania ścieżki edukacyjnej „Płazy” . Wymiana desek pokładu kładki 56,4 m2, wymiana konstrukcji pod tablice informacyjne 6 szt, wymiana przełazów nad ogrodzeniem 3 szt, remont ławostołu 1 szt. 5) Obwód Ochronny Wigry, oddz. 188a. Remont kładki w Cimochowiźnie. Wymiana desek pokładu 366 m2 i wymiana barierek 290 mb 6) Obwód Ochronny Krusznik, oddz. 218hx. Montaż stojaka rowerowego na 8 stanowisk 7) Obwód Ochronny Krzywe, oddz. 39n. Wykonanie bariery(ogrodzenie z desek na słupkach dębowych) wokół parkingu leśnego przy osadzie Samle I. Planuje się wykonanie dwóch barier długości 30 i 25 m 8) Obwód Ochronny Wysoki Most, oddz. 354; Obwód Ochronny Lipniak, oddz. 9h; Obwod Ochronny Krusznik, oddz. 264b. Planuje się budowę 3 szt. ławostołów i remont polegający na wymianie pokrycia dachu i impregnacji konstrukcji 1 szt. 9) Obwód Ochronny Krzywe, oddzi. 49f. Wykonanie toalet kompostujących 2 sztuki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 45422000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-11-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres Gwarancji

25,00

Termin Realizacji

15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z udziałem w  postępowaniu przetargowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82.

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Wigierskim Parku Narodowym jest pan Dariusz Auguścik; kontakt: adres e-mail dariusz.auguscik@saxoconsulting.com, telefon 666 311 322

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przetargiem na Budowę i remont elementów infrastruktury turystycznej w WPN 2019 r..

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012, poz. 868).

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

----

Załączniki:

SIWZ (*.pdf, 656 kb)

Załączniki 1- 7 do SIWZ (*.doc, 113 kb)

Projekt umowy (*.pdf, 272 kb)

Dokumentacja projektowa i przedmiary (*.rar, 4,4 Mb)

  

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2019 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2019 r., 11:26