Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

  

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1.        Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie mebli do pokoju nr 8 –I piętro budynku Dyrekcji WPN

2.    Opis przedmiotu zamówienia

1)             Sporządzenie projektu wykonawczego mebli i wykonanie na jego podstawie następujących elementów wyposażenia:

 1. Szafa wnękowa z drzwiami przesuwanymi o wymiarach 2,5 x 3,0 m i głębokości ok. 50 cm
 2. Biurko główne, o nieregularnym kształcie (długości boków 190 i 150 cm z jednym kontenerkiem z szufladami i wysuwaną półką na klawiaturę.
 3. Biurko pomocnicze, o jednym zaokrąglonym rogu i wymiarach 60 x 190 cm
 4. Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa o wymiarach 60 x 100 cm i wysokość 200 cm. Drzwi szafy wyposażone w 3 zawiasy na skrzydło.

2)             Dostarczone meble spełniać będą w szczególności niżej opisane warunki

 1. Zewnętrzne elementy mebli (szafa ubraniowa, szafa wnękowa i biurka) wykonane zostaną z meblowej płyty wiórowej grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej żywicą HPL (dekor dąb sonoma). Blaty biurek pogrubione do co najmniej 25 mm.
 2. Drzwi szafy wnękowej wykonane zostaną z zastosowaniem płyt w dwóch dekorach tj. dąb sonoma 2 skrzydła plus 2 skrzydła jednobarwny (kolor do wyboru na etapie realizacji).
 3. Elementy niewidoczne tj półki, szuflady i ścianki wewnętrzne wykonać z płyty laminowanej w kolorze białym.
 4. Plecy szaf i kontenerka wykonać z płyty wiórowej laminowanej 10 mm w kolorze białym.
 5. Wewnątrz szafy wnękowej przewidzieć miejsce na wmontowanie posiadanej przez Zamawiającego stalowej szafy o wymiarach szerokość 100 cm, głębokość 44 cm i wysokość 197 cm. Przed wykonaniem szafy Wykonawca dokona szczegółowych pomiarów stalowej szafy.
 6. Pod głównym biurkiem przewidzieć zamontowany na stałe kontenerek z szufladami i wysuwaną półkę na klawiaturę komputerową.
 7. Okucia szafy z drzwiami przesuwnymi aluminiowe kolor szampan, prowadniki drzwi łożyskowane, okucia boczne drzwi na całej wysokości ze szczotką wytłumiającą. Drzwi zamykane na zamki systemowe do drzwi przesuwnych.
 8. Okucia i uchwyty pozostałych mebli aluminiowe kolor szampan, zawiasy puszkowe z samodomykiem (drzwi na zewnątrz korpusu mebla)
 9. Wszystkie meble (drzwi i szuflady) należy wyposażyć w zamki meblowe bębenkowe. W przypadku szuflad dopuszcza się zastosowanie rozwiązania systemowego zamykającego wszystkie szuflady za pośrednictwem jednego zamka.
 10. Obrzeża płyt w biurkach, szafie ubraniowej i kontenerkach pod biurkowych taśma ABS

3)             Pożądany kształt i rozmieszczenie mebli wskazano na rysunku dostępnym wraz z pozostałymi dokumentami postepowania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm..

4)             Wszelkie podane w niniejszym ogłoszeniu i na rysunku wymiary należy traktować jako przybliżone i przed wykonaniem mebli dokonać szczegółowych pomiarów w terenie i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt wykonawczy przed przystąpieniem do produkcji. Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu dowolną techniką (komputerowo, odręcznie).

2.    Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

3.        Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót w tym:

1)             Wykonania mebli z materiałów własnych

2)             Dostawy mebli do siedziby Zamawiającego

3)             Wniesienia i montażu we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

4)             Naprawy wszelkich uszkodzeń w mieniu Zamawiającego jakie powstaną w trakcie wnoszenia i montażu mebli.

4.                  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako Wykonanie mebli do pokoju nr 8 –I piętro budynku Dyrekcji WPN nie otwierać przed 28.02 2020 godz. 09.05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 28.02.2020 godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02 2020 godz. 09.05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6.    Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7.    Kryteria wyboru: Cena 100%.

8.    Termin realizacji 01.04.2020

9.    Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl


Wykaz załączników:

1. Załączniki (*.zip 1 1719 kb)

 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.02.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.02.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.02.2020 r., 10:30

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zaoczkowanej ikry i wylęgu sielawy
z wylęgarni ryb Wigierskiego Parku Narodowego w Tartaku

 

Wigierski Park Narodowy oferuje do sprzedaży zaoczkowaną ikrę oraz wylęg sielawy. Cena za ikrę wynosi 4,20 zł/1000 szt., za wylęg 4,40 zł/1000 szt. (ceny brutto).

Wnioski zakupu można składać pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz faksem. We wniosku należy podać dane kontaktowe zamawiającego oraz ilość i rodzaj zamawianego materiału zarybieniowego (ikra, wylęg).

Wnioski realizowane będą w kolejności wpływu do WPN, do wyczerpania dostępnej puli materiału zarybieniowego.
 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.02.2020 r.

Data udostępnienia: 

 05.02.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.02.2020 r., 10:47

 

 

Wigierski Park NarodowyModernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie/8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): wigry_pn@wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
wigry_pn@wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli
Numer referencyjny: AGB-212-4-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1) Budowa punktu widokowego na półwyspie klasztornym w tym: obsługa geodezyjna, powołanie kierownika i prowadzenie dokumentacji budowy. Zaprojektowano budowlę wykonaną w całości z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku recyklingu odpadów polietylenowych (zmielonych i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem). W masie tworzywa odpady polietylenowe stanowić muszą nie mniej niż 75 % objętości. Produkt posiadać musi atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania. Budowla ma postać platformy o wymiarach pokładu 5 x 10 m posadowionej na palach i otoczonej balustradą o wysokości 1,1 m. Wyniesienie pokładu ponad poziom terenu 0,7 – 0,8 m. W ramach zamówienia leży też wykonanie żwirowej nawierzchni ścieżki doprowadzającej do punktu widokowego i budowa naziemnej bariery (ok. 10 m) z tworzywa sztucznego identycznego jak w konstrukcji platformy widokowej. 2) Miejsce odpoczynku Słupie. Planuje się wykonanie: a. dwóch barier długości 45 i 65 m. Bariery posadowione na wkopanych w ziemię co 2,5 m słupkach dębowych o przekroju 12 x 12 cm z wypełnieniem z trzech rzędów desek sosnowych. Całość konstrukcji poddana impregnacji środkiem na bazie soli (jednokrotnie) i środkiem barwiąco konserwującym z dodatkiem wosku (dwukrotnie) b. dwóch wiat ze stołem i ławami 6-cio osobowych. Budowle oparte na drewnianych skrzyżowanych słupach posadowionych na 4 stopach betonowych. Ława i stół dębowe, reszta konstrukcji z drewna iglastego (sosna, modrzew). Pokrycie dachu gont bitumiczny na pełnym deskowaniu. Wymiary rzutu poziomego w obrysie zewnętrznym stóp fundamentowych 1,93 x 2,61 m. Wysokość od poziomu terenu do szczytu dachu wynosi ok. 3,07 m. Całość konstrukcji poddana impregnacji środkiem na bazie soli (jednokrotnie) i środkiem barwiąco konserwującym z dodatkiem wosku (dwukrotnie) c. miejsca ogniskowego w formie betonowego kręgu o średnicy ok. 2 m otoczonego obramowaniem z trwale zatopionych w betonie kamieni polnych lub rzecznych (otoczaki). Wysokość obramowania 0,15 – 0,2 m ponad poziom terenu. Wewnątrz kręgu przewidziano ustawienie stalowej konstrukcji o wysokości ok. 1,5 m (stalowa grubościenna rura d=90 mm) wyposażonej w dwa obrotowe elementy tj. ramię do zawieszenia garnka i ramę z siatką do wykorzystania jako grill lub podstawa pod garnek. W środkowej części kręgu pozostawić otwór o średnicy ok. 20 cm wypełniony kamieniem łamanym lub płukanym o frakcji od 5 do 32 mm celem odpływu wody d. wiaty na drewno opałowe posadowionej na wkopanych w ziemię słupach dębowych o średnicy 18 – 22 cm. Obicie ścian, okorowane połowizny bali z drewna iglastego(sosna lub modrzew) d = 15 -18 cm, mocowane w odstępach ok 10 cm. Konstrukcja dachu drewniana z tarcicy iglastej. Pokrycie dachu gont bitumiczny na pełnym deskowaniu. Wymiary budowli w rzucie ścian ok. 4,16 x 3,15 m. Wysokość od podłoża do szczytu dachu ok. 4,9 m 3) Budowa 2 drewnianych zadaszonych konstrukcji do zawieszenia tablic informacyjnych o wymiarach 215 x 125 cm. Konstrukcja osadzona na 2 słupach d=18 cm ustawionych na betonowej stopie z wbetonowanymi kotwami z płaskownika. 4) Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe o następujące elementy a. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o wymiarach 4 x 5,5 m i ustawienie na niej stalowej zadaszonej wiaty na kajaki b. Modernizacja istniejącego boiska do siatkówki plażowej c. Dostawa i ustawienie 5 zestawów po 3 betonowe pojemniki na odpady stałe.

II.5) Główny kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV:
 
Kod CPV
45242000-5
45422000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 
  lub zakończenia:
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie określono
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie określono
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. Składając ofertę na realizację części 1 zamówienia - wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie elementów małej architektury o wartości, nie mniejszej niż 50 tyś zł każda wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego. b. Wymaga się aby Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 zamówienia dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta sprawowała będzie funkcję kierownika budowy. c. Nie ustanawia się warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia d. Składając ofertę na realizację części 3 zamówienia - wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie elementów małej architektury o wartości, nie mniejszej niż 50 tyś zł każda wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego. Uwaga. W przypadku składania oferty łącznej na część 1 i 3 Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku wykazać się musi zrealizowaniem 4 inwestycji o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia Budowa platformy widokowej na półwyspie Wigierskim w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały o założonej w projekcie jakości.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: a) W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia -Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b) W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga poświadczenia, że Wykonawca dysponuje lub w trakcie realizacji robót będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy. Załącznik nr 7 do SIWZ c) W przypadku składania oferty na część 2 zamówienia nie określono wymagań i w związku z tym nie wymaga się dostarczania jakichkolwiek dokumentów. d) W przypadku składania oferty na część 3 zamówienia -Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. d SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.1 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia kart katalogowych lub innych dowolnych dokumentów pozwalających ustalić rodzaj tworzywa sztucznego celem potwierdzenia, że spełnia ono wymagania Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 
godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Budowa platformy widokowej na półwyspie Wigierskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa punktu widokowego na półwyspie klasztornym w tym: obsługa geodezyjna, powołanie kierownika i prowadzenie dokumentacji budowy. Zaprojektowano budowlę wykonaną w całości z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku recyklingu odpadów polietylenowych (zmielonych i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem). W masie tworzywa odpady polietylenowe stanowić muszą nie mniej niż 75 % objętości. Produkt posiadać musi atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania. Budowla ma postać platformy o wymiarach pokładu 5 x 10 m posadowionej na palach i otoczonej balustradą o wysokości 1,1 m. Wyniesienie pokładu ponad poziom terenu 0,7 – 0,8 m. W ramach zamówienia leży też wykonanie żwirowej nawierzchni ścieżki doprowadzającej do punktu widokowego i budowa naziemnej bariery (ok. 10 m) z tworzywa sztucznego identycznego jak w konstrukcji platformy widokowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 45422000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż elementów wyposażenia plaży w miejscowości Krzywe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4) Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe o następujące elementy a. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o wymiarach 4 x 5,5 m i ustawienie na niej stalowej zadaszonej wiaty na kajaki b. Modernizacja istniejącego boiska do siatkówki plażowej c. Dostawa i ustawienie 5 zestawów po 3 betonowe pojemniki na odpady stałe o poj. po 70 l każdy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 45242000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 3 Nazwa: Zagospodarowanie miejsca odpoczynku Słupie i wykonanie konstrukcji do tablic informacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jsce odpoczynku Słupie. Planuje się wykonanie: a. dwóch barier długości 45 i 65 m. Bariery posadowione na wkopanych w ziemię co 2,5 m słupkach dębowych o przekroju 12 x 12 cm z wypełnieniem z trzech rzędów desek sosnowych. Całość konstrukcji poddana impregnacji środkiem na bazie soli (jednokrotnie) i środkiem barwiąco konserwującym z dodatkiem wosku (dwukrotnie) b. dwóch wiat ze stołem i ławami 6-cio osobowych. Budowle oparte na drewnianych skrzyżowanych słupach posadowionych na 4 stopach betonowych. Ława i stół dębowe, reszta konstrukcji z drewna iglastego (sosna, modrzew). Pokrycie dachu gont bitumiczny na pełnym deskowaniu. Wymiary rzutu poziomego w obrysie zewnętrznym stóp fundamentowych 1,93 x 2,61 m. Wysokość od poziomu terenu do szczytu dachu wynosi ok. 3,07 m. Całość konstrukcji poddana impregnacji środkiem na bazie soli (jednokrotnie) i środkiem barwiąco konserwującym z dodatkiem wosku (dwukrotnie) c. miejsca ogniskowego w formie betonowego kręgu o średnicy ok. 2 m otoczonego obramowaniem z trwale zatopionych w betonie kamieni polnych lub rzecznych (otoczaki). Wysokość obramowania 0,15 – 0,2 m ponad poziom terenu. Wewnątrz kręgu przewidziano ustawienie stalowej konstrukcji o wysokości ok. 1,5 m (stalowa grubościenna rura d=90 mm) wyposażonej w dwa obrotowe elementy tj. ramię do zawieszenia garnka i ramę z siatką do wykorzystania jako grill lub podstawa pod garnek. W środkowej części kręgu pozostawić otwór o średnicy ok. 20 cm wypełniony kamieniem łamanym lub płukanym o frakcji od 5 do 32 mm celem odpływu wody d. wiaty na drewno opałowe posadowionej na wkopanych w ziemię słupach dębowych o średnicy 18 – 22 cm. Obicie ścian, okorowane połowizny bali z drewna iglastego(sosna lub modrzew) d = 15 -18 cm, mocowane w odstępach ok 10 cm. Konstrukcja dachu drewniana z tarcicy iglastej. Pokrycie dachu gont bitumiczny na pełnym deskowaniu. Wymiary budowli w rzucie ścian ok. 4,16 x 3,15 m. Wysokość od podłoża do szczytu dachu ok. 4,9 m 3) Budowa 2 drewnianych zadaszonych konstrukcji do zawieszenia tablic informacyjnych o wymiarach 215 x 125 cm. Konstrukcja osadzona na 2 słupach d=18 cm ustawionych na betonowej stopie z wbetonowanymi kotwami z płaskownika.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 45422000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 07.02.2020 otrzymał następujące pytanie do SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania zamiast stalowych pali i drewnianej balustrady konglomerat tworzyw sztucznych - hanit o właściwościach przedstawionych w tabeli poniżej? W opisie projektu wskazane są pale stalowe zalewane betonem, a w części rysunkowej pale i balustrada z tworzywa sztucznego
Odpowiedź.
Zamawiający zgodnie z Rozdziałem 2 ust. 3 pkt. 1) SIWZ, ogłoszeniem i częścią rysunkową projektu wymaga wykonania całości budowli czyli pale, kleszcze, legary, pokład i balustrady z tworzywa sztucznego. Zapis w części opisowej projektu jest błędny i nie należy brać go pod uwagę.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wykaz załączników:

1. SIWZ (*.pdf 960 kb)

2. Załączniki (*.zip 24 547 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.02.2020 r.

Data udostępnienia: 

 05.02.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.02.2020 r., 09:32

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DRUK WYDAWNICTW W 2020 ROKU

realizowany w ramach projektu: „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram”; numer projektu: POIS.02.04.00-00-0062/16

zadanie 1 – Kwartalnik Wigry,

zadanie 2 – Kalendarz WPN na rok 2021/2022 (wraz z kopertą).

Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, NIP: 844-234-98-09

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:

Joanna Górecka, Muzeum Wigier, Stary Folwark 50, 16-402 Suwałki, tel. 87 563 01 52, goreckaj@wigry.org.pl.

Tryb postępowania:

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30 000 euro, nie jest stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

Przedmiot zamówienia:

Druk wydawnictw w 2020 roku tj. kwartalnika Wigry i kalendarza WPN na rok 2021/2022.

Druk kwartalnika „WIGRY” (ISSN nr 1642 1035) – 4 numery, każdy o parametrach:

 • nakład 2000 egzemplarzy;
 • druk CMYK;
 • format A4 (210 mm, 297 mm);

· ilość stron – 24 plus okładka (razem 28);

· zawartość – zdjęcia, mapy, rysunki, tekst (nie stanowią przedmiotu zamówienia);

 • papier – kreda matowa o gramaturze 135 g/m2;

· okładka – papier – kreda matowa o gramaturze 250 g/m2;

· okładka częściowo lakierowana – około 75 % powierzchni strony;

 • szycie w dwóch miejscach;
 • terminy realizacji: Nr 1/ 2020 – do dnia 27 marca 2020r.,

Nr 2/2020 – do dnia 26 czerwca 2020r.,

Nr 3/2020 – do dnia 25 września 2020r.,

Nr 4/2020 – do dnia 18 grudnia 2020r.

Pod pojęciem „druk kwartalnika” rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego. Tekst i materiał ilustracyjny do kwartalnika nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych (rastrowych, np. pliki *.tif, *.jpg oraz wektorowych np. *.cdr).

Druk kalendarza WPN na rok 2021/2022:

 • nakład 2000 egzemplarzy;
 • format A3;
 • 12 kart + 2 karty okładki (razem 14 kart);
 • papier - kreda matowa min. 200 g/m2, o równomiernej matowości;
 • druk CMYK (na 14 kartach, obustronnie tj. 28 stron);
 • lakier UV punktowo (na 14 kartach, jednostronnie);
 • oprawa introligatorska - na sprężynce z zawieszką;
 • kalendarz w układzie pionowym,
 • termin realizacji: 6 listopada 2020r.

Do kalendarza koperta:

 • nakład 1000 egzemplarzy;
 • papier z makulatury, gramatura min. 135 g/m2;
 • nadruk na jednej stronie – logo i krótki tekst – druk monochromatyczny czarny;
 • sposób zaklejania - samoklejące z paskiem;
 • koperty dostarczane są osobno,
 • termin realizacji: 6 listopada 2020r.

Pod pojęciem „druk kalendarza” rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego. Tekst i materiał ilustracyjny do kalendarza nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych (rastrowych, np. pliki *.tif, *.jpg oraz wektorowych np. *.cdr).

Zamówienie obejmuje również dostawę ww. publikacji do siedziby Zamawiającego - do miejscowości Krzywe k. Suwałk.
 

Miejsce i czas składania ofert:

e-mailem na adres goreckaj@wigry.org.pl (skan oferty lub oferta w treści e-maila) lub pocztą na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie: „oferta na druk 2020/ZRYW2017”, do dnia 10 lutego 2020 roku, do godziny 12.00.

Kryterium wyboru:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny za całość zamówienia. Nie przewiduje się dzielenia zamówienia na części.
 

Złożone oferty powinny zawierać:

Nazwę i adres oferenta, wartość dostawy netto, stawkę VAT, wartość dostawy brutto. Oferty można przedstawić na załączonym wzorze oferty.


Wykaz załączników:

1. Oferta (*.pdf 33 kb)

2. Umowa (*.zip 60 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Joanna Górecka

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 27.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 27.01.2020 r., 12:22

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2020 roku (cz.2)

1.Nazwa i adres zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki tel. + 48 87 563 25 40 fax + 48 87 563 25 41

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl , strona internetowa: www.wigry.org.pl

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej treści „ustawą”, o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępna:

- bezpłatnie na stronie internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl (BIP) – po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2020 roku usług w zakresie:

1) Część 1 zamówienia: rozdrabnianie gałęzi Obręb Wigry w rozmiarze 560 godzin – 61 600 zł,

2) Część 2 zamówienia: rozdrabnianie gałęzi w Obrębie Maćkowa Ruda w rozmiarze 570 godzin – 62 700 zł.

3) Część 3 zamówienia: Pielęgnacja upraw – jednokrotne koszenie chwastów w oddz. 58 c w Obwodzie Ochronnym Krzywe na powierzchni 1,35 ha – 1242 zł.

4) Cześć 4 zamówienia: Pielęgnacja upraw – jednokrotne koszenie chwastów w Obwodzie Ochronnym Gawarzec, na powierzchni 4,99 ha – 4590,80zł

5) Część 5 zamówienia: Pielęgnacja upraw – motyczenie chwastów na talerzach w Obwodzie Ochronnym Gawarzec w ilości 26350 szt – 17 127,50zł

Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia uwzględniając minimalne wymagania co do liczby i kwalifikacji osób oraz liczby maszyn.

5. Oferta wariantowa:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
01.03.2020 r. – 15.12.2020 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy PZP.

2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust. 1 i 1b ustawy PZP.

3) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 10 000zł o podobnym charakterze lub dysponują osobami, które takie zamówienie wykonywały,

4) W przypadku rozdrabniania gałęzi:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 3 osoby na każdą część zamówienia (wszystkie uczestniczą w pracach związanych z donoszeniem gałęzi)

- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 1 urządzenie
z własnym napędem - doczepiane do ciągnika lub montowane na nim, rozdrabniające gałęzie o średnicy
do 15cm lub grubsze, na każdą część zamówienia

5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ.

6) Zgodnie z art. 23 ustawy PZP, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, przepisy dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu
dla Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców.

7) Ocena spełniania warunków wymienionych dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki te Wykonawca spełnił.

8. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Części V SIWZ, do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

- Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy
niż pieniądz.

- W przypadku składania ofert przez osoby, które działają w imieniu Wykonawcy - pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej oświadczenie JEDZ), którego wersję edytowalną stanowi załącznik nr 11 do SIWZ (plik espd) oraz wersją nieedytowalną w formacie pdf - załącznik nr 10 do SIWZ

a) Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

b) Instrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia .

c) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2) Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

- status prawny:

a) aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 - dokument ważny 6 miesięcy,

b) wykaz prac o podobnym charakterze do zamawianych, wykonanych w latach 2017 – 2019 przez oferenta osobiście lub przez osoby wskazane w ofercie, z załączeniem informacji (referencji) od zleceniodawców o należytym wykonaniu przez oferenta tych usług (załączenie referencji nie dotyczy usług wykonywanych w Wigierskim Parku Narodowym),

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem wymaganych składek – dokument ważny 3 miesiące,

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków- dokument ważny 3 miesiące,

e) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

- zdolność techniczna – wymagane dokumenty:

a) wykaz imienny osób i ich kwalifikacji, które będą wykonywać zamówienie z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia,

b) wykaz maszyn i narzędzi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia oferty,

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP,

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Oferty wspólne:

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP musi być wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani
są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika,

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5) W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów sporządzonych w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona stosownego przeliczenia na PLN podczas badania złożonych ofert – według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, W przypadku wezwania przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do uzupełnienia oświadczenia (JEDZ) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przesyła oświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1219 z późn. zm.) tj. na konto Zamawiającego na epuap lub na adres poczty elektronicznej wojciech.kaminski@wigry.org.pl , jednakże w takim przypadku Wykonawca nie musi szyfrować tego dokumentu.

9) W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993) oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 1991).

10) Brak dokumentów wymienionych w Części VI SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

11) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania.

9. Podwykonawcy:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeśli są mu znani).

3) Zamawiający dopuszcza zmianę przez Wykonawcę albo rezygnację z podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Wadium:

1) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: 1 000 PLN na każdą część zamówienia, której wykonanie oferuje.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
z późn. zm.).

3) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 z dopiskiem na przelewie „Wykonanie prac leśnych 2020”.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) dla części 1 i 2 (rozdrabnianie gałęzi: cena – 60 % (najwyższa ocena – najniższa cena), wydajność urządzenia zrębkujacego - 40%.

b) dla części 3, 4 i 5 (pielegnacja upraw) – cena – 100 %

2). Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- według kryterium cena:

punkty za kryterium „cena” = ( cena najniższa wśród ofert / cena danej oferty ) x 100 pkt (dla części 1 i 2 x 60%; dla części 3, 4 i 5 x 100%).

- według kryterium „wydajność urządzenia zrębkującego” (kryterium tylko dla części 1 i 2:

punkty za kryterium „wydajność (…)” = wydajność badanej oferty / wydajność najwydajniejszego urządzenia x 40%.

3) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

5) Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

12. Miejsce składania ofert:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu i stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Adres ePUAP Zamawiającego: login: WigierskiPN (użytkownik - WIGIERSKI PARK NARODOWY).

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; .txt; .ods; .xls; .xlsx (zaleca się stosowanie formatu pdf)
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć

w oryginale opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

5) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

13. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2020 r. o godz. 09:00.

14. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej (pok. nr 3).

15. Termin związania z ofertą:

Termin związania z ofertą do dnia 31.03.2020 r. włącznie.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Postępowanie nie ma na celu zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.99 ustawy.
17. Dynamiczny system zakupów:

Postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 102 ustawy.
18. Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji lektronicznej, o której mowa w art.91a i 91b ustawy.


Wykaz załączników:

1. SIWZ (*.pdf 825 kb)

2. Załączniki (*.zip 272 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 24.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 24.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 24.01.2020 r., 12:03

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym

na podstawie Przepisów Kodeksu Cywilnego

 

WIGIERSKI PARK NARODOWY

KRZYWE 82, 16-402 SUWAŁKI

Tel. fax. 0/87-5632540

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

„udostępnienie jeziora Wigry w celu prowadzenia turystycznych przewozów pasażerskich w latach 2020 – 2024”

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w załączonej Specyfikacji istotnych warunków postępowania (SIWP).

Ogłoszenie może być zmieniane a przetarg odwołany bez podania przyczyn.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Jarosław Borejszo, tel. 56 32 540

e-mail: jarek.borejszo@wigry.org.pl 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!
Dokonano zmiany w pkt. 5.2. SIWP - Sposób opakowania i zaadresowania oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wykaz załączników:

1. Załączniki (*.zip 3 299 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Jarosław Borejszo

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 16.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.01.2020 r., 10:46

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w 2020 roku

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, faks - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży (m3)

cena wyjściowa-minimalna (netto loco las po zrywce) (zł)

1

2

3

4

W0*

sosna, modrzew udział drewna Md - 1%; udział drewna WD 17%; udział drewna WB0 - 4 m3

2390

225

świerk udział drewna WD - 33%; udział drewna WB0 - 7 m3)

2680

230

brzoza udział drewna WD 8%

40

220

S2b

sosna, modrzew udział drewna Md - 1%

3400

195

świerk

1000

200

brzoza

50

150

S2a

sosna (do toczenia)

1500

150

sosna do przerobu przemysłowego

1000

145

świerk (do toczenia)

400

150

świerk (do przerobu przemysłowego)

400

145

RAZEM

12860

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

01 luty 2020 - 31 grudnia 2020 r.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki (sekretariat lub pokój nr 15) - do 24 stycznia 2020 r. do godz. 9:00. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: wojciech.kaminski@wigry.org.pl , jednak oferent musi mieć świadomość, że treść jej będzie widoczna w momencie przesłania do WPN.

 1. Termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2020 r. , godz. 9:15
 2. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców: 31 stycznia 2020 r.
 3. Regulamin, druk oferty, wykaz współczynników przeliczeniowych, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl  (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.


Wykaz załączników:

1. Załączniki (*.zip 104 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 14.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.01.2020 r., 13:49

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z KONTENERÓW TYPU KP-7 STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WPN

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza do złożenia oferty na odbiór odpadów komunalnych z kontenerów KP – 7 stanowiących własność WPN samochodem specjalistycznym typu hakowiec z 5 lokalizacji.

Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: (85) 56 32 540

fax.: (85) 56 32 541

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zmówienia jest usługa odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach typu KP – 7, z lokalizacji wymienionych poniżej do PSZOK Suwałki, ul. Raczkowska 150A, 16 – 400 Suwałki. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenerów KP – 7 samochodem specjalistycznym typu hakowiec do wymienionego punktu odbioru odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zdania odpadów potwierdzonego przez punkt odbioru, który powinien zawierać datę odbioru. Dowód taki powinien być dołączony do zbiorczej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od ich ilości. Zwiększona częstotliwość wywozu występuje w okresie letnim to jest od miesiąca maja do września włącznie. Wykonawca w ofercie powinien wyliczyć koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji za 1 razowy odbiór. Kwoty za odbiór odpadów z poszczególnych lokalizacji podane w ofercie mają być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Poniżej punkty, w których zlokalizowane są kontenery KP – 7.

1. Krzywe 82, parking przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego.

2. Osada służbowa Wysoki Most 14,

3. Osada służbowa Słupie 1,

4. Pole namiotowe Jastrzęby,

5. Polana leśna Powały.

3 . Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach., oraz posiadanie samochodu specjalistycznego typu hakowiec przystosowanego do transportu kontenerów typu KP – 7.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą.

Wraz z ofertą należy złożyć

- dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach.

- oświadczenie, z którego wynika, że dysponuje samochodem specjalistycznym typu hakowiec przystosowanym do transportu kontenerów KP– 7.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na odbiór odpadów komunalnych” do dnia 16 stycznia 2020 roku do godziny 9.00 na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, (pokój numer 7 sekretariat). Wskazane jest aby oferta została złożona na formularzu przygotowanym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert nastąpi 16 stycznia 2020 roku o godzinie 9.05 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

2. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu ofert dokona ich oceny i wyłoni wykonawcę zamówienia, o czym poinformuje biorących udział w postępowaniu oferentów. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modyfikacja zapytania ofertowego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z kontenerów typu KP7 stanowiących własność WPN

W dniu 9 stycznia 2020 roku Wigierski Park Narodowy w Krzywem zamieścił zaproszenie do składania ofert na odbiór odpadów komunalnych. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zamieścił wykaz 5 lokalizacji, z których mają być odbierane odpady komunalne. W związku z tym, że wymienione lokalizacje leżą na terenie 4 gmin, to jest Suwałki, Nowinka, Giby i Krasnopol Zamawiający zobligowany jest dopuścić składanie ofert częściowych przez oferentów. Zmianie ulega treść punktu 2 zapytania ofertowego i brzmi następująco:

1. Przedmiotem zmówienia jest usługa odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach typu KP – 7, z lokalizacji wymienionych poniżej do PSZOK Suwałki, ul. Raczkowska 150A, 16 – 400 Suwałki. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenerów KP – 7 samochodem specjalistycznym typu hakowiec do wymienionego punktu odbioru odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zdania odpadów potwierdzonego przez punkt odbioru, który powinien zawierać datę odbioru. Dowód taki powinien być dołączony do zbiorczej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od ich ilości. Zwiększona częstotliwość wywozu występuje w okresie letnim to jest od miesiąca maja do września włącznie. Wykonawca w ofercie powinien wyliczyć koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji za 1 razowy odbiór. Kwoty za odbiór odpadów z poszczególnych lokalizacji podane w ofercie mają być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Poniżej punkty, w których zlokalizowane są kontenery KP – 7.

1. Krzywe 82, parking przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego gmina Suwałki,

2. Osada służbowa Wysoki Most 14, gmina Giby,

3. Osada służbowa Słupie 1, gmina Suwałki,

4. Pole namiotowe Jastrzęby, gmina Krasnopol,

5. Polana leśna Powały, gmina Nowinka.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę powinien w druku oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego zaznaczyć te lokalizacje, z których będzie uprawniony odbierać odpady komunalne i dla tych lokalizacji złożyć ofertę. Zapis powyższy podyktowany jest faktem, że odbiór odpadów jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru takiej działalności zgodnie z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modyfikacja zapytania ofertowego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z kontenerów typu KP7 stanowiących własność WPN

W dniu 9 stycznia 2020 roku Wigierski Park Narodowy w Krzywem zamieścił zaproszenie do składania ofert na odbiór odpadów komunalnych. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zamieścił wykaz 5 lokalizacji, z których mają być odbierane odpady komunalne. W związku z tym, że wymienione lokalizacje leżą na terenie 4 gmin, to jest Suwałki, Nowinka, Giby i Krasnopol Zamawiający zobligowany jest dopuścić składanie ofert częściowych przez oferentów. Zmianie ulega treść punktu 2 zapytania ofertowego i brzmi następująco:

1. Przedmiotem zmówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach typu KP – 7, z lokalizacji wymienionych poniżej do właściwego dla danej lokalizacji wysypiska śmieci. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenerów KP – 7 samochodem specjalistycznym typu hakowiec do wymienionego punktu odbioru odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zdania odpadów potwierdzonego przez punkt odbioru, który powinien zawierać datę odbioru. Dowód taki powinien być dołączony do zbiorczej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od ich ilości. Zwiększona częstotliwość wywozu występuje w okresie letnim to jest od miesiąca maja do września włącznie. Wykonawca w ofercie powinien wyliczyć koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji za 1 razowy odbiór. Kwoty za odbiór odpadów z poszczególnych lokalizacji podane w ofercie mają być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Poniżej punkty, w których zlokalizowane są kontenery KP – 7.

1. Krzywe 82, parking przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego gmina Suwałki,

2. Osada służbowa Wysoki Most 14, gmina Giby,

3. Osada służbowa Słupie 1, gmina Suwałki,

4. Pole namiotowe Jastrzęby, gmina Krasnopol,

5. Polana leśna Powały, gmina Nowinka.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę powinien w druku oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego zaznaczyć te lokalizacje, z których będzie uprawniony odbierać odpady komunalne i dla tych lokalizacji złożyć ofertę. Zapis powyższy podyktowany jest faktem, że odbiór odpadów jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru takiej działalności zgodnie z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ponadto w umowie stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego zmianie ulega zapis § 1 i brzmi następująco:

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje na warunkach przewidzianych w umowie obowiązek odbioru odpadów komunalnych z obiektów wymienionych w § 2 niniejszej umowy do właściwego dla danej lokalizacji wysypiska śmieci.

Zmianie ulega zapis § 3, pkt 2 umowy i brzmi następująco:

Na każdorazowo odebrane odpady Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić kwit wywozowy potwierdzający zdanie odpadów właściwego dla danej lokalizacji wysypiska śmieci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modyfikacja zapytania ofertowego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z kontenerów typu KP7 stanowiących własność WPN

W dniu 9 stycznia 2020 roku Wigierski Park Narodowy w Krzywem zamieścił zaproszenie do składania ofert na odbiór odpadów komunalnych. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zamieścił wykaz 5 lokalizacji, z których mają być odbierane odpady komunalne. W związku z tym, że wymienione lokalizacje leżą na terenie 4 gmin, to jest Suwałki, Nowinka, Giby i Krasnopol Zamawiający zobligowany jest dopuścić składanie ofert częściowych przez oferentów. Zmianie ulega treść punktu 2 zapytania ofertowego i brzmi następująco:

1. Przedmiotem zmówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach typu KP – 7, z lokalizacji wymienionych poniżej do właściwego dla danej lokalizacji wysypiska śmieci. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenerów KP – 7 samochodem specjalistycznym typu hakowiec do wymienionego punktu odbioru odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zdania odpadów potwierdzonego przez punkt odbioru, który powinien zawierać datę odbioru. Dowód taki powinien być dołączony do zbiorczej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od ich ilości. Zwiększona częstotliwość wywozu występuje w okresie letnim to jest od miesiąca maja do września włącznie. Wykonawca w ofercie powinien wyliczyć koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji za 1 razowy odbiór. Kwoty za odbiór odpadów z poszczególnych lokalizacji podane w ofercie mają być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Poniżej punkty, w których zlokalizowane są kontenery KP – 7.

1. Krzywe 82, parking przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego gmina Suwałki,

2. Osada służbowa Wysoki Most 14, gmina Giby,

3. Osada służbowa Słupie 1, gmina Suwałki,

4. Pole namiotowe Jastrzęby, gmina Krasnopol,

5. Polana leśna Powały, gmina Nowinka.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę powinien w druku oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego zaznaczyć te lokalizacje, z których będzie uprawniony odbierać odpady komunalne i dla tych lokalizacji złożyć ofertę. Zapis powyższy podyktowany jest faktem, że odbiór odpadów jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru takiej działalności zgodnie z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ponadto w umowie stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego zmianie ulega zapis § 1 i brzmi następująco:

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje na warunkach przewidzianych w umowie obowiązek odbioru odpadów komunalnych z obiektów wymienionych w § 2 niniejszej umowy do właściwego dla danej lokalizacji wysypiska śmieci.

Zmianie ulega zapis § 3, pkt 2 umowy i brzmi następująco:

Na każdorazowo odebrane odpady Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić kwit wywozowy potwierdzający zdanie odpadów właściwego dla danej lokalizacji wysypiska śmieci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty (*.doc 49 kb)

2. Wzór umowy (*.rtf 122 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 09.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.01.2020 r., 07:58

 

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie audytu energetycznego modernizacji systemu ogrzewania w Muzeum Wigier w Starym Folwarku

1) Źródłem ciepła dla budynku są dwie pompy ciepła o mocy po 47 kW każda pracujące w układzie kaskadowym zlokalizowane w piwnicy budynku. Dolne źródło ciepła dla pomp ciepła stanowi woda pobierana ze studni głębinowej. Ujęcie dolnego źródła ciepła składa się z 3 studni w tym jedna do poboru wody i dwie zrzutowe. Ogrzana przez pompy ciepła woda gromadzona jest w buforze o pojemności 1000 l i przesyłana za pośrednictwem rurociągów do instalacji grzewczej budynku. Rurociągi przesyłowe ogrzanej wody jak i kanały rozprowadzające podgrzane powietrze prowadzone są częściowo przez nieogrzewane poddasze budynku. Istniejąca instalacja ogrzewania budynku oparta jest na dwóch systemach grzewczych

a. Nadmuch podgrzanego powietrza realizowany przez dwie, zlokalizowane na poddaszu, centrale wentylacyjne VTS 75, po jednej na piętro i parter (sale ekspozycyjne i sala konferencyjna).

b. Grzejników płytowych Convector ogrzewających pomieszczenie biurowe, klatka schodowa i hol recepcyjny.

2) W audycie należy przewidzieć następujące warianty modernizacji systemu grzewczego. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej przedstawiającej planowane warianty modernizacji.

 1. Rezygnacja z wytwarzania ciepła i chłodu w istniejących centralach wentylacyjnych i zastąpienie ich przez klimakonwektory do których podgrzana przez pompy ciepła woda doprowadzona zostanie zmodernizowanym systemem rurociągów poprowadzonych w przestrzeni pomiędzy stropem pomieszczeń ogrzewanych a sufitem podwieszanym.
 2. Rezygnacja z wytwarzania ciepła w istniejących centralach wentylacyjnych i zastąpienie ich przez ogrzewanie podłogowe. Rozwiązanie to wymaga wymiany wykładzin podłogowych.
 3. Instalacja kotła gazowego wraz z zewnętrznym zbiornikiem gazu jako rezerwowego/szczytowego źródła energii cieplnej do ogrzewania budynku. Planuje się instalację kotła zapewniającego pokrycie pełnego zapotrzebowania budynku na energię cieplną
 4. Zmiana dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła z istniejących obecnie studni głębinowych na pionowe sondy/kolektory gruntowe wypełnione płynem niezamarzającym.
 5. Instalacja paneli fotowoltaicznych. Ze względu na niekorzystne usytuowanie budynku względem słońca przewiduje się instalację kilkunastu do kilkudziesięciu m2 paneli.

3) Treść audytu odpowiadać musi następującym przepisom prawa

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 18 marca 2009r.) z późniejszymi zmianami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 27lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) -tekst jednolity

4) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną obrazującą stan istniejący i własne oględziny oraz pomiary na obiekcie.

5) Wykonawca, w cenie umownej, zobowiązany będzie do zaktualizowania opracowanego audytu w przypadku gdy wymagania takie postawi instytucja weryfikująca.

6) Audyt należy dostarczyć w formie tradycyjnej (papierowej) w2 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, karta pamięci, przenośny dysk twardy itp.) w formatach:

 1. opracowania tekstowe w formacie „doc” i „pdf”;
 2. opracowania graficzne w formacie „pdf”

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

3. Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 3 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 17.02.2020

5. Na stronie internetowej http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm zamieszczono dokumentację niezbędną do złożenia oferty (wzór oferty i wyciąg z projektu technicznego budynku)

6. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług wymienionych w pkt 1

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2020 godz. 09:00 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82.

8. Zamawiający wymaga złożenia oferty w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący : Oferta na Sporządzenie audytu energetycznego modernizacji systemu ogrzewania w Muzeum Wigier w Starym Folwarku nie otwierać przed 14.01.2020 godz. 09:05”

9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2020 godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

10. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

11. Kryteria wyboru : Cena 100%

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty (*.doc 29 kb)

2. Klauzula RODO (*.docx 26 kb)

3. Wzór umowy (*.pdf 249 kb)

4. Dokumentacja projektowa (*.rar 12 686 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 07.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.01.2020 r., 11:36

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznych i operatów wodnoprawnych dla ujęć wody Muzeum Wigier Stary Folwark, OEŚ Słupie i Pole biwakowe Jastrzęby oraz projekt likwidacji studni nr 3 na ujęciu Krzywe wraz z aktualizacją operatu wodnoprawnego jeżeli w związku z likwidacją studni zajdzie konieczność zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

1) Zamawiający dysponuje i przekaże Wykonawcy do wykorzystania

 1. Projekt prac geologicznych w celu wykonania ujęcia wody podziemnej (otwory 1,2 i 3) przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku wraz z decyzją Starostwa Powiatowego w Suwałkach zatwierdzającą projekt.
 2. Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego dla potrzeb OEŚ Słupie wraz z decyzją Starostwa Powiatowego w Suwałkach zatwierdzającą projekt.
 3. Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych dla działki na której położone jest ujęcie wody Muzeum Wigier Stary Folwark
 4. Zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną i operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór i zrzut wody na ujęciu Krzywe.

2) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

3) Wykonawca, w cenie umownej, zobowiązany będzie do zaktualizowania opracowanej dokumentacji w przypadku gdy wymagania takie postawi instytucja ją zatwierdzająca..

4) Dokumentację hydrogeologiczną i operaty wodnoprawne należy dostarczyć w formie tradycyjnej (papierowej) w2 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, karta pamięci, przenośny dysk twardy itp.) w formatach:

 1. opracowania tekstowe w formacie „doc.” i „pdf”;
 2. opracowania graficzne w formacie „pdf”

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

3. Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 3 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.03.2020

5. Na stronie internetowej http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm zamieszczono dokumentację niezbędną do złożenia oferty.

6. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług wymienionych w pkt 1

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2020 godz. 09:10 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82.

8. Zamawiający wymaga złożenia oferty w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący : Oferta na Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznych i operatów wodnoprawnych nie otwierać przed 14.01.2020 godz. 09:15”

9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2020 godz. 09:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

10. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

11. Kryteria wyboru : Cena 100%

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

 

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty (*.doc 31 kb)

2. Klauzula RODO (*.docx 26 kb)

3. Wzór umowy (*.pdf 247 kb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 07.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.01.2020 r., 11:36