Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA DO 130 000 ZŁ

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie awaryjnego zasilania w energię elektryczną dla budynku Krzywe 82 wraz z dostawą mobilnego agregatu prądotwórczego” w tym:

1) Rozbudowa i częściowa przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku celem podania napięcia z agregatu do wybranych obwodów zasilających.

2) Zaprojektowano ręczne podanie napięcia z agregatu na sieć budynku, przełącznikiem PŁR.

3) Dostawa, podłączenie i uruchomienie mobilnego agregatu prądotwórczego o podstawowych parametrach: moc 18,8 kVA/15 kW (zamawiający dopuszcza tolerancję mocy agregatu +/- 1 kV), napięcie trójfazowe 400 V i jednofazowe 230 V, częstotliwość 50 Hz, automatyczny regulator napięcia AVR. Silnik wysokoprężny, wyciszona wodoodporna obudowa, możliwość pracy w niskich temperaturach. Zamawiający wymaga wyposażenia agregatu w co najmniej 2 gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V – jedno 16 A i jedno 32 A. Zamawiający wymaga dostawy agregatu na dedykowanej do tego celu przyczepce samochodowej, posiadającej wymagane prawem homologacje umożliwiające jej rejestrację i dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych dla kierowcy z prawem jazdy kategorii B.

4) Naprawa uszkodzeń i malowanie tynków ścian budynku w miejscach prowadzenia okablowania i montażu rozdzielnic.

5) Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego max 3 osoby w zakresie uruchomienia i bieżącej obsługi agregatu oraz uruchomienia zasilania awaryjnego budynku.

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem obwodów zasilanych z agregatu zawiera dokumentacja projektowa. Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu innego producenta niż wskazany w dokumentacji projektowej (rozwiązanie równoważne). W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikało, że spełnia on lub przewyższa wszystkie parametry opisane w załączonej do projektu karcie katalogowej agregatu GAPPA GF3 15kW.

7) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Nie dopuszcza się urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta). Zamawiający wymaga aby agregat objęty był obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną producenta lub autoryzowanego serwisu z siedzibą na terenie Polski.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

1) co najmniej 1 osobą wykonującą prace montażowe i posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji E;

2) co najmniej 1 osobą sprawującą nadzór nad czynnościami osób prowadzących prace montażowe i posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne D.

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na wykonanie zasilania awaryjnego. Nie otwierać przed 27.04.2022 roku godz. 11:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na wykonanie instalacji zasilania awaryjnego”

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 27.04.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 27.04.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 27.04.2022 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2022 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.


Ogłoszenie
 o zmianie ogłoszenia w sprawie „Wykonania awaryjnego zasilania w energię elektryczną dla budynku Krzywe 82 wraz z dostawą mobilnego agregatu prądotwórczego”
 

W ogłoszeniu z dnia 18.05.2022 błędnie podano termin składania i otwarcia ofert tj 27.04.2022.
Prawidłowy termin składania i otwarcia ofert to:
1. Termin składania ofert 27.05.2022 godz. 11:00
2. Termin otwarcia ofert to 27.05.2022 godz. 11:10


Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa (*.rar; 1 624 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf; 187 kb)
 3. Wzór oferty (*.docx; 35 kb)

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.05.2022 r.

Data udostępnienia: 

 18.05.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.05.2022 r., 12:10

 

Zapytanie ofertowe na

dostawę odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel. 87 563 25 40.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z zestawieniem zawierającym wykaz zapotrzebowanej ilości odzieży i obuwia oraz wzorem umowy stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiana odzież mundurowa i obuwie mundurowe musi być zgodne z wzorami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2018 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w przypadku ruchów kadrowych, związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. Zamówienia takie będą miały charakter incydentalny. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego ceny za poszczególne sorty mają być takie same jak w zamówieniu podstawowym.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31 października 2022 roku.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga udokumentowania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym celu należy udokumentować wykonanie 3 dostaw o podobnym charakterze i wielkości wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami, opiniami, listami polecającymi lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością. Wartość 1 dostawy nie może być niższa niż 50 000 złotych.

Zamawiający wymaga potwierdzenia, że oferent zapoznał się z wszystkimi wymogami dotyczącymi niniejszego postępowania oraz, że akceptuje wzór przedstawionej umowy.

9 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail stefan.mackiewicz@wigry.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Stefan Mackiewicz – kierownik działu do spraw administracyjno gospodarczych w godzinach od 7 do 15 w dni robocze pod numerem telefonu (087) 5632564 lub 695075165.

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, koperta powinna być opisana według wzoru: Oferta na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Nie otwierać przed 20.05.2022 roku godz. 9,05 .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 20.05.2022. godz. 9.00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 20.05.2022 godz. 9.05 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę odzieży mundurowej

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 20.05.2022 roku do godziny 9.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 roku o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COViD 19.

14 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę do odbiorcy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT + koszty dostawy towaru do odbiorcy .

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena ofertowa = 100 %. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następującego wzoru: najniższa cena spośród ofert ważnych dzielona przez cenę oferty badanej x 100. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

17 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Załączniki:

 1. Wzór umowy (*.rtf; 120 kb)
 2. Formularz oferty (*.rtf; 580 kb)

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 12.05.2022 r.

Data udostępnienia: 

 12.05.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.05.2022 r., 13:25

 

Ogłoszenia

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5666 322.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie systemu sterowania i prezentacji obrazów na makiecie i monitorze LCD jako element wystawy w Muzeum Wigier w Starym Folwarku

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Lp.

Nazwa elementu

1

Wideoprojektor, laserowe źródło światła, jasność 5000 Lumen,

rozdzielczość 1920 x 1200 (WUXGA), proporcje obrazu 16:10, kontrast 1:500,000, wejścia: HDMI, Network: RJ-45, RS232, praca w pionie.

2

Uchwyt sufitowy do wideoprojektora z regulacja wysokości

3

Monitor nie mniejszy niż 48”, rodzaj matrycy IPS, rodzaj podświetlenia bezpośrednie, proporcje obrazu 16 : 9, rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD), jasność 400 nitów, wejście HDMI, RS232C, RJ45 (LAN), wbudowane głośniki, godziny pracy 16/7

4

Moduł sterujący, komunikacja Ethernet wyposażona w porty do

sterowania urządzeniami AV, wyjścia min.: 5xRS232, 1xRS232/485, 8xI/O/IR.

5

Odtwarzacz (player) sygnałów audio-wideo. Obsługa rozdzielczości do 1920x1200 WUXGA, port na kartę micro SD, port USB, GPIO, złącze Ethernet, RS232, wyjście HDMI, wyjście stereo audio, możliwość wgrywania kontentu przez sieć LAN

6

Przyciski wandaloodporne

7

Oprogramowanie sterujące / prezentacyjne umożliwiające wyświetlanie obrazów z projektora na makiecie oraz na monitorze – materiały wsadowe, tj. zdjęcia, mapy w formatach cyfrowych, dostarcza Zamawiający (WPN). Wykonanie ww. prezentacji.

8

Wykonanie instalacji sterującej i zasilającej, montaż projektora, monitora, odtwarzaczy, przycisku w makiecie, konfiguracja, uruchomienie.

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Nie są przewidziane oferty wariantowe

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2022.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Firma składająca ofertę powinna wykazać co najmniej jedną podobną realizację, to jest wykonywanie systemu sterowania i prezentacji obrazów na makiecie i monitorze LCD o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN.

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Maciej Ambrosiewicz e-mail mad@wigry.org.pl

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na Wykonanie systemu sterowania i prezentacji obrazów na makiecie i monitorze LCD jako element wystawy w Muzeum Wigier w Starym Folwarku

Nie otwierać przed 24.05.2022 roku godz. 13.00 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail:przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 24.05.2022 godz. 13.00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 24.05.2022 godz. 13.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl.W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Prezentacja geologia MW.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 24.05.2022 roku do godziny 13.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 roku o godzinie 13.15 w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1) złożone w otwartej kopercie

2) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

3) które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert

13 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Cena – 100 %

16 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Załączniki:

 1. Wzór umowy (*.pdf; 326 kb)
 2. Formularz oferty (*.docx; 23 kb)

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.05.2022 r.

Data udostępnienia: 

 09.05.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.05.2022 r., 10:25

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (wartość poniżej progu Ustawy PZP)
Pozyskanie i zrywka drewna w ramach użytkowania przygodnego lasu w Obwodzie Ochronnym Krzywe
w 2022
roku

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel/fax 48-87-5632540/48-87-5632541
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pll 

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- wykonanie prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna w użytkowaniu przygodnym na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, w Obwodzie Ochronnym Krzywe, w rozmiarze 1100 m3

4. Termin (okres)wykonania zamówienia:
maj 2022 r. - 31.12.2022 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 2 osoby w tym 1 z uprawnieniami do mechanicznego pozyskiwania drewna i 1 z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem podczas zrywki,

- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.:co najmniej 1 ciągnik przystosowany do półpodwieszonej zrywki drewna wielkowymiarowego i 1 pilarka spalinowa do mechanicznego pozyskiwania drewna,

6. Wymagane dokumenty :

a) wykaz imienny osób i ich kwalifikacji, które będą wykonywać zamówienie z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 5 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia .

b) wykaz maszyn i narzędzi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 5 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia oferty,

7. Podwykonawcy:

oferent ma prawo do zlecania prac podwykonawcom.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena – 100 % (najwyższa ocena – najniższa cena

9. Termin składania ofert:

oferty sporządzone wyłącznie w języku polskim należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pozyskanie PCL na O.O. Krzywe” do siedziby zamawiającego pod adres wskazany w pkt. 1 do dnia 05.05.2022 r. do godz. 9:00
13. Otwarcie ofert:

odbędzie się w dniu 05.05.2022 r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej (pok. nr 3)

14. Negocjacje:

W przypadku gdy wygrywająca oferta zawiera cenę przewyższającą tę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, to Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do negocjacji stawek z Oferentem, który ma najniższą cenę i jego oferta nie podlega odrzuceniu.

15. Unieważnienie postępowania:

postępowanie zostaje unieważnione w następujących przypadkach:

- w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta,

- negocjacje opisane w pkt. 14 nie doprowadziły do osiągnięcia kompromisu pomiędzy Zamawiającym i Oferentem, który polega na zaakceptowaniu przez obie strony niższych stawek od proponowanych przez Oferenta w pierwotnie złożonej ofercie.

16. Załączniki:

 1. Wykaz imienny pracowników (*.docx; 13 kb)
 2. Wykaz narzędzi (*.docx; 13 kb)
 3. Formularz oferty (*.docx; 23 kb)

.

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 28.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.04.2022 r., 13:02

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów do wykonania 3 kotłowni w tym:

1) Dostawa 3 sztuk kotłów centralnego ogrzewania o mocy do 15 kW zgazowujących drewno przystosowanych do pracy w układzie zamkniętym. Preferowany kocioł to Atmos DC 15 GS. W przypadku oferowania innych kotłów Zamawiający wymaga aby moc ich mieściła się w przedziale 10 do 15 kW. Do oferty należy wówczas dołączyć kartę produktu i zaświadczenie ECODESIGN, z których będzie jednoznacznie wynikało, że podstawowym i jedynym zalecanym przez producenta, paliwem dla tego kotła jest drewno opałowe.

2) Dostawa 3 izolowanych zbiorników buforowych o pojemności 500 litrów każdy

3) Dostawa 3 izolowanych podgrzewaczy c.w.u. z wężownicą spiralną o pojemności 200 +/- 20 litrów każdy

4) Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta

5) Wykonawca w cenie oferty dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych :

1) Część 1 dostawa kotłów

2) Część 2 dostawa zbiorników buforowych i podgrzewaczy c.w.u.

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji:

Zamawiający dopuszcza jednorazową dostawę całości zamówienia lub dostawę w częściach w miarę pozyskania urządzeń od producenta lub dystrybutora. Zakończenie dostaw nie później niż do 30.07.2022

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Nie określa się.

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wykluczy:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na dostawę materiałów do wykonania 3 kotłowni. Nie otwierać przed 03.05.2022 roku godz. 11:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpise z profilu zaufanego ePUAP lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na dostawę materiałów do wykonania 3 kotłowni”

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 03.05.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 03.05.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 03.05.2022 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.05. 2022 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

3) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny przedmiotu zamówienia w przypadku znacznego podniesienia przez producentów, cen elementów stanowiących przedmiot zamówienia. Jako znaczne podniesienie cen Zamawiający będzie rozumiał ich wzrost o ponad 10 % w okresie jaki upłynie od udokumentowanej daty złożenia zamówienia przez Wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu, do producenta/dystrybutora a dniem otrzymania ostatecznej ceny dostawy. W celu skorzystania z możliwości waloryzacji ceny Wykonawca do oferty winien dołączyć aktualny na dzień jej złożenia wyciąg z cennika detalicznego lub oferty sprzedaży, producenta lub głównego dystrybutora na terytorium Polski w przypadku producentów zagranicznych. W przypadku zmiany cen, przed wystawieniem faktury Wykonawca przedstawi, nowy aktualny na dzień przesłania, cennik detaliczny lub ofertę sprzedaży producenta lub głównego dystrybutora na terytorium Polski w przypadku producentów zagranicznych. Na podstawie w/w cenników strony uzgodnią procentowy wzrost wartości umowy. Zmiana wartości zostanie potwierdzona aneksem do umowy

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 21.04.2022
w sprawie zamówienia publicznego o nazwie Dostawa materiałów do wykonania 3 kotłowni
 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcie ofert

1. Wyznaczony w ogłoszeniu termin składania ofert tj. 03.05.2022 godz. 11:00
Zmienia się na 05.05.2022 godz. 11:00
2. Wyznaczony w ogłoszeniu termin otwarcia ofert tj. 03.05.2022 godz. 11:10
Zmienia się na 05.05.2022 godz. 11:10
 


Wykaz załączników:

 1. Projekt umowy (*.pdf  152 kb)  
 2. Wzór oferty (*.docx  34 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.04.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 22.04.2022r., 08:55

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Likwidacja otworu studziennego nr 2 o głębokości 74,5 m znajdującego się na terenie Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe gm. Suwałki pow. suwalski, woj. Podlaskie (działka o nr geodezyjnym 486/4 obręb Krzywe),

Zamówienie obejmuje:

1) Wykonanie likwidacji otworu studziennego zgodnie z warunkami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz zgodnie z decyzją Starosty Suwalskiego z dnia 12.11.2020 znak OŚR.6530.2.2020 zatwierdzającą Projekt robót geologicznych w celu wykonania likwidacji otworu studziennego nr 2. Studnia wykonana była jako „zrzutowa” dla instalacji pompy ciepła, wobec czego nigdy nie były w niej instalowane jakiekolwiek urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne oraz hydrauliczne. Ze względu na brak wystarczająco wydajnej warstwy wodonośnej studnia nie była eksploatowana.

Likwidacja obejmie w szczególności wykonanie następujących robót:

a. Demontaż żelbetonowej pokrywy i obudowy studni wykonanej z kręgów betonowych śr. 200 cm

b. Przygotowanie terenu i ustawienie urządzenia wiertniczego

c. Wydobycie kolumny filtrowej i likwidacja otworu poprzez jego zasypanie dążąc do odtworzenia pierwotnego stanu budowy geologicznej oraz zachowania izolacji użytkowej warstwy wodonośnej.

d. Wypełnienie wykopu po zlikwidowanej obudowie (zgodnie z projektem likwidacji otworu)

e. Zaślepienie rury osłonowej służącej do wprowadzenia do studni rurociągu zrzutowego z pompy ciepła.

f. Uporządkowanie terenu zajętego pod roboty związane z likwidacją otworu i odtworzenie żwirowej nawierzchni placu.

2) Zapewnienie nadzoru i kierownictwa nad realizacją robót geologicznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

3) Opracowanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów związanych z rozpoczęciem, realizacją robót i zakończeniem likwidacji studni w tym:

a. Mapa dokumentacyjna z oznaczeniem lokalizacji zlikwidowanej studni oraz studni eksploatowanych na ujęciu.

b. Kartę informacyjna zlikwidowanego otworu.

c. Dokumentację geologiczną zlikwidowanego otworu wykonaną przez uprawnionego geologa w ilości 3 egzemplarzy w postaci papierowej i 1 egzemplarza na nośniku elektronicznym

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – Projekt robót geologicznych

5) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie osobę/osoby, którym zamierza powierzyć nadzór i kierowanie robotami geologicznym wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Cenę oferty należy wyliczyć i podać w sposób następujący:

1) Koszt stały obejmujący: rozstawienie i demontaż zestawu wiertniczego, likwidację obudowy studni, zasypanie otworu studziennego, opracowanie wymaganej prawem dokumentacji z likwidacji otworu oraz uporządkowanie terenu. Koszt realizacji tego elementu nie może przekroczyć 20 % wartości całego zamówienia.

2) Koszt zmienny obejmujący wydobycie kolumny z rur d=298 mm za każdy usunięty z otworu metr:

Do oceny oferty zostanie przyjęta kwota brutto stanowiąca sumę kwoty stałej i zmiennej wyliczonej dla całej długości istniejącego otworu. Oferty, w których cena kosztu stałego zostanie określona na kwotę wyższą niż 20 % sumy wartości kosztu stałego i kosztu zmiennego zostaną odrzucone.

Należność za wykonanie zamówienia zostanie wypłacona w kwocie wynikającej ze zsumowania wartości kwoty stałej i kwoty zmiennej wyliczonej jako iloczyn ceny za wydobycie 1 mb. kolumny i rzeczywistej długości usuniętej kolumny.

W przypadku gdy Wykonawca zobowiąże się do odkupienia wydobytych z otworu rur w ofercie należy podać proponowaną cenę brutto za 1 mb rury oraz wskazać cenę brutto za odkupienie całości tj 74,5 m rur. W trakcie oceny ofert cena ofertowa takiego Wykonawcy zostanie obniżona o podaną w ofercie wartość.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Likwidacja otworu studziennego nr 2 nie otwierać przed 14.04.2022 godz. 11:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 14.04.2022 godz. 11:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 14.04.2022 godz. 11:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Likwidacja otworu studziennego nr 2”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2022 godz. 11:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % %

10. Termin realizacji 60 dni od daty podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Projekt robót geologicznych (*.pdf  8 776kb)
 2. Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych (*.pdf 857 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf  188 kb)  
 4. Wzór oferty (*.docx  34 kb)
 5. Klauzula RODO (*.pdf  459 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 04.04.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 04.04.2022r., 10:38

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej

130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy nawodnego hangaru pełniącego funkcję punktu ładowania i postoju łodzi z napędem elektrycznym oraz projektu rozbudowy istniejącego pomostu na jeziorze Wigry.

Zamówienie obejmuje:

1) Pozyskanie mapy do celów projektowych

2) Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego

3) Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opracowań związanych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji środowiskowych.

4) Opracowanie operatu wodnoprawnego

5) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych w szczególności decyzji środowiskowych i pozwolenia wodnoprawnego. Teren objęty zamówieniem objęty jest MPZ dla wsi Stary Folwark

6) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacje robót budowlanych

7) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę

8) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

9) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

11) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm 

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

1) Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

a. Konstrukcyjno-budowlanej

b. Instalacji elektrycznych

2) Dysponowanie doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji projektowych w branży hydrotechnicznej. W tym celu Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania co najmniej dwóch opracowań projektowych z branży hydrotechnicznej o wartości zaprojektowanego obiektu budowlanego nie mniejszej niż 50 000 zł każdy.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu budowy nawodnego hangaru na jeziorze Wigry nie otwierać przed 14.04.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 01.04.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 14.04.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta – projekt hangaru Stary Folwark”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Zamawiający odrzuci oferty złożone w formie elektronicznej, które nie zostaną zaszyfrowane.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % %

10. Termin realizacji 200 dni od dnia podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

Wykaz załączników:

 1. IWZ hangar (*.pdf  416 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf 277 kb)
 3. Rysunek poglądowy (*.pdf  755 kb)  
 4. Wzór oferty (*.docx  34 kb)

______________________________________________________________________
 

Ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia z dnia 04.04.2022 w sprawie

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy nawodnego hangaru pełniącego funkcję punktu ładowania i postoju łodzi z napędem elektrycznym oraz projektu rozbudowy istniejącego pomostu na jeziorze Wigry.

Zamawiający informuje, że w pkt. 5 ogłoszenia omyłkowo podano błędną datę złożenia ofert.

W związku z powyższym istniejący w pkt. 5 tekst

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu budowy nawodnego hangaru na jeziorze Wigry nie otwierać przed 14.04.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 01.04.2022 godz. 10:00.

Zmienia się na:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu budowy nawodnego hangaru na jeziorze Wigry nie otwierać przed 14.04.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 14.04.2022 godz. 10:00.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński, Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 04.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 04.04.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.04.2022r., 11:10

 

Ogłoszenie

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wykonania zewnętrznych wejść do 2 piwnic w budynku mieszkalnym Tartak 5

Zamówienie obejmuje:

1) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy

2) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny i wszelkie uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy

3) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę

4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

7) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności Konstrukcyjno-budowlanej

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu wejść do piwnic –Tartak 5”. nie otwierać przed 08.04.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 08.04.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 08.04.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Sporządzenie projektu wejść do piwnic –Tartak 5”. Oferta nie zabezpieczona hasłem zostanie odrzucona.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 %

10. Termin realizacji do 150 dni od dnia podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

 

Wykaz załączników:
 1. IWZ (*.pdf  401 kb)
 2. Wyciąg z projektu (*.zip 3 198 kb)
 3. Wzór umowy (*.pdf  266 kb)  
 4. Wzór oferty (*.docx  53 kb)

______________________________________________________________________
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2022. oraz IWZ i projektu umowy

1. Zmiany ogłoszenia:

1) Zmienia się nazwę zamówienia na: Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wykonania zewnętrznych wejść do 2 piwnic oraz wykonanie 2 kotłowni w budynku mieszkalnym Tartak 5.

2) W ustępie 1 ogłoszenia „Nazwa i opis przedmiotu zamówienia” po pkt 2) dodaje się pkt 2.1) o treści: Zamawiający wymaga przewidzenia jako źródeł ciepła kotłów na paliwo stałe (drewno kawałkowane ) 5 klasy posiadające certyfikat ECODESIGN. Należy przewidzieć wyposażenie kotłowni w bufor i zasobnik cwu o poj. 200 l. W budynku istnieje wewnętrzna instalacja c.o. sprowadzona do piwnicy. W budynku znajdują się dwa mieszkania o powierzchni użytkowej ok. 60 m2 każde.

3) W ust. 2 ogłoszenia Wymagania i warunki stawiane wykonawcom dodaje się wymóg dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

2. Zmiany w IWZ

1) Ust.2 pkt 1). Zmienia się nazwę zamówienia na: Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wykonania zewnętrznych wejść do 2 piwnic oraz wykonanie 2 kotłowni w budynku mieszkalnym Tartak 5.

2) W ust. 3 Warunki udziału w postępowaniu dodaje się wymóg dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

3. Zmiany w projekcie umowy.

Paragraf 1 ust. 1 Zmienia się nazwę zamówienia na: Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wykonania zewnętrznych wejść do 2 piwnic oraz wykonanie 2 kotłowni w budynku mieszkalnym Tartak 5.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

Data wytworzenia: 

 30.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 30.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: p;

 01.04.2022r., 10:40

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP
 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby” w tym:

   1) Etap I

a. Opracowanie operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie szczególnego korzystania z wód, o którym mowa w art. 34 pkt. 8) ustawy Prawo Wodne tj. wydobywanie z wód powierzchniowych…..kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

b. Opracowanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia w PGW Wody Polskie zamiaru budowy pomostu pływającego na wodach j. Wigry.

c. Dostawa i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu pomostu pływającego. Przewiduje się budowę pomostu modułowego o łącznej długości 20 m plus trap wejściowy dł. 4 m. Szerokość pokładu pomostu 2,3 do 2,5 m. Wysokość pokładu pomostu ponad lustro wody nie większa niż 45 cm. Pokład wykonany z impregnowanych desek modrzewiowych lub sosnowych. Kotwiczenie pomostu do dna jeziora za pomocą betonowych balastów na stalowych ocynkowanych łańcuchach. Maksymalna głębokość wody przy pomoście to ok. 1,0 m.

d. Rozbiórka istniejących drewnianych budowli stanowiących wyposażenie pola namiotowego, w tym:

a) Rozbiórka istniejących schodów drewnianych na skarpie nadjeziornej. Schody o długości 7 m i szerokości 1,3 m

b) Rozbiórka 2 sztuk drewnianych pomostów zlokalizowanych na jeziorze Wigry. Pomost nr 1 o wymiarach 10 x 1,5 m i pomost nr 2 o wymiarach 23 x 1,5 m. Pomosty posadowione na palach drewnianych o średnicy 18 – 20 cm pogrążonych w dno jeziora na głębokość od 1 do 3 m. W trakcie rozbiórki należy usunąć z wody i wszelkie elementy konstrukcyjne pomostów – pokład, kleszcze, legary i pale. Po wyrwaniu pali dno jeziora wyrównać do zniknięcia lejów po usuniętych palach.

e. Wykonanie zejścia do jeziora w formie terenowych schodów o szerokości 2,0 m wbudowanych w nadjeziorną skarpę. Długość biegu schodów ok. 7,5 m. Nawierzchnia stopni żwir. Konstrukcja podstopni tworzywo sztuczne Hanit lub równoważne.

   2) Etap 2

Usunięcie trzcinowiska w strefie przylegającej do pomostu pływającego na długości 10 m (wzdłuż brzegu jeziora). Pas trzcin wysunięty jest na około 30 m w głąb jeziora Wigry. Zaprojektowano mechaniczne usunięcie trzcin za pomocą koparki, która usunie z dna jeziora warstwę ziemi wraz z korzeniami roślinności. Po usunięciu namułów i korzeni dno jeziora do głębokości ok 1,5 m oraz strefę brzegową od lustra wody do podnóża skarpy (0,5 do 1,0 m) należy przysypać ok 15-20 cm warstwą czystego, drobnego piasku. Roślinność i muł wydobyte z jeziora należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Odległość wywozu do 5 km. Szacowana powierzchnia likwidacji trzcinowiska do 350 m2.

2. Informacje formalnoprawne

1) Planowana inwestycja została ujęta w aktualnie obowiązującym Planie Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, w związku z czym na mocy art. 15 ust.2 pkt. 1) ustawy o Ochronie Przyrody nie jest wymagane uzyskanie odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 15 ust.1 ustawy. Grunt zalegający pod wodami jeziora Wigry jest własnością Zamawiającego tj. Wigierskiego Parku Narodowego.

2) Zamawiający pozyska we własnym zakresie i dostarczy Wykonawcy decyzję o warunkach zabudowy.

3) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty w tym dokumentacja projektowa są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustala się

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

6. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby” nie otwierać przed 01.04.2022 godz. 11:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 01.04.2022 godz. 11:00.

8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 01.04.2022 godz. 11:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby”.

9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.04.2022 godz. 11:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

10. Zamawiający odrzuci oferty:

1) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

2) które wpłyną po terminie składania ofert

3) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

11. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

12. Kryteria wyboru : Cena 100 %

13. Termin realizacji:

1) Etap I zakończenie nie później niż 30.06.2022

2) Etap II rozpoczęcie nie wcześniej niż 15.09.2022, zakończenie nie później niż 15.12.2022

14. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

Wykaz załączników:
 1. Wzór oferty (*.docx  34 kb)
 2. Klauzula Rodo (*.pdf  444 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip  436 kb)
 4. Wzór umowy (*.pdf  233 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 22.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 22.03.2022r., 14:35

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej adaptacji ganku na toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zamówienie obejmuje:

1) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy

2) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót budowlanych

3) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę

4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

6) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

7) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

a. Konstrukcyjno-budowlanej

b. Instalacji elektrycznych

c. Instalacji sanitarnych

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu toalety dla niepełnosprawnych –Krzywe 82 nie otwierać przed 24.03.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 24.03.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 24.03.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta - rozbudowa parkingu Krzywe”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % %

10. Termin realizacji 200 dni od dnia podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Projekt (*.pdf  413 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx  34 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf  274 kb)
 4. Koncepcja (*.pdf  33 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 16.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.03.2022r., 13:13

 

 

Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup 7 komputerów z oprogramowaniem oraz 3 monitorów

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Przedmiotem zamówienia jest:

- 7 komputerów Dell Desktop Vostro 3681 Win10Pro i5-10400/16GB/512GB SSD/Intel UHD 630/Media CR/DVD RW/WLAN + BT/Kb/Mouse/3Y BWOS wraz z systemem Microsoft Windows 10 Professional (nie w wersji edukacyjnej), o ile nie posiada, preinstalowany przez producenta.
Każdy z komputerów, o ile nie posiada w zestawie, powinien być dodatkowo wyposażony w klawiaturę oraz mysz przewodową

- 3 monitory Dell Monitor E2720H 27'' IPS LED FullHD (1920x1080) /16:9/VGA/DP(1.2)/3Y PPG

Komputery oraz monitory powinny być fabrycznie nowe oraz objęte minimalnie 36 miesięczną gwarancją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2022 r. godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na zakup 7 komputerów z oprogramowaniem oraz 3 monitorów.

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: m.lapinski@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 22.03.2022 r. godz. 10:30 na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu (+48) 796067051. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „ Oferta na zakup 7 komputerów z oprogramowaniem oraz 3 monitorów

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2022 r. godz. 10:30 w sali konferencyjnej WPN –parter.

7. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

9. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 31.03.2022 r.

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Maciej Łapiński, tel. 87 5632552, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

______________________________________________________________________
 

W dniu 16.03.2022 r. Zamawiający otrzymał pytanie:

1. Czy zamawiający bierze pod uwagę tylko model Vostro 3681, czy też dopuści model Vostro 3888 Win10/11Pro i5-10400/16GB/512GB SSD/Intel UHD 630/DVD RW/WLAN + BT/Kb/Mouse/3Y BWOS?

Odpowiedź
AD 1. Zamawiający dopuszcza dostawę modeli komputera DELL o lepszych parametrach niż model Vostro 3681. Kryterium oceny jest cena, więc Wykonawca proponujący model Vostro 3888 może mieć droższą ofertę, co za tym idzie mniej korzystną od innych biorących udział w postępowaniu.

______________________________________________________________________

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty, wraz z klauzulą i oświadczeniami (*.docx  661 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  455 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 15.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.03.2022r., 13:13

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP
 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy nawodnego hangaru pełniącego funkcję punktu ładowania i postoju łodzi z napędem elektrycznym oraz projektu rozbudowy istniejącego pomostu na jeziorze Wigry.

Zamówienie obejmuje:

1) Pozyskanie mapy do celów projektowych

2) Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego

3) Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opracowań związanych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji środowiskowych.

4) Opracowanie operatu wodnoprawnego

5) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych w szczególności decyzji środowiskowych i pozwolenia wodnoprawnego. Teren objęty zamówieniem objęty jest MPZ dla wsi Stary Folwark

6) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacje robót budowlanych

7) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę

8) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

9) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

11) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

1) Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

a. Konstrukcyjno-budowlanej

b. Instalacji elektrycznych

2) Dysponowanie doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji projektowych w branży hydrotechnicznej. W tym celu Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania co najmniej dwóch opracowań projektowych z branży hydrotechnicznej o wartości zaprojektowanego obiektu budowlanego nie mniejszej niż 100 000 zł każdy.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu budowy nawodnego hangaru na jeziorze Wigry nie otwierać przed 01.04.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 01.04.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 01.04.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta - projekt hangaru Stary Folwark”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.04.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 %

10. Termin realizacji 200 dni od dnia podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

Wykaz załączników:
 1. Wzór oferty (*.docx  35 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  271 kb)
 3. Rysunek poglądowy(*.pdf  713 kb)
 4. IWZ (*.pdf  409 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 11.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 11.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 11.03.2022r., 8:45
Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP
 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bryzgiel 41 – PKOB 1110

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Bryzgiel 41

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 7,986 m2)

b. Naprawa i regulacja wysokości stopni schodowych i tarasu.

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Wymiana drewnianych słupów i desek elewacyjnych ścian ganku.

e. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego Bryzgiel 41 nie otwierać przed 22.03.2022 godz. 11:05”
w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 22.03.2022 godz. 11:00.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty
z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 22.03.2022 godz. 11:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na wykonanie remontu schodów Bryzgiel 41

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2022 godz. 11:05 w sali konferencyjnej WPN –parter.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru :

Cena 100 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

Wykaz załączników:
 1. Wzór oferty (*.docx  32 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  150 kb)
 3. Klauzula Rodo (*.pdf  378 kb)
 4. Rysunek (*.pdf  99 kb)
 5. Przedmiar (*.pdf  136 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 11.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 11.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 11.03.2022r., 8:45

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Montaż na wieży widokowej w m. Krusznik kamery video wraz z jej podłączeniem
i konfiguracją do pracy w sieci GSM i videostreamingu i wykonanie autonomicznego źródła zasilania energię elektryczną ”
w tym:

1) Dostawa i instalacja kamery o rozdzielczości nie mniejszej niż 4 MP wyposażonej
w technologię przesyłania strumieniowego. Ze względu na posiadane już systemy monitoringu Video oraz kompatybilne z tym oprogramowanie Zamawiający wymaga zastosowania kamery HIKVISION

Podstawowe wymagania dotyczące kamery:

a. Odporność na wodę i kurz nie mniejsza niż IP67

b. Temperatura pracy -30 do +60 st. C

c. Wandaloodporność IK10

d. Technologia kompresji H.265 i H.264

e. Czułość dla obrazu kolorowego nie mniej niż 0,0005 lux i nie mniejsza niż 0,0001 lux dla B/W

f. Technologie ulepszania obrazu WDR, HLC, Defog (usuwanie mgły)

g. Obiektyw nie gorszy niż 2,8 do 12 mm F 1,2 do F 2,5

h. Pole widzenia w zakresie nie mniejszym niż w poziomie 114,5 do 41,8 stopni,
w pionie 59,3 do 23,6 stopnia

i. Maksymalna rozdzielczość nie mniej niż 2688 x 1520

j. Wbudowane gniazdo micro SD / SDHC / SDXC, do 256 GB

k. Chroniony hasłem zdalny dostęp (GSM) do wszelkich nastaw kamery z poziomów: administrator, operator i użytkownik.

l. Alarm sabotażu wideo, i nielegalnego logowania

m. Aktualizacja online

n. Menu w języku polskim

2) Dostawa instalacja i konfiguracja routera przemysłowego, zewnętrznego GSM LTE 12 V wraz z anteną i osprzętem.

3) Dostawa i instalacja wyłącznika zmierzchowego z możliwością zdalnej obsługi

4) Wykonanie autonomicznego źródła zasilania urządzeń w tym:

a. Dostawa panelu paneli PV o mocy nie mniejszej niż 375 W 12 V.

b. Dostawa turbiny wiatrowej o osi pionowej o mocy nie mniejszej niż 300 - 400 W 12 V. W przypadku braku dostępności na rynku takiej turbiny zamawiający dopuści turbinę o osi poziomej.

c. Dostawa kontrolera obsługującego fotowoltaiczne i wiatrowe źródła energii elektrycznej wyposażonego w system zapobiegający przeładowaniu akumulatorów.

d. Dostawa zestawu akumulatorów o pojemności co najmniej 100 Ah

e. Dostawa hermetycznej, podgrzewanej i wentylowanej szafy do montażu akumulatorów i elektroniki sterującej.

f. Dostawa osprzętu montażowego i okablowania do montażu na dachu wieży widokowej kamery, systemu zasilania i transmisji sygnału do internetu.

5) Montaż urządzeń na dachu wieży widokowej, uruchomienie, konfiguracja
i przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego.

2. Opis warunków montażu.

Kamera oraz źródło energii elektrycznej zostaną zamontowane na dachu wieży widokowej zlokalizowanej na terenie miejscowości Krusznik w gminie Nowinka, pow. Augustów. Wieża o konstrukcji drewnianej usytuowana jest na niewielkim wzniesieniu pozbawionym wysokich drzew. Dach drewniany, czterospadowy pokryty gontem bitumicznym, szczyt dachu na wysokości ok. 15 m ponad poziomem terenu Wejście na dach możliwe jest poprzez wyłaz wbudowany w jedną z połaci. Nachylenie połaci dachowej 57,7 % tj. 26,57 stopni. Budowla wyposażona jest w instalację odgromową. Dojazd drogą gruntową.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Montaż kamery video na dachu wieży widokowej w m. Krusznik nie otwierać przed 22.03.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 22.03.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty
z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 22.03.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Montaż kamery video na dachu wieży widokowej w m. Krusznik

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 %

10. Termin realizacji 60 dni od daty podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

 1. Wzór oferty (*.docx  33 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  188 kb)
 3. Klauzula Rodo (*.pdf  447 kb)
 4. Widok wieży (*.jpg  1 959 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 08.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 08.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.03.2022r., 14:30

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby” w tym:

1) Etap I

a. Opracowanie operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie szczególnego korzystania z wód, o którym mowa w art. 34 pkt. 8) ustawy Prawo Wodne tj. wydobywanie z wód powierzchniowych…..kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

b. Opracowanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia w PGW Wody Polskie zamiaru budowy pomostu pływającego na wodach j. Wigry.

c. Dostawa i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu pomostu pływającego. Przewiduje się budowę pomostu modułowego o łącznej długości 20 m plus trap wejściowy dł. 4 m. Szerokość pokładu pomostu 2,3 do 2,5 m. Wysokość pokładu pomostu ponad lustro wody nie większa niż 45 cm. Pokład wykonany z impregnowanych desek modrzewiowych lub sosnowych. Kotwiczenie pomostu do dna jeziora za pomocą betonowych balastów na stalowych ocynkowanych łańcuchach. Maksymalna głębokość wody przy pomoście to ok. 1,0 m.

d. Rozbiórka istniejących drewnianych budowli stanowiących wyposażenie pola namiotowego, w tym:

a) Rozbiórka istniejących schodów drewnianych na skarpie nadjeziornej. Schody o długości 7 m i szerokości 1,3 m

b) Rozbiórka 2 sztuk drewnianych pomostów zlokalizowanych na jeziorze Wigry. Pomost nr 1 o wymiarach 10 x 1,5 m i pomost nr 2 o wymiarach 23 x 1,5 m. Pomosty posadowione na palach drewnianych o średnicy 18 – 20 cm pogrążonych w dno jeziora na głębokość od 1 do 3 m.

W trakcie rozbiórki należy usunąć z wody i wszelkie elementy konstrukcyjne pomostów – pokład, kleszcze, legary i pale. Po wyrwaniu pali dno jeziora wyrównać do zniknięcia lejów po usuniętych palach.

e. Wykonanie zejścia do jeziora w formie terenowych schodów o szerokości 2,0 m wbudowanych w nadjeziorną skarpę. Długość biegu schodów ok. 7,5 m. Nawierzchnia stopni żwir. Konstrukcja podstopni tworzywo sztuczne Hanit lub równoważne.

2) Etap 2

Usunięcie trzcinowiska w strefie przylegającej do pomostu pływającego na długości 10 m (wzdłuż brzegu jeziora). Pas trzcin wysunięty jest na około 30 m w głąb jeziora Wigry. Zaprojektowano mechaniczne usunięcie trzcin za pomocą koparki, która usunie z dna jeziora warstwę ziemi wraz z korzeniami roślinności. Po usunięciu namułów i korzeni dno jeziora do głębokości ok 1,5 m oraz strefę brzegową od lustra wody do podnóża skarpy (0,5 do 1,0 m) należy przysypać ok 15-20 cm warstwą czystego, drobnego piasku. Roślinność i muł wydobyte z jeziora należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Odległość wywozu do 5 km. Szacowana powierzchnia likwidacji trzcinowiska do 350 m2.

2. Informacje formalnoprawne

1) Planowana inwestycja została ujęta w aktualnie obowiązującym Planie Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, w związku z czym na mocy art. 15 ust.2 pkt. 1) ustawy O Ochronie Przyrody nie jest wymagane uzyskanie odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 15 ust.1 ustawy. Grunt zalegający pod wodami jeziora Wigry jest własnością Zamawiającego tj. Wigierskiego Parku Narodowego.

2) Zamawiający pozyska we własnym zakresie i dostarczy Wykonawcy decyzję o warunkach zabudowy.

3) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty w tym dokumentacja projektowa są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

3. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustala się

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby” nie otwierać przed 18.03.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 18.03.2022 godz. 10:00.

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty
z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 18.03.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby”

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji:

1) Etap I zakończenie nie później niż 15.06.2022

2) Etap II rozpoczęcie nie wcześniej niż 15.09.2022, zakończenie nie później niż 15.12.2022

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Do treści ogłoszenia, do punktu 1.1) został dodany podpunkt b., który brzmi:
"Opracowanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia w PGW Wody Polskie zamiaru budowy pomostu pływającego na wodach j. Wigry."

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  34 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  233 kb)
 3. Klauzula Rodo (*.pdf  444 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.zip  436 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 08.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 08.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 09.03.2022r., 10:45

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana ogrodzenia i utwardzenia terenu w granicach punktu widokowego Binduga” w tym:

1) Zamówienie obejmuje:

a. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia drewnianego z krawędziaków dębowych.

b. Rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu - deski na drewnianych, ułożonych na gruncie belkach i wykonanie utwardzenia terenu z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego. Wykonanie palisady z kołków dębowych ograniczającej nawierzchnię od strony skarpy.

c. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie rozbiórki istniejącej budowli.

d. Uporządkowanie terenu zajętego pod roboty związane z likwidacją otworu i odtworzenie żwirowej nawierzchni placu.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzą dołączone do niniejszego ogłoszenia rysunki i przedmiar robót.

3) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustala się

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wymiana ogrodzenia i utwardzenia terenu w granicach punktu widokowego Binduga” nie otwierać przed 16.03.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 16.03.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 16.03.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Likwidacja otworu studziennego nr 2”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % %

10. Termin realizacji 45 dni od daty podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  33 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  184 kb)
 3. Klauzula Rodo (*.pdf  454 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar  1 184 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 04.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 04.03.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 04.03.2022r., 11:57

 

 


Ogłoszenie
 

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana ogrodzenia i utwardzenia terenu w granicach punktu widokowego Binduga”
w tym:

1) Zamówienie obejmuje:

a. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia drewnianego z krawędziaków dębowych.

b. Rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu - deski na drewnianych, ułożonych na gruncie belkach i wykonanie utwardzenia terenu z mieszanki kruszywa naturalnego
i łamanego. Wykonanie palisady z kołków dębowych ograniczającej nawierzchnię od strony skarpy.

c. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie rozbiórki istniejącej budowli.

d. Uporządkowanie terenu zajętego pod roboty związane z likwidacją otworu
i odtworzenie żwirowej nawierzchni placu.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa
w skład której wchodzą dołączone do niniejszego ogłoszenia rysunki i przedmiar robót.

3) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustala się

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wymiana ogrodzenia i utwardzenia terenu w granicach punktu widokowego Binduga” nie otwierać przed 03.03.2022 godz. 10:05”
w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 03.03.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty
z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 03.03.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Likwidacja otworu studziennego nr 2”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 %

10. Termin realizacji 45 dni od daty podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  33 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  181 kb)
 3. Klauzula Rodo (*.pdf  444 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar  1 157 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 24.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 24.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.02.2022r., 14:50

 

 


Ogłoszenie
 

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej adaptacji ganku na toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zamówienie obejmuje:

1) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy

2) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót budowlanych

3) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę

4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

6) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

7) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

a. Konstrukcyjno-budowlanej

b. Instalacji elektrycznych

c. Instalacji sanitarnych

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu toalety dla niepełnosprawnych – Krzywe 82 nie otwierać przed 11.03.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 11.03.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 11.03.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta - rozbudowa parkingu Krzywe”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % 

10. Termin realizacji 200 dni od dnia podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. IWZ (*.pdf  403 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx  33 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf  268 kb)
 4. Koncepcja (*.pdf  33 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 24.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 24.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.02.2022r., 10:40

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej

130 000 zł,  art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1.    Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy nawodnego hangaru pełniącego funkcję punktu ładowania i postoju łodzi z napędem elektrycznym  oraz projektu rozbudowy istniejącego pomostu na jeziorze Wigry.

Zamówienie obejmuje:

1)        Pozyskanie mapy do celów projektowych

2)        Wykonanie  badań geologicznych podłoża gruntowego

3)        Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opracowań związanych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji środowiskowych

4)        Opracowanie operatu wodnoprawnego

5)        Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych w szczególności decyzji środowiskowych i pozwolenia wodnoprawnego.

6)        Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacje robót budowlanych

7)        Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę

8)        Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

9)        Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

10)    Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

11)    Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2.    Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

1)   Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

a.       Konstrukcyjno-budowlanej

b.      Instalacji elektrycznych

2)  Dysponowanie doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji projektowych w branży hydrotechnicznej.   W tym celu Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania co najmniej dwóch opracowań projektowych z branży hydrotechnicznej o wartości zaprojektowanego obiektu budowlanego nie mniejszej niż 100 000 zł każdy.

3.        Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4.        Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5.        Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Sporządzenie projektu   budowy nawodnego hangaru na jeziorze Wigry  nie otwierać przed 10.03.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 10.03.2022 godz. 10:00.

6.        Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 10.03.2022 godz. 10:05 na  adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta - rozbudowa parkingu Krzywe”

7.        Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8.    Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9.    Kryteria wyboru :

Cena 100 % 

10.  Termin realizacji 200 dni od dnia podpisania umowy.

11.  Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. IWZ (*.pdf, 409 kb)
 2. Projekt umowy (*pdf, 271 kb)
 3. Rysunek poglądowy (*.pdf, 713 kb)
 4. Wzór oferty (*.docx, 35 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 23.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 23.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 23.02.2022 r., 10:00


Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o uzupełniającym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna
w Wigierskim Parku Narodowym w I półroczu 2022 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl.

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w I półroczu 2022 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

S2A palisada

(do toczenia)

iglaste (So, Św)

503

270

S2B

iglaste (So, Św, Md)

367

350

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

10 marca 2022 - 30 czerwca 2022 r. (w przypadku odbiorców drewna, z którymi zawarto umowy w ramach przetargu nieograniczonego – po wykonaniu umowy uprzednio zawartej)

4.      Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1)      pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2)      osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do  02 marca 2022 r. do godz. 9:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

02 marca 2022 r, godz. 9:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

03 marca 2022 r.

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 1. Uczestnicy postępowania:

Oferty na zakup drewna mogą składać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przerobu drewna, zarejestrowani w CEiDG. Oferenci nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z przerobem drewna będą wykluczani z postępowania, a ich oferty odrzucane.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 32 kb)
 2. Załącznik cenowy (*xls, 40 kb)
 3. Regulamin sprzedaży drewna (*.doc, 88 kb)
 4. Wzór umowy (*.doc, 59 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 22.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 22.02.2022 r., 10:30

 

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu ustnym nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868)

DYREKTOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel.fax. 87/5632540

e-mail:wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza rokowania na:

dzierżawę nieruchomości położonej na dz. 642 w obrębie Leszczewek, gminie Suwałki w celu obsługi plaży nad jez. Czarne w Krzywem w latach 2022-2027

Rokowania odbędą się po dwóch ustnych przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, które odbyły się w dniach: 19 listopada 2021 r. i 19 stycznia 2022 r.

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES DZIERŻAWY

1. Oznaczenie, powierzchnia, opis

1.1 Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego, położona jest w obrębie Leszczewek, gminie Suwałki na działce o nr geodez. 642, zajmuje powierzchnię 100 m2 . Obszar został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. Działka nr 642 wpisana jest w księdze wieczystej Nr SU1S/00039920/0.

1.2 Na gruncie znajduje się budynek z częścią sanitarną o pow. 76 m2 oraz częścią socjalną o pow. 32,5 m2 – z tego na działalność gospodarczą przeznacza się 25 m2.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

2.1 Wymieniona w pkt.1 nieruchomość przeznaczona jest do obsługi plaży nad jeziorem Czarne o pow. 5100 m2 (obszar zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1) w okresie obowiązywania umowy od 01.04.2022 r. do 01.04.2027 r.

2.2 Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie plaży w okresie od 1.06 do 31.08 codziennie każdego roku trwania umowy, co najmniej w godzinach 10.00 - 18.00. W dni niesprzyjającej pogody, kiedy nie ma chętnych do korzystania z plaży, możliwe jest skrócenie czasu pracy.

2.3 Dzierżawca zapewnia sprawne funkcjonowanie budynku sanitarnego we wszystkie dni tygodnia w okresie od 1.06 do 31.08, co najmniej w godzinach 10.00 - 18.00 i ponosi koszty utrzymania budynku sanitarnego (w tym koszty zużytej wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z odczytem wodomierza na koniec każdego sezonu turystycznego).

2.4 Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości plaży i znajdujących się na niej obiektów oraz 10-metrowego pasa wokół niej przez cały rok.

2.5 Dzierżawca wywozi śmieci we własnym zakresie i jest zobowiązany okazać Wydzierżawiającemu umowę zawartą z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów komunalnych, najpóźniej do końca stycznia każdego roku trwania umowy;

2.6 Dzierżawca ponosi odpowiedzialność materialną za obiekty znajdujące się na gruncie przez cały czas trwania umowy.

2.7 Przewiduje się możliwość wznoszenia przez Dzierżawcę dodatkowych obiektów oraz instalowania urządzeń za zgodą Wydzierżawiającego.

2.8 Dzierżawca może prowadzić działalność gastronomiczno-handlową po uzyskaniu wszelkich zezwoleń i uprawnień (zarejestrowana działalność gospodarcza, itd.), może prowadzić wypożyczalnię sprzętu pływającego i innego sprzętu turystycznego oraz pobierać opłaty za korzystanie z budynku sanitarnego według cennika uzgodnionego z Wydzierżawiającym.

2.9 Szczegółowe prawa i obowiązki Dzierżawcy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

Cena wywoławcza (opłata roczna) wynosi 500 zł + 23% VAT

4. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

4.1 Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać czynsz dzierżawny zaoferowany w przetargu w terminie do 30 września każdego roku dzierżawy na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.

4.2 Wydzierżawiający za każdy z rocznych okresów rozliczeniowych wystawi fakturę w terminie do 15 września każdego roku dzierżawy.

4.3 Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5. Opis sposobu przygotowania zgłoszenia do rokowań

5.1 Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę zgłaszającego;

2) numer identyfikacji podatkowej, jeżeli zgłaszający jest przedsiębiorcą;

3) datę sporządzenia zgłoszenia;

4) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń;

5) oferowaną wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy i sposób ich zapłaty;

6) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o rokowaniach.

5.2 Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zadatku.

6. Postanowienia dotyczące zadatku

6.1. Zadatek w kwocie 50 zł należy wnieść w terminiedo 23 lutego 2022 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

6.2 . Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „zadatek-dzierżawa Plaża”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

6.3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik rokowań, który został zwycięzcą rokowań, uchyli się od zawarcia umowy.

6.5. Zadatek zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od rokowań,

- zamknięcia rokowań,

- unieważnienia rokowań,

- zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

6.6. Zadatek wniesiony przez uczestnika rokowań, który został zwycięzcą, wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

7. Do rokowań nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

8. Termin i przebieg rokowań :

8.1. Pisemne zgłoszenia do rokowań należy złożyć w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego –

Krzywe 82, do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 9.55.

8.2. Otwarcie zgłoszeń w obecności uczestników rokowań odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r.

o godz. 10.00 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82 w sali konferencyjnej.

8.3. Komisja powołana przez Dyrektora WPN do przeprowadzenia rokowań:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń,

- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich

treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań i dowód wniesienia

zadatku,

- przyjmuje oświadczenia lub wyjaśnienia zgłoszone przez uczestników rokowań,

- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do części ustnej rokowań.

8.4. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

- nie odpowiadają warunkom rokowań,

- zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- nie zawierają danych wymienionych w pkt. 5 lub dane te są niekompletne,

- do zgłoszeń nie dołączono dowodów wniesienia zadatku,

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

8.5. Komisja przeprowadzi ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w dniu 28 lutego 2022 r. od godz. 10.30.

8.6. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

8.7. Rokowania można przeprowadzić, choćby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

8.8. Przed rozpoczęciem rokowań organizator może odstąpić od ich przeprowadzenia bez podania przyczyn.

8.9. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala zwycięzcę albo ustala, że nie wybiera

zwycięzcy.

8.10. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może

zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

8.11. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.

8.12. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

8.13. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań

bezpośrednio po ich zamknięciu.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań.

11.1. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11.3 . Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach rokowań na okres 7 dni.

12. Informacje o rokowaniach znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowejwww.wigry.org.pl/bip/ Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z udziałem w postepowaniu przetargowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82.

§ inspektorem ochrony danych osobowych w Wigierskim Parku Narodowym jest pan Dariusz Auguścik kontakt: adres e mail dariusz.auguscik@saxoconsulting.com telefon 666 311 322

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z rokowaniami na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Leszczewek, gm. Suwałki w celu prowadzenia obsługi plaży w trybie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012, poz. 868).

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania przetargowego.

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012, poz. 868).

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zal nr 1 – Mapa z lokalizacją obszaru do dzierżawy (*.jpg  722 kb)
 2. Zal nr 2 - Wzór zgłoszenia do rokowań (*.doc  38 kb)
 3. Zal nr 3 - Wzór umowy dzierżawy (*.doc  59 kb)
 4. Zal nr 4 - Protokół przekazania wyposażenia (*.doc  30 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 17.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.02.2022r., 09:44

 

 


Ogłoszenie
 

  Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  Likwidacja otworu studziennego nr 2 o głębokości 74,5 m znajdującego się na terenie Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe gm. Suwałki pow. suwalski, woj. Podlaskie (działka o nr geodezyjnym 486/4 obręb Krzywe),

   

  Zamówienie obejmuje:


  1. Wykonanie likwidacji otworu studziennego zgodnie z warunkami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz zgodnie z decyzją Starosty Suwalskiego z dnia 12.11.2020 znak OŚR.6530.2.2020 zatwierdzającą Projekt robót geologicznych w celu wykonania likwidacji otworu studziennego nr 2. Studnia wykonana była jako „zrzutowa” dla instalacji pompy ciepła, wobec czego nigdy nie były w niej instalowane jakiekolwiek urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne oraz hydrauliczne. Ze względu na brak wystarczająco wydajnej warstwy wodonośnej studnia nie była eksploatowana.
   Likwidacja obejmie w szczególności wykonanie następujących robót:
   1. Demontaż żelbetonowej pokrywy i obudowy studni wykonanej z kręgów betonowych śr. 200 cm
   2. Przygotowanie terenu i ustawienie urządzenia wiertniczego
   3. Wydobycie kolumny filtrowej i likwidacja otworu poprzez jego zasypanie dążąc do odtworzenia pierwotnego stanu budowy geologicznej oraz zachowania izolacji użytkowej warstwy wodonośnej, a jako materiału izolującego warstwę wodonośną należy użyć iłu lub plastycznej gliny. W przypadku nieudanej próby wydobycia kolumny traconej cena zostanie obniżona o kwotę wyliczoną na podstawie wskazanej w ofercie stawki za 1 m pozostawionej w otworze kolumny.
   4. Wypełnienie wykopu po zlikwidowanej obudowie (zgodnie z projektem likwidacji otworu)
   5. Zaślepienie rury osłonowej służącej do wprowadzenia do studni rurociągu zrzutowego z pompy ciepła.
   6. Uporządkowanie terenu zajętego pod roboty związane z likwidacją otworu i odtworzenie żwirowej nawierzchni placu.
  2. Zapewnienie nadzoru i kierownictwa nad realizacją robót geologicznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
  3. Opracowanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów związanych z grozpoczęciem, realizacją robót i zakończeniem likwidacji studni w tym:
   1. Mapa dokumentacyjna z oznaczeniem lokalizacji zlikwidowanej studni oraz studni eksploatowanych na ujęciu.
   2. Kartę informacyjna zlikwidowanego otworu
   3. Dokumentację geologiczną zlikwidowanego otworu wykonaną przez uprawnionego geologa w ilości 3 egzemplarzy w postaci papierowej i 1 gegzemplarza na nośniku elektronicznym
  4. Zapewnienie nadzoru i kierownictwa nad realizacją robót geologicznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
  5. Opracowanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów związanych z rozpoczęciem, realizacją robót i zakończeniem likwidacji studni w tym:
 1. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.
  Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie osobę/osoby, którym zamierza powierzyć nadzór i kierowanie robotami geologicznym wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych.
 1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat
 1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.  

 1. Termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Likwidacja otworu studziennego nr 2 nie otwierać przed 01.03.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 01.03.2022 godz. 10:00.

 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl.
  Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 01.03.2022 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Likwidacja otworu studziennego nr 2”

 1. Termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.03.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej
  WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

 1. Tryb postępowania:
  ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

 1. Kryteria wyboru:
  Cena 100 %

 1. Termin realizacji
  60 dni od daty podpisania umowy.

 1. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania
  Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl


Wykaz załączników:

 1. Projekt Robót Geologicznych (*.pdf  8 571 kb)
 2. Decyzja (*.pdf  838 kb)
 3. Projekt Umowy (*.pdf  184 kb)
 4. Wzór Oferty (*.docx  33 kb)
 5. Klauzula Rodo (*.pdf  450 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 16.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 16.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.02.2022r., 13:20

 

Ogłoszenie
 

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie w celu wyłonienia podmiotu kupującego w 2022 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.
 

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby WPN (sekretariat) do dnia 25 lutego 2022 r. do godziny 10.
 

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7-15 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.
 

Spis załączników:
1. Opis istotnych warunków postępowania (OIWP) (*.pdf 1193 kb)
2. Załącznik nr 1A – oferta na zakup sielawy (*.pdf 422 kb)
3. Załącznik nr 1B – oferta na zakup pozostałych gatunków ryb (*.pdf 445 kb)
4. Załącznik nr 2 – oświadczenia jakie mają złożyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.pdf 432 kb)
5. Załącznik nr 3 – umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb – wzór (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.pdf 708 kb) 
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

14.02.2022 r.

Data udostępnienia:

14.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

14.02.2022r., 11:48


 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu awaryjnego zasilania, z zastosowaniem agregatu prądotwórczego, dla budynku dyrekcji WPN w m. Krzywe

Zamówienie obejmuje:

1) Wykonanie bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym.

2) Dobór agregatu prądotwórczego o mocy zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wyliczonego w bilansie plus 15 % rezerwy.

3) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego podłączenia agregatu do instalacji odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania. (Zamawiający planuje ustawienie urządzenia w piwnicy budynku, pomieszczenie z dostępem do kanału spalinowego po zlikwidowanym kotle olejowym)

4) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznej instalacji elektrycznej umożliwiającej awaryjne zasilenie wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń i urządzeń.

5) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zgłoszeń a w szczególności zgody PGE Dystrybucja.

6) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wymagania i warunki stawiane dokumentacji projektowej i kosztorysowej..

1) Dokumentacja projektowa sporządzona musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z dnia 29.12.2021 poz. 2454)

2) Kosztorys inwestorski sporządzony musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U z dnia 29.12.2021 poz. 2458)

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowania projektowe na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu zamówienia.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie projektu instalacji awaryjnego zasilania nie otwierać przed 08.02.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 08.02.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 08.02.2022 godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 08.02.2022godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl  lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Wykonanie projektu instalacji awaryjnego zasilania ”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.02.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

10. Termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Została zmieniona data składania i otwarcia ofert, poniżej poprawiona treść ogłoszenia.

 

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu awaryjnego zasilania, z zastosowaniem agregatu prądotwórczego, dla budynku dyrekcji WPN w m. Krzywe

Zamówienie obejmuje:

1) Wykonanie bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym.

2) Dobór agregatu prądotwórczego o mocy zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wyliczonego w bilansie plus 15 % rezerwy.

3) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego podłączenia agregatu do instalacji odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania. (Zamawiający planuje ustawienie urządzenia w piwnicy budynku, pomieszczenie z dostępem do kanału spalinowego po zlikwidowanym kotle olejowym)

4) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznej instalacji elektrycznej umożliwiającej awaryjne zasilenie wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń i urządzeń.

5) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zgłoszeń a w szczególności zgody PGE Dystrybucja.

6) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wymagania i warunki stawiane dokumentacji projektowej i kosztorysowej..

1) Dokumentacja projektowa sporządzona musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z dnia 29.12.2021 poz. 2454)

2) Kosztorys inwestorski sporządzony musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U z dnia 29.12.2021 poz. 2458)

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowania projektowe na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu zamówienia.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie projektu instalacji awaryjnego zasilania nie otwierać przed 23.02.2022 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 23.02.2022 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 23.02.2022 godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 23.02.2022godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Wykonanie projektu instalacji awaryjnego zasilania ”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2022 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

10. Termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc  32 kb)
 2. Wzór umowy (*.pdf  103 kb)
 3. Klauzula informacyjna (*.pdf  464 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

14.02.2022 r.

Data udostępnienia:

14.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

15.02.2022r., 08:24


 Ogłoszenie
 

  Ogłoszenie o sprzedaży zaoczkowanej ikry i wylęgu sielawy
 

Wigierski Park Narodowy oferuje do sprzedaży zaoczkowaną ikrę oraz wylęg sielawy w cenie 5,00 zł/1000 szt. (cena brutto). Miejscem sprzedaży materiału zarybieniowego jest wylęgarnia ryb Wigierskiego Parku Narodowego, adres: Tartak 5, 16-402 Suwałki. 

Wnioski dotyczące zakupu można składać pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz faksem na adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. +48 87 563 25 40, fax +48 87 563 25 41.
We wniosku należy podać dane kontaktowe zamawiającego oraz ilość i rodzaj zamawianego materiału zarybieniowego (ikra, wylęg).

Wnioski realizowane będą w kolejności daty wpływu do WPN, do wyczerpania dostępnej do sprzedaży puli materiału zarybieniowego.
Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży udzielane są w dni robocze (pn.-pt.),
w godzinach 7.00-15.00 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

10.02.2022 r.

Data udostępnienia:

10.02.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

10.02.2022r., 12:50

Ogłoszenie
 

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna

w Wigierskim Parku Narodowym w I półroczu 2022 roku

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki
  tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w I półroczu 2022 roku
(m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)
(zł)

W0*

iglaste (So, Św, Md)

2089

270

S2A palisada
(do toczenia)

iglaste (So, Św)

1111

190

S2B

iglaste (So, Św, Md)

2867

270

S2B

brzoza

35

250

* W ramach sortymentu W0 dopuszcza się wyrabianie i sprzedaż drewna wielkowymiarowego kłodowanego.
Cena wyjściowa dotyczy sortymentu WC0 – 1.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:
  1luty 2022 - 30 czerwca 2022 r.
   

 2. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:
  1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy,Krzywe 82,
      16-402 Suwałki)
      lub
  2) osobiście w sekretariacie WPN.
   

 3. Termin składania ofert:
  do 02 lutego 2022 r. do godz. 9:00.
   

 4. Termin otwarcia ofert:
  02 lutego 2022 r, godz. 9:30
   

 5. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:
  03.02.2022 r.
   

 6. Dokumenty postępowania:
  Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.
   

Wykaz załączników:

 1. oferta (*.doc  33 kb)
 2. załącznik cenowy do oferty (*.xls  41 kb)
 3. współczynniki przeliczeniowe (*.doc  41 kb)
 4. regulamin sprzedaży drewna (*.doc  88 kb)
 5. wzór umowy (*.doc  58 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 25.01.2022 r.

Data udostępnienia: 

 25.01.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 25.01.2022r., 10:00

 Ogłoszenie
 

Zamawiający Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki,

zawiadamia o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.

Postępowanie zgodnie z  art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP
zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

  

1.        Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
nie wymagającymi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w 2022 r.

Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2.        Do zakresu obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:

1)      udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych poprzez wsparcie techniczne i opiniowanie dokumentacji projektowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia.

2)      reprezentowanie Zamawiającego na budowie  poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym m.in. poprzez wizyty na budowie

3)      Inne czynności szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.        Opis robót budowlanych podlegających nadzorowi

1)      Remonty budynków mieszkalnych i gospodarczych w osadach służbowych oraz budynków administracyjnych, technicznych i obsługi ruchu turystycznego w WPN

2)      Budowa i remonty, wykonanych z drewna lub tworzywa Hanit, obiektów małej architektury, wiat, kładek, ogrodzeń itp. stanowiących wyposażenie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych.

3)      Budowa i remonty żwirowych nawierzchni szlaków turystycznych i parkingów leśnych.

Zamówienie realizowane będzie na całym terenie administrowanym przez Wigierski Park Narodowy. Dojazd do większości lokalizacji możliwy jest jedynie drogami leśnymi o nawierzchni żwirowej, często w złym stanie.

4.        Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli udowodni on, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach tj:

1)                      konstrukcyjno budowlanej

2)                      instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

3)        instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

4)                      inżynieryjnej drogowej

5.        Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

6.        Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia. Wartość robót budowlanych  w poszczególnych branżach nad którymi sprawowany będzie nadzór szacuje się na:

1)        Branża konstrukcyjno budowlana -500 tyś zł. brutto

2)        Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -100 tyś zł. brutto

3)        Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych – 100 tyś zł. brutto

4)        Branża inżynieryjna drogowa -150 tyś zł. brutto

Cenę oferty należy podać za pomocą wskaźnika procentowego w stosunku do wartości nadzorowanych robót oraz dla potrzeb oceny ofert kwotowo wyliczając ją według wzoru: Wskaźnik procentowy, pomnożony przez szacowaną wartość nadzorowanych robót w danej branży (zgodnie z pkt 1) do 4)niniejszego działu) dzielone przez 100. Przyjmuje się że uzyskane w wyniku opisanego wyżej wyrażenia kwoty stanowiły będą wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że podane wyżej w pkt od 1) do 4) wartości szacunkowe zostały przedstawione wyłącznie na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej niezbędnej do oceny ofert. Rzeczywiste wartości robót w każdej specjalności znane będą dopiero po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na podstawie których zostaną wyłonieni wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych. Kwoty te nie mogą służyć do jakichkolwiek roszczeń finansowych związanych z niższą lub wyższą wartością nadzorowanych robót.  Wyliczenie należności brutto Wykonawcy, każdorazowo dokonywane będzie wg wzoru Wskaźnik procentowy z oferty, pomnożony przez rzeczywistą wartość nadzorowanych robót budowlanych w danej branży, dzielone przez 100.

6.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na sprawowanie nadzoru
w poszczególnych specjalnościach

7.        Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.02.2022 godzina 11:00

8.        Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujący sposób:

1)      w formie pisemnej na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w 2022 r. nie otwierać przed 09.02.2022 godz. 11:10”.

2)      w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 09.02.2022 godz. 11:00 wpisując w tytule wiadomości „Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w 2022 r”. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 09.02.2022 godz. 11:10 na  adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl  lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567.   

9.        Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.02.2022  godz. 11:10 w sali konferencyjnej WPN –parter.  

10.    Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

11.    Kryteria wyboru : Cena 100 %

12.    Termin realizacji. Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych podlegających nadzorowi w terminie od kwietnia do połowy grudnia 2022 r.

13.    Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona   e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. wzór oferty (*.doc  354 kb)
 2. projekt umowy (*pdf  195 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.01.2022 r.

Data udostępnienia: 

 18.01.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 18.01.2022r., 9:22

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku dyrekcji WPN w m. Krzywe

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie w szczególności:

1) Opracowanie koncepcji wykonania instalacji fotowoltaicznej na gruncie i na dachach budynków zawierająca w szczególności :

a. bilans zapotrzebowania na energię elektryczną sporządzony w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym

b. obliczenie możliwego do osiągnięcia uzysku energii elektrycznej dla warunków panujących na działce Zamawiającego.

c. szacunkowy koszt wykonania instalacji

d. wymagane prawem uzgodnienia w tym decyzję o warunkach zabudowy.

2) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Koncepcji, o której mowa w pkt 1) opracowanie projektu wykonania i podłączenia do sieci elektrycznej budynku, instalacji solarnej PV w tym w szczególności:

a. Dobór modułów fotowoltaicznych

b. Projekt lub dobór systemowych konstrukcji do ustawienia modułów PV na gruncie i/lub na dachu.

c. Dobór Inwertera

d. Projekty okablowania AC i DC oraz niskich napięć (sterowania i sygnalizacji)

e. Projekt rozdzielnicy/rozdzielnic

f. Projekt systemu zarządzania energią

3) Opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego w zakresie wymaganym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień oraz wykonania instalacji w tym aktualną mapę do celów projektowych.

4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5) Uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym uzgodnienia projektu budowlanego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych oraz pozwalających następnie przeprowadzić pełen proces inwestycyjny, w tym weryfikacja bilansów zapotrzebowania na prąd oraz wystąpienie i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczących warunków przyłączenia od gestora sieci energetycznej,

6) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót budowlanych w okresie ich realizacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie montażu urządzeń technologicznych i wyposażenia,

2. Wymagania i warunki stawiane dokumentacji projektowej i kosztorysowej..

1) Projekt budowlano - wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane i posiadać stosowne uzgodnienia w szczególności w zakresie ochrony p.poż. i bhp.

2) Projekt architektoniczno – budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2020 poz.1609 ze zm.)

3) Dokumentacja projektowa sporządzona musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z dnia 29.12.2021 poz. 2454)

4) Kosztorys inwestorski sporządzony musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U z dnia 29.12.2021 poz. 2458)

5) Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, zestawienia oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem rozwiązań i wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia,

6) Projekty powinny uwzględnić standard wykończenia z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych ( możliwość bezproblemowego serwisu projektowanej instalacji) oraz powinien zawierać rozwiązania zapewnienia szczelności dachu i elewacji,

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wskazany w koncepcji szacunkowy koszt wykonania instalacji przekroczy możliwości finansowe zamawiającego lub możliwy do osiągnięcia uzysk energii będzie niewspółmiernie mały w stosunku do nakładów koniecznych na realizację inwestycji.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowania projektowe na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu zamówienia.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie projektu instalacji awaryjnego zasilania nie otwierać przed 08.02.2022 godz. 11:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 08.02.2022 godz. 11:00.

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 08.02.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 08.02.2022 godz. 11:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „ Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.02.2022 godz. 11:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

10. Termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

Został zmieniony załącznik nr 3 - Projekt umowy
 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Klauzula Informacyjna RODO (*pdf., 4606 kb)
2. Plan zagospodarowania (*pdf., 12 369 kb)
3. Projekt umowy(*pdf., 249 kb)
4. Wzór oferty (*docx., 33 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej łapiński

Data wytworzenia: 

 13.01.2022 r.

Data udostępnienia: 

 13.01.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 20.01.2022r., 14:50


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098), Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań  na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868)

DYREKTOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel.fax. 87/5632540

e-mail:wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na:

dzierżawę nieruchomości położonej na dz. 642 w obrębie Leszczewek, gminie Suwałki w celu obsługi plaży nad jez. Czarne w Krzywem w latach 2022-2027

Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 19 listopada 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES DZIERŻAWY

1. Oznaczenie, powierzchnia, opis

1.1 Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego, położona jest w obrębie Leszczewek, gminie Suwałki na działce o nr geodez. 642, zajmuje powierzchnię 100 m2 . Obszar został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. Działka nr 642 wpisana jest w księdze wieczystej Nr SU1S/00039920/0.

1.2 Na gruncie znajduje się budynek z częścią sanitarną o pow. 76 m2 oraz częścią socjalną o pow. 32,5 m2 – z tego na działalność gospodarczą przeznacza się 25 m2.

2. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania

 2.1 Wymieniona w pkt.1 nieruchomość przeznaczona jest do obsługi plaży nad jeziorem Czarne o pow. 5100 m2 (obszar zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1) w okresie obowiązywania umowy od 01.02.2022 r. do 01.02.2027 r.

2.2 Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie plaży w okresie od 1.06 do 31.08 codziennie każdego roku trwania umowy, co najmniej w godzinach 10.00 - 18.00. W dni niesprzyjającej pogody, kiedy nie ma chętnych do korzystania z plaży, możliwe jest skrócenie czasu pracy.

2.3   Dzierżawca zapewnia sprawne funkcjonowanie budynku sanitarnego we wszystkie dni tygodnia w okresie od 1.06 do 31.08, co najmniej  w godzinach 10.00 - 18.00 i ponosi koszty utrzymania budynku sanitarnego (w tym koszty zużytej wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z odczytem wodomierza na koniec każdego sezonu turystycznego).

2.4    Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości plaży i znajdujących się na niej obiektów oraz 10-metrowego pasa wokół niej przez cały rok.

2.5    Dzierżawca wywozi śmieci we własnym zakresie i jest zobowiązany okazać Wydzierżawiającemu umowę zawartą z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów komunalnych, najpóźniej  do końca stycznia każdego roku trwania umowy;

2.6 Dzierżawca ponosi odpowiedzialność materialną za obiekty znajdujące się na gruncie przez cały czas trwania umowy.

2.7 Przewiduje się możliwość wznoszenia przez Dzierżawcę dodatkowych obiektów oraz instalowania urządzeń po akceptacji projektu przez Wydzierżawiającego i uzyskaniu stosownych pozwoleń.

2.8 Dzierżawca może prowadzić działalność gastronomiczno-handlową po uzyskaniu wszelkich zezwoleń i uprawnień (zarejestrowana działalność gospodarcza, itd.), może prowadzić wypożyczalnię sprzętu pływającego i innego sprzętu turystycznego oraz pobierać opłaty za korzystanie z budynku sanitarnego według cennika uzgodnionego z Wydzierżawiającym.

2.9 Szczegółowe prawa i obowiązki Dzierżawcy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

     Cena wywoławcza  (opłata roczna) wynosi 500 zł + 23% VAT

4. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

4.1 Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać czynsz dzierżawny zaoferowany w przetargu w terminie do 30 września każdego roku dzierżawy na rachunek bankowy  Wydzierżawiającego.

4.2 Wydzierżawiający  za każdy z rocznych okresów rozliczeniowych wystawi fakturę w terminie  do 15 września każdego roku dzierżawy.

4.3 Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.  Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

       Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.

6. Postanowienia dotyczące wadium

6.1. Wadium w kwocie  50 zł należy wnieść w terminiedo 14 stycznia 2022 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są  do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

6.2 . Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium-dzierżawa Plaża”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

6.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

        - przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

       -   uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

6.5. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

        - odstąpienia od przetargu,

        - zamknięcia przetargu,

        - unieważnienia  przetargu,

        - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

      

7. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

-  w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające  umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.  Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

8. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

9. Przebieg licytacji

9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez    podania przyczyn.

9.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub   wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

9.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa §  4. Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację  sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl/bip/ Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

13. Przed rozpoczęciem przetargu dyrektor parku, może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z udziałem w postepowaniu przetargowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82.

   inspektorem ochrony danych osobowych w Wigierskim Parku Narodowym jest pan

Dariusz Auguścik kontakt: adres e mail dariusz.auguscik@saxoconsulting.com

telefon 666 311 322

   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przetargiem ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Leszczewek, gm. Suwałki w celu prowadzenia obsługi plaży w trybie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012, poz. 868).

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania przetargowego.

   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012, poz. 868).

   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

   posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

   nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Mapa z lokalizacją obszaru do dzierżawy (*jpg., 706 kb)

Nr 2 - Wzór umowy dzierżawy (*doc., 60 kb)

Nr 3 - Protokół przekazania wyposażenia (*doc., 32 kb)


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 5.01.2022 r.

Data udostępnienia: 

 5.01.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 5.01.2022r., 13:00

 

wcześniejsze ogłoszenia (archiwalne)