Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA DO 130 000 ZŁ


Ogłoszenie
Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający:Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: Strona główna (wigpn.gov.pl) ; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i skanera.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)RICOH IM C3010
Automatyczny podajnik dokumentów ARDF, DUPLEX, 2 szuflady dolne (pojemność po 500 arkuszy), szafka na kółkach (oryginalna), zestaw oryginalnych tonerów.

2) Skaner RICOH fi-8150 (PA03810B101)

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 06.08.2024 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:
Oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i skanera. Nie otwierać przed 23.07.2024 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i skanera. Nie otwierać przed 23.07..2024 roku godz. 11:15

Podpisany plik z ofertą powinien być spakowany do archiwum (zip, rar) i zabezpieczony hasłem.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 23.07..2024 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 23.07..2024 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 23.07..2024 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.07..2024 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 662 kb)
 2. Wzór umowy (*.pdf, 257 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.07.2024 r.

Data udostępnienia: 

 16.07.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.07.2024 r., 10:31

 


ZAWIADOMIENIE
O unieważnieniu postępowania dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i skanera

 

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zawiadamia o unieważnieniu postępowania z dnia 26.06.2024 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i skanera.

Powodem unieważnienia są błędy w opisie przedmiotu zamówienia, mogące wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców.

Wigierski Park Narodowy jednocześnie informuje, że w najbliższym czasie ogłosi kolejne postępowanie na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i skanera.
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.07.2024 r.

Data udostępnienia: 

 05.07.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 05.07.2024 r., 14:42

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: Strona główna (wigpn.gov.pl) ; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i skanera.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)RICOCH IM C3010
SPDF, DUPLEX, 2 szuflady dolne (poj. po 500 arkuszy), podajnik boczny, podstawka (szafka).

2) Skaner FUJITSU Fi-8150 (PA03810B101)

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 12.07.2024 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i skanera. Nie otwierać przed 03.07.2024 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać:

Oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i skanera. Nie otwierać przed 03.07.2024 roku godz. 11:15

Podpisany plik z ofertą powinien być spakowany do archiwum (zip, rar) i zabezpieczony hasłem.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 03.07.2024 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 03.07.2024 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 03.07.2024 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.07.2024 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.


1. Zmienia się treść ogłoszenia w pkt 3 podpunkt 1)

1)RICOCH IM C3010
SPDF, DUPLEX, 2 szuflady dolne (poj. po 500 arkuszy), podajnik boczny, podstawka (szafka).

na

1)RICOCH IM C3010
SPDF, DUPLEX, 2 szuflady dolne (poj. po 500 arkuszy), podajnik boczny, podstawka (szafka).
Komplet pełnych tonerów

2. Zmienia się druk oferty pkt 1 w tabeli oferty:

RICOCH IM C3010
SPDF, DUPLEX, 2 szuflady dolne (pojemność po 500 arkuszy), podajnik boczny, podstawka (szafka).

na

RICOCH IM C3010
SPDF, DUPLEX, 2 szuflady dolne (pojemność po 500 arkuszy), podajnik boczny, podstawka (szafka). Komplet pełnych tonerów.


 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty - nieaktualny (*.docx, 662 kb)
 2. Wzór umowy(*.pdf, 457 kb)
 3. Wzór oferty - aktualny (*.docx, 662 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.06.2024 r.

Data udostępnienia: 

 26.06.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.06.2024 r., 12:48Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej 130 000 zł netto.

1)      Zamawiający: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

2)      Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

3)      Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Monitoring ichtiofauny, astakofauny oraz kormorana czarnego, w tym:

a)      monitoring ichtiofauny rzeki Czarnej Hańczy na dwóch stanowiskach badawczych: Sobolewo oraz ujście do jeziora Wigry, obejmujący charakterystykę następujących parametrów zespołu ryb: skład gatunkowy, liczebność, masa i wielkość osobników;

b)      określenie lokalizacji oraz powierzchni tarlisk ryb łososiowatych, ze szczególnym uwzględnieniem troci jeziorowej w rzece Czarnej Hańczy na odcinku Sobolewo-jezioro Wigry (w granicach WPN);

c)      monitoring astakofauny w pięciu jeziorach, w tym w jeziorze Wigry – Zatoka Hańczańska, Białe Wigierskie, Długie Wigierskie, Okrągłe i Muliczne obejmujący charakterystykę następujących parametrów pozyskanych osobników: skład gatunkowy, liczebność, masa, wielkość, płeć, średnia liczba złowionych osobników na 1 pułapkę (CPUE). Monitoring astakofauny oprócz wskazanych w punkcie c celów badawczych ma przyczynić się do eliminacji jak największej ilości obcych gatunków raków z naturalnego środowiska – mając to na względzie Wykonawca w każdym z jezior przeprowadzi przynajmniej dwudniowe odłowy pułapkami żywołownymi w następującej liczbie (minimum) na 1 dzień połowu:

 • jezioro Wigry – 50 szt.,
 • jeziora: Długie Wigierskie, Okrągłe i Muliczne – po 30 szt.,
 • jezioro Białe Wigierskie – 20 szt.

d)      monitoring ichtiofauny jezior Czarne k. Gawrych Rudy oraz Białe k. Piert obejmujący charakterystykę zespołu ryb wskazaną w punkcie a;

e)      określenie liczebności kormorana czarnego i charakterystyki diety (skład gatunkowy, liczebność oraz wielkość ofiar, dobowa racja pokarmowa) bytującego na stanowisku lęgowym zlokalizowanym na jeziorze Wigry (wyspa Mysia);

f)       sporządzenie raportu, w którym zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych badań i zrealizowanej redukcji pogłowia obcych gatunków raków.

Pozyskanie oraz analiza prób powinny uwzględniać zastosowanie obowiązujących w monitoringu środowiska przyrodniczego metodyk oraz dobrych praktyk zapewniających wysoką wiarygodność i porównywalność uzyskanych wyników oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wpływu wykonywanych badań na środowisko przyrodnicze.

Na stanowiskach badawczych należy określić stan podstawowych parametrów środowiskowych – dla jezior będą to pomiary termiczno-tlenowe w przekroju pionowym na głęboczku, a na badanych stanowiskach rzecznych pomiary temperatury, zawartości tlenu oraz wartości przewodnictwa elektrolitycznego w warstwie przypowierzchniowej. 

4)      Termin realizacji zmówienia: ostateczny termin prac w terenie niezbędny do pozyskania prób do badań oraz przeprowadzenia obserwacji ustala się na 31.12.2024 r.  Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi raport, w którym zaprezentowane zostaną wyniki badań i redukcji pogłowia obcych gatunków raków. Raport w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz elektronicznej (plik w formacie pdf) zostanie przekazany Zamawiającemu do końca lutego 2025 r.

5)      Wskazanie osób uprawnianych do kontaktu z wykonawcami: Michał Osewski, e-mail: michal.osewski@wigry.org.pl

6)      Opis sposobu przygotowania oferty: oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego (załącznik nr 1) i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Monitoring ichtiofauny, astakofauny oraz kormorana czarnego - nie otwierać do dnia 19 czerwca 2024 roku do godz. 9.15”. Koperta powinna zawierać nazwę i adres oraz numer telefonu Wykonawcy.

7)      Miejsce i termin składania ofert:wsiedzibie WPN -Krzywe 82, 16-402 Suwałki, pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 19 czerwca do godziny 9.00.

8)      Miejsce i termin otwarcia ofert: wsiedzibie WPN -Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w sali  konferencyjnej (parter) dnia 19 czerwca o godzinie 9.15.

9)      Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert: cena oferty - 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

10)  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik numer 2 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf, 408 kb)
 2. Załącznik nr 2 – projekt umowy (*pdf, 484 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 03.06.2024 r.

Data udostępnienia: 

 03.06.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.06.2024 r., 13:45


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

Niniejszy zakup realizowany jest jest w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dbam o środowisko – dbam o przyszłość” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr 4516/23/B-EE/EP-319/DEE).

1. Zamawiający:Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: Strona główna (wigpn.gov.pl) ; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tabletu na potrzeby edukacyjne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Tablet Lenovo Yoga Tab 13 (YT-K606F) 8/128GB WiFi (ZA8E0027PL) czarny.

Nie dopuszcza się dostawy urządzenia typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenie, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 16 maja 2024 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:
Oferta na dostawę tabletu na potrzeby edukacyjne. Nie otwierać przed 14.05.2024 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę tabletu na potrzeby edukacyjne. Nie otwierać przed 14.05.2024 roku godz. 11:15

Podpisany plik z ofertą powinien być spakowany do archiwum (zip, rar) i zabezpieczony hasłem.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 14.05.2024 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 14.05.2024 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 14.05.2024 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2024 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 258 kb)
 2. Projekt umowy(*.pdf, 662 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.05.2024 r.

Data udostępnienia: 

 08.05.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.05.2024 r., 08:47

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: Strona główna (wigpn.gov.pl) ; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku mieszkalnego osada leśna Gawarzec w tym:

a. Wymiana okładzin podłogowych i ściennych w łazience

b. Wymiana drzwi wejściowych do łazienki wraz z poszerzeniem otworu

c. Likwidacja bojlera wraz z obudową

d. Przebudowa instalacji wodociągowej związanej z likwidowanym bojlerem

e. Wymiana armatury i przyborów toaletowych w łazience

f. Szpachlowanie i malowanie ścian (ponad okładziną z płytek) i stropu łazienki

g. Wymiana przyłącza kanalizacyjnego do przydomowej oczyszczalni ścieków (2 m w piwnicy wewnątrz budynku i 9 metrów na zewnątrz budynku)

h. Oczyszczenie zbiornika oczyszczalni ścieków i drenażu oczyszczonych ścieków do gruntu z nagromadzonych osadów i uruchomienie oczyszczalni.

i. Przegląd i uruchomienie układu solarnego do ogrzewania c.w.u.

j. Przegląd wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia (wyłączniki różnicowo prądowe i nadprądowe, gniazda wtykowe i wyłączniki oświetlenia)

k. Wydzielenie z instalacji obwodu zasilającego kancelarię

l. Wymiana pompy hydroforowej i zbiornika.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do niniejszego ogłoszenia Dokumentacja projektowa składająca się z:

a. Dokumentacja projektowa

b. Przedmiar robót

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji 01.07.2024

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową.

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres e-mail marek.wrona@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez Zamawiającego lub druku własnym Wykonawcy zawierającym wszelkie informacje wymagane przez Zamawiającego w dołączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze oferty. Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań finansowych. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona:

a. W zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Remont budynku mieszkalnego osada leśna Gawarzec Nie otwierać przed 14.05.2024 godz. 11:10” . Koperta powinna zawierać również nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu. Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek ze stron i ponumerowana. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki, jej zawartość i przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

lub

b. W formie lub postaci elektronicznej. W przypadku składania oferty w formie lub postaci elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Remont budynku mieszkalnego osada leśna Gawarzec Oferty przesyłane w formie lub postaci elektronicznej zaleca się zapisać w formacie pdf. i skompresować w pliku zip. Plik zawierający ofertę składaną w formie lub postaci elektronicznej musi być po podpisaniu właściwym rodzajem podpisu elektronicznego i zabezpieczony hasłem.

Uwaga.

Forma elektroniczna jest to dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Postać elektroniczna jest to dokument opatrzony podpisem z profilu zaufanego lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną)

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 14.05.2024 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie lub postaci elektronicznej i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl  nie później niż do dnia 14.05.2024 godz. 11:00.

3) Hasło umożliwiające otwarcie oferty składanej w formie lub postaci elektronicznej należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 14.05.2024 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma hasła oferta zostanie uznana z nieważną.

4) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2024 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

5) Zamawiający odrzuci oferty:

a) złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci plików zawierających skan podpisanego własnoręcznie formularza ofertowego jeżeli nie zostaną one opatrzone dowolnym rodzajem podpisu elektronicznego Wykonawcy.

b) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa musi zostać podana w kwocie brutto i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 28 kb)
 2. Projekt umowy(*.pdf, 464 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip, 868 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.05.2024 r.

Data udostępnienia: 

 06.05.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.05.2024 r., 09:47

 


Ogłoszenie
Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: Strona główna (wigpn.gov.pl) ; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego do projektu wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Drukarka etykiet Zebra ZD621
Termotransferowa / 203dpi / USB / USBHost /Ethernet /RS232 /BTLE5

2) Drukarka etykiet Zebra ZD411d
Termiczna / 203dpi /USB / Ethernet

3) Uniwersalny skaner kodów kreskowych LS2208

4) QNAP TS-855eU-RP-8G z pamięcią RAM 32 GB i szynami rack

5) 6 dysków HDD Seagate IRONWOLF PRO 10TB

6) TP‑Link 28p TL‑SG3428

7) Base Link BL-SRS19428100SM-1C
Szafa rack 19" 42U 800x1000, stojąca, z szybą, czarna

8) Zasilacz UPS QOLTEC Rack 3kVA 2400W LCD

9) Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack (dla firm) + 50 User CAL + 5 Device CAL

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 17 maja 2024 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę sprzętu komputerowego do projektu wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Nie otwierać przed 25.04.2024 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego do projektu wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Nie otwierać przed 25.04.2024 roku godz. 11:15

Podpisany plik z ofertą powinien być spakowany do archiwum (zip, rar) i zabezpieczony hasłem.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 25.04.2024 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 25.04.2024 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 25.04.2024 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2024 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 663 kb)
 2. Wzór umowy(*.pdf, 450 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 17.04.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.04.2024 r., 12:47

 


OGŁOSZENIE

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16–402 Suwałki, tel/fax (87) 563 25 41.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Parametry wydawnictwa:

 • nakład 2000 egzemplarzy;
 • format A4 (210 mm, 297 mm);
 • ilość stron – 124 (wraz z okładką);

· zawartość – zdjęcia, mapy, rysunki, tekst (nie stanowią przedmiotu zamówienia);

 • papier – kreda matowa o gramaturze co najmniej 130 g/m2;

· okładka – papier – kreda matowa o gramaturze około 300 g/m2, kolorystyka pełny kolor 4+4

 • oprawa klejona PUR;

Pod pojęciem „druk i skład” rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego. Tekst i materiał ilustracyjny do wydawnictwa nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych (rastrowych, np. pliki *.tif, *.jpg oraz wektorowych np. *.cdr).

Zamówienie obejmuje transport ww. publikacji do siedziby Zamawiającego – do miejscowości Krzywe k. Suwałk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 20.06.2024

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Nie dotyczy

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniona jest Wojciech Misiukiewicz email: w.misiukiewicz@wigry.org.pl .

10. Termin związania ofertą.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. Nie otwierać przed 16.04.2024 roku godz. 12.00 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 16.04.2024 godz. 12.00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 16.04.2024 r. godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl .W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: oferta na druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WPN.

Oferty nadesłane elektronicznie po terminie, oferty bez podpisu elektronicznego lub bez zabezpieczenia pliku hasłem, a także wobec sytuacji, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła do pliku oferty w terminie, zostaną odrzucone. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 16.04.2024 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2024 roku o godzinie 12.10. w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1) złożone w otwartej kopercie,

2) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej,

3) które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert.

13. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium 100% - cena, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 22 kb)
 2. Wzór umowy(*.pdf, 363 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 02.04.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 02.04.2024 r., 14:01


 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO


Wigierski Park Narodowy w Krzywem zawiadamia o unieważnieniu postępowania z dnia 26.03.2024 r. na druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

Powodem unieważnienia są błędy w ogłoszeniu, które mogą wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców.

WPN jednocześnie informuje, że w najbliższym czasie ogłosi kolejne postępowanie na druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 02.04.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 02.04.2024 r., 13:22


 


OGŁOSZENIE

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,  art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP


1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16–402 Suwałki, tel/fax (87) 563 25 41.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Parametry wydawnictwa:

 • nakład 2000 egzemplarzy;
 • format A4 (210 mm, 297 mm);
 • ilość stron – 120;
 • zawartość – zdjęcia, mapy, rysunki, tekst (nie stanowią przedmiotu zamówienia);
 • papier – kreda matowa o gramaturze co najmniej 130 g/m2;
 • okładka – papier – kreda matowa o gramaturze około 300 g/m2;

Pod pojęciem „druk i skład” rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego. Tekst i materiał ilustracyjny do wydawnictwa nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych (rastrowych, np. pliki *.tif, *.jpg oraz wektorowych np. *.cdr).
Zamówienie obejmuje transport ww. publikacji do siedziby Zamawiającego – do miejscowości Krzywe k. Suwałk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 20.06.2024

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Nie dotyczy

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail. Zamawiający  udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniona jest Wojciech Misiukiewicz email: w.misiukiewicz@wigry.org.pl .

10. Termin związania ofertą.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. Nie otwierać przed 15.04.2024 roku godz. 12.00.
Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 15.04.2024 godz. 12.00  Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 15.04.2024 r. godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl . W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: oferta na druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WPN.

Oferty nadesłane elektronicznie po terminie, oferty bez podpisu elektronicznego lub bez zabezpieczenia pliku hasłem, a także wobec sytuacji, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła do pliku oferty w terminie, zostaną odrzucone. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 15.04.2024 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2024 roku o godzinie 12.10. w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1)      złożone w otwartej kopercie,

2)      nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej,

3)      które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert.

13. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium 100% - cena, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 22 kb)
 2. Wzór umowy (*.doc, 50 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 26.03.2024 r.

Data udostępnienia: 

 26.03.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 26.03.2024 r., 11:00Plan zamówień publicznych realizowanych na podstawie przepisów wewnętrznych WPN (poniżej 130 000 złotych) na rok 2024

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Kod CPV

Rodzaj zamówienia

D, U, Rb

(Dostawy, Usługi, Roboty budowlane)

Wartość szacunkowa zamówienia netto w PLN

Proponowana procedura wyłonienia wykonawcy

1

2

3

4

6

7

1

Monitoring ichtiofauny, astakofauny oraz kormorana czarnego

90711500-9

U

35 520

Zarządzenie 17/2022

2

Zakup licencji oprogramowania

48000000-8

D

40 000

Zarządzenie 17/2022

3

Zakup sprzętu komputerowego

30200000-1

D

100 000

Zarządzenie 17/2022

4

Serwis sprzętu komputerowego

50300000-8

U

20 000

Zarządzenie 17/2022

5

Organizacja szkoleń

80500000-9

U

20 000

Zarządzenie 17/2022

6

Zakup sadzonek

31450000-9-

D

36 000

Porozumienie z Nadleśnictwem Głęboki Bród

7

Zakup karmy dla ptaków

32000000-3

D

4 500

Zarządzenie 17/2022

8

Zakup farby do znakowania drzew

44810000-1

D

5 000

Zarządzenie 17/2022

9

Zakup nasion roślin miododajnych

77900000-9

D

13 000

Zarządzenie 17/2022

10

Zakup repelentów i feromonów

24210000-9

D

9 000

Zarządzenie 17/2022

11

Zakup posiłków profilaktycznych i napojów

15894200-3

D

30 000

Zarządzenie 17/2022

12

Zakup środków odstraszających kleszcze i komary

33691000-0

D

3 000

Zarządzenie 17/2022

13

Zakup znaczników do odbiórki drewna

35123400-6

D

5 000

Zarządzenie 17/2022

14

Konserwacja dojazdów pożarowych

45000000-7

Rb

100 000

Zarządzenie 17/2022

15

Wykonanie szczepień ochronnych, badania lekarskie

85147000-1

U

1 300

Zarządzenie 17/2022

16

Wykonanie poziomu hałasu i wibracji w traktorach

90742100-1

U

1 000

Zarządzenie 17/2022

17

Zakup gadżetów promocyjnych

39294100-0

D

45 000

Zarządzenie 17/2022

18

Organizacja wystawy czasowej, warsztatów spotkań z przyrodnikami, nocy muzeów

80540000-1

D,U

27 000

Zarządzenie 17/2022

19

Druk wydawnictw WPN

79823000-8

U

65 000

Zarządzenie 17/2022

20

Wykonanie nawierzchni miejsca postojowego (Leszczewek, Gawarzec

45223300-9

Rb

80 000

Zarządzenie 17/2022

21

Napraw 4 sztuk bram wjazdowych

45453000-7

Rb

51 000

Zarządzenie 17/2022

22

Remont, wymiana i uzupełnienie tablic informacyjnych w terenie WPN

45453000-7

Rb

100 000

Zarządzenie 17/2022

23

Utrzymanie czystości na szlakach, ścieżkach i miejscach odpoczynku w terenie WPN

90511300-5

U

32 000

Zarządzenie 17/2022

24

Honoraria za prowadzenie prelekcji

80000000-4

U

17 500

Zarządzenie 17/2022

25

Zakup produktów spożywczych i usługi cateringowe

55520000-1

15800000-6

D,U

15 000

Zarządzenie 17/2022

26

Transmisja on line z wydarzeń

64224000-6

U

7 000

Zarządzenie 17/2022

27

Wykonanie klipów filmowych

21112000-4

U

18 300

Zarządzenie 17/2022

28

Wynajem środków transportu

 

60170000-0

U

3 700

Zarządzenie 17/2022

29

Zakup materiałów na  nagrody (książki, pomoce dydaktyczne)

 

D

23 000

Zarządzenie 17/2022

30

Zakup fotopułapek wraz z osprzętem, to jest ładowarki, akumulatorki, karty graficzne

32333100-7

D

60 000

Zarządzenie 17/2022

31

Zakup paliw do pojazdów i urządzeń WPN

09100000-0

D

80 000

Zarządzenie 17/2022

32

Zakup artykułów biurowych

30190000-7

D

20 000

Zarządzenie 17/2022

33

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek

30125110 -5

D

10 000

Zarządzenie 17/2022

34

Badania techniczne pojazdów WPN

 

U

5 000

Zarządzenie 17/2022

35

Serwis pojazdów WPN

 

U

20 000

Zarządzenie 17/2022

36

Przeglądy kominiarskie w obiektach WPN

 

U

4 000

Zarządzenie 17/2022

37

Zakup mebli biurowych

 

D

10 000

Zarządzenie 17/2022

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 31.01.2024 r.

Data udostępnienia: 

 31.01.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 31.01.2024 r., 12:10
OGŁOSZENIE

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,  art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16–402 Suwałki, tel/fax (87) 563 25 41.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest druk kwartalnika Wigry w 2024 roku  (ISSN nr 1642 1035, jest to czasopismo parku narodowego o tematyce ponadregionalnej, VAT 8%) 4 numery, każdy o parametrach:

 • nakład 1000 egzemplarzy;
 • druk CMYK;
 • format A4 (210 mm, 297 mm);
 • ilość stron – 24 plus okładka (razem 28);

·         zawartość – zdjęcia, mapy, rysunki, tekst (nie stanowią przedmiotu zamówienia);

·         papier – kreda matowa  o gramaturze co najmniej 130 g/m2;

·         okładka – papier – kreda matowa o gramaturze około 250 g/m2;

 • szycie w dwóch miejscach;
 • terminy realizacji:

Nr 1/2024 – do dnia 31 marca 2024 r.,

Nr 2/2024 – do dnia 30 czerwca 2024.r.,

Nr 3/2024 – do dnia 30 września 2024 r.,

Nr 4/2024 – do dnia 31 grudnia 2024r.

Pod pojęciem „druk kwartalnika” rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego. Tekst i materiał ilustracyjny do kwartalnika nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych (rastrowych, np. pliki *.tif, *.jpg oraz wektorowych np. *.cdr).

Zamówienie obejmuje transport ww. publikacji do siedziby Zamawiającego – do miejscowości Krzywe k. Suwałk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2024

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Nie dotyczy

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail Zamawiający  udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniona jest Wojciech Misiukiewicz email: w.misiukiewicz@wigry.org.pl .

10. Termin związania ofertą.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na druk kwartalnika Wigry w 2024 r. Nie otwierać przed 19.02.2024 roku godz. 12.00 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 19.02.2024 godz. 12.00  Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 19.02.2024 r. godz. 12.00 na  adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl .W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać oferta na druk kwartalnika Wigry w 2024 r.

Oferty nadesłane elektronicznie po terminie, oferty bez podpisu elektronicznego lub bez zabezpieczenia pliku hasłem, a także wobec sytuacji, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła do pliku oferty w terminie, zostaną odrzucone. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 19.02.2024 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2024 roku o godzinie 12.10. w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1)      złożone w otwartej kopercie,

2)      nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej,

3)      które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert.

13. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium 100% - cena, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 22 kb)
 2. Wzór umowy (*.doc, 55 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 18.01.2024 r.

Data udostępnienia: 

 18.01.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 18.01.2024 r., 13:00


ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE USŁUGI:

1. „BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ   SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z BADANIA ZA 2023 r.” oraz 

2. „BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z BADANIA ZA 2024 r.”

I. Zamawiający:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, NIP: 844-234-98-09

II. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:
Marta Kopiczko, Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 563 25 47, mail:  marta.kopiczko@wigry.org.pl

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

1. badanie sprawozdania finansowego Wigierskiego Parku Narodowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania za 2023 rok.

2. badanie sprawozdania finansowego Wigierskiego Parku Narodowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania za 2024 rok.

IV. Podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024 winien przedstawić ofertę zawierającą:

 • Informację o formie prowadzenia działalności,
 • Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
 • Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • Informacji o liczbie zatrudnionych rewidentów,
 • Oświadczenia o:

a. spełnieniu przez podmiot ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

b. spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

 • Cenę brutto, w tym VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania za każdy rok odrębnie,
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Informacja o badanym podmiocie:

1. Podstawą prawną działania Wigierskiego Park Narodowego jest:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1997 Nr 24, poz. 124),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1988 Nr 25, poz. 173),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1336 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem (dostępne na stronie internetowej www.wigry.org.pl w Biuletynie Informacji Publicznej)

2. Suma bilansowa za 2022 r.  -   1.338.165.747,91 PLN

3. Rzeczowe aktywa trwałe za 2022 r.   -  1.329.333.977,04 PLN

w tym, grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów  -  1.308.461.440,30 PLN

4. Przychody własne Parku za 2022 r.   -  8.149.096,96 PLN

5. Średnioroczne zatrudnienie za 2022 r. - 72 osób 

V. Terminy realizacji usługi:


 1. badanie sprawozdania finansowego oraz przekazanie sprawozdania z badania za 2023 r. - do 22 marca 2024 r.

2. badanie sprawozdania finansowego oraz przekazanie sprawozdania z badania za 2024 r. - do 21 marca 2025 r.

VI. Miejsce i czas składania ofert:


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024. Nie otwierać przed 01-12-2023 godz. 9.00” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 01-12-2023 r. godz. 09:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy bez otwierania.

VII. Otwarcie ofert:
Odbędzie się w dniu 01-12-2023 godz. 09.10 w sali konferencyjnej WPN – parter.

VIII. Tryb postępowania:
ZAPYTANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo Zamówień Publicznych.

IX. Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 24.11.2023 r.

Data udostępnienia: 

 24.11.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.11.2023 r., 13:00


ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE USŁUGI:

„BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ SPORZADZENIE SPRAWOZDANIA Z BADANIA ZA LATA 2023-2024”

I. Zamawiający:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, NIP: 844-234-98-09

II. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:
Marta Kopiczko, Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 563 25 47, mail: marta.kopiczko@wigry.org.pl

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za lata 2023-2024.

IV. Podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024 winien przedstawić ofertę zawierającą:

 • Informację o formie prowadzenia działalności,
 • Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
 • Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • Informacji o liczbie zatrudnionych rewidentów,
 • Oświadczenia o:

a. spełnieniu przez podmiot ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

b. spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

 • Cenę brutto, w tym VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii za każdy rok odrębnie
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Informacja o badanym podmiocie:

1. Podstawą prawną działania Wigierskiego Park Narodowego jest:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1997 Nr 24, poz. 124),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1988 Nr 25, poz. 173),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1336 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem (dostępne na stronie internetowej www.wigry.org.pl w Biuletynie Informacji Publicznej)

2. Suma bilansowa za 2022 r. - 1.338.165.747,91 PLN

3. Rzeczowe aktywa trwałe za 2022 r. - 1.329.333.977,04 PLN

w tym, grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów - 1.308.461.440,30 PLN

4. Przychody własne Parku za 2022 r. - 8.149.096,96 PLN

5. Średnioroczne zatrudnienie za 2022 r. - 72 osób

V. Terminy realizacji usługi:
1. badanie sprawozdania finansowego oraz przekazanie sprawozdania z badania za 2023 r. - do 22 marca 2024 r.

2. badanie sprawozdania finansowego oraz przekazanie sprawozdania z badania za 2024 r. - do 21 marca 2025 r.

VI. Miejsce i czas składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024. Nie otwierać przed 24-11-2023 godz. 9.00” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 24-11-2023 r. godz. 09:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy bez otwierania.

VII. Otwarcie ofert:
Odbędzie się w dniu 24-11-2023 godz. 09.10 w sali konferencyjnej WPN – parter.

VIII. Tryb postępowania:
ZAPYTANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo Zamówień Publicznych.

IX. Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.11.2023 r.

Data udostępnienia: 

 17.11.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.11.2023 r., 10:26

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł.

1) Zamawiający: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

2) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

3) Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: dostawa obejmująca fabrycznie nowy sprzęt, w tym:

a) termowizor IFIRAY XEYE E6 PRO V.3 – 1 szt.,

b) lornetka Delta Optical Titanium 8X56 ROH – 2 szt.,

c) latarka akumulatorowa Olight Marauder 2 Cool White (1400 lumenów, zasięg 800 m,) – 2 szt.,

d) fotopułapka typ B2 (ulepszona wersja S880G) z modułem GSM – 2 szt. wraz z zestawem 16 szt. akumulatorów Xtar R6/AA 1,5V Li-ion 2000 mAh oraz ładowarką procesorową Xtar BC8 do akumulatorów Li-ion 1,5 V oraz NiMH.

Na sprzęt Dostawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. oddzielnie na część a, b, c i d postępowania.

5) Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

6) Wskazanie osób uprawnianych do kontaktu z wykonawcami: Michał Osewski, e-mail: michal.osewski@wigry.org.pl

7) Opis sposobu przygotowania oferty: oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego (załącznik nr 1) i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Dostawa sprzętu optycznego” - nie otwierać do dnia 7 listopada 2023 roku, do godz. 9.15”. Koperta powinna zawierać nazwę, adres oraz numer telefonu Dostawcy.

8) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie WPN -Krzywe 82, 16-402 Suwałki, pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 7 listopada 2023 roku, do godziny 9.00.

9) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie WPN -Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w sali konferencyjnej (parter) dnia 7 listopada 2023 roku, o godzinie 9.15.

10) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert: cena oferty - 100%. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

11) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy.

Wykaz załączników:

 1. Zal. 1 - Formularz ofertowy (*.docx, 18 kb)
 2. Zal. 2 - Klauzula (RODO) (*.docx, 15 kb)   

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 24.10.2023 r.

Data udostępnienia: 

 24.10.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.10.2023 r., 13:48

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający:Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl ; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku bazy p.poż w miejscowości Krzywe w tym:

1) Podmurowanie ścian fundamentowych 2,1 m 3

2) Oczyszczenie i wymalowanie ścian zewnętrznych elewacyjną farbą silikonową 145 m 2

3) Wymiana okien drewnianych na okna rozwierno uchylne z PVC 9 sztuk o wymiarach 0,9 x 0,9 każde.

4) Naprawa i wymalowanie tynków ścian 137,62 m 2 i stropów 51,0,1 m 2 wewnętrznych

5) Rozebranie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 66,15 m 2 – dach płaski

6) Naprawa i uzupełnienie betonowej płyty dachowej

7) Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 66,15 m2 – dach płaski

8) Wymiana obróbek blacharskich dachu 35 m2, rynien 10,5 m, rur spustowych 8,0 m i parapetów 9 szt. Nowe obróbki, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 15.12.2023

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

11. Termin związania ofertą.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Remont bazy p.poż Krzywe” Nie otwierać przed 13.10.2023roku godz. 11:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Remont bazy p.poż Krzywe”

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 13.10.2023godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 13.10.2023 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 13.10.2023godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.10.2023 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a. W przypadku złożenia oferty w formie lub postaci elektronicznej

a) nie zabezpieczone hasłem

b) nie podpisane elektronicznie

b. Złożone po terminie składania ofert

c. Nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 28 kb)
 2. Przedmiar (*.pdf, 140 kb)
 3. Rzut (*.pdf, 101 kb)
 4. Przekrój poprzeczny (*.pdf, 147 kb)  
 5. Projekt umowy (*.pdf, 382 kb)  

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.10.2023 r.

Data udostępnienia: 

 05.10.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 05.10.2023 r., 09:04

 


OGŁOSZENIE

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel/fax (87) 563 25 41.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

Skład, druk i dostawa kalendarza na dwa lata (kalendarz na rok 2024 i 2025):

 • nakład 4000 egzemplarzy;
 • format A3;
 • 12 kart + 2 karty okładki (razem 14 kart);
 • papier - kreda matowa min. 200 g/m2, o równomiernej matowości;
 • druk CMYK (na 14 kartach, obustronnie tj. 28 stron);
 • oprawa introligatorska - na sprężynce z zawieszką;
 • kalendarz w układzie pionowym;
 • termin realizacji: 10 grudnia 2023r.;
 • zawartość: ilustracje; kalendarium; tekst - treści edukacyjne dostarczone przez zamawiającego;
 • dostawa do siedziby WPN – Krzywe 82, 16-402 Suwałki;
 • stawka VAT – 23 %

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 10.12.2023

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Nie dotyczy

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail: goreckaj@wigry.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Joanna Górecka email: goreckaj@wigry.org.pl

10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na druk kalendarza w 2023 r. Nie otwierać przed 10.10.2023 roku godz. 12.00 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu. Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 10.10.2023 godz. 12.00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 10.10.2023 r. godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl.W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: oferta na druk kalendarza w 2023 r.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 10.10.2023 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2023 roku o godzinie 12.10 w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1) złożone w otwartej kopercie,

2) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej,

3) które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert.

13. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT 23%

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium 100% - cena, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty (*.docx, 21 kb)
 2. Wzór umowy (*.pdf, 323 kb)  

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Joanna Górecka

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 26.09.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 26.09.2023 r., 14:11

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN

ogłoszenie dotyczy dostawy drona DJI Mavic 3 Thermal

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5666 322.

2. Tryb udzielenia zamówienia:zapytanie ofertowe

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa Drona DJI MAVIC 3 THERMAL

Specyfikacja (minimalne wymagania) zamówienia:

- Dron DJI Mavic 3 Thermal – standardowe parametry drona i kamery (opis szczegółowy poniżej).
- Ubezpieczenie na 2 lata
- 3 szt. akumulatora do drona
- Aparatura sterująca DJI RC Pro Enterprise
- Ładowarka sieciowa USB-C
- 2 szt. kabli USB-C
- Kabel zasilania
- Osłona kamery
- Para zapasowych śmigieł
- Klucz imbusowy
- Karta pamięci 64GB
- Walizka transportowa

Opis szczegółowy drona – minimalne wymagania:

Akcesoria: kontrolerDJI RC Pro Enterprise

Oprogramowania: DJI Pilot 2, DJI Terra –pełna wersja na okres 3 m-cy.

Narzędzie do analizy termicznej DJI 3.0

Bezpieczeństwo danych użytkownika

 • Tryb danych lokalnych
 • Wyczyść wszystkie dane urządzenia jednym dotknięciem
 • Szyfrowanie transmisji wideo AES-256
 • Cloud API

Samolot (proponowane urządzenie musi osiągać wartości maksymale)

Waga (ze śmigłami, bez akcesoriów) DJI Mavic 3T: 920 g

Maksymalna masa DJI Mavic 3T: 1050 g

Wymiary Złożony (bez śmigieł): 221×96,3×90,3 mm (dł.×szer.×wys.), Rozłożony (bez śmigieł): 347,5×283×107,7 mm (dł.×szer.×wys.)

Odległość przekątna 380,1 mm

Maksymalna prędkość wznoszenia 6 m/s (tryb normalny), 8 m/s (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość opadania 6 m/s (tryb normalny), 6 m/s (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość lotu (na poziomie morza, bez wiatru) 15 m/s (tryb normalny) do przodu: 21 m/s, bok: 20 m/s, do tyłu: 19 m/s (tryb sportowy) [2]

Maksymalna odporność na prędkość wiatru 12 m/s

Maksymalna wysokość startu nad poziomem morza 6000 m (bez ładunku)

Maksymalny czas lotu (bez wiatru) 45 minut

Maksymalny czas zawisu (bez wiatru) 38 minut

Maksymalna odległość lotu 32 km

Maksymalny kąt nachylenia 30° (tryb normalny), 35° (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość kątowa 200°/s

GNSS GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko przy włączonym module RTK)

Dokładność zawisu w pionie: ±0,1 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z GNSS); ±0,1 m (z RTK) ; Poziomo: ±0,3 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z systemem precyzyjnego pozycjonowania); ±0,1 m (z RTK)

Zakres temperatury roboczej -10° do 40°C (14° do 104°F)

Pamięć wewnętrzna Nie dotyczy

Model silnika 2008

Model śmigła 9453F Śmigła dla przedsiębiorstw

Latarnia Wbudowana w samolot

Szeroki aparat

Czujnik DJI Mavic 3T: 1/2-calowy CMOS, efektywne piksele: 48 MP

Obiektyw DJI Mavic 3T: FOV: 84°, odpowiednik formatu: 24 mm, przysłona: f/2.8, ostrość: 1 m do ∞

Zakres ISO DJI Mavic 3T: 100-25600

Prędkość migawki DJI Mavic 3T: Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s

Maksymalny rozmiar obrazu DJI Mavic 3T: 8000×6000

Tryby zdjęć DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 12 MP/48 MP, Timed: 12 MP/48 MP, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s*, Panorama: 12 MP ( surowy obraz); 100 MP (zdjęcie połączone), inteligentne fotografowanie w słabym świetle: 12 MP * Wykonywanie zdjęć 48 MP nie obsługuje interwału 2 s

Rozdzielczość wideo H.264, 4K : 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps

Przepływność DJI Mavic 3T: 4K : 85 Mb/s, FHD: 30 Mb/s

Obsługiwane formaty plików exFAT

Format zdjęć DJI Mavic 3T: JPEG

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Telekamera

Czujnik 1/2 cala CMOS, efektywne piksele: 12 MP

Obiektyw FOV: 15°, odpowiednik formatu: 162 mm, przysłona: f/4.4, ostrość: 3 m do ∞

Zakres ISO DJI Mavic 3T: 100-25600

Migawka elektroniczna z czasem otwarcia migawki: 8-1/8000 s

Maksymalny rozmiar obrazu 4000 × 3000

Format zdjęć JPEG

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Tryby fotografowania DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 12 MP, Czasowy: 12 MP, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Inteligentne fotografowanie w słabym świetle: 12 MP

Rozdzielczość wideo H.264, 4K : 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps

Przepływność DJI Mavic 3T: 4K : 85 Mb/s, FHD: 30 Mb/s

Zoom cyfrowy 8x (56x zoom hybrydowy)

Kamera termowizyjna

Niechłodzony mikrobolometr VOx Thermal Imager

Rozstaw pikseli 12 μm

Częstotliwość odświeżania 30 Hz

Obiektyw DFOV: 61°, odpowiednik formatu: 40 mm, przysłona: f/1,0, ostrość: 5 m do ∞

Czułość ≤50 mk@F1.1

Metoda pomiaru temperatury Miernik punktowy, pomiar powierzchni

Zakres pomiaru temperatury -20° do 150° C (-4° do 302° F, tryb wysokiego wzmocnienia), 0° do 500° C (32° do 932° F, tryb niskiego wzmocnienia)

Paleta Biały gorący/czarny gorący/odcień/żelazny czerwony/gorący żelazo/arktyczny/medyczny/fulgurytowy/tęcza 1/tęcza 2

Format zdjęć JPEG (8-bitowy), R-JPEG (16-bitowy)

Rozdzielczość wideo 640×512@30fps

Szybkość transmisji 6 Mb/s

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Tryby zdjęć DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 640×512, Czas: 640×512, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Zoom cyfrowy 28x

Długość fali podczerwieni 8-14 μm

Dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni ±2°C lub ±2% (przy użyciu większej wartości)

Gimbal

Stabilizacja 3-osiowa (pochylenie, rolka, pan)

Zakres mechaniczny DJI Mavic 3T: Tilt: -135° do 45°, Roll: -45° do 45°, Pan: -27° do 27°

Kontrolowany zakres Tilt: -90° do 35°, Pan: brak kontroli

Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) 100°/s

Zakres wibracji kątowych ±0,007°

Wyczuwanie

Typ Dookólny dwuokularowy system wizyjny, uzupełniony czujnikiem podczerwieni na dole samolotu.

Zasięg pomiaru do przodu: 0,5-20 m, zasięg wykrywania: 0,5-200 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤15 m/s, pole widzenia: pozioma 90°, pionowa 103°

Zasięg pomiaru do tyłu: 0,5-16 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤12 m/s, FOV: pozioma 90°, pionowa 103°

Boczny zakres pomiarowy: 0,5-25 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤15 m/s, FOV: pozioma 90°, pionowa 85°

Zakres pomiaru w górę: 0,2-10 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤6 m/s, FOV: przód i tył 100°, lewy i prawy 90°

Zasięg pomiaru w dół: 0,3-18 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤6 m/s, FOV: przód i tył 130°, lewy i prawy 160°

Środowisko pracy Do przodu, do tyłu, na boki i do góry: powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux >15); W dół: rozproszona powierzchnia odbijająca o rozproszonym współczynniku odbicia> 20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oświetlenie (lux> 15)

Transmisja wideo

System transmisji wideo DJI O3 Enterprise Transmission

Pilot zdalnego sterowania z jakością podglądu na żywo: 1080p/30fps

Częstotliwość robocza 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) DJI Mavic 3T: FCC: 15 km, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km

Maksymalna odległość transmisji (utrudniona) Silne zakłócenia (gęste budynki, tereny mieszkalne itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC), średnie zakłócenia (obszary podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC), Niskie Zakłócenia (otwarte przestrzenie, odległe obszary, itp.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC)

Maksymalna prędkość pobierania 15 MB/s (z DJI RC Pro Enterprise)

Opóźnienie (w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego) Ok. 200 ms

Antena 4 anteny, 2T4R

Moc transmisji (EIRP) 2,4 GHz:

DJI RC Pro Enterprise

System transmisji wideo DJI O3 Enterprise Transmission

Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) FCC: 15 km, CE/SRRC/MIC: 8 km

Częstotliwość robocza transmisji wideo 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Antena 4 anteny, 2T4R

Moc nadajnika transmisji wideo (EIRP) 2,4 GHz:

Protokół Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, obsługa 2×2 MIMO Wi-Fi

Częstotliwość robocza Wi-Fi 2,400-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) 2,4 GHz:

Protokół Bluetooth Bluetooth 5.1

Częstotliwość robocza Bluetooth 2,400-2,4835 GHz

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080

Rozmiar ekranu 5,5 cala

Ekran 60 kl./s

Jasność 1000 nitów

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego 10-punktowy wielodotyk

Akumulator litowo-jonowy (5000 mAh @ 7,2 V)

Typ ładowania Zalecany do ładowania za pomocą dołączonego zasilacza DJI USB-C (100 W) lub ładowarki USB przy 12 V lub 15 V

Moc znamionowa 12 W

Pojemność pamięci Pamięć wewnętrzna (ROM): 64 GB

Obsługuje kartę microSD w celu zwiększenia pojemności.

Czas ładowania Ok. 1 godzina 30 minut (z dołączonym zasilaczem DJI USB-C (100 W) tylko ładowanie pilota lub ładowarki USB przy 15 V), Ok. 2 godziny (z ładowarką USB przy 12 V), Ok. 2 godziny 50 minut (z dołączonym zasilaczem DJI USB-C Power Adapter (100W) jednocześnie ładując drona i nadajnik)

Czas pracy Ok. 3 godziny

Port wyjścia wideo Port Mini-HDMI

Zakres temperatury roboczej -10° do 40°C (14° do 104°F)

Temperatura przechowywania -30° do 60° C (-22° do 140° F) (w ciągu jednego miesiąca), -30° do 45° C (-22° do 113° F) (od jednego do trzech miesięcy), -30° do 35° C (-22° do 95° F) (od trzech do sześciu miesięcy), -30° do 25° C (-22° do 77° F) (ponad sześć miesięcy)

Temperatura ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

Obsługiwane DJI Samoloty DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T

GNSS GPS+Galileo+GLONASS

Wymiary Anteny złożone i drążki kontrolera zdemontowane: 183,27×137,41×47,6 mm (dł.×szer.×wys.); Rozłożone anteny i zamontowane drążki kontrolera: 183,27×203,35×59,84 mm (dł.×szer.×wys.)

Waga Ok. 680 gramów

Model RM510B

Magazynowanie

Obsługiwane karty pamięci microSD

Samolot: wymagany jest U3/Class10/V30 lub wyższy.

Bateria (3 szt.)

Pojemność 5000 mAh

Napięcie standardowe 15,4 V

Maksymalne napięcie ładowania 17,6 V

Typ LiPo 4S

Układ chemiczny LiCoO2

Energia 77 Wh

Waga 335,5 g

Temperatura ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

Ładowarka

Wejście 100-240 V (zasilanie AC), 50-60 Hz, 2,5 A

Moc wyjściowa 100 W

Wyjście maks. 100 W (łącznie) Gdy używane są oba porty, maksymalna moc wyjściowa każdego interfejsu wynosi 82 W, a ładowarka dynamicznie przydziela moc wyjściową obu portów zgodnie z mocą obciążenia.

Koncentrator ładowania

Wejście USB-C: 5-20 V, 5,0 A

Wyjście akumulatora: 12-17,6 V, 8,0 A

Moc znamionowa 100 W

Typ ładowania Trzy akumulatory ładowane po kolei

Zakres temperatury ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

4. Składanie ofert:

Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i przesłać/złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na dostawę drona” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego: 16-402 Suwałki, Krzywe 82 w terminie do dnia 19.09.2023 do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. o godz. 09:15 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

6. Kryteria wyboru: Cena (wraz z dostawą) - 100%

7. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 29.09.2023 r. (ważne)

8. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Wojciech Kamiński tel. 600-435-144, e-mail; wojciech.kaminski@wigry.org.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn.

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty (*.docx, 31 kb)
 2. Oświadczenie RODO (*.docx, 21 kb)
 3. Klauzula RODO (*.docx, 15 kb)
 4. Wzór umowy (*.docx, 433 kb)  

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 12.09.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 12.09.2023 r., 12:10

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 na dostawę drona DJI Mavic 3 Thermal

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zawiadamia o unieważnieniu postępowania z dnia 01.09.2023 r. na dostawę drona DJI Mavic 3 Thermal.

Powodem unieważnienia są błędy w ogłoszeniu, które mogą wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców.

WPN jednocześnie informuje, że w najbliższym czasie ogłosi kolejne postępowanie dotyczące niniejszej dostawy.
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 04.09.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 04.09.2023 r., 13:01

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN

ogłoszenie dotyczy dostawy drona DJI Mavic 3 Thermal

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5666 322.

2. Tryb udzielenia zamówienia:zapytanie ofertowe

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa Drona DJI MAVIC 3 THERMAL

 

Specyfikacja (minimalne wymagania) zamówienia:

 

- Dron DJI Mavic 3 Thermal – standardowe parametry drona i kamery, głośnik i moduł RTK (opis szczegółowy poniżej).
- Ubezpieczenie na 2 lata
- 3 szt. akumulatora do drona
- Aparatura sterująca DJI RC Pro Enterprise
- Ładowarka sieciowa USB-C
- 2 szt. kabli USB-C
- Kabel zasilania
- Osłona kamery
- Para zapasowych śmigieł
- Klucz imbusowy
- Karta pamięci 64GB
- Walizka transportowa

Opis szczegółowy drona – minimalne wymagania:

Akcesoria:DJI RC Pro Enterprise, Głośnik, Moduł RTK, Stacja mobilna D-RTK 2

Oprogramowania: DJI Pilot 2, DJI Terra –pełna wersja na okres 6 m-cy.

Narzędzie do analizy termicznej DJI 3.0

Bezpieczeństwo danych użytkownika

 • Tryb danych lokalnych
 • Wyczyść wszystkie dane urządzenia jednym dotknięciem
 • Szyfrowanie transmisji wideo AES-256
 • Cloud API

Otwarty ekosystem programisty: PSDK, MSDK, Cloud API , Okular

Samolot (proponowane urządzenie musi osiągać wartości maksymale)

Waga (ze śmigłami, bez akcesoriów) DJI Mavic 3T: 920 g

Maksymalna masa DJI Mavic 3T: 1050 g

Wymiary Złożony (bez śmigieł): 221×96,3×90,3 mm (dł.×szer.×wys.), Rozłożony (bez śmigieł): 347,5×283×107,7 mm (dł.×szer.×wys.)

Odległość przekątna 380,1 mm

Maksymalna prędkość wznoszenia 6 m/s (tryb normalny), 8 m/s (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość opadania 6 m/s (tryb normalny), 6 m/s (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość lotu (na poziomie morza, bez wiatru) 15 m/s (tryb normalny) do przodu: 21 m/s, bok: 20 m/s, do tyłu: 19 m/s (tryb sportowy) [2]

Maksymalna odporność na prędkość wiatru 12 m/s

Maksymalna wysokość startu nad poziomem morza 6000 m (bez ładunku)

Maksymalny czas lotu (bez wiatru) 45 minut

Maksymalny czas zawisu (bez wiatru) 38 minut

Maksymalna odległość lotu 32 km

Maksymalny kąt nachylenia 30° (tryb normalny), 35° (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość kątowa 200°/s

GNSS GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko przy włączonym module RTK)

Dokładność zawisu w pionie: ±0,1 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z GNSS); ±0,1 m (z RTK) ; Poziomo: ±0,3 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z systemem precyzyjnego pozycjonowania); ±0,1 m (z RTK)

Zakres temperatury roboczej -10° do 40°C (14° do 104°F)

Pamięć wewnętrzna Nie dotyczy

Model silnika 2008

Model śmigła 9453F Śmigła dla przedsiębiorstw

Latarnia Wbudowana w samolot

Szeroki aparat

Czujnik DJI Mavic 3T: 1/2-calowy CMOS, efektywne piksele: 48 MP

Obiektyw DJI Mavic 3T: FOV: 84°, odpowiednik formatu: 24 mm, przysłona: f/2.8, ostrość: 1 m do ∞

Zakres ISO DJI Mavic 3T: 100-25600

Prędkość migawki DJI Mavic 3T: Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s

Maksymalny rozmiar obrazu DJI Mavic 3T: 8000×6000

Tryby zdjęć DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 12 MP/48 MP, Timed: 12 MP/48 MP, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s*, Panorama: 12 MP ( surowy obraz); 100 MP (zdjęcie połączone), inteligentne fotografowanie w słabym świetle: 12 MP * Wykonywanie zdjęć 48 MP nie obsługuje interwału 2 s

Rozdzielczość wideo H.264, 4K : 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps

Przepływność DJI Mavic 3T: 4K : 85 Mb/s, FHD: 30 Mb/s

Obsługiwane formaty plików exFAT

Format zdjęć DJI Mavic 3T: JPEG

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Telekamera

Czujnik 1/2 cala CMOS, efektywne piksele: 12 MP

Obiektyw FOV: 15°, odpowiednik formatu: 162 mm, przysłona: f/4.4, ostrość: 3 m do ∞

Zakres ISO DJI Mavic 3T: 100-25600

Migawka elektroniczna z czasem otwarcia migawki: 8-1/8000 s

Maksymalny rozmiar obrazu 4000 × 3000

Format zdjęć JPEG

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Tryby fotografowania DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 12 MP, Czasowy: 12 MP, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Inteligentne fotografowanie w słabym świetle: 12 MP

Rozdzielczość wideo H.264, 4K : 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps

Przepływność DJI Mavic 3T: 4K : 85 Mb/s, FHD: 30 Mb/s

Zoom cyfrowy 8x (56x zoom hybrydowy)

Kamera termowizyjna

Niechłodzony mikrobolometr VOx Thermal Imager

Rozstaw pikseli 12 μm

Częstotliwość odświeżania 30 Hz

Obiektyw DFOV: 61°, odpowiednik formatu: 40 mm, przysłona: f/1,0, ostrość: 5 m do ∞

Czułość ≤50 mk@F1.1

Metoda pomiaru temperatury Miernik punktowy, pomiar powierzchni

Zakres pomiaru temperatury -20° do 150° C (-4° do 302° F, tryb wysokiego wzmocnienia), 0° do 500° C (32° do 932° F, tryb niskiego wzmocnienia)

Paleta Biały gorący/czarny gorący/odcień/żelazny czerwony/gorący żelazo/arktyczny/medyczny/fulgurytowy/tęcza 1/tęcza 2

Format zdjęć JPEG (8-bitowy), R-JPEG (16-bitowy)

Rozdzielczość wideo 640×512@30fps

Szybkość transmisji 6 Mb/s

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Tryby zdjęć DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 640×512, Czas: 640×512, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Zoom cyfrowy 28x

Długość fali podczerwieni 8-14 μm

Dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni ±2°C lub ±2% (przy użyciu większej wartości)

Gimbal

Stabilizacja 3-osiowa (pochylenie, rolka, pan)

Zakres mechaniczny DJI Mavic 3T: Tilt: -135° do 45°, Roll: -45° do 45°, Pan: -27° do 27°

Kontrolowany zakres Tilt: -90° do 35°, Pan: brak kontroli

Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) 100°/s

Zakres wibracji kątowych ±0,007°

Wyczuwanie

Typ Dookólny dwuokularowy system wizyjny, uzupełniony czujnikiem podczerwieni na dole samolotu.

Zasięg pomiaru do przodu: 0,5-20 m, zasięg wykrywania: 0,5-200 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤15 m/s, pole widzenia: pozioma 90°, pionowa 103°

Zasięg pomiaru do tyłu: 0,5-16 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤12 m/s, FOV: pozioma 90°, pionowa 103°

Boczny zakres pomiarowy: 0,5-25 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤15 m/s, FOV: pozioma 90°, pionowa 85°

Zakres pomiaru w górę: 0,2-10 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤6 m/s, FOV: przód i tył 100°, lewy i prawy 90°

Zasięg pomiaru w dół: 0,3-18 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤6 m/s, FOV: przód i tył 130°, lewy i prawy 160°

Środowisko pracy Do przodu, do tyłu, na boki i do góry: powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux >15); W dół: rozproszona powierzchnia odbijająca o rozproszonym współczynniku odbicia> 20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oświetlenie (lux> 15)

Transmisja wideo

System transmisji wideo DJI O3 Enterprise Transmission

Pilot zdalnego sterowania z jakością podglądu na żywo: 1080p/30fps

Częstotliwość robocza 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) DJI Mavic 3T: FCC: 15 km, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km

Maksymalna odległość transmisji (utrudniona) Silne zakłócenia (gęste budynki, tereny mieszkalne itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC), średnie zakłócenia (obszary podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC), Niskie Zakłócenia (otwarte przestrzenie, odległe obszary, itp.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC)

Maksymalna prędkość pobierania 15 MB/s (z DJI RC Pro Enterprise)

Opóźnienie (w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego) Ok. 200 ms

Antena 4 anteny, 2T4R

Moc transmisji (EIRP) 2,4 GHz:

DJI RC Pro Enterprise

System transmisji wideo DJI O3 Enterprise Transmission

Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) FCC: 15 km, CE/SRRC/MIC: 8 km

Częstotliwość robocza transmisji wideo 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Antena 4 anteny, 2T4R

Moc nadajnika transmisji wideo (EIRP) 2,4 GHz:

Protokół Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, obsługa 2×2 MIMO Wi-Fi

Częstotliwość robocza Wi-Fi 2,400-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) 2,4 GHz:

Protokół Bluetooth Bluetooth 5.1

Częstotliwość robocza Bluetooth 2,400-2,4835 GHz

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080

Rozmiar ekranu 5,5 cala

Ekran 60 kl./s

Jasność 1000 nitów

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego 10-punktowy wielodotyk

Akumulator litowo-jonowy (5000 mAh @ 7,2 V)

Typ ładowania Zalecany do ładowania za pomocą dołączonego zasilacza DJI USB-C (100 W) lub ładowarki USB przy 12 V lub 15 V

Moc znamionowa 12 W

Pojemność pamięci Pamięć wewnętrzna (ROM): 64 GB

Obsługuje kartę microSD w celu zwiększenia pojemności.

Czas ładowania Ok. 1 godzina 30 minut (z dołączonym zasilaczem DJI USB-C (100 W) tylko ładowanie pilota lub ładowarki USB przy 15 V), Ok. 2 godziny (z ładowarką USB przy 12 V), Ok. 2 godziny 50 minut (z dołączonym zasilaczem DJI USB-C Power Adapter (100W) jednocześnie ładując drona i nadajnik)

Czas pracy Ok. 3 godziny

Port wyjścia wideo Port Mini-HDMI

Zakres temperatury roboczej -10° do 40°C (14° do 104°F)

Temperatura przechowywania -30° do 60° C (-22° do 140° F) (w ciągu jednego miesiąca), -30° do 45° C (-22° do 113° F) (od jednego do trzech miesięcy), -30° do 35° C (-22° do 95° F) (od trzech do sześciu miesięcy), -30° do 25° C (-22° do 77° F) (ponad sześć miesięcy)

Temperatura ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

Obsługiwane DJI Samoloty DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T

GNSS GPS+Galileo+GLONASS

Wymiary Anteny złożone i drążki kontrolera zdemontowane: 183,27×137,41×47,6 mm (dł.×szer.×wys.); Rozłożone anteny i zamontowane drążki kontrolera: 183,27×203,35×59,84 mm (dł.×szer.×wys.)

Waga Ok. 680 gramów

Model RM510B

Magazynowanie

Obsługiwane karty pamięci

Samolot: wymagany jest U3/Class10/V30 lub wyższy. Lista zalecanych kart microSD znajduje się poniżej.

Zalecane karty microSD

Pilot zdalnego sterowania:

SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC

SanDisk High Endurance 64 GB V30 microSDXC

SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC

Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC

Lexar High Endurance 64 GB V30 microSDXC

Lexar High Endurance 128 GB V30 microSDXC

Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC

Lexar 512GB V30 A2 microSDXC

Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC

Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC

Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC

Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 microSDXC

Samolot:

SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC

SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC

SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC

Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC

Bateria (3 szt.)

Pojemność 5000 mAh

Napięcie standardowe 15,4 V

Maksymalne napięcie ładowania 17,6 V

Typ LiPo 4S

Układ chemiczny LiCoO2

Energia 77 Wh

Waga 335,5 g

Temperatura ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

Ładowarka

Wejście 100-240 V (zasilanie AC), 50-60 Hz, 2,5 A

Moc wyjściowa 100 W

Wyjście maks. 100 W (łącznie) Gdy używane są oba porty, maksymalna moc wyjściowa każdego interfejsu wynosi 82 W, a ładowarka dynamicznie przydziela moc wyjściową obu portów zgodnie z mocą obciążenia.

Koncentrator ładowania

Wejście USB-C: 5-20 V, 5,0 A

Wyjście akumulatora: 12-17,6 V, 8,0 A

Moc znamionowa 100 W

Typ ładowania Trzy akumulatory ładowane po kolei

Zakres temperatury ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

2. Składanie ofert:

Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i przesłać/złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na dostawę drona” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego: 16-402 Suwałki, Krzywe 82 w terminie do dnia 8.09.2023 do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.09.2023 r. o godz. 09:15 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

4. Kryteria wyboru: Cena (wraz z dostawą) - 100%

5. Maksymalny termin realizacji  zamówienia: 29.09.2023 r. (ważne)

6. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Wojciech Kamiński tel. 600-435-144, e-mail; wojciech.kaminski@wigry.org.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn.

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty (*.docx, 31 kb)
 2. Oświadczenie RODO (*.docx, 21 kb)
 3. Klauzula RODO (*.docx, 16 kb)
 4. Wzór umowy (*.docx, 38 kb)  

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 01.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2023 r., 14:45Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN

ogłoszenie dotyczy dostawy drona DJI Mavic 3 Thermal

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5666 322.

2. Tryb udzielenia zamówienia:zapytanie ofertowe

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa Drona DJI MAVIC 3 THERMAL

Specyfikacja (minimalne wymagania) zamówienia:

- Dron DJI Mavic 3 Thermal – standardowe parametry drona i kamery, głośnik i moduł RTK (opis szczegółowy poniżej).
- Ubezpieczenie na 2 lata
- 3 szt. akumulatora do drona
- Aparatura sterująca DJI RC Pro Enterprise
- Ładowarka sieciowa USB-C
- 2 szt. kabli USB-C
- Kabel zasilania
- Osłona kamery
- Para zapasowych śmigieł
- Klucz imbusowy
- Karta pamięci 64GB
- Walizka transportowa

Opis szczegółowy drona – minimalne wymagania:

Akcesoria:DJI RC Pro Enterprise, Głośnik, Moduł RTK, Stacja mobilna D-RTK 2

Pełny pakiet oprogramowania: DJI Pilot 2, DJI FlightHub 2, DJI Terra.

Narzędzie do analizy termicznej DJI 3.0

Bezpieczeństwo danych użytkownika

 • Tryb danych lokalnych
 • Wyczyść wszystkie dane urządzenia jednym dotknięciem
 • Szyfrowanie transmisji wideo AES-256
 • Cloud API

Otwarty ekosystem programisty: PSDK, MSDK, Cloud API , Okular

Samolot (proponowane urządzenie musi osiągać wartości maksymale)

Waga (ze śmigłami, bez akcesoriów) DJI Mavic 3T: 920 g

Maksymalna masa DJI Mavic 3T: 1050 g

Wymiary Złożony (bez śmigieł): 221×96,3×90,3 mm (dł.×szer.×wys.), Rozłożony (bez śmigieł): 347,5×283×107,7 mm (dł.×szer.×wys.)

Odległość przekątna 380,1 mm

Maksymalna prędkość wznoszenia 6 m/s (tryb normalny), 8 m/s (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość opadania 6 m/s (tryb normalny), 6 m/s (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość lotu (na poziomie morza, bez wiatru) 15 m/s (tryb normalny) do przodu: 21 m/s, bok: 20 m/s, do tyłu: 19 m/s (tryb sportowy) [2]

Maksymalna odporność na prędkość wiatru 12 m/s

Maksymalna wysokość startu nad poziomem morza 6000 m (bez ładunku)

Maksymalny czas lotu (bez wiatru) 45 minut

Maksymalny czas zawisu (bez wiatru) 38 minut

Maksymalna odległość lotu 32 km

Maksymalny kąt nachylenia 30° (tryb normalny), 35° (tryb sportowy)

Maksymalna prędkość kątowa 200°/s

GNSS GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko przy włączonym module RTK)

Dokładność zawisu w pionie: ±0,1 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z GNSS); ±0,1 m (z RTK) ; Poziomo: ±0,3 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z systemem precyzyjnego pozycjonowania); ±0,1 m (z RTK)

Zakres temperatury roboczej -10° do 40°C (14° do 104°F)

Pamięć wewnętrzna Nie dotyczy

Model silnika 2008

Model śmigła 9453F Śmigła dla przedsiębiorstw

Latarnia Wbudowana w samolot

Szeroki aparat

Czujnik DJI Mavic 3T: 1/2-calowy CMOS, efektywne piksele: 48 MP

Obiektyw DJI Mavic 3T: FOV: 84°, odpowiednik formatu: 24 mm, przysłona: f/2.8, ostrość: 1 m do ?

Zakres ISO DJI Mavic 3T: 100-25600

Prędkość migawki DJI Mavic 3T: Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s

Maksymalny rozmiar obrazu DJI Mavic 3T: 8000×6000

Tryby zdjęć DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 12 MP/48 MP, Timed: 12 MP/48 MP, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s*, Panorama: 12 MP ( surowy obraz); 100 MP (zdjęcie połączone), inteligentne fotografowanie w słabym świetle: 12 MP * Wykonywanie zdjęć 48 MP nie obsługuje interwału 2 s

Rozdzielczość wideo H.264, 4K : 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps

Przepływność DJI Mavic 3T: 4K : 85 Mb/s, FHD: 30 Mb/s

Obsługiwane formaty plików exFAT

Format zdjęć DJI Mavic 3T: JPEG

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Telekamera

Czujnik 1/2 cala CMOS, efektywne piksele: 12 MP

Obiektyw FOV: 15°, odpowiednik formatu: 162 mm, przysłona: f/4.4, ostrość: 3 m do ?

Zakres ISO DJI Mavic 3T: 100-25600

Migawka elektroniczna z czasem otwarcia migawki: 8-1/8000 s

Maksymalny rozmiar obrazu 4000 × 3000

Format zdjęć JPEG

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Tryby fotografowania DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 12 MP, Czasowy: 12 MP, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Inteligentne fotografowanie w słabym świetle: 12 MP

Rozdzielczość wideo H.264, 4K : 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps

Przepływność DJI Mavic 3T: 4K : 85 Mb/s, FHD: 30 Mb/s

Zoom cyfrowy 8x (56x zoom hybrydowy)

Kamera termowizyjna

Niechłodzony mikrobolometr VOx Thermal Imager

Rozstaw pikseli 12 µm

Częstotliwość odświeżania 30 Hz

Obiektyw DFOV: 61°, odpowiednik formatu: 40 mm, przysłona: f/1,0, ostrość: 5 m do ?

Czułość ?50 mk@F1.1

Metoda pomiaru temperatury Miernik punktowy, pomiar powierzchni

Zakres pomiaru temperatury -20° do 150° C (-4° do 302° F, tryb wysokiego wzmocnienia), 0° do 500° C (32° do 932° F, tryb niskiego wzmocnienia)

Paleta Biały gorący/czarny gorący/odcień/żelazny czerwony/gorący żelazo/arktyczny/medyczny/fulgurytowy/tęcza 1/tęcza 2

Format zdjęć JPEG (8-bitowy), R-JPEG (16-bitowy)

Rozdzielczość wideo 640×512@30fps

Szybkość transmisji 6 Mb/s

Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Tryby zdjęć DJI Mavic 3T: Pojedynczy: 640×512, Czas: 640×512, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Zoom cyfrowy 28x

Długość fali podczerwieni 8-14 µm

Dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni ±2°C lub ±2% (przy użyciu większej wartości)

Gimbal

Stabilizacja 3-osiowa (pochylenie, rolka, pan)

Zakres mechaniczny DJI Mavic 3T: Tilt: -135° do 45°, Roll: -45° do 45°, Pan: -27° do 27°

Kontrolowany zakres Tilt: -90° do 35°, Pan: brak kontroli

Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) 100°/s

Zakres wibracji kątowych ±0,007°

Wyczuwanie

Typ Dookólny dwuokularowy system wizyjny, uzupełniony czujnikiem podczerwieni na dole samolotu.

Zasięg pomiaru do przodu: 0,5-20 m, zasięg wykrywania: 0,5-200 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ?15 m/s, pole widzenia: pozioma 90°, pionowa 103°

Zasięg pomiaru do tyłu: 0,5-16 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ?12 m/s, FOV: pozioma 90°, pionowa 103°

Boczny zakres pomiarowy: 0,5-25 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ?15 m/s, FOV: pozioma 90°, pionowa 85°

Zakres pomiaru w górę: 0,2-10 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ?6 m/s, FOV: przód i tył 100°, lewy i prawy 90°

Zasięg pomiaru w dół: 0,3-18 m, efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ?6 m/s, FOV: przód i tył 130°, lewy i prawy 160°

Środowisko pracy Do przodu, do tyłu, na boki i do góry: powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux >15); W dół: rozproszona powierzchnia odbijająca o rozproszonym współczynniku odbicia> 20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oświetlenie (lux> 15)

Transmisja wideo

System transmisji wideo DJI O3 Enterprise Transmission

Pilot zdalnego sterowania z jakością podglądu na żywo: 1080p/30fps

Częstotliwość robocza 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) DJI Mavic 3T: FCC: 15 km, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km

Maksymalna odległość transmisji (utrudniona) Silne zakłócenia (gęste budynki, tereny mieszkalne itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC), średnie zakłócenia (obszary podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC), Niskie Zakłócenia (otwarte przestrzenie, odległe obszary, itp.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC)

Maksymalna prędkość pobierania 15 MB/s (z DJI RC Pro Enterprise)

Opóźnienie (w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego) Ok. 200 ms

Antena 4 anteny, 2T4R

Moc transmisji (EIRP) 2,4 GHz:

DJI RC Pro Enterprise

System transmisji wideo DJI O3 Enterprise Transmission

Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) FCC: 15 km, CE/SRRC/MIC: 8 km

Częstotliwość robocza transmisji wideo 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Antena 4 anteny, 2T4R

Moc nadajnika transmisji wideo (EIRP) 2,4 GHz:

Protokół Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, obsługa 2×2 MIMO Wi-Fi

Częstotliwość robocza Wi-Fi 2,400-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) 2,4 GHz:

Protokół Bluetooth Bluetooth 5.1

Częstotliwość robocza Bluetooth 2,400-2,4835 GHz

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080

Rozmiar ekranu 5,5 cala

Ekran 60 kl./s

Jasność 1000 nitów

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego 10-punktowy wielodotyk

Akumulator litowo-jonowy (5000 mAh @ 7,2 V)

Typ ładowania Zalecany do ładowania za pomocą dołączonego zasilacza DJI USB-C (100 W) lub ładowarki USB przy 12 V lub 15 V

Moc znamionowa 12 W

Pojemność pamięci Pamięć wewnętrzna (ROM): 64 GB

Obsługuje kartę microSD w celu zwiększenia pojemności.

Czas ładowania Ok. 1 godzina 30 minut (z dołączonym zasilaczem DJI USB-C (100 W) tylko ładowanie pilota lub ładowarki USB przy 15 V), Ok. 2 godziny (z ładowarką USB przy 12 V), Ok. 2 godziny 50 minut (z dołączonym zasilaczem DJI USB-C Power Adapter (100W) jednocześnie ładując drona i nadajnik)

Czas pracy Ok. 3 godziny

Port wyjścia wideo Port Mini-HDMI

Zakres temperatury roboczej -10° do 40°C (14° do 104°F)

Temperatura przechowywania -30° do 60° C (-22° do 140° F) (w ciągu jednego miesiąca), -30° do 45° C (-22° do 113° F) (od jednego do trzech miesięcy), -30° do 35° C (-22° do 95° F) (od trzech do sześciu miesięcy), -30° do 25° C (-22° do 77° F) (ponad sześć miesięcy)

Temperatura ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

Obsługiwane DJI Samoloty DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T

GNSS GPS+Galileo+GLONASS

Wymiary Anteny złożone i drążki kontrolera zdemontowane: 183,27×137,41×47,6 mm (dł.×szer.×wys.); Rozłożone anteny i zamontowane drążki kontrolera: 183,27×203,35×59,84 mm (dł.×szer.×wys.)

Waga Ok. 680 gramów

Model RM510B

Magazynowanie

Obsługiwane karty pamięci

Samolot: wymagany jest U3/Class10/V30 lub wyższy. Lista zalecanych kart microSD znajduje się poniżej.

Zalecane karty microSD

Pilot zdalnego sterowania:

SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC

SanDisk High Endurance 64 GB V30 microSDXC

SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC

Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC

Lexar High Endurance 64 GB V30 microSDXC

Lexar High Endurance 128 GB V30 microSDXC

Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC

Lexar 512GB V30 A2 microSDXC

Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC

Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC

Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC

Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 microSDXC

Samolot:

SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC

SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC

SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC

Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 microSDXC

Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC

Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC

Bateria (3 szt.)

Pojemność 5000 mAh

Napięcie standardowe 15,4 V

Maksymalne napięcie ładowania 17,6 V

Typ LiPo 4S

Układ chemiczny LiCoO2

Energia 77 Wh

Waga 335,5 g

Temperatura ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

Ładowarka

Wejście 100-240 V (zasilanie AC), 50-60 Hz, 2,5 A

Moc wyjściowa 100 W

Wyjście maks. 100 W (łącznie) Gdy używane są oba porty, maksymalna moc wyjściowa każdego interfejsu wynosi 82 W, a ładowarka dynamicznie przydziela moc wyjściową obu portów zgodnie z mocą obciążenia.

Koncentrator ładowania

Wejście USB-C: 5-20 V, 5,0 A

Wyjście akumulatora: 12-17,6 V, 8,0 A

Moc znamionowa 100 W

Typ ładowania Trzy akumulatory ładowane po kolei

Zakres temperatury ładowania 5° do 40° C (41° do 104° F)

Moduł RTK

Wymiary 50,2×40,2×66,2 mm (dł.×szer.×wys.)

Waga 24±2g

Interfejs USB-C

Moc Ok. 1,2 W

Dokładność pozycjonowania RTK RTK Fix: Poziomo: 1 cm + 1 ppm; Pionowo: 1,5 cm + 1 ppm

Głośnik

Wymiary 114,1×82,0×54,7 mm (dł.×szer.×wys.)

Waga 85±2g

Interfejs USB-C

Moc znamionowa 3 W

Maksymalna głośność 110 dB @ 1 m

Efektywna odległość transmisji [11] 100 m @ 70 dB

Szybkość transmisji 16 Kb/s/32 Kb/s

Zakres temperatury roboczej -10° do 40°C (14° do 104°F)

4. Składanie ofert:

Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i przesłać/złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na dostawę drona” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego: 16-402 Suwałki, Krzywe 82 w terminie do dnia 30.08.2023 do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2023 r. o godz. 09:15 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

6. Kryteria wyboru: Cena (wraz z dostawą) - 100%

7. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 29.09.2023 r. (ważne)

8. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Wojciech Kamiński tel. 600-435-144, e-mail; wojciech.kaminski@wigry.org.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie dotyczy dostawy drona DJI Mavic 3 Thermal
 

Zamawiający wprowadza zmianę w treści ogłoszenia w części dotyczącej wymaganego oprogramowania:

Zamiast:
Pełny pakiet oprogramowania: DJI Pilot 2, DJI FlightHub 2, DJI Terra”

wprowadza się tekst:
Oprogramowanie: DJI Pilot 2, DJI Terra –pełna wersja na okres 6 m-cy”.

W związku z wprowadzoną zmianą przedłuża się określony w pkt. 4 ogłoszenia, termin składania ofert do dnia 01.09.2023 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2023 r. o godz. 12:15.
 


Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 31 Kb)
 2. Oświadczenie RODO (*.docx, 21 Kb)
 3. Klauzula RODO (*.docx, 21 Kb)
 4. Umowa (*.pdf, 423 Kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

  Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

  Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 24.08.2023 r.

Data udostępnienia: 

 24.08.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 28.08.2023 r., 10:35


 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1) Zamawiający: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

2) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

3) Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Monitoringu ichtiofauny, astakofauny oraz kormorana czarnego, w tym:

a) monitoring ichtiofauny rzeki Czarnej Hańczy na odcinku Sobolewo-jezioro Wigry (w granicach WPN) obejmujący charakterystykę następujących parametrów zespołu ryb: skład gatunkowy, liczebność, masa i wielkość osobników,

b) określenie lokalizacji oraz powierzchni tarlisk troci jeziorowej w rzece Czarnej Hańczy na odcinku Sobolewo-jezioro Wigry (w granicach WPN),

c) monitoring astakofauny w pięciu jeziorach (Wigry – ploso południowe, Białe Wigierskie, Długie Wigierskie, Okrągłe i Muliczne) obejmujący charakterystykę następujących parametrów pozyskanych osobników: skład gatunkowy, liczebność, masa, wielkość, płeć, średnia liczba złowionych osobników na 1 pułapkę (CPUE),

d) monitoring ichtiofauny jezior Leszczewek i Omułówek obejmujący charakterystykę zespołu ryb wskazaną w punkcie a,

e) określenie liczebności kormorana czarnego i jego pokarmu (skład gatunkowy, liczebność oraz wielkość ofiar) na stanowisku lęgowym zlokalizowanym na jeziorze Wigry (wyspa Mysia).

Pozyskanie oraz analiza prób powinny uwzględniać zastosowanie obowiązujących w monitoringu środowiska przyrodniczego metodyk oraz dobrych praktyk zapewniających wysoką wiarygodność i porównywalność uzyskanych wyników oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wpływu wykonywanych badań na środowisko przyrodnicze.

Na stanowiskach badawczych należy określić stan podstawowych parametrów środowiskowych – dla jezior będą to pomiary termiczno-tlenowe w przekroju pionowym na głęboczku, a na badanych stanowiskach rzecznych pomiary temperatury, zawartości tlenu oraz wartości przewodnictwa elektrolitycznego w warstwie przypowierzchniowej.

Monitoring astakofauny oprócz wskazanych w punkcie c celów badawczych ma przyczynić się do eliminacji jak największej ilości obcych gatunków raków z naturalnego środowiska – mając to na względzie Wykonawca w każdym z jezior przeprowadzi przynajmniej dwudniowe odłowy pułapkami żywołownymi w następującej liczbie (minimum) na 1 dzień połowu:

a) jezioro Wigry – 50 szt.,

b) jeziora: Długie Wigierskie, Okrągłe i Muliczne – po 30 szt.,

c) jezioro Białe Wigierskie – 20 szt.

4) Termin realizacji zmówienia: ostateczny termin prac w terenie niezbędny do pozyskania prób do badań ustala się na koniec 2023 r. Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi raport, w którym zaprezentowane zostaną wyniki badań i redukcji pogłowia obcych gatunków raków. Raport w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz elektronicznej (plik w formacie pdf) zostanie przekazany Zamawiającemu do końca stycznia 2024 r.

5) Wskazanie osób uprawnianych do kontaktu z wykonawcami: Michał Osewski, e-mail: michal.osewski@wigry.org.pl

6) Opis sposobu przygotowania oferty: oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego (załącznik nr 1) i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Monitoringu ichtiofauny, astakofauny oraz kormorana czarnego - nie otwierać do dnia 25.08.2023 roku do godz. 9.15”. Koperta powinna zawierać nazwę i adres oraz numer telefonu Wykonawcy.

7) Miejsce i termin składania ofert:wsiedzibie WPN -Krzywe 82, 16-402 Suwałki, pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 25 sierpnia do godziny 9.00.

8) Miejsce i termin otwarcia ofert: wsiedzibie WPN -Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w sali konferencyjnej (parter) dnia 25 sierpnia o godzinie 9.15.

9) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert: cena oferty - 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

10) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 2 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 13 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 494 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

  Michał Osewski

Wprowadził: 

  Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.08.2023 r.

Data udostępnienia: 

 17.08.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.08.2023 r., 09:22

 

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,  art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1.   Zamawiający: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82; 16-402 Suwałki

Strona internetowa na której dostępne są dokumenty niezbędne do złożenia oferty http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm#   , zakładka Zamówienia Publiczne,  Ogłoszenia do 130 000 zł

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2.   Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3.   Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w miejscowości Stary Folwark

1)      W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:

a.     Koncepcji rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w miejscowości Stary Folwark

b.     Oszacowania kosztów realizacji prac wskazanych w koncepcji i programie funkcjonalno użytkowym

c.     Programu Funkcjonalno Użytkowego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Rozdział 4

2)      Sporządzona w wyniku niniejszego zamówienia dokumentacja obejmować musi niżej opisane zagadnienia:

a.     Rozbudowa budynku – w kierunku wschodnim, minimalna powierzchnia zabudowy to prostokąt o wymiarach przybliżonych ok. 11 m na 14 m, trzy kondygnacje:

a)    Poziom 0 podpiwniczenie:  toalety z wejściem po schodach z hallu recepcyjnego i z niezależnym wejściem od zewnątrz (od strony jeziora) oraz pomieszczenia gospodarczo- magazynowe z wejściem od zewnątrz i od wnętrza budynku

b)    Poziom 1 parter

ü  Sala edukacyjna nr 1 na co najmniej 20 stanowisk laboratoryjnych,

ü  Sala edukacyjna nr 2 dająca możliwość udziału w zajęciach dla 30 osób jednocześnie.

ü  Zaplecze, pokój do pracy i przygotowania zajęć z miejscem na sprzęt i materiały. Wielkość 10-12 m kw.

Wyposażenie instalacja elektryczna, wod kan, sieć komputerowa, instalacje s. w. i n., p.poż, c.o –ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja.

c)     Poziom 2 piętro 

ü  Sala wielofunkcyjna „projekcyjna” na 99 osób dzielona ruchomą ścianą na dwie nierówne części, większa część pomieścić musi 50 osób

ü  Zaplecze do sali spotkań z miejscem na zlew, małą kuchenkę, mikrofalówkę, zmywarkę, szafki na naczynia i blaty oraz stół do przygotowania  cateringu.

Wyposażenie instalacja elektryczna, instalacje sw i n, p.poż, wod kan, sieć komputerowa, c.o –ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja.   

b.     Modernizacja budynku.

a)    Przebudowa dachu nad hallem recepcyjnym. Likwidacja łuku i wykonanie nowej więźby dachowej z dachem dwuspadowym.

b)    Modernizacja systemu ogrzewania budynku poprzez zastąpienie ogrzewania nadmuchem powietrza podgrzewanego w centrali wentylacyjnej innym bardziej ekonomicznym i wydajnym systemem np. klimakonwektory  z indywidualnym sterowaniem dla każdego pomieszczenia.

c)     Ocena spełniania przez budynek obecnie obowiązujących norm w zakresie przenikania ciepła i w przypadku negatywnego wyniku wskazanie niezbędnego zakresu termomodernizacji.

d)    Wymiana dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła z obecnie istniejącego tj systemu studni głębinowych na sondy pionowe wypełnione płynem niezamarzającym.

e)    Analiza konieczności zwiększenia mocy zainstalowanych pomp ciepła celem zapewnienia wystarczającej ilości ciepła po rozbudowie budynku.

f)      Przekształcenie obecnej sali projekcyjnej na  salę wystawienniczą (np. sala wystaw czasowych),

g)    Przekształcenie obecnej sali wystaw czasowych na wystawę stałą 

h)    Modernizacja punktu kasowo informacyjnego

i)      Adaptacja pomieszczenia po nieistniejącej centrali wentylacyjnej (antresola nad punktem kasowo- informacyjnym) na pokój socjalny

j)      Remont wnętrza istniejącego budynku

k)     Wykonanie na wszystkich przeszkleniach elewacji elementów odstraszających ptaki

c.     Zagospodarowanie terenu wokół  budynku

a)    Wykonanie nowych i uporządkowanie istniejących elementów zagospodarowania terenu - trawniki, zadrzewienia, plac zabaw dla najmłodszych oraz elementy edukacyjne – tablice, drobna infrastruktura rekreacyjna.

b)    Uporządkowanie i odnowienie starego sadu

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5.      Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.      Termin realizacji:  Wymagany termin realizacji do 30.10.2023

7.      Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca  udokumentował, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dysponował będzie co najmniej:

1)    Jedną osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej

2)    Jedną osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

3)    Jedną osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń

4)    Jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień zawodowych i kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej terenowo izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej skany dokumentów należy opatrzyć podpisem elektronicznym identycznym jak na formularzu ofertowym.

8.      Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1)        wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)        wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)        wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4)        objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9.      Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki,   e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl    Zamawiający  udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10.   Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11.   Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12.   Opis sposobu przygotowania ofert.

1)    Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o wykonawcy (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2)    Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Wigier Nie otwierać przed 22.08.2023 roku godz.10:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)   Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Wigier

13.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1)    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 22.08.2023 godz. 10:00.

2)    Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl    nie później niż do dnia 22.08.2023 godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 22.08.2023 godz. 10:10 na  adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl    lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3)    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.08.2023 godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego

4)    Zamawiający odrzuci oferty:

a)      które wpłyną po terminie składania ofert

b)      nie obejmujące całego zakresu zamówienia

c)      w przypadku złożenia ofert w postaci elektronicznej nie podpisanych podpisem elektronicznym lub nie zabezpieczone hasłem – jako ofertę należy rozumieć formularz ofertowy i wszelkie dołączane do niego dokumenty.

d)      złożone przez Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu

14.   Opis sposobu obliczania ceny.

1)    Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2)    Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15.   Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17.   Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie dotyczy

18.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

           

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 29 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 434 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 14.08.2023 r.

Data udostępnienia: 

 14.08.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 14.08.2023 r., 11:00

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 tyś zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów budowlanych wynikających z art. 62 ust. 1 pkt. 1) i art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa budowlanego w latach 2023-2028

W ramach zamówienia Zamawiający wymagał będzie wykonania dla każdego z obiektów wyszczególnionych poniżej:

1) jednego przeglądu okresowego z art. 62 ust. 1 pkt. 2), (pięcioletni) w roku 2023

2) badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w roku 2026

3) czterech przeglądów z art. 62 ust. 1 pkt. 1), (roczne) w latach od 2024 do 2027

4) dokonywania wpisów w prowadzonych przez Zamawiającego książkach obiektów budowlanych

2. Zakres przeglądów

a. Elementy konstrukcyjne, elewacja, stolarka, stan wnętrza budynku

b. Instalacje służące ochronie środowiska w tym instalacje

a) kanalizacji sanitarnej

b) wody zimnej

c) wody ciepłej

d) centralnego ogrzewania

c. Instalacje elektryczne i odgromowe. Zamawiający posiada ważne do listopada 2026 roku przeglądy okresowe (5 letnie) instalacji elektrycznej.

d. Instalacje gazowe – kuchenki gazowe zasilane z butli

e. Przewody kominowe (wentylacyjne, grawitacyjne i wymuszone)

f. Estetyka i otoczenie

3. Szczegółowy wykaz obiektów i zakres przeglądów zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

2) hydrotechnicznej bez ograniczeń

3) mostowej baz ograniczeń

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń

6) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

5. Zamawiający pod rygorem nieważności wymaga dołączenia do oferty:

1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem (w zależności od formy składania oferty elektronicznie lub własnoręcznie) kopii uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, właściwych branż, i aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego osób które będą dokonywały przeglądów. Brak w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba wskazana do realizacji zamówienia posiadała uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ofercie pod warunkiem, że nowe osoby posiadały będą wymagane w niniejszym ogłoszeniu uprawnienia zawodowe

2) Wypełnionego załącznika cenowego, który stanowił będzie integralną część umowy.

6. Podana w ofercie cena będzie ceną kosztorysową za przeprowadzenie przeglądów okresowych i sporządzenie protokołów w okresie od podpisania umowy do daty przeprowadzenia ostatniego przeglądu rocznego w roku 2027. W związku z tym, że zamówienie realizowane będzie w okresie dłuższym niż 6 miesięcy zamawiający dopuszcza waloryzację ceny ofertowej w oparciu o współczynniki zmian cen usług ogłaszane przez GUS oraz zmiany stawek obowiązujących podatków. Ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie podanych cen jednostkowych i rzeczywiście zrealizowanych przeglądów/badań.

7. Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

9. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2023 godzina 10:00

10. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujący sposób:

1) w formie pisemnej na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na przeprowadzenie przeglądów budynków i budowli”. nie otwierać przed 18.08.2023 godz. 10:10” lub

2) w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 18.08.2023 godz. 10:00 wpisując w tytule wiadomości „Oferta na przeprowadzenie przeglądów budynków i budowli”. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 18.08.2023 godz. 01:10 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567.

11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2023 godz. 11:10 w sali konferencyjnej WPN

12. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

13. Kryteria wyboru: Cena 100%.

14. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 51 Kb)
 2. Formularz cenowy (*.docx, 21 Kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf, 576 Kb)
 4. Wykaz obiektów (*.pdf, 142 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.08.2023 r.

Data udostępnienia: 

 09.08.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 09.08.2023r., 11:32

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę stałego slipu do wodowania łodzi

Planowane zamierzenie budowlane polegało będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację na jej podstawie następujących robót budowlanych:

Budowa stałego slipu do wodowania łodzi o masie do 5.0 T na działce nr 200 w obrębie Magdalenowo- Wigry gm. Suwałki ( Jezioro Wigry) przy działce nr 105 w obrębie Czerwony Krzyż gm. Krasnopol (miejsce odpoczynku i parking we wsi Zakąty). Konstrukcja slipu wypełnione betonem pale z rur stalowych lub grodzice stalowe zwieńczone żelbetonowym oczepem. Widoczne elementy konstrukcji obudowane deskami z tworzywa sztucznego Hanit.

Zamówienie obejmuje:

1) Pozyskanie mapy do celów projektowych

2) Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego

3) Opracowanie operatu wodnoprawnego

4) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

5) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny i wszelkie uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę

6) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

7) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

8) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

9) Zamawiający posiada ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.

10) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

1) Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

a. Konstrukcyjno-budowlanej

b. Hydrotechnicznej – nie wymaga się w przypadku osoby posiadającej uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 25.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „„Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - slip nie otwierać przed 09.08.2023 godz. 10:10” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 09.08.2023 godz. 10:00.

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 09.08.2023 godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -slip

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.08.2023 godz. 10:10 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % %

10. Termin realizacji 150 dni od dnia podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 28 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 468 Kb)
 3. IWZ (*.pdf, 687 Kb)
 4. Warunki zabudowy (*.pdf, 18 912 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.07.2023 r.

Data udostępnienia: 

 27.07.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.07.2023r., 13:39

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający:Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82; 16-402 Suwałki

Strona internetowa na której dostępne są dokumenty niezbędne do złożenia oferty http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm, zakładka Zamówienia Publiczne, Ogłoszenia do 130 000 zł

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w miejscowości Stary Folwark

1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:

a. Koncepcji rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w miejscowości Stary Folwark

b. Programu Funkcjonalno Użytkowego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Rozdział 4

c. Oszacowania kosztów realizacji prac wskazanych w koncepcji i programie funkcjonalno użytkowym

d. Sporządzenia studium wykonalności projektu

2) Sporządzona w wyniku niniejszego zamówienia dokumentacja obejmować musi niżej opisane zagadnienia:

a. Rozbudowa budynku– w kierunku wschodnim, minimalna powierzchnia zabudowy to prostokąt o wymiarach przybliżonych ok. 11 m na 14 m, trzy kondygnacje:

a) Poziom 0 podpiwniczenie: toalety z wejściem po schodach z hallu recepcyjnego i z niezależnym wejściem od zewnątrz (od strony jeziora) oraz pomieszczenia gospodarczo- magazynowe z wejściem od zewnątrz i od wnętrza budynku

b) Poziom 1 parter

 • Sala edukacyjna nr 1 na co najmniej 20 stanowisk laboratoryjnych,
 • Sala edukacyjna nr 2 dająca możliwość udziału w zajęciach dla 30 osób jednocześnie.
 • Zaplecze, pokój do pracy i przygotowania zajęć z miejscem na sprzęt i materiały. Wielkość 10-12 m kw.

Wyposażenie instalacja elektryczna, wod kan, sieć komputerowa, instalacje s. w. i n., p.poż, c.o –ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja.

c) Poziom 2 piętro

 • Sala wielofunkcyjna „projekcyjna” na 99 osób dzielona ruchomą ścianą na dwie nierówne części, większa część pomieścić musi 50 osób
 • Zaplecze do sali spotkań z miejscem na zlew, małą kuchenkę, mikrofalówkę, zmywarkę, szafki na naczynia i blaty oraz stół do przygotowania cateringu.

Wyposażenie instalacja elektryczna, instalacje sw i n, p.poż, wod kan, sieć komputerowa, c.o –ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja.

b. Modernizacja budynku.

a) Przebudowa dachu nad hallem recepcyjnym. Likwidacja łuku i wykonanie nowej więźby dachowej z dachem dwuspadowym.

b) Modernizacja systemu ogrzewania budynku poprzez zastąpienie ogrzewania nadmuchem powietrza podgrzewanego w centrali wentylacyjnej innym bardziej ekonomicznym i wydajnym systemem np. klimakonwektory z indywidualnym sterowaniem dla każdego pomieszczenia.

c) Ocena spełniania przez budynek obecnie obowiązujących norm w zakresie przenikania ciepła i w przypadku negatywnego wyniku wskazanie niezbędnego zakresu termomodernizacji.

d) Wymiana dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła z obecnie istniejącego tj systemu studni głębinowych na sondy pionowe wypełnione płynem niezamarzającym.

e) Analiza konieczności zwiększenia mocy zainstalowanych pomp ciepła celem zapewnienia wystarczającej ilości ciepła po rozbudowie budynku.

f) Przekształcenie obecnej sali projekcyjnej na salę wystawienniczą (np. sala wystaw czasowych),

g) Przekształcenie obecnej sali wystaw czasowych na wystawę stałą

h) Modernizacja punktu kasowo informacyjnego

i) Adaptacja pomieszczenia po nieistniejącej centrali wentylacyjnej (antresola nad punktem kasowo- informacyjnym) na pokój socjalny

j) Remont wnętrza istniejącego budynku

k) Wykonanie na wszystkich przeszkleniach elewacji elementów odstraszających ptaki

c. Zagospodarowanie terenu wokół budynku

a) Wykonanie nowych i uporządkowanie istniejących elementów zagospodarowania terenu - trawniki, zadrzewienia, plac zabaw dla najmłodszych oraz elementy edukacyjne – tablice, drobna infrastruktura rekreacyjna.

b) Uporządkowanie i odnowienie starego sadu

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 30.09.20.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dysponował będzie co najmniej:

1) Jedną osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności Architektonicznej

2) Jedną osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

3) Jedną osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń

4) Jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień zawodowych i kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej terenowo izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej skany dokumentów należy opatrzyć podpisem elektronicznym identycznym jak na formularzu ofertowym.

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o wykonawcy (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Wigier Nie otwierać przed 08.08.2023 roku godz.10:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Wigier

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 08.08.2023 godz. 10:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 08.07.2023 godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 08.08.2023 godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.08.2023 godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) które wpłyną po terminie składania ofert

b) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

c) w przypadku złożenia ofert w postaci elektronicznej nie podpisanych podpisem elektronicznym lub nie zabezpieczone hasłem – jako ofertę należy rozumieć formularz ofertowy i wszelkie dołączane do niego dokumenty.

d) złożone przez Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie dotyczy

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.


Sprostowanie treści ogłoszenia

W punkcie 6
Tekst :
Wymagany termin realizacji do 30.09.20.
Zastępuje się:
Wymagany termin realizacji do 30.09.2023


W punkcie 13 ust 2)
Tekst:
Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 08.07.2023 godz. 10:00.
Zastępuje się:
Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 08.08.2023 godz. 10:00.


Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 29 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 446 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.07.2023 r.

Data udostępnienia: 

 25.07.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.07.2023r., 07:15

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający:Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pll 

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie autonomicznej stacji monitoringu wizyjnego jeziora Białe Wigierskie w tym:

1) Dostawa i montaż na betonowym fundamencie stalowej, trójnożnej, składanej wieży z rur stalowych o średnicy 90 mm, grubość ścian nie mniejsza niż 3 mm i wysokości ok. 8,0 m. Zamawiający dopuszcza wykonanie wieży z profili okrągłych jak i wielobocznych. Wieża wyposażona musi być w konstrukcję nośną do montażu paneli fotowoltaicznych i stalowej odpornej na warunki atmosferyczne i wandalizm skrzyni w której zainstalowany zostanie osprzęt (akumulatory i elektronika itp). Najniższy element konstrukcji nośnej pod panele PV i szafy na sprzęt nie może znajdować się niżej niż 5,0 m nad poziomem terenu. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy stalowe wieży i konstrukcji nośnej zostały ocynkowane a następnie wymalowane proszkowo na kolor czarny mat.

2) Dostawa urządzeń wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej do zasilenia kamer i nadajnika GSM w tym:

a. Panele PV w wykonaniu czarnym o łącznej mocy całego zestawu nie mniejszej niż 1200 WP. Zamawiający dopuszcza instalację 2 sztuk paneli PV o mocy 600 Wp każdy lub 3 sztuk paneli PV o mocy 400 Wp każdy.

b. Zasilacz 12 V DC/240 W zespół zasilania PV z regulatorem ładowania MPPT 30 A

c. Magazyn energii, dwa akumulatory AGM 12V po 100 Ah każdy

3) Dostawa zewnętrznych kamer monitoringu wizyjnego. Zamawiający wymaga dostawy następujących kamer:

a. Kamera główna IP 4MPX, HIKVISION IDS-2CD7A46G0- IZHS(Y) w wykonaniu czarnymlub w przypadku niedostępności tej kamery na rynku innej kamery tego samego producenta o parametrach nie gorszych niż kamera TVU zewnętrzna IP 4 MPix, czułość 0,0001 Lux, obiektyw motozoom 2,8-12mm, WDR, Korekta zniekształceń obiektywu, praca w temp. -40 °C do 60 °C Kamerę wyposażyć w kartę pamięci o pojemności co najmniej 254 GB

b. Kamera pomocnicza w wykonaniu czarnymkamera TVU zewnętrzna IP 4 MPix, czułość 0,003 Lux, obiektyw 2,8mm WDR, inteligentna detekcja G2, praca w temp. -40 °C do 60 °C

Ze względu na posiadany już przez Zamawiającego, rozbudowany system monitoringu wizyjnego oparty na kamerach i rejestratorach firmy HIKVISION oferty oparte o kamery innych producentów zostaną odrzucone.

4) Dostawa urządzeń systemu łączności bezprzewodowej do pracy w temp od – 40 do + 60 st. C w tym:

a. Router nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej

b. Modem GSM LTE z anteną odporną na wiatr 200km/h.

5) Dostawa pozostałych elementów niezbędnych do wykonania instalacji (okablowanie, wyposażenie szafy sterowniczej, rozłączniki, wyłączniki, elementy ochrony przepięciowej i odgromowej itp.)

6) Montaż i uruchomienie poszczególnych elementów stacji monitorowania, konfiguracja połączenia GSM z rejestratorem zainstalowanym w siedzibie dyrekcji WPN w miejscowości Krzywe oraz telefonami i stacjami roboczymi wskazanych przez Zamawiającego uprawnionych osób. Kartę SIM dostarczy Zamawiający.

UWAGA. Stacja monitorowania zlokalizowana jest w głębi lasu w trudno dostępnym miejscu na nadjeziornej skarpie w odległości ok. 10 km od drogi asfaltowej i ok. 1, 0 km od drogi gruntowej. W końcowym odcinku dojazd możliwy po częściowo zarośniętym mchem i krzewami śladzie dawnej drogi leśnej. Poniżej współrzędne umożliwiające zapoznanie się z przybliżoną lokalizacją stacji monitorowania 54.032605; 23.085724

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 45 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował wykonanie co najmniej 3 instalacji autonomicznych systemów monitorowania wizyjnego opartych o kamery IP połączone z centrum monitorującym za pomocą łączności radiowej (GSM, radiolinie itp.) Jako jedną instalację Zamawiający rozumiał będzie montaż i uruchomienie jednej kamery wraz z autonomicznym źródłem zasilania. Wymagane 3 instalacje dotyczyć mogą zarówno robót wykonanych w ramach jednej umowy z zamawiającym jaki na podstawie odrębnych umów. Wymaga się dołączenia do oferty dokumentów podpisanych przez Zamawiającego /Zamawiających na rzecz których instalacje te były wykonane.

2) Zamawiający wymaga podania w ofercie nazw producentów i modeli planowanych do zainstalowania kamer oraz nazw producentów, modeli, mocy i ilości planowanych do instalacji paneli PV.

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

11. Termin związania ofertą.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Wykonanie autonomicznej stacji monitoringu wizyjnego jeziora Białe. Nie otwierać przed 20.07.2023 roku godz.10:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Wykonanie autonomicznej stacji monitoringu wizyjnego jeziora Białe

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 28.07.2023 godz. 10:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 28.07.2023 godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 28.07.2023 godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.07.2023 godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) które wpłyną po terminie składania ofert

b) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

c) w przypadku złożenia ofert w postaci elektronicznej nie podpisanych podpisem elektronicznym lub nie zabezpieczone hasłem

d) nie zawierające poświadczenia prawidłowego wykonania 3 instalacji autonomicznych systemów monitoringu wizyjnego

e) złożone przez Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu

f) w których Wykonawca wskaże na inny model i producenta kamery niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 28 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 379 Kb)
 3. Koncepcja wieży (*.pdf, 1 706 Kb)
 4. Przedmiar (*.pdf, 154 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.07.2023 r.

Data udostępnienia: 

 19.07.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 19.07.2023r., 11:18

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 tyś zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów budowlanych wynikających z art. 62 ust. 1 pkt. 1) i art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa budowlanego w latach 2023-2028

W ramach zamówienia Zamawiający wymagał będzie wykonania dla każdego z obiektów wyszczególnionych poniżej:

1) jednego przeglądu okresowego z art. 62 ust. 1 pkt. 2), (pięcioletni) w roku 2023 i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w roku 2026

2) czterech przeglądów z art. 62 ust. 1 pkt. 1), (roczne) w latach od 2024 do 2027

3) dokonywania wpisów w prowadzonych przez Zamawiającego książkach obiektów budowlanych

2. Zakres przeglądów

a. Elementy konstrukcyjne, elewacja, stolarka, stan wnętrza budynku

b. Instalacje służące ochronie środowiska w tym instalacje

a) kanalizacji sanitarnej

b) wody zimnej

c) wody ciepłej

d) centralnego ogrzewania

c. Instalacje elektryczne i odgromowe. Zamawiający posiada ważne do listopada 2026 roku przeglądy okresowe (5 letnie) instalacji elektrycznej.

d. Instalacje gazowe – kuchenki gazowe zasilane z butli

e. Przewody kominowe (wentylacyjne, grawitacyjne i wymuszone)

f. Estetyka i otoczenie

3. Wykaz obiektów i zakres przeglądu:

1) Budynek murowany mieszkalno-administracyjny Krzywe 82 – pełen zakres wskazany w ust.2

2) Budynek murowany garażowy Krzywe 82 – ust. 2 litera a, c, d, e i f

3) Budynek murowany baza p.poż. Krzywe 82 - ust. 2 litera a, c, b, d, e i f

4) Budynek drewniany wraz z przylegającą wiatą „Punkt ogniskowy Dziupla” - pełen zakres wskazany w ust.2

5) Budynek drewniany wraz z przylegającą wiatą „Izba etnograficzna Krzywe 85” - ust. 2 litera a, c, e i f

6) Budynek murowany sanitariat na plaży nad jez. Czarne w m. Krzywe ust. 2 litera a, b, c, d, e i f

7) Budynek drewniany z częścią murowaną dydaktyczny OEŚ Słupie – pełen zakres wskazany w ust.2

8) Budynek murowany wylęgarnia w miejscowości Tartak – pełen zakres wskazany w ust. 2

9) Budynek murowany Muzeum Wigier Stary Folwark – pełen zakres wskazany w ust. 2

10) Budynek murowany magazyn z wystawą rybacką Czerwony Folwark - ust. 2 litera a, b, c, d, e i f

11) Hangary nawodne i pomosty drewniane na palach z rur stalowych baza rybacka Czerwony Folwark jezioro Postaw - ust. 2 litera a, c. e i f

12) Budynek murowany sanitariat Jastrzęby 2 szt. – pełen zakres wskazany w ust.2

13) Sanitariat kontenerowy (2 kabiny), stalowy Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i sanitarną - parking dla turystów Krzywe. ust. 2 litera a, b, c, d, e i f

14) Wieża widokowa Krusznik (drewniana) ust. 2 litera a, c, e i f

15) Platforma widokowa Bryzgiel (drewniana) ust 2 litera a, e i f

16) Maszt przekaźnikowy sieci łączności radiowej Lipowe ust. 2 litera a, c, e i f

17) Maszt przekaźnikowy sieci łączności radiowej Królówek ust. 2 litera a, c, e i f

18) Platforma widokowa Stary Folwark (drewniana) ust. 2 litera a i f

19) Pomost na palach z rur stalowych kleszcze i legary z tworzywa Hanit, pokład drewniany Jastrzęby jezioro Wigry ust. 2 litera a i f

20) Pomost na palach z rur stalowych, legary, kleszcze i pokład z tworzywa Hanit, balustrady drewniane przy klasztorze w miejscowości Wigry jezioro Wigry ust. 2 litera a i f

21) Pomost drewniany na palach z rur stalowych Muzeum Wigier Stary Folwark jezioro Wigry ust. 2 litera a i f

22) Pomost drewniany na palach z rur stalowych Powały jezioro Wigry ust. 2 litera a i f

23) Pomost drewniany na palach z rur stalowych Bartny Dół jezioro Wigry ust. 2 litera a i f

24) Kładka i most dla pieszych na palach stalowych pokład z tworzywa sztucznego na przesmyku jezior Wigry i Leszczewek w m. Cimochowizna ust. 2 litera a i f

25) Most drewniany dla pieszych na rzece Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo ust. 2 litera a i f

26) Pomost z kratownic stalowych, pokład drewniany Bryzgiel przy lodowni jezioro Wigry ust. 2 litera a i f

27) Pomost z tworzywa sztucznego Hanit z pochylnią dla kajaków, Pole biwakowe Za szkołą, rzeka Czarna Hańcza ust.2litera a i f

28) Pomost z tworzywa sztucznego Hanit z pochylnią dla kajaków, Pole biwakowe Bindużka rzeka Czarna Hańcza ust. 2) litera a i f

29) Pomost z tworzywa sztucznego Hanit z pochylnią dla kajaków, Pole biwakowe Gremzdówka rzeka Czarna Hańcza ust 2 litera a i f

30) Pomost pływający Łysocha ust. 2 litera a i f

31) Pomost pływający Zakąty ust. 2 litera a i f

32) Pomost pływający Jastrzęby ust. 2 litera a i f

33) Jaz drewniany, przyczółki, poszur i ponur betonowe obite deskami przy wylęgarni Tartak, rzeka Piertanka ust. 2 litera a i f

34) Drewniana kładka dla pieszych przez dolinę rzeki Czarna Hańcza, Sobolewo ust. 2 litera a i f

35) Pomost drewniany na jeziorze Długie przy osadzie Słupie ust. 2) litera a i f

36) Drewniany, zadaszony stół z ławami 12 osobowy. Plac edukacyjny Krzywe 82 ust. 2 litera a i f

37) Drewniane wyposażenie placu edukacyjno zabawowego Muzeum Wigier Stary Folwark ust. 2 litera a i f

38) Drewniana kładka nad terenem podmokłym Muzeum Wigier Stary Folwark ust. 2 litera a i f

39) Drewniany, zadaszony stół z ławami 3 szt. Muzeum Wigier Stary Folwark ust. 2 litera a i f

40) Drewniane zadaszone konstrukcje (tzw. bramy wjazdowe) wsparte na dwóch słupach. ust. 2 litera a i f

a. Krzywe

b. Tartak

c. Gawrych Ruda

d. Płociczno

41) Drewniany, zadaszony stół z ławami 6 osobowy pole biwakowe Jastrzęby 15 sztuk ust. 2 litera a i f

42) Drewniany, zadaszony stół z ławami 12 osobowy pole biwakowe Jastrzęby 2 sztuki ust. 2 litera a i f

43) Drewniany, zadaszony stół z ławami 6 osobowy plaża Krzywe 5 szt. ust. 2 litera a i f

44) Przeglądy dojazdów pożarowych – drogi leśne o nawierzchni gruntowej 21 odcinków o łącznej długości 49,9 km. Poszczególne odcinki posiadają różną długość od 0,432 km do 8,199 km.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

2) hydrotechnicznej bez ograniczeń

3) mostowej baz ograniczeń

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń

6) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

5. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, właściwych branż, i aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego osób które będą dokonywały przeglądów. Brak w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba wskazana do realizacji zamówienia posiadała uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ofercie pod warunkiem, że nowe osoby posiadały będą wymagane w niniejszym ogłoszeniu uprawnienia zawodowe

6. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za przeprowadzenie przeglądów okresowych i sporządzenie protokołów w okresie od podpisania umowy do daty przeprowadzenia ostatniego przeglądu rocznego w roku 2027. W związku z tym, że zamówienie realizowane będzie w okresie dłuższym niż 6 miesięcy zamawiający dopuszcza waloryzację ceny ofertowej w oparciu o współczynniki zmian cen usług ogłaszane przez GUS oraz zmiany stawek obowiązujących podatków.

7. Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

9. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2023 godzina 11:00

10. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujący sposób:

1) w formie pisemnej na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na przeprowadzenie przeglądów budynków i budowli”. nie otwierać przed 21.07.2023 godz. 11:10” lub

2) w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 21.07.2023 godz. 11:00 wpisując w tytule wiadomości „Oferta na przeprowadzenie przeglądów budynków i budowli”. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 21.07.2023 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl  lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567.

11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2023 godz. 11:10 w sali konferencyjnej WPN

12. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

13. Kryteria wyboru: Cena 100%.

14. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 33 Kb)
 2. Projekt umowy (*.zip, 588 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.07.2023 r.

Data udostępnienia: 

 12.07.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 12.07.2023r., 12:54

 

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup zestawu komputerowego oraz sprzętu laboratoryjnego z oprogramowaniem w ramach grantu „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami”

Zamówienie obejmuje (szczegóły zawarte są w formularzu ofertowym):

 • Zakup tabletów z osprzętem i oprogramowaniem dla edukatorów: szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
 • Zakup 6 tabletów z oprogramowaniem ACC do komunikacji alternatywnej (Program CoughDrop). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2
 • Zakup 3 rodzajów mobilnych laboratoriów w formie dysku, w tym 1 zestaw z tabletem (łącznie 10 sztuk mobilnych laboratoriów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3
 • 5 letnia licencja na dostęp do portalu wirtualnych lekcji ClassVR Premium - wirtualne laboratorium przedmiotowe

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż:

Część 1 …….12 miesięcy,

Część 2 …….24 miesiące,

Część 3……..24 miesiące,

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Część 1-Zakup tabletów z osprzętem i oprogramowaniem dla edukatorów: szt. 3.

Część 2- Zakup 6 tabletów z oprogramowaniem ACC do komunikacji alternatywnej (Program CoughDrop),

Część 3- Zakup 3 rodzajów mobilnych laboratoriów w formie dysku, w tym 1 zestaw z tabletem (łącznie 10 sztuk mobilnych laboratoriów)

Część 4- 5 letnia licencja na dostęp do portalu wirtualnych lekcji ClassVR Premium - wirtualne laboratorium przedmiotowe

 1. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 15 czerwca 2023.
 2. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

 1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
 • objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Sprawy techniczne- Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

Sprawy merytoryczne oraz dostawa Katarzyna Łukowska e-mail; katarzyna.lukowska@wigry.org.pl

 1. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert
 2. Opis sposobu przygotowania ofert.
 • Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane załączniki nr 1, 2 i 3 ( w zależności od zakresu składanej oferty)
 • Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu laboratoryjnego z oprogramowaniem w ramach grantu „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami” Nie otwierać przed 25.05.2023 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu laboratoryjnego z oprogramowaniem w ramach grantu „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami” Nie otwierać przed 25.05.2023 roku godz. 11:15

Uwaga.

Forma elektroniczna jest to dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Postać elektroniczna jest to dokument opatrzony podpisem z profilu zaufanego lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną)

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 • Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 25.05.2023 godz. 11:00.
 • Plik zawierający ofertę składaną w formie lub postaci elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 25.05.2023 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 25.05.2023 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.05.2023 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego
 • Zamawiający odrzuci oferty:
 1. nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej
 2. nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej
 3. które wpłyną po terminie składania ofert
 4. nie obejmujące całego zakresu zamówienia
 5. nie zawierające formularzy cenowych (zał. 1, 2 i 3)
 6. Opis sposobu obliczenia ceny.
 • Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
 • Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT
 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 172 Kb)
 2. Projekty umów (*.zip, 1 181 Kb)
 3. Zał. 1 - opis z formularzem cenowym czesc 1 (*.docx, 165 Kb)
 4. Zał. 2 - opis z formularzem cenowym czesc 2 (*.docx, 166 Kb)
 5. Zał. 3 - opis z formularzem cenowym czesc 3 (*.docx, 171 Kb)

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Katarzyna Łukowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 17.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.05.2023r., 13:30

 

 

 Zapytanie ofertowe na
dostawę odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

 1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5666 322.

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z zestawieniem zawierającym wykaz zapotrzebowanej ilości odzieży i obuwia oraz wzorem umowy stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiana odzież mundurowa i obuwie mundurowe musi być zgodne z wzorami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2018 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w przypadku ruchów kadrowych, związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. Zamówienia takie będą miały charakter incydentalny. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego ceny za poszczególne sorty mają być takie same jak w zamówieniu podstawowym.

 1. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2023 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga udokumentowania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym celu należy udokumentować wykonanie 3 dostaw o podobnym charakterze i wielkości wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami, opiniami, listami polecającymi lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością. Wartość 1 dostawy nie może być niższa niż 50 000 złotych.

Zamawiający wymaga potwierdzenia, że oferent zapoznał się z wszystkimi wymogami dotyczącymi niniejszego postępowania oraz, że akceptuje wzór przedstawionej umowy.

9 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail stefan.mackiewicz@wigry.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem..

 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Stefan Mackiewicz – kierownik działu do spraw administracyjno gospodarczych w godzinach od 7 do 15 w dni robocze pod numerem telefonu (087) 5632564 lub 695075165.

 1. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, koperta powinna być opisana według wzoru: Oferta na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Nie otwierać przed 26.05.2023 roku godz. 9,05 .

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.plnie później niż do dnia 26.05.2023. godz. 9.00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 26.05.2023 godz. 9.05 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę odzieży mundurowej

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 26.05.2023 roku do godziny 9.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2023 roku o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

 1. 14. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę do odbiorcy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT + koszty dostawy towaru do odbiorcy .

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena ofertowa = 100 %. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następującego wzoru: najniższa cena spośród ofert ważnych dzielona przez cenę oferty badanej x 100. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 1. 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer do zapytania ofertowego.

 1. Wymagane dokumenty

- oferta na dostawę odzieży mundurowej, wraz z ofertą należy złożyć

- wykaz dostaw wraz z referencjami,

- oświadczenia RODO,

- zaakceptowany wzór umowy.

 

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.rtf, 587 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 239 Kb)
 3. Wykaz dostaw (*.doc, 36 Kb)
 4. Klauzula i oświadczenia RODO (*.doc, 81 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 17.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.05.2023r., 12:39

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie 4 sztuk map do celów projektowych w skali 1:1000 o zasięgu i szczegółowości wymaganej przez organy administracyjne do wydania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

Na dołączonych mapkach poglądowych i w poniższym zestawieniu wskazano lokalizacje zamierzeń budowlanych.

 • Działki 644 i 648/2 obręb Leszczewek, gmina Suwałki (201207_2.0016.644 i 201207_2.0016.648/2)
 • Działka 602 obręb Sobolewo gmina Suwałki (201207_2.0034.602)
 • Działki 593, 594 i 527 obręb Sobolewo gmina Suwałki (201207_2.0034.593, 201207_2.0034.594 i 201207_2.0034.527)
 • Działki 112/3 i 111/6 obręb Remieńkiń gmina Krasnopol (200903_2.0032.112/3 i 200903_2.0032.111/6)

W związku z tym, że działki położone są na terenie leśnym Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnych i sprawdzenia o powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej zakresu posiadanych tam materiałów archiwalnych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 3. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji 15.07.2023
 4. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

 1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
 • objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres e-mail marek.wrona@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 1. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert
 2. Opis sposobu przygotowania ofert.
 • Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez Zamawiającego lub druku własnym Wykonawcy zawierającym wszelkie informacje wymagane przez Zamawiającego w dołączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze oferty. Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań finansowych. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Oferta powinna być złożona:
 1. W zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Sporządzenie 4 sztuk map do celów projektowych. Nie otwierać przed 18.05.2023 10:10”. Koperta powinna zawierać również nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu. Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek ze stron i ponumerowana. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki, jej zawartość i przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

lub

 1. W formie lub postaci elektronicznej. W przypadku składania oferty w formie lub postaci elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Sporządzenie 4 sztuk map do celów projektowych”. Oferty przesyłane w formie lub postaci elektronicznej zaleca się zapisać w formacie pdf. Plik zawierający ofertę składaną w formie lub postaci elektronicznej musi być po podpisaniu właściwym rodzajem podpisu elektronicznego zabezpieczony hasłem.

Uwaga.

Forma elektroniczna jest to dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Postać elektroniczna jest to dokument opatrzony podpisem z profilu zaufanego lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną)

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 • Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 18.05.2023 godz. 10:00.
 • Plik zawierający ofertę składaną w formie lub postaci elektronicznej i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 18.05.2023 godz. 10:00.
 • Hasło umożliwiające otwarcie oferty składanej w formie lub postaci elektronicznej należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 18.05.2023 godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2023 godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego
 • Zamawiający odrzuci oferty:
 1. złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci plików zawierających skan podpisanego własnoręcznie formularza ofertowego jeżeli nie zostaną one opatrzone dowolnym rodzajem podpisu elektronicznego Wykonawcy.
 2. nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej
 3. które wpłyną po terminie składania ofert
 4. nie obejmujące całego zakresu zamówienia
 5. nie zawierające informacji o nazwie środka jaki zostanie użyty do impregnacji konstrukcji drewnianej lub jeżeli wskazany środek nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego.
 6. Opis sposobu obliczania ceny.
 • Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
 • Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT
 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie określono

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 28 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 331 Kb)
 3. Mapy poglądowe (*.7z, 18 352 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 08.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.05.2023r., 08:07

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie 2 sztuk dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę obiektów hydrotechnicznych.  

Planowane zamierzenie budowlane polegało będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację na jej podstawie następujących robót budowlanych:

1) Rozbiórka istniejącego, drewnianego mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Czerwony Folwark gmina Suwałki na działkach nr 40 i 41/1 i budowie w tym samym miejscu nowego mostu dla pieszych na palach z rur stalowych wypełnionych betonem. Konstrukcja nośna belki, stężenia i kleszcze z profili stalowych i tworzywa sztucznego Hanit. Pokład z tworzywa sztucznego Hanit, balustrady z drewna dębowego.

2) Budowa stałego slipu do wodowania łodzi o masie do 5.0 T na działce nr 200 w obrębie Magdalenowo- Wigry gm. Suwałki ( Jezioro Wigry) przy działce nr 105 w obrębie Czerwony Krzyż gm. Krasnopol (miejsce odpoczynku i parking we wsi Zakąty). Konstrukcja slipu wypełnione betonem pale z rur stalowych lub grodzice stalowe zwieńczone żelbetonowym oczepem. Widoczne elementy konstrukcji obudowane deskami z tworzywa sztucznego Hanit.

3) Zamawiający posiada ostateczne decyzje o warunkach zabudowy.

Zamówienie obejmuje:

 • Pozyskanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego
 • Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
 • Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny i wszelkie uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
 • Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm
 1. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.
 • Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:
 1. Konstrukcyjno-budowlanej (Część 1 i 2 Zamówienia)
 2. Hydrotechnicznej – nie wymaga się w przypadku osoby posiadającej uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 25.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Część 2 zamówienia)
 3. Mostowej w przypadku projektu rozbiórki i budowy mostu dla pieszych (Część 2 zamówienia)
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Część 1 Budowa mostu dla pieszych
 • Część 2 Budowa slipu do wodowania jednostek pływających
 1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat
 2. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „„Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Część …….. nie otwierać przed 19.05.2023 godz. 10:10” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 19.05.2023 godz. 10:00.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 19.05.2023 godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Część ……..
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.05.2023 godz. 10:10 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.
 7. Kryteria wyboru :

Cena 100 %

 1. Termin realizacji 200 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl


Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia i SWZ


Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania zaistniała omyłka w zakresie wymagań stawianych Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania:


Istniejącą treść :
1) Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:
a. Konstrukcyjno-budowlanej (Część 1 i 2 Zamówienia)
b. Hydrotechnicznej – nie wymaga się w przypadku osoby posiadającej uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 25.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Część 2 zamówienia)
c. Mostowej w przypadku projektu rozbiórki i budowy mostu dla pieszych (Część 2 zamówienia)


Zamienia się na :
1) Dysponowanie kadrą niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:
a. Konstrukcyjno-budowlanej (Część 1 i 2 Zamówienia)
b. Hydrotechnicznej – nie wymaga się w przypadku osoby posiadającej uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 25.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Część 2 zamówienia)
c. Mostowej w przypadku projektu rozbiórki i budowy mostu dla pieszych (Część 1 zamówienia)


Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 29 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 473 Kb)
 3. IWZ most slip (*.doc, 785 Kb)
 4. Dokumenty pomocnicze cz. 1 i 2 (*.zip, 44 994 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 08.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.05.2023r., 08:07

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Oczyszczenie i impregnacja oraz wymiana zbutwiałych elementów drewnianej konstrukcji wieży widokowej w m. Krusznik w tym:

1) Oczyszczenie konstrukcji, drewnianej wieży widokowej z porostów i złuszczonej warstwy poprzedniej powłoki impregnacyjnej.

2) Demontaż zewnętrznych stężeń wykonanych z bali drewna okrągłego i zastąpienie ich krawędziakami z impregnowanego ciśnieniowo drewna iglastego.

3) Impregnacja całości konstrukcji wieży widokowej preparatem impregnacyjno barwiącym na bazie żywic alkidowych. Zamawiający wymaga zastosowania środka impregnacyjno-barwiącego wysokiej jakości np. Remmers Impregnat lazurujący HK-Lazura 3 w 1 lub równoważny.

Parametry równoważności

a. Środek tzw. 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura

b. Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV

c. Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią

d. Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać

e. Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają

f. Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstruktywna ochrona drewna i ochrona przed wilgocią produktu) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny.

g. Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os

h. Powłoka zabezpieczona przed pleśnią i glonami

i. Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do niniejszego ogłoszenia Dokumentacja projektowa składająca się z:

a. Dokumentacja projektowa

b. Przedmiar robót

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji 23.06.2023

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres e-mail marek.wrona@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez Zamawiającego lub druku własnym Wykonawcy zawierającym wszelkie informacje wymagane przez Zamawiającego w dołączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze oferty. Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań finansowych. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona:

a. W zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Impregnacja wieży widokowej w m. Krusznik. Nie otwierać przed 16.05.2023 godz. 11:10”. Koperta powinna zawierać również nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu. Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek ze stron i ponumerowana. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki, jej zawartość i przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

lub

b. W formie lub postaci elektronicznej. W przypadku składania oferty w formie lub postaci elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Impregnacja wieży widokowej w m. Krusznik”. Oferty przesyłane w formie lub postaci elektronicznej zaleca się zapisać w formacie pdf. Plik zawierający ofertę składaną w formie lub postaci elektronicznej musi być po podpisaniu właściwym rodzajem podpisu elektronicznego zabezpieczony hasłem.

Uwaga.

Forma elektroniczna jest to dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Postać elektroniczna jest to dokument opatrzony podpisem z profilu zaufanego lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną)

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 16.05.2023 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie lub postaci elektronicznej i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl  nie później niż do dnia 16.05.2023 godz. 11:00.

3) Hasło umożliwiające otwarcie oferty składanej w formie lub postaci elektronicznej należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 16.05.2023 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

4) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu16.05.2023 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

5) Zamawiający odrzuci oferty:

a) złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci plików zawierających skan podpisanego własnoręcznie formularza ofertowego jeżeli nie zostaną one opatrzone dowolnym rodzajem podpisu elektronicznego Wykonawcy.

b) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

e) nie zawierające informacji o nazwie środka jaki zostanie użyty do impregnacji konstrukcji drewnianej lub jeżeli wskazany środek nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego.

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 35 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 249 Kb)
 3. Projekt wieży (*.pdf, 844 Kb)
 4. Przedmiar (*.pdf, 124 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 04.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 04.05.2023r., 11:34

 

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Komputer Dell Vostro 3710 SFF
i5-12400/16 GB/512 GB SSD/UHD 730/WLAN/DVD/Win11Pro/3 lata gwarancji

2) Monitor Dell E2722HS
27″/IPS/FullHD/16:9/Anti-Glare/3 lata gwarancji

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 32 miesiące.

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 28 kwietnia 2023.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Nie otwierać przed 14.04.2023 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Nie otwierać przed 14.04.2023 roku godz. 11:15

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 14.04.2023 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 14.04.2023 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 14.04.2023 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2023 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty z klauzulami RODO (*.docx,662 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 260 Kb)

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.04.2023 r.

Data udostępnienia: 

 06.04.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.04.2023r., 11:03

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Komputer Dell Inspiron 5410 All in One
i3-1215U/16 GB/256 GB SSD/Windows 11 Pro - 2lata gwarancji

2) Komputer Dell Vostro 3710 SFF
i5-12400/16 GB/512 GB SSD/UHD 730/WLAN/DVD/Win11Pro - 3 lata gwarancji

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 24/36 miesięcy.

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 23 grudnia 2022.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę. Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem. Nie otwierać przed 31.03.2023 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę. Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem. Nie otwierać przed 31.03.2023 roku godz. 11:15

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 31.03.2023 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 31.03.2023 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 31.03.2023 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2023 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.


Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu z dnia 23.03.2023 omyłkowo podano termin realizacji :
1. W ust. 6 Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 23 grudnia 2022 zmienia się na 24.04.2023.


 

Spis załączników:

 1. Wzór oferty z klauzulami RODO (*.docx,662 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 259 Kb)

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 23.03.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.03.2023r., 07:08

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie 2 szt. kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym, dwurodzinnym, w miejscowości Tartak w tym:

1) Transport materiałów z magazynu Zamawiającego – Kocioł ATMOS 15 kW, zbiornik buforowy 500 l i zasobnik c.w.u 200 l. Odległość transportu 5 km. Wartości w/w materiałów nie należy uwzględniać w cenie ofertowej.

2) Zakup pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kotłowni

3) Wykonanie 2 kotłowni w piwnicach dwurodzinnego budynku mieszkalnego i podłączenie do istniejących instalacji c.o i c.w.u.

4) Dostawa i montaż 2 szt. zewnętrznych izolowanych kominów ze stali nierdzewnej dedykowanych do odprowadzania spalin z paliwa stałego (drewno). Grubość ścianek kanału spalinowego nie mniejsza niż 0,8 mm.

5) Sprawdzenie szczelności i uruchomienie kotłowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do niniejszego ogłoszenia Dokumentacja projektowa składająca się z:

1) Dokumentacja projektowa

2) Przedmiar robót

3) S.T.W i O.R.B

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 80 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Remont mieszkania nr 1 w budynku Krzywe 82” Nie otwierać przed 28.02.2023 roku godz. 11:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Remont mieszkania nr 1 w budynku Krzywe 82”

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 28.02.2023 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 28.02.2023 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 28.02.2023 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.02.2023 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.


Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu z dnia 21.03.2023 omyłkowo podano daty składania i otwarcia ofert:
1. Wszelkie wystąpienia w ust. 12 ogłoszenia daty 28.02.2023 zmienia się na 28.03.2023
2. Wszelkie wystąpienia w ust. 13 pkt. 1) i 2) ogłoszenia daty 28.02.2023 zmienia się na 28.03.2023
3. Wskazaną w ust. 13 pkt 3) datę 08.02.2023 zmienia się na 28.03.2023


 

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 35 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 249 Kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.rar, 721 Kb)

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 21.03.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 21.03.2023r., 11:46

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa wiatrołapu z adaptacją na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym siedziby Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego”

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje części istniejącego wiatrołapu i przebudowę pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki działowej, okładzin ściennych i podłogowych z płytek gres, dostawę i montaż przyborów toaletowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie instalacji wod- kan i elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do niniejszego ogłoszenia Dokumentacja projektowa składająca się z:

1) Opisu przedmiotu zamówienia

2) Projektu architektoniczno budowlanego

3) Projektu technicznego

4) Przedmiar robót

5) S.T.W i O.R.B

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do PINB w Suwałkach o wydanie decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru końcowego.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 10.06.2023.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, że w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia tej osoby o gotowości do sprawowania funkcji kierownika budowy oraz kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Toaleta dla niepełnosprawnych w budynku Krzywe 82” Nie otwierać przed 10.03.2023 roku godz. 11:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Toaleta dla niepełnosprawnych w budynku Krzywe 82

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 10.03.2023 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 10.03.2023 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 10.03.2023 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.03.2023 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 145 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 316 Kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.rar, 23 675 Kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 01.03.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.03.2023r., 07:34

 

 

OGŁOSZENIE

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16–402 Suwałki, tel/fax (87) 563 25 41.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest druk kwartalnika Wigry w 2023 roku (ISSN nr 1642 1035, jest to czasopismo parku narodowego o tematyce ponadregionalnej, VAT 8%) 4 numery, każdy o parametrach:

 • nakład 1000 egzemplarzy;
 • druk CMYK;
 • format A4 (210 mm, 297 mm);
 • ilość stron – 24 plus okładka (razem 28);

· zawartość – zdjęcia, mapy, rysunki, tekst (nie stanowią przedmiotu zamówienia);

· papier – kreda matowa o gramaturze co najmniej 130 g/m2;

· okładka – papier – kreda matowa o gramaturze około 250 g/m2;

 • szycie w dwóch miejscach;
 • terminy realizacji:

Nr 1/2023 – do dnia 31 marca 2023r.,

Nr 2/2023 – do dnia 30 czerwca 2023r.,

Nr 3/2023 – do dnia 30 września 2023r.,

Nr 4/2023 – do dnia 31 grudnia 2023r.

Pod pojęciem „druk kwartalnika” rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego. Tekst i materiał ilustracyjny do kwartalnika nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych (rastrowych, np. pliki *.tif, *.jpg oraz wektorowych np. *.cdr).

Zamówienie obejmuje transport ww. publikacji do siedziby Zamawiającego – do miejscowości Krzywe k. Suwałk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2023

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Nie dotyczy

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail goreckaj@wigry.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniona jest Joanna Górecka email goreckaj@wigry.org.pl .

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na druk kwartalnika Wigry w 2023 r. Nie otwierać przed 02.03.2023 roku godz. 12.00 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym : kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 02.03.2023 godz. 12.00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 02.03.2023 r. godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać oferta na druk kwartalnika Wigry w 2023 r.

Oferty nadesłane elektronicznie po terminie, oferty bez podpisu elektronicznego lub bez zabezpieczenia pliku hasłem, a także wobec sytuacji, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła do pliku oferty w terminie, zostaną odrzucone. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 02.03.2023 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2023 roku o godzinie 12.10. w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1) złożone w otwartej kopercie,

2) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej,

3) które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert.

13 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium 100% - cena, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

16 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 15 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 325 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Joanna Górecka

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 22.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.02.2023., 13:19

 

 

Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82
zawiadamia o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi planowanymi do realizacji w 2023 roku. Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Do zakresu obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:
 1. udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych poprzez wsparcie techniczne i opiniowanie dokumentacji projektowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia.
 2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym m.in. poprzez wizyty na budowie
 3. Inne czynności szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Opis robót budowlanych podlegających nadzorowi
 1. Remonty budynków mieszkalnych i gospodarczych w osadach służbowych oraz budynków administracyjnych, technicznych i obsługi ruchu turystycznego w WPN. Planowane roboty budowlane obejmowały będą branże konstrukcyjno budowlaną, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych.
 2. Budowa i remonty, wykonanych z drewna lub tworzywa Hanit, obiektów małej architektury, wiat, kładek, ogrodzeń itp. stanowiących wyposażenie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. Planowane roboty budowlane obejmowały będą branże konstrukcyjno budowlaną i hydrotechniczną.
 3. Budowa i remonty nawierzchni szlaków turystycznych i parkingów .

  Zamówienie realizowane będzie na całym terenie administrowanym przez Wigierski Park Narodowy. Dojazd do większości lokalizacji możliwy jest jedynie drogami leśnymi o nawierzchni żwirowej, często w złym stanie.

4. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli udowodni on, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach tj:

 1. konstrukcyjno budowlanej
 2. hydrotechnicznej bez ograniczeń
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń
 5. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

6. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia. Wartość robót budowlanych w poszczególnych branżach nad którymi sprawowany będzie nadzór szacuje się na:
 1. Branża konstrukcyjno budowlana - 800 tysięcy zł brutto
 2. Branża hydrotechniczna – 700 tysięcy zł brutto
 3. Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 150 tysięcy zł brutto
 4. Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych – 400 tysięcy zł brutto
 5. Branża inżynieryjna drogowa - 1 milion zł brutto

Cenę oferty należy podać za pomocą wskaźnika procentowego w stosunku do wartości nadzorowanych robót oraz dla potrzeb oceny ofert kwotowo wyliczając ją według wzoru: Wskaźnik procentowy, pomnożony przez szacowaną wartość nadzorowanych robót w danej branży (zgodnie z pkt 1) do 4)niniejszego działu) dzielone przez 100. Przyjmuje się że uzyskane w wyniku opisanego wyżej wyrażenia kwoty stanowiły będą wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do wyliczonych według powyższego wzoru cen należy doliczyć kwotę VAT.

Zamawiający informuje, że podane wyżej w pkt od 1) do 5) wartości szacunkowe zostały przedstawione wyłącznie na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej niezbędnej do oceny ofert. Rzeczywiste wartości robót w każdej specjalności znane będą dopiero po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na podstawie których zostaną wyłonieni wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych. Kwoty te nie mogą służyć do jakichkolwiek roszczeń finansowych związanych z niższą lub wyższą wartością nadzorowanych robót. Wyliczenie należności brutto Wykonawcy, każdorazowo dokonywane będzie wg wzoru Wskaźnik procentowy z oferty, pomnożony przez rzeczywistą wartość nadzorowanych robót budowlanych w danej branży, dzielone przez 100 plus kwota podatku VAT

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2023 godzina 11:00

9. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujący sposób:
 1. w formie pisemnej na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w 2023 r. nie otwierać przed 21.02.2023 godz. 11:10”.
 2. w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 21.02.2023 godz. 11:00 wpisując w tytule wiadomości „Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w 2023 r”. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 21.02.2023 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567.
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.02.2023 godz. 11:10 w sali konferencyjnej
WPN – parter.

11. Tryb postępowania:

ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

12. Kryteria wyboru:
 1. Cena 70 %
 2. Posiadanie przez jedną osobę uprawnień w branżach: konstrukcyjno budowlanej, hydrotechnicznej i drogowej 30 %
13. Termin realizacji.

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych podlegających nadzorowi w terminie od kwietnia do połowy grudnia 2023 r.

14. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl


Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 354 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 195 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 14.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 14.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.02.2023., 9:00

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP1. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki
tel. 087 56-32-540,
www.wigry.org.pl; wigry_pn@wigry.org.pl
godziny pracy od 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  "Przebudowa wiatrołapu z adaptacją na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym siedziby Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego”
  Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje części istniejącego wiatrołapu i przebudowę pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki działowej, okładzin ściennych i podłogowych z płytek gres, dostawę i montaż przyborów toaletowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie instalacji wod- kan i elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do niniejszego ogłoszenia
  Dokumentacja projektowa składająca się z:
  1. Opisu przedmiotu zamówienia
  2. Projektu architektoniczno budowlanego
  3. Projektu technicznego
  4. Przedmiar robót
  5. S.T.W i O.R.B

  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do PINB w Suwałkach o wydanie decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru końcowego.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin realizacji

Wymagany termin realizacji do 30.05.2023.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, że w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia tej osoby o gotowości do sprawowania funkcji kierownika budowy oraz kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.

8. Podstawy wykluczenia
  Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 4. objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Toaleta dla niepełnosprawnych w budynku Krzywe 82” Nie otwierać przed 24.02.2023 roku godz. 11:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu. Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Toaleta dla niepełnosprawnych w budynku Krzywe 82”.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 24.02.2023 godz. 11:00
 2. Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 24.02.2023 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 24.02.2023 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2023 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego
 4. Zamawiający odrzuci oferty:
  1. nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej,
  2. które wpłyną po terminie składania ofert,
  3. nie obejmujące całego zakresu zamówienia.
14. Opis sposobu obliczania ceny.
 1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
 2. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.


Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 35 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 298 Kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.rar, 23 121 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 13.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 13.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.02.2023., 14:10

 

Ogłoszenie

  Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,  art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel/fax (87) 563 25 41.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest druk kwartalnika Wigry w 2023 roku  (ISSN nr 1642 1035) – 4 numery, każdy o parametrach:

 • nakład 1000 egzemplarzy;
 • druk CMYK;
 • format A4 (210 mm, 297 mm);
 • ilość stron – 24 plus okładka (razem 28);

·         zawartość – zdjęcia, mapy, rysunki, tekst (nie stanowią przedmiotu zamówienia);

·         papier – kreda matowa  o gramaturze 135 g/m2;

 • okładka – papier – kreda matowa o gramaturze 250 g/m2;
 • szycie w dwóch miejscach;
 • terminy realizacji:

Nr 1/2023 – do dnia 31 marca 2023r.,

Nr 2/2023 – do dnia 30 czerwca 2023r.,

Nr 3/2023 – do dnia 30 września 2023r.,

Nr 4/2023 – do dnia 31 grudnia 2023r.

Pod pojęciem „druk kwartalnika” rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego. Tekst i materiał ilustracyjny do kwartalnika nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych (rastrowych, np. pliki *.tif, *.jpg oraz wektorowych np. *.cdr).

Zamówienie obejmuje transport ww. publikacji do siedziby Zamawiającego – do miejscowości Krzywe k. Suwałk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2023

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Nie dotyczy

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail goreckaj@wigry.org.pl.  Zamawiający  udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Joanna Górecka email goreckaj@wigry.org.pl

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na druk kwartalnika Wigry w 2023 r. Nie otwierać przed 10.02.2023 roku godz. 12.00 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl    nie później niż do dnia 10.02.2023 godz. 12.00  Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 10.02.2023 r. godz. 12.00 na  adres poczty elektronicznejprzetargi_wpn@wigry.org.pl . W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać oferta na druk kwartalnika Wigry w 2023 r.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 10.02.2023 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2023 roku o godzinie 12.10 w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1)    złożone w otwartej kopercie

2)    nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

3)    które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert

13 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

  Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium 100% - cena, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną

16 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór umowy (*.docx, 51 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 51 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Joanna Górecka

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 03.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 03.02.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.02.2023 r., 14:30


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) 2 x Komputer Dell Vostro 3710 SFF i5-12400/16GB/512GB SSD + 1TB HDD/Intel UHD 730/DVD RW/Kb/Win11Pro.

System operacyjny Windows 11 Professional (nie w wersji edukacyjnej) preinstalowanym przez producenta.

Każdy z komputerów, o ile nie posiada w zestawie, powinien być dodatkowo wyposażony w klawiaturę oraz mysz przewodową.

2) 1 x Komputer Dell Precision 3460 SFF i7-12700/32GB/1TB SSD + 2TB HDD/T1000/DVD/Win11Pro.

System operacyjny Windows 11 Professional (nie w wersji edukacyjnej) preinstalowanym przez producenta.

Komputer, o ile nie posiada w zestawie, powinien być dodatkowo wyposażony w klawiaturę oraz mysz przewodową.

3) 2 x Monitor Dell E2722HS 27 FHD IPS LED DP VGA HDMI głośniki 3YBWAE.

4) 1 x Monitor Dell U2722D 27 QHD IPS LED HDMI DP USB-C 3YBWAE.

5) 3 x kamera internetowa FullHD DUXO WebCam-X22.

Gwarancja 24 miesiące.

6) 3 x Słuchawki z mikrofonem A4Tech FStyler FH200U (A4TSLU46816).

Gwarancja 24 miesiące.

7) 1 x Pinnacle Studio 26 ULTIMATE PL - licencja komercyjna, elektroniczna.

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 28 lutego 2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę. Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem. Nie otwierać przed 02.02.2023 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę. Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem. Nie otwierać przed 02.02.2023 roku godz. 11:15

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 02.02.2023 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 02.02.2023 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 02.02.2023 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2023 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 663 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 261 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.01.2023 r.

Data udostępnienia: 

 26.01.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.01.2023., 11:55

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP1. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki
tel. 087 56-32-540,
www.wigry.org.pl; wigry_pn@wigry.org.pl
godziny pracy od 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  „Remont mieszkania nr 1 w budynku Krzywe 82” w tym:
 1. Wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych.
 2. Naprawa, uzupełnienie, nałożenie gładzi gipsowej i wymalowanie ścian i stropów ok. 175 m2
 3. Ułożenie okładzin ceramicznych ścian (kuchnia i łazienka) 22,87 m2 oraz posadzki w łazience 3,5 m2
 4. Ułożenie okładzin podłogowych z paneli winylowych w 3 pokojach, korytarzu i kuchni 45,2 m2
 5. Wymianie wewnętrznych skrzydeł drzwiowych (pokoje i łazienka) 4 szt.
 6. Wymiana podokienników w pokojach i kuchni 4 szt., ok. 6.0 mb
 7. Oczyszczenie i wymalowanie balustrad balkonowych - 4 balkony
 8. Uzupełnienie instalacji elektrycznej.
 9. Wymiana wyposażenia sanitarnego w łazience i kuchni (brodzik natryskowy z kabiną, umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak , baterie i zawory) wraz z częściową przebudową instalacji wod-kan.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do niniejszego ogłoszenia Dokumentacja projektowa składająca się z:
 1. Opisu przedmiotu zamówienia – część opisowa i rysunkowa.
 2. Przedmiar robót.
 3. S.T.W i O.R.B
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin realizacji

Wymagany termin realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu.

8. Podstawy wykluczenia
  Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 4. objętego zakazem udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Termin związania ofertą.

Marek Wrona, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

12. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: „Remont mieszkania nr 1 w budynku Krzywe 82” Nie otwierać przed 08.02.2023 roku godz. 11:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu. Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Remont mieszkania nr 1 w budynku Krzywe 82”.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 08.02.2023 godz. 11:00.
 2. Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 08.02.2023 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 08.02.2023 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.02.2023 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego
 4. Zamawiający odrzuci oferty:
  1. nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej,
  2. które wpłyną po terminie składania ofert,
  3. nie obejmujące całego zakresu zamówienia.
14. Opis sposobu obliczania ceny.
 1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
 2. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu, do dnia podpisania umowy i pod rygorem odrzucenia jego oferty, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.


Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 35 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 298 Kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip, 1 297 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 11.01.2023 r.

Data udostępnienia: 

 11.01.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 11.01.2023., 11:30

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie na:
dostawę artykułów biurowych do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego
w miejscowości Krzywe 82 (magazyn)I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
16 – 402 Suwałki

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe

III. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego na potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest do 31 grudnia 2023 roku. Zamawiający zastrzega sobie, że może też realizować zakup artykułów biurowych niewymienionych w formularzu ofertowym. Uzasadnieniem jest wymiana sprzętu, której w chwili obecnej nie można przewidzieć czy zakup materiałów przeznaczonych na organizowane przez WPN warsztaty, zajęcia edukacyjne, konferencje itp.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
 3. Dostawy artykułów biurowych będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w ciągu najpóźniej 48 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Miejsce dostawy towaru siedziba Wigierskiego Parku Narodowego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki (magazyn).
 4. Nazwa i kod zgodnie z CPV: 30190000-7 – artykuły biurowe.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według zapotrzebowań Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy

Formularz cenowy, oświadczenia wynikające z RODO zawarte w klauzuli informacyjnej.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres:

  Wigierski Park Narodowy
  Krzywe 82
  16 – 402 Suwałki

 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:
  - faks nr: (0-87) 5632541
  - adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl
 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
  - Stefan Mackiewicz (0-87) 5632564 lub 695075165
VII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Oferta powinna zawierać:
  wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
 2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
 5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
 6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.
 8. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać:

  Oferta na dostawę artykułów biurowych do WPN
  Nie otwierać przed 4.01.2023 przed godziną 9.30

 9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

  Wigierski Park Narodowy
  Krzywe 82 (sekretariat siedziby Zamawiającego)
  16 – 402 Suwałki

  nie później niż do dnia 4 stycznia 2023 r. do godz. 9.25

 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

  Wigierski Park Narodowy
  Krzywe 82
  16 – 402 Suwałki

  w dniu 4 stycznia 2023 r. o godz. 9.30

 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
 5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 6. Informacje, o których mowa w punkcie 5, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.
X. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Ceny jednostkowe w ofercie będą stałe, to znaczy nie mogą ulec zmianie przez okres związania ofertą.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Kryterium oceny ofertcena 100%.
 2. Opis sposobu obliczania wartości punktowej kryterium:
  Cena najniższa brutto zostanie podzielona przez cenę oferty badanej brutto.
  Wynik wynikający z powyższego działania zostanie pomnożony przez 100 %.
  Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia wszelkie wymogi SIWZ.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
 4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.
 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Warunki umowy zawiera Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności

XV. Ogłoszenie wyników postępowania
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert,
  2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
XVI. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.


Spis załączników:

 1. Formularz cenowy (*.doc, 99 Kb)
 2. Wzór umowy (*.doc, 52 Kb)
 3. RODO (*.doc, 57 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Stefam Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 23.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 23.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.12.2022r., 9:12

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji projektu „ Obszar chroniony, obszar dostępny”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap I realizacja do 30.12.2022

1) 2 zestawy - wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 4 sztuk ClassVR Premium

a. Okulary VR pakowane po 4 sztuki wraz z walizkami i systemem do ładownia, portalem umożliwiającym zarządzanie zestawem okularów (min. blokowanie, podgląd poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, monitorowaniem stanu naładowania, aktywności, temperatury)

b. Możliwość dokupienia kostki do manipulacji elementami 3D

c. Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, materiały, instrukcje w języku polskim.

2) Drukarka 3D MakerBot SKETCH wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i usługami wymienionymi poniżej

a. Biodegradowalny filament PLA – 4,8 kg.

b. 2 stoły robocze.

c. Dedykowany zestaw narzędzi i akcesoriów.

d. Baza modeli 3D – gotowe modele 3D dedykowane dla szkół, podzielone kategoriami według przedmiotów oraz dostęp do bazy modeli 3D MakerBot Thingiverse: https://www.thingiverse.com/education .

e. Dostęp do platformy edukacyjnej, autorskiego podręcznika i kursu Druk 3D w klasie.

f. Dostęp do platformy szkoleniowej Szkolenia druk 3D.

g. Dostęp do platformy MakerBot Cloud™.

h. Bezpośrednia integracja platformy projektowej TinkerCAD z drukarkami 3D MakerBot.

i. Szkolenie startowe dla nauczycieli (prowadzących zajęcia) oraz webinary konsultacyjne.

j. Dedykowane, oprogramowanie MakerBot (kompatybilny z drukarką slicer z dostępem do podglądu wydruków).

k. Aplikacja MakerBot Connect na urządzenia mobilne.

l. Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat.

m. Szkolenie stacjonarne u zamawiającego. Zamawiający przewiduje przeszkolenie 10 osób.

n. Rozszerzona gwarancja do 36 miesięcy.

3) System mikrofonów bezprzewodowych RODE Wireless GO II z mikroportami kierunkowymi, 1 komplet;

Skład kompletu:

a. RODE Wireless GO II

b. 2 szt. x mikrofon Lavalier GO

c. 2 szt. x futrzana ochrona przed wiatrem Keepdrum czarna dla mikrofonu Lavalier GO minimalizujące zakłócające odgłosy wiatru podczas fotografowania na świeżym powietrzu.

4) Dyktafon cyfrowy LS-P2 firmy Olimpus

5) Aparat fotograficzny typu lustrzanka CANON EOS M6 MARK II w zestawie z obiektywem EF-M 32mm f/1.4 STM i mikrofonem kierunkowym Rode VideoMic GO z futrzaną osłoną przed wiatrem.

Etap II realizacja do 30.01.2023

1) ClassVR - roczna licencja dostępu do portalu wirtualnych lekcji.

2) Materiały eksploatacyjne do drukarki 3D MakerBot SKETCH:

a. Ok 10 kg filamentu PLA mix kolorów.

b. Filtr do drukarki kompatybilny z drukarką filtr cząstek Stałych

c. 2 x Ekstruder 2 szt w zestawie. kompatybilny z drukarką, średnica dyszy nie większa niż 0,4m, dysza wykonana z mosiądzu

d. 2 x Stół roboczy 2 szt kompatybilny z drukarką

3) Kamera 360 st Ricoh Theta X

Wyposażenie:

a. Theta stick TM-2.

b. Futerał.

c. Kabel USB-A - USB typ-C.

d. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące

Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi serwisu gwarancyjnego na miejscu, tj. w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego; Krzywe 82, 16-402 Suwałki lub w formie door to door na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji Etap I do 30 grudnia 2022. Etap II do 30.01.2023

6. Warunki udziału w postępowaniu

1) Wykonawca posiada do dyspozycji przynajmniej 3 osoby na stanowisku technika serwisu legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz stażem minimum 3 lat.
Osoby te powinny być pracownikami i zatrudnione na umowę o pracę u wykonawcy.

2) Wdrożenie w siedzibie zamawiającego obejmie instalację, podłączenie do infrastruktury zamawiającego, oraz uruchomienie i wstępną konfigurację urządzeń.

7. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Katarzyna Łukowska, e-mail: katarzyna.lukowska@wigry.org.pl

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę. Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji projektu „ Obszar chroniony, obszar dostępny” Nie otwierać przed 20.12.2022 roku godz. 10:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Oferta na dostawę. Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji projektu „ Obszar chroniony, obszar dostępny”

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 20.12.2022 godz. 10:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 20.12.2022 godz. 10:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 20.12.2022 godz. 10:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 510 992 670

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2022 godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

13. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Spis załączników:

 1. Formularz oferty (*.docx; 178 Kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf; 317 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Katarzyna Łukowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 13.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.12.2022r., 11:16

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z KONTENERÓW TYPU KP-7 STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WPN

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza do złożenia oferty na odbiór odpadów komunalnych z kontenerów KP–7, stanowiących własność WPN, samochodem specjalistycznym typu hakowiec z 3 lokalizacji, oraz samochodem specjalistycznym przystosowanym do przewozu kontenerów 1,1 metra szesciennego.

Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: (85) 56 32 540

fax.: (85) 56 32 541

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest usługa odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach typu KP – 7,oraz kontenerów 1,1 metra sześciennego do segregacji odpadów z lokalizacji wymienionych poniżej do PSZOK Suwałki, ul. Raczkowska 150A, 16 – 400 Suwałki. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenerów KP – 7 samochodem specjalistycznym typu hakowiec, natomiast kontenerów 1,1 metra sześciennego samochodem specjalistycznym do wymienionego punktu odbioru odpadów. Kontenery o pojemności 1,1 metra sześciennego przeznaczone są do segregacji na trzy frakcje, to jest papier, szkło, tworzywa sztuczne. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zdania odpadów potwierdzonego przez punkt odbioru, który powinien zawierać datę odbioru. Dowód taki powinien być dołączony do zbiorczej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od ich ilości. Zwiększona częstotliwość wywozu występuje w okresie letnim to jest od miesiąca maja do września włącznie. Wykonawca w ofercie powinien wyliczyć koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji za 1-razowy odbiór. Kwoty za odbiór odpadów z poszczególnych lokalizacji podane w ofercie mają być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Poniżej punkty, w których zlokalizowane są kontenery KP–7 i kontenery do segregacji odpadów:

1. KP7 – 1 sztuka Krzywe 82, parking przy siedzibie W P N,

2. Kontener 1,1 do segregacji odpadów – 3 sztuki, Krzywe 82 parking przy siedzibie WPN

3. KP7 - 1 sztuka Osada służbowa Słupie 1,

4. KP7 – 1 sztuka Polana leśna Powały.

3 . Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach., oraz posiadanie samochodu specjalistycznego typu hakowiec przystosowanego do transportu kontenerów typu KP–7 oraz samochodu specjalistycznego przystosowanego do wywozu kontenerów o pojemności 1,1 metra sześciennego..

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą.

Wraz z ofertą należy złożyć

- dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach,

- oświadczenie, z którego wynika, że dysponuje samochodem specjalistycznym typu hakowiec przystosowanym do transportu kontenerów KP–7 oraz samochodem specjalistycznym przystosowanym do wywozu kontenerów o pojemności 1,1 metra sześciennego.

- o świadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na odbiór odpadów komunalnych” do dnia 14 grudnia 2022 roku do godziny 9.00 na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, (pokój numer 7 sekretariat).Wskazane jest aby oferta została złożona na formularzu przygotowanym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2022 roku o godzinie 9.05 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

2. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu ofert dokona ich oceny i wyłoni wykonawcę zamówienia, o czym poinformuje biorących udział w postępowaniu oferentów. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

Spis załączników:

 1. Formularz oferty (*.doc; 52 Kb)
 2. Klauzula RODO (*.doc; 48 Kb)
 3. Oświadczenia RODO (*.doc; 43 Kb)
 4. Wzór umowy (*.pdf; 214 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 06.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 06.12.2022r., 10:53

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na:

dostawę paliw płynnych do pojazdów WPN

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16–402 Suwałki

II. Tryb udzielenia zamówienia

Rozeznanie rynku na podstawie zapytania ofertowego

III. Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy paliw poprzez bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa w wymienionym okresie wynosi:

1) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa - około 3 000 l,

2) olej napędowy - około 12 000 l.

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

3 Bezgotówkowy zakup paliw odbywać się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji zakupów dokonywanych w danym dniu na stacji paliw, należącej do sieci stacji na terenie Polski za pomocą kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego zobowiązany będzie do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania paliwa, który będzie zawierał następujące dane; numer rejestracyjny pojazdu, datę tankowania, ilość i wartość paliwa oraz numer karty paliwowej. Wykaz dokonanych transakcji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

4 Wykonawca zapewni paliwa:

1) benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680);

2) olej napędowy o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).

5 Faktury za dokonane transakcje wystawiane będą przez wykonawcę 2 razy w miesiącu i wysłane Zamawiającemu wraz z wydrukiem zestawienia transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem numeru rejestracyjnego samochodu.

6 Nazwa i kod zgodnie z CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

09.12.42.20-5 Paliwo do silników diesla (EN 590)

7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według zapotrzebowań Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają sieć stacji paliw składającą się z co najmniej 100 stacji paliw na terenie Polski. Wykonawca musi wykazać też, że posiada co najmniej 1 stację paliwową czynną całodobowo, położoną w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły “spełnia-nie spełnia”.

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu oferta zostanie odrzucona z postępowania.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności należy przedłożyć:

- aktualną koncesję na obrót paliwami.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym należy przedłożyć:

- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sieci stacji paliw na terenie Polski składającej się z co najmniej 100 stacji paliw oraz oświadczenie o posiadaniu co najmniej 1 stacji paliw czynnej całodobowo, położonej w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego (na formularzu cenowym).

3. Formularz cenowy (Załącznik nr 1).

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16–402 Suwałki

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: 87 5632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Stefan Mackiewicz 87 5632564, 695075165.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać:

a. wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b. wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego zapytania ofertowego,

c. w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

d. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 1 ppkt c i d niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać:

Oferta na dostawę paliw do pojazdów WPN

Nie otwierać przed 9.12.2022 przed godziną 10 05

10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11. Zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazał tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną informację wykonawca ma obowiązek zamieścić w formularzu cenowym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 9.12.2022 roku, godz. 10.00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 9.12.2022 roku, godz. 9.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę paliw.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82 (sekretariat siedziby Zamawiającego)

16-402 Suwałki

nie później niż do dnia 9 grudnia 2022 r. do godz. 1000.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 1005 .

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w punkcie 5, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Dla potrzeb wyliczenia ceny brutto za 1 litr oferowanego paliwa Wykonawca zobowiązany jest do określenia rabatu liczonego w złotych. Rabat należy podać względem średniej ceny detalicznej danego rodzaju paliwa ogłoszonej przez Polską Izbę Paliw Płynnych w dniu 29 listopada 2022 roku. Dane dostępne są na stronie internetowej PIPP. Średnia cena z dnia 29 listopada 2022 roku podana przez cytowany wyżej podmiot wynosi za jeden litra benzyny bezołowiowej Pb 95 – 6,52 zł, za jeden litr oleju napędowego – 7,67 zł. Średnie ceny ze strony internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych mają jedynie charakter deklaratywny i stanowią jednakowy punkt odniesienia dla wszystkich Wykonawców. Rabat określony przez Wykonawcę ma być stały przez cały okres obowiązywania umowy. Zakup poszczególnych paliw następować będzie po cenach obowiązujących w powszechnej sprzedaży w danym dniu pomniejszonych o stały rabat.

2. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę za dany rodzaj paliwa.

3. Rabat zaproponowany w ofercie będzie stały, to znaczy nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. kryterium oceny ofertcena 100%.

2. Opis sposobu obliczania wartości punktowej kryterium:

Cena brutto oferty z najniższą ceną pomniejszona o rabat zostanie podzielona przez cenę brutto oferty badanej pomniejszonej o rabat.

Wynik wynikający z powyższego działania zostanie pomnożony przez 100 %.

Najniższa cena za dany rodzaj paliwa otrzyma 100 punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Warunki umowy zawiera Wzór umowy - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert,

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Wigierskiego Parku Narodowego, w miejscowości Krzywe 82.

XVIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Spis załączników:

 1. Formularz cenowy (*.doc; 78 Kb)
 2. Wzór umowy (*.pdf; 412 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 02.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.12.2022r., 13:14

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji grantu „ Obszar chroniony, obszar dostępny”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap I realizacja do 23.12.2022

1) 2 x ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 4 sztuk ClassVR Premium

a. Okulary VR pakowane po 4 sztuki wraz z walizkami i systemem do ładownia, portalem umożliwiającym zarządzanie zestawem okularów (min. blokowanie, podgląd poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, monitorowaniem stanu naładowania, aktywności, temperatury)

b. Możliwość dokupienia kostki do manipulacji elementami 3D

c. Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, materiały, instrukcje w języku polskim.

2) Drukarka 3D MakerBot SKETCH z 4,8 kg filamentu PLA mix kolorów , szkolenie stacjonarne i rozszerzoną gwarancję do 36 miesięcy.

a. Biodegradowalny filament PLA – 4,8 kg.

b. 2 stoły robocze.

c. Dedykowany zestaw narzędzi i akcesoriów.

d. Baza modeli 3D – gotowe modele 3D dedykowane dla szkół, podzielone kategoriami według przedmiotów oraz dostęp do bazy modeli 3D MakerBot Thingiverse: https://www.thingiverse.com/education .

e. Dostęp do platformy edukacyjnej, autorskiego podręcznika i kursu Druk 3D w klasie.

f. Dostęp do platformy szkoleniowej Szkolenia druk 3D.

g. Dostęp do platformy MakerBot Cloud™.

h. Bezpośrednia integracja platformy projektowej TinkerCAD z drukarkami 3D MakerBot.

i. Szkolenie startowe dla nauczycieli (prowadzących zajęcia) oraz webinary konsultacyjne.

j. Dedykowane, oprogramowanie MakerBot (kompatybilny z drukarką slicer z dostępem do podglądu wydruków).

k. Aplikacja MakerBot Connect na urządzenia mobilne.

l. Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat.

m. Szkolenie stacjonarne u zamawiającego. Zamawiający przewiduje przeszkolenie 10 osób.

n. Rozszerzona gwarancja do 36 miesięcy.

3) System mikrofonów bezprzewodowych RODE Wireless GO II z mikroportami kierunkowymi, 1 komplet;

Skład kompletu:

a. RODE Wireless GO II

b. 2 szt. x mikrofon Lavalier GO

c. 2 szt. x futrzana ochrona przed wiatrem Keepdrum czarna dla mikrofonu Lavalier GO minimalizujące zakłócające odgłosy wiatru podczas fotografowania na świeżym powietrzu.

4) Dyktafon cyfrowy LS-P2 firmy Olimpus

5) Aparat fotograficzny typu lustrzanka CANON EOS M6 MARK II w zestawie z obiektywem EF-M 32mm f/1.4 STM i mikrofonem kierunkowym Rode VideoMic GO z futrzaną osłoną przed wiatrem.

Etap II realizacja do 30.01.2023

1) ClassVR - roczna licencja dostępu do portalu wirtualnych lekcji.

2) Materiały eksploatacyjne do drukarki 3D MakerBot SKETCH:

a. Ok 10 kg filamentu PLA mix kolorów.

b. Filtr do drukarki kompatybilny z drukarką filtr cząstek Stałych

c. 2 x Ekstruder 2 szt w zestawie. kompatybilny z drukarką, średnica dyszy nie większa niż 0,4m, dysza wykonana z mosiądzu

d. 2 x Stół roboczy 2 szt kompatybilny z drukarką

3) Kamera 360 st Ricoh Theta X

Wyposażenie:

a. Theta stick TM-2.

b. Futerał.

c. Kabel USB-A - USB typ-C.

d. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Nie dopuszcza się dostawy urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Urządzenia, o ile nie jest zaznaczone inaczej, muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga rozpoczęcia naprawy urządzeń w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od przyjęcia zgłoszenia usterki. Serwis dostępny musi być w dni robocze w godzinach 8:00 - 16-00.

Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na miejscu, tj. w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego (Krzywe 82, 16-402 Suwałki).

Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji Etap I do 23 grudnia 2022. Etap II do 30.01.2023

6. Warunki udziału w postępowaniu

1) Wykonawca posiada do dyspozycji przynajmniej 3 osoby na stanowisku technika serwisu legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz stażem minimum 3 lat.
Osoby te powinny być pracownikami i zatrudnione na umowę o pracę u wykonawcy.

2) Wykonawca musi posiadać firmę, oddział, lub przedstawicielstwo w północno-wschodniej części Polski, w promieniu do 250 km. od miejsca instalacji. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy i adresu serwisu uprawnionego do dokonywania napraw gwarancyjnych.

3) Wdrożenie w siedzibie zamawiającego obejmie instalację, podłączenie do infrastruktury zamawiającego, oraz uruchomienie i wstępną konfigurację urządzeń.

7. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę. Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji grantu „ Obszar chroniony, obszar dostępny” Nie otwierać przed 09.12.2022 roku godz. 11:15

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Oferta na dostawę. Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji grantu „ Obszar chroniony, obszar dostępny”

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 09.12.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 09.12.2022 godz. 11:00 Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 09.12.2022 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2022 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

13. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Spis załączników:
 1. Wzór oferty (*.docx 187 Kb)
 2. Wzór umowy (*.pdf 399 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Katarzy Łukowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 02.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.12.2022r., 13:14

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 1. Zamawiający:
 2. Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel/fax (+48) 87 563 25 40.
 3. Tryb udzielenia zamówienia.
 4. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
 5. Opis przedmiotu zamówienia
 6. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami.
 7. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 8. Część I Rowery elektryczne
  Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 6 sztuk elektrycznych rowerów trekingowych - model Overfly Muse Plus, posiadający baterię z 3-letnią gwarancją / 17.5 Ah / 630 Wh, silnik Ananda umieszczony centralnie, rama o rozmiarze 17,5”, opony o szerokości 2.0 cali, tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h, zamontowany bagażnik. Rowery powinny być zmontowane
  i gotowe do jazdy.
  Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi serwisu gwarancyjnego (2 lata) i pogwarancyjnego na miejscu, tj. w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego (Krzywe 82, 16-402 Suwałki). Pierwszy przegląd serwisowy rowerów po 1 miesiącu użytkowania ma być bezpłatny i przeprowadzony także w siedzibie Zamawiającego.
  Kwota złożonej oferty powinna obejmować wszystkie opisane powyżej elementy.
  Do Części I zamówienia przewidziany jest wzór umowy, który Wykonawca ma obowiązek zaakceptować. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  Część II Przyczepki rowerowe
  Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 sztuk przyczepek rowerowych Burley D'Lite X Aqua Double przystosowanych do przewozu dwójki dzieci.
  Wymaga się udzielenia rękojmi i gwarancji na okres nie mniejszy niż 2 lata (24 miesiące).

  Część III Przystawka elektryczna do wózka inwalidzkiego
  Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego Rydwan - AmiGo 500 wraz ze specjalnymi obejmami/przejściówkami do wózków o mniejszej średnicy rurek.
  Wymaga się udzielenia rękojmi i gwarancji na okres nie mniejszy niż 2 lata (24 miesiące).

  Część IV Wózek inwalidzki terenowy dla dzieci
  • dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1 sztuki wózka inwalidzkiego spacerowego specjalnego dla dzieci Corzino Patron o rozmiarze 42;
  • dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1 sztuki wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego Umbrella o rozmiarze 3;
  Wymaga się udzielenia rękojmi i gwarancji na okres nie mniejszy niż 2 lata (24 miesiące).

  Część V Rower trójkołowy rehabilitacyjny elektryczny
  Dostarczenie do siedziby Zamawiającego roweru trójkołowego rehabilitacyjnego elektrycznego Freedom-E Vermeiren o następujących parametrach:
  • 7 przerzutek, regulowany mostek kierownicy, licznik, oświetlenie LED, wspomaganie jazdy oraz napęd ciągły manetką, uchwyt na kule, koszyk przód, siodełko komfort, regulacja siodełka przód/tył, hamulec tarczowy na tylne koło, lusterko wsteczne, bateria 13Ah 36V, silnik z przekładnią planetarną zwiększająca moment obrotowy 38Nm model MXUS XF07 (przednie koło);
  Rower powinien być zmontowany i gotowy do jazdy.
  Wymaga się udzielenia rękojmi i gwarancji na okres nie mniejszy niż 2 lata (24 miesiące).

  Część VI Zestaw narzędzi rowerowych
  Dostarczenie do siedziby Zamawiającego Zestawu Narzędzi Rowerowych w walizce Pro Kit Unior 1600 Prokit, kod produktu 627042, zawierającego 48 sztuk wybranych narzędzi niezbędnych do przeprowadzania serwisowych napraw rowerów.
  Wymaga się udzielenia rękojmi i gwarancji na okres nie mniejszy niż 2 lata (24 miesiące).

  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na całość zamówienia lub na każdą z części.
 9. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 11. Termin wykonania zamówienia.
 12. Wymagany termin realizacji zamówienia do 12.12.2022 r.
 13. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 14. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków dotyczących wzięcia udziału w postępowaniu.
 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 16. Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail:przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
 17. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 18. Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Adam Januszewicz
  e-mail:turystyka@wigry.org.pl lub tel. 87 5632 562.
 19. Termin związania ofertą.
 20. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 21. Opis sposobu przygotowania ofert.
 22. Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez Zamawiającego i zawierać dane o Wykonawcy (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w Sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego, w miejscowości Krzywe 82, w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami. Nie otwierać przed 9.11.2022 roku, godz. 9:15. Koperta powinna zawierać również nazwę, adres Wykonawcy oraz numer telefonu.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 9.11.2022 godz. 9:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 9.11.2022 godz. 9:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl.
  W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami.
  W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
 23. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 24. Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE siedziby Zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 9.11.2022 roku do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.11.2022 roku o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:
  1. złożone w otwartej kopercie
  2. nie zabezpieczone hasłem - w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej
  3. które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert
  4. niepodpisane
 25. Opis sposobu obliczania ceny.
 26. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
  Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT
 27. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
 28. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
 29. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 30. Cena 100%
 31. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 32. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
 33. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
 34. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 2 do zapytania ofertowego.

Pytania i odpowiedzi
W dniu 31 października 2022 roku do postępowania dotyczącego doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami, wpłynęło pytanie mówiące o tym, że po wejściu w Ogłoszenie widoczne są tylko załączniki do części pierwszej, natomiast brak jest załączników do innej z części.

W dniu 2 listopada 2022 roku Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Należy pobrać wzór oferty i wypełnić tylko te fragmenty we wzorze oferty które dotyczą interesującej nas części. Wzór umowy, który jest załączony jako załącznik nr 2 - umowa dotyczy tylko Części I związanej z zakupem rowerów i usługami serwisowymi.
Pozostałe Części ogłoszenia (II, III, IV, V, VI) nie potrzebują zawierania umowy - po zakończeniu terminu składania ofert i ogłoszeniu wyników na stronie internetowej , do tych firm których oferta była najkorzystniejsza na daną Część, zostanie wysłane z naszej strony zamówienie na realizację złożonej oferty.


Spis załączników:
 1. Wzór oferty (*.docx 173 Kb)
 2. Wzór umowy Część I (*.pdf 299 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 31.10.2022 r.

Data udostępnienia: 

 31.10.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.11.2022r., 8:55

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup 100 licencji ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna), kontynuacja na okres 12 miesięcy”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykupienie rocznej kontynuacji licencji programu ESET ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna) dla 100 użytkowników. Licencja ma uprawniać do korzystania z aktualizacji oraz pomocy technicznej przez cały okres jej trwania.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 15.11.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę 100 licencji ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna), kontynuacja na okres 12 miesięcy. Nie otwierać przed 03.11.2022 roku godz. 11:15 .

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać 100 licencji ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna), kontynuacja na okres 12 miesięcy .

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 03.11.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 03.11.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 03.11.2022 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.11.2022 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.


Spis załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx 660 Kb)
 2. Wzór umowy (*.pdf 441 Kb)
 3.  

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Maciej Łapinski

Wprowadził: 

 Maciej Łapinski

Data wytworzenia: 

 25.10.2022 r.

Data udostępnienia: 

 25.10.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.10.2022 r., 90:37

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 1. Zamawiający:
 2. Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel/fax (+48) 87 563 25 40.
 3. Tryb udzielenia zamówienia.
 4. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
 5. Opis przedmiotu zamówienia
 6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie plansz informacyjnych i tyflografik.
 7. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 8. Część I
  Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego plansz tablic komunikacyjnych, tablic i tabliczek oraz etykiet/symboli. Podkład to płyta kompozytowa typu Dibond obustronnie biała o grubości 2 i 3 mm. Wymaga się wykonania wydruków na folii polimerowej w technologii druku lateksowego, następnie naklejonych na podkład. Nadruk zaklejany na tył podkładu (oklejona krawędź ok 1 cm). Cała plansza tablicy/etykiety/symbolu zostanie zabezpieczona laminatem polimerowym z filtrem UV.
  Wymiary plansz na płycie typu dibond o grubości 2 mm:
  8 x 8 cm – 300 szt.
  16 x 16 cm – 20 szt.
  15 x 7 cm – 100 szt.
  Wymiary plansz na płycie typu dibond o grubości 3 mm:
  170 x 50 cm – 7 szt.
  150 x 50 cm – 1 szt.
  100 x 70 cm – 3 szt.
  50 x 70 cm – 1 szt.
  A3 (30 x 42 cm) – 4 szt.
  A2 (42 x 59 cm) – 4 szt.

  Część II
  Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tyflografik:
  1. 3 sztuk map tyflograficznych terenu o wymiarach 800 x 600 mm z PMMA, zawierające opisy w alfabecie Braille`a (chodzi o wykonanie samych map, bez stojaka; Zamawiający dokona ich montażu na własnej konstrukcji w terenie)
  2. planu tyflograficznego parteru budynku stojącego na stojaku stalowym na podłodze
   • konstrukcja spawana wykonania ze stali czarnej malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL 9005
   • konstrukcja stojaka: postawa wykonana z blachy, kokpit umożliwiający zamontowanie w nim lub na nim planu,
   • wykończenie: zaokrąglone krawędzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane wykonane z dużą estetyką,
   • plan zamocowany w kokpicie w sposób trwały i uniemożliwiający łatwe zdemontowanie,
   • stopa stojaka zamontowana trwale do posadzki za pomocą śrub lub wolnostojąca,
   • kokpit wykonany pod kątem 30-45 stopni tak, aby ułatwić korzystanie z planu,
   • umożliwia podjechanie wózkiem inwalidzkim,
   • pulpit zamontowany na wysokości ok. 80-90 cm od ziemi do dolnej podstawy planu.
  Informacje istotne do realizacji zamówienia:
  • warstwa główna planu i map tyflograficznych ma być wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego PMMA , od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących;
  • na stronę wierzchnią mają zostać naniesione wypukłe informacje wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych; wszystkie informacje wypukłe, w celu zachowania trwałości muszą być wpuszczone w główną warstwę;
  • opisy w alfabecie Braille`a (standard Marburg Medium) zostaną wykonane z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego;
  • plan oraz mapy tyflograficzne muszą zostać wyposażone w system lokalizacji radiowej YourWay na telefony oparte na systemach Android oraz iOS;
  • plan oraz mapy tyflograficzne muszą zostać wyposażone w standard komunikacji NFC oraz QR;
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na całość zamówienia lub na każdą z części. Wymaga się udzielenia rękojmi i gwarancji na okres nie mniejszy niż 2 lata (24 miesiące) – dotyczy Części I i Części II Zamówienia.
 9. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 11. Termin wykonania zamówienia.
 12. Wymagany termin realizacji zamówienia do 05.12.2022 r.
 13. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 14. W przypadku Części II Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 4 zamówień polegających na wykonaniu map/planów tyflograficznych terenu lub budynków o wartości nie mniejszej niż 5 tys. zł.
 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 16. Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail:przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
 17. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 18. Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Adam Januszewicz
  e-mail:turystyka@wigry.org.pl lub tel. 87 5632 562.
 19. Termin związania ofertą.
 20. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 21. Opis sposobu przygotowania ofert.
 22. Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez Zamawiającego i zawierać dane o Wykonawcy (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na wykonanie plansz informacyjnych i tyflografik. Nie otwierać przed 26.10.2022 roku godz. 9:15. Koperta powinna zawierać również nazwę, adres Wykonawcy oraz numer telefonu.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 26.10.2022 godz. 9:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 26.10.2022 godz. 9:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl.
  W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na wykonanie plansz informacyjnych i tyflografik.
  W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
 23. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 24. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 26.10.2022 roku do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2022 roku o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:
  1. złożone w otwartej kopercie
  2. nie zabezpieczone hasłem - w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej
  3. które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert
  4. niepodpisane
 25. Opis sposobu obliczania ceny.
 26. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
  Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT
 27. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
 28. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
 29. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 30. Cena 100%
 31. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 32. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
 33. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
 34. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 2 do zapytania ofertowego.

Pytania i odpowiedzi
W dniu 20 października 2022 roku do postępowania dotyczącego wykonania plansz informacyjnych i tyflografik, wpłynęło zapytanie o następującej treści:
Czy dopuszcza się metode druku uv na płytach dibond zamiast druku folii oraz oklejania?

W dniu 20 października 2022 roku Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:
Nie dopuszcza się metody druku uv na płytach typu dibond. Należy zastosować wydruk na folii polimerowej oraz naklejanie na płytę typu diond, tak jak jest to opisane w ogłoszeniu.


Spis załączników:
 1. Wzór oferty (*.docx 173 Kb)
 2. Wzór umowy Część I (*.pdf 299 Kb)
 3. Wzór umowy Część II (*.pdf 337 Kb)
 4. Mapa tyflograficzna terenu - projekt (*.pdf 181 Kb)
 5. Plan tyflograficzny parteru budynku - projekt (*.pdf 1 923 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 19.10.2022 r.

Data udostępnienia: 

 19.10.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.10.2022 r., 10:55

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5632540/(87) 5632541.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja nawierzchni dojazdów i dróg pożarowych

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.1. Uzupełnianie ubytków w drogach poprzez dowóz mieszanki kruszywa naturalnego
i 30% łamanego do wyszczególnionych niżej lokalizacji w ilości łącznej 1550 ton i jej mechaniczne plantowanie, w tym: O.O. Krzywe – 150 t, O. O. Leszczewek – 100 t, Słupie – 200 t, O.O. Powały 100 t, O.O. Krusznik – 200 t, O.O. Mikołajewo – 600 t, O.O. Lipowe – 200 t.

4.2 . Naprawa nawierzchni dróg w O.O. Gawarzec na odcinku 5,6 km z użyciem równiarki.

Szczegółowa lokalizacja znajduje się na dołączonej do ogłoszenia mapie poglądowej

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

nie dotyczy

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia od 15.10.2022 r. do 30.11.2022 r, z możliwością przedłużenia terminu o maksymalnie 10 dni w przypadku wystąpienia długotrwałych złych warunków atmosferycznych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prac objętych zamówieniem

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail wojciech.kaminski@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Wojciech Kamiński email wojciech.kaminski@wigry.org.pl

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

„Oferta na konserwację dróg. Nie otwierać przed 13.10.2002 roku godz. 09:30” .

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: wojciech.kaminski@wigry.org.pl nie później niż do dnia 13.10.2022 r. godz. 09:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 13.10.2022 r. godz. 09:30 na adres poczty elektronicznej wojciech.kaminski@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 600435144. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „ oferta na konserwację dróg”

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki
i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 13.10.2022 roku do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2022 roku o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1) złożone w otwartej kopercie

2) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

3) które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert

13 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- najniższa cena.

16 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, o ile są już znani, jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  14 kb)
 2. Dokumentacja (*.zip  13 566 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.10.2022 r.

Data udostępnienia: 

 05.10.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 05.10.2022r., 12:08

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II

w tym:

1) utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni drogi leśnej o szerokości 2,5 m na odcinku ok. 110 m

2) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego placu o wymiarach 10 x 4 m ograniczonej od strony jeziora palisadą z tworzywa sztucznego Hanit – (Palisadę dostarczy Zamawiający)

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 15.12.2022

7. Warunki udziału w postępowaniu

Nie określa się

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II Nie otwierać przed 05.10.2022 roku godz. 10:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać : Oferta Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 05.10.2022 roku godz. 10:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 05.10.2022 roku godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 05.10.2022 roku godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.10.2022 roku godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

d) nie podpisane

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  172 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  182 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip  408 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 27.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.09.2022r., 11:47

 


 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zakup 8 komputerów z oprogramowaniem

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) 1x laptop Dell Notebook Vostro 3510 Win11Pro i5-1135G7/ 16GB/512GB SSD/15.6 FHD/Intel UHD/FgrPr/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/3Y BWOS
System operacyjny Windows 11 Professional (nie w wersji edukacyjnej) preinstalowanym przez producenta.
Komputer, o ile nie posiada w zestawie, powinien być dodatkowo wyposażony w mysz przewodową.

2) 1x komputer Acer Nitro 50 i5-12400/32GB RAM/512GB SSD +1TB HDD/ Win11PX RTX3060Ti
System operacyjny Windows 11 Professional (nie w wersji edukacyjnej) preinstalowanym przez producenta.
Komputer, o ile nie posiada w zestawie, powinien być dodatkowo wyposażony w klawiaturę oraz mysz przewodową.

3) 6x komputer Dell Vostro 3681 SFF i5-10400/16GB RAM/512GB SSD/Win11P
System operacyjny Windows 11 Professional (nie w wersji edukacyjnej) preinstalowanym przez producenta.
Każdy z komputerów, o ile nie posiada w zestawie, powinien być dodatkowo wyposażony w klawiaturę oraz mysz przewodową.

4) 6x monitor Dell SE2722H 27 cali LED VA 1920x1080/HDMI/VGA/3Y

Komputery oraz monitory powinny być fabrycznie nowe oraz objęte minimalnie 24 miesięczną gwarancją.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Maciej Łapiński, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Oferta na dostawę 8 komputerów z oprogramowaniem . Nie otwierać przed 09.09.2022 roku godz. 11:15 .

Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisaćOferta na dostawę 8 komputerów z oprogramowaniem .

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 09.09.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 09.09.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 09.09.2022 godz. 11:15 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu +48 796 067 051

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2022 godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) nie podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

c) które wpłyną po terminie składania ofert

d) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  661 kb)
 2. Klauzula i oświadczenia RODO (*.docx  659 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf  445 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2022r., 11:02

 

 

Ogłoszenie

Na dostawę samochodu osobowego marki Toyota RAV4 MC22

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16–402 Suwałki, tel./fax 875632540/875632541.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV 5 drzwiowego marki Toyota RAV4 MC22 wersja Comfort z manualną skrzynią biegów z 2022 roku produkcji wyposażonego zgodnie z poniższym opisem:

Silnik 2,0VVt-iE 173 KM napędzany benzyną,

Skrzynia biegów 6 stopniowa manualna,

Kolor granatowy lub srebrny metalik.

Systemy wpływające na bezpieczeństwo, nowe technologie, fotele, funkcjonalność:

- 7 poduszek powietrznych,

- automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu,

-regulacja wysokości pasów kierowcy i pasażera z przodu,

- sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu i z tyłu,

- sygnał awaryjnego hamowania,

- system automatycznego powiadamiania ratunkowego,

- system monitorowania ciśnienia w oponach

- system stabilizacji toru jazdy,

- system zapobiegający blokowaniu kół z elektronicznym rozkładem sił hamowania,

- tempomat,

- trzecie światło stop,

- wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera,

- tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40,

- immobilizer,

- znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA,

- felgi aluminiowe,

- centralny zamek,

- wykładzina bagażnika,

- dywaniki podłogowe dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń,

- elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne,

- elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne,

- kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi,

- obraz z kamery cofania wyświetlany na ekranie multimedialnym,

- klimatyzacja automatyczna dwusterfowa,

- regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach,

- przycisk do aktywacji systemu AWD,

- przycisk na kierownicy do obsługi telefonu,

- przycisk na kierownicy do sterowania tempomatem,

- przyciski na kierownicy do sterowania ekranem systemu multimedialnego,

- przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio,

- roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową,

- tylne czujniki parkowania,

- wieszaki na ubrania w tylnym rzędzie siedzeń,

- zagłówki w drugim rzędzie siedzeń,

- światła do jazdy dziennej,

- kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych,

- klamki i lusterka zewnętrzne lakierowane,

- 6 głośników,

- inteligentny tempomat adaptacyjny,

- kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego,

- obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej,

- system Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.

Samochód powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją lub do przebiegu 100 000 kilometrów ( w zależności od tego co nastąpi pierwsze).

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

a. Opisany powyżej samochód powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją lub 100000 kilometrów przebiegu (w zależności od tego co nastąpi pierwsze)

b. Wykonawca powinien wykazać, że posiada autoryzowany stację obsługi w odległości nie większej niż 100 kilometrów od siedziby Zamawiającego.

c. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód oraz niezbędne do rejestracji dokumenty do siedziby Zamawiającego w miejscowości Krzywe 82, 16-402 Suwałki w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku.

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Stefan Mackiewicz, email: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na dostawę samochodu. Nie otwierać przed 13.09.2022 roku, godz. 9.05 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację pojazdu dotyczącą wyposażenia samochodu. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 13.09.2022 roku, godz. 9.00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 13.09.2022 roku, godz. 9.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl . W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę samochodu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 13.09.2022 roku do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2022 roku o godzinie 9.05 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1) złożone w otwartej kopercie

2) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

3) które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert

13. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Cena 100%

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieotrzymania środków finansowych na realizację przedmiotowego postępowania

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  16 kb)
 2. Klauzula i oświadczenie RODO (*.docx 17 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf  199 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2022r., 11:02

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie WLZ 400 V do dwóch budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Tartak działka 214/4 w tym:

1. Dostawa i ułożenie kabla YAKY 4 x 16 mm2 , trzy linie WLZ o łącznej długości 144 m w tym 96 m w wykopie i 42 m w rurkach na ścianie budynków

2. Wykonanie i zasypanie wykopów

3. Podłączenie kabla do układu pomiarowego przygotowanego przez Zakład Energetyczny (ZE) i do instalacji wewnętrznej w budynkach (3 mieszkania)

4. Sporządzenie pomiarów i dokumentacji wymaganej przez ZE celem przyłączenia instalacji

5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej trasy kabla ziemnego.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Wykonanie WLZ 400 V do dwóch budynków mieszkalnych. Nie otwierać przed 07.09.2022 roku godz. 11:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Wykonanie WLZ 400 V do dwóch budynków mieszkalnych.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 07.09.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 07.09.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 07.09.2022 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2022 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  34 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  181 kb)
 3. Plan (*.pdf  190 kb)
 4. Przedmiar (*.pdf  101 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 30.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 30.08.2022r., 10:48

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Frezowanie 2 szt kominów wraz z montażem wkładów stalowych kwaso i żaroodpornych w budynku mieszkalnym dwurodzinnym Tartak. Źródłem ciepła dla budynku są dwa kotły spalające drewno w tzw. procesie zgazowania (Atmos 15 kW) w tym

1) Frezowanie istniejących kanałów kominowych wykonanych z cegły do średnicy umożliwiającej montaż wkładów 160 mm

2) Montaż 2 sztuk stalowych wkładów kominowych o średnicy 160 mm ze stali kwaso i żaroodpornej i grubości ścian nie mniejszej niż 0,8 mm. Długość ok. 7 m każdy

3) Montaż osprzętu wkładu kominowego tj. nasada kominowa, trójnik, wyczystka itd.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Frezowanie kominów i montaż 2 szt wkładów stalowych. Nie otwierać przed 07.09.2022 roku godz. 10:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Frezowanie kominów i montaż 2 szt wkładów stalowych

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 07.09.2022 godz. 10:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 07.09.2022 godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 07.09.2022 godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2022 godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx  34 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf  140 kb)

Metryczka informacjii

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 30.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

30.08.2022r., 07:28

 

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.plpl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Dostawa elementów do wykonania 8 sztuk ławek w tym:

1) dostawa 7 kompletów betonowych nóg (kamień rzeczny) z elementami metalowymi do ławek wolnostojących kod 443 z katalogu producenta (KĘSBET)

2) dostawa 35 sztuk desek ławkowych dł. 2,0 m, szerokość 12 cm, grubość 4,7 cm ze wzmocnieniem wewnętrznym, wykonanych z tworzywa sztucznego Hanit. Deski w kolorze brązowym oznaczone w katalogu dystrybutora jako „Premium” kod w katalogu dystrybutora BBI 5012 2001

3) Ławka wolnostojąca z oparciem „Berlin” kod BAB 10 200 z katalogu dystrybutora materiału Hanit

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1) Część 1 – dostawa 7 kompletów betonowych nóg do ławek zgodnie z opisem
w ust. 3. pkt. 1)

2) Część 2 – dostawa ławki wolnostojącej Berlin z oparciem oraz 35 sztuk desek ławkowych opisanych w ust. 3 pkt 2)

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 30.10.2022

7. Warunki udziału w postępowaniu

Nie określa się

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych
z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego
i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta Dostawa elementów do wykonania 8 sztuk ławek Nie otwierać przed 02.09.2022 roku godz. 09:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać : Oferta Dostawa elementów do wykonania 8 sztuk ławek

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 02.09.2022 roku godz. 09:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail:przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 02.09.2022 roku godz. 09:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 30.08.2022 roku godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.09.2022 roku godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

d) nie podpisane

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:
 1. Wzór oferty (*.docx  142 kb)
 2. Projekt umowy część 1 (*.pdf  226 kb)
 3. Projekt umowy część 2 (*.pdf  226 kb)
 4. Wizualizacja materiałów(*.pdf  88 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 24.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 24.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.08.2022r., 14:22

 

 

Ogłoszenie

Na zakup sprzętu pomiarowego do terenowej analizy tlenu, przewodności elektrolitycznej, odczynu pH i temperatury w wodach powierzchniowych

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16–402 Suwałki, tel./fax 875632540/875632541.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń pomiarowych:

1. Wieloparametrowa sonda do analizy wód powierzchniowych w terenie, z wbudowanym czujnikiem głębokości zanurzenia, z czujnikami odczynu pH, przewodności elektrolitycznej, temperatury i optycznym czujnikiem tlenu rozpuszczonego, przystosowana do pracy do głębokości 60 m

2. Wieloparametrowy miernik przenośny do obsługi wieloparametrowej sondy, mierzone wartości: odczyn pH, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, temperatura, głębokość zanurzenia sondy

3. Kabel połączeniowy sondy wieloparametrowej o długości 60 m

4. Szpula ze stykami ślizgowymi do 60 metrowego kabla połączeniowego od sondy wieloparametrowej

5. Kabel połączeniowy sondy wieloparametrowej o długości 15 m

6. Kabel połączeniowy sondy wieloparametrowej o długości 1,5 m

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 15 października 2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

a. Wykonawca powinien udokumentować posiadanie polskojęzycznej strony internetowej oraz polskojęzycznego wsparcia technicznego (mailowe oraz telefoniczne),

b. Cały sprzęt pomiarowy wyszczególniony w ogłoszeniu powinien być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją,

b. Wykonawca powinien dostarczyć w/w sprzęt pomiarowy na własny koszt, ubezpieczoną przesyłką kurierską.

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Mateusz Danilczyk email: m.danilczyk@wigry.org.pl 

10. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta na zakup sprzętu pomiarowego do terenowej analizy tlenu, przewodności elektrolitycznej, odczynu pH i temperatury w wodach powierzchniowych. Nie otwierać przed 01.09.2022 roku, godz. 9.05 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 01.09.2022 roku, godz. 9.00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 01.09.2022 roku, godz. 9.00 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na zakup sprzętu pomiarowego do terenowej analizy tlenu, przewodności elektrolitycznej, odczynu pH i temperatury w wodach powierzchniowych

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 01.09.2022 roku do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2022 roku o godzinie 9.05 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający odrzuci bez otwierania oferty:

1) złożone w otwartej kopercie

2) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

3) które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert

13. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Cena 100%

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieotrzymania środków finansowych na realizację przedmiotowego postępowania.

    Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 18 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Aleksandra Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 24.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 24.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.08.2022 r., 10:14

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Udostępnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami kładki na ścieżce edukacyjnej „LAS w tym:

1) Likwidacja 2 szt kołowrotów ustawionych w wejściach na kładkę. Konstrukcja stalowa, rura d=90 mm wys. około. 1,0 m posadowiona na betonowej stopie fundamentowej

2) Dostawa i zamocowanie na krawędziach pokładu kładki, profili z tworzywa sztucznego Hanit o wymiarach 7 x 7 cm kolor brązowy oraz wymalowanie żółtą farbą drogową. Malowanie wykonać z przerwami 1 m zamalowany i 1 m przerwy.

3) Wyrównanie odcinka gruntowego o długości 35 m i szerokości 1,5 m oraz miejsca odpoczynku o wymiarach 3 x 4 m. Ułożenie geowłókniny i wykonanie twardej, równej i stabilnej nawierzchni z kamienia łamanego i mączki kamiennej. Nawierzchnia gruntowa w miejscach styku z pokładem kładki musi być wykonana bez stopni. Nachylenie podłużne poniżej 6 % nachylenie poprzeczne poniżej 2 %

4) Oznakowanie stopni schodów terenowych żółtą farbą drogową.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 30.10.2022

7. Warunki udziału w postępowaniu

Nie określa się

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta „Udostępnienie kładki LAS” Nie otwierać przed 02.09.2022 roku godz. 11:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać : Oferta „Udostępnienie kładki LAS

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 02.09.2022 roku godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 02.09.2022 roku godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 02.09.2022 roku godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.09.2022 roku godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

d) nie podpisane

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

    Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 171 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 182 kb)
 3. Przedmiar (*.pdf, 137 kb)
 4. Rzut kładka (*.pdf, 99 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 23.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 23.08.2022 r., 10:12

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni kładki nad terenem podmokłym. Dolina rzeki Czarna Hańcza O.O. Leszczewek

W tym:

1) Wymiana antypoślizgowej siatki stalowej na powierzchni 330 m2 . Siatka stalowa ocynkowana, heksagonalna :oczko 13 x 13 mm, wysokość 1,5 m grubość drutu 0,8 mm.

2) Wymiana legarów 5 sztuk po 3 m każdy. Belki dębowe 14 x 14 cm

3) Wymiana pochwytu balustrady krawędziak sosnowy 10 x 5 cm

4) Oczyszczenie z porostów i mchów pokładu na powierzchni 330 m2 i impregnacja oleistym środkiem barwiącym.

5) Likwidacja lokalnych nierówności pokładu przez dobicie pali młotem wibracyjnym lub podparcie – 18 miejsc

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 15.11.2022 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Remont nawierzchni kładki nad terenem podmokłym . Nie otwierać przed 31.08.2022 roku godz. 11:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Remont nawierzchni kładki nad terenem podmokłym

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 31.08.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 31.08.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 31.08.2022 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2022 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

    Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 34 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 168 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip, 751 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 22.08.2022 r., 09:46


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II

w tym:

1) utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni drogi leśnej o szerokości 2,5 m na odcinku ok. 110 m

2) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego placu o wymiarach 10 x 4 m ograniczonej od strony jeziora palisadą z tworzywa sztucznego Hanit (Palisada półokrągła z łagodnymi krawędziami z wypełnieniem średnica 11 cm, długość 120 cm w kolorze brązowym).

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 30.09.2022

7. Warunki udziału w postępowaniu

Nie określa się

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II Nie otwierać przed 31.08.2022 roku godz. 10:10 . Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać : Oferta Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 31.08.2022 roku godz. 10:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 31.08.2022 roku godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 31.08.2022 roku godz. 10:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2022 roku godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

d) nie podpisane

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

    Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 172 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 181 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip, 406 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 22.08.2022 r., 09:46

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont 4 przejazdów kolejowych na trasie kolejki wąskotorowej O.O. Powały

W tym:

1) Ostrożny demontaż istniejącego torowiska w obrębie przejazdów przez drogę gruntową

2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

3) Odtworzenie torowiska w obrębie przejazdów przez drogę gruntową z wykorzystaniem uprzednio zdemontowanych szyn. Dopuszcza się zastosowanie materiałów staroużytecznych (podkłady)

4) Montaż dodatkowych wewnętrznych szyn -2 szt. (zgodnie z rysunkami i zdjęciem poglądowym istniejącego przejazdu. Dopuszcza się zastosowanie materiałów staroużytecznych (szyny).

5) Wypełnienie przestrzeni pomiędzy dodatkowymi szynami masą z betonu asfaltowego

6) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, pas do 1 m przylegający do zewnętrznych szyn torowiska

7) Wykonanie połączenia nawierzchni bitumicznej z drogą gruntową z tłucznia kamiennego (ok. 2-3 m) z każdej strony.

8) Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego postepowania zawierają załączone rysunki i przedmiar robót.

9) Ze względu na potrzebę utrzymania przejezdności kolejki w okresie sezonu turystycznego roboty należy wykonywać poza godzinami przejazdów kolejki lub przystąpić do ich realizacji po 30 września.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin realizacji: Wymagany termin realizacji do 15.11.2022 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Remont 4 przejazdów kolejowych . Nie otwierać przed 30.08.2022 roku godz. 11:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać Remont 4 przejazdów kolejowych

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 30.08.2022 godz. 11:00.

2) Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 30.08.2022 godz. 11:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 30.08.2022 godz. 11:10 na adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2022 godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego

4) Zamawiający odrzuci oferty:

a) nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b) które wpłyną po terminie składania ofert

c) nie obejmujące całego zakresu zamówienia

14. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2) Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru : Cena 100 %

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie ustala się.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

    Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 34 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 170 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip, 2 242 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej łapiński

Data wytworzenia: 

 18.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 18.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 23.08.2022 r., 11:19

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł,
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1.  Zamawiający: Wigierski Park Narodowy

tel. 087 56-32-540,

Strona internetowa www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Godziny pracy 07:00 do 15:00

2.  Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3.  Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Udostępnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami kładki na ścieżce edukacyjnej „LAS w tym:

1)     Likwidacja 2 szt kołowrotów ustawionych w wejściach na kładkę. Konstrukcja stalowa, rura d=90 mm wys. około. 1,0 m posadowiona na betonowej stopie fundamentowej

2)     Dostawa i zamocowanie na krawędziach pokładu kładki, profili z tworzywa sztucznego Hanit
o wymiarach 7 x 7 cm kolor brązowy oraz ich oklejenie żółtą taśmą drogową. Oklejenie wykonać z przerwami 1 m oklejony i 1 m przerwy.

3)     Wyrównanie odcinka gruntowego o długości 35 m i szerokości 1,5 m oraz miejsca odpoczynku o wymiarach 3 x 4 m. Ułożenie geowłókniny i wykonanie twardej, równej
i stabilnej nawierzchni z kamienia łamanego i mączki kamiennej. Nawierzchnia gruntowa
w miejscach styku z pokładem kładki musi być wykonana bez stopni. Nachylenie podłużne poniżej 6 % nachylenie poprzeczne poniżej 2 %

4)     Oznakowanie stopni schodów terenowych żółtą farbą drogową.

4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

5.     Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.     Termin realizacji:  Wymagany termin realizacji do 30.09.2022  

7.     Warunki udziału w postępowaniu

Nie określa się

8.     Podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art.7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9.     Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki,   e-mail przetargi_wpn@wigry.org.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile wpłyną one najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

10.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Marek Wrona, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

11.  Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

12.  Opis sposobu przygotowania ofert.

1)    Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

2)    Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru: Oferta  „Udostępnienie kładki LAS” Nie otwierać przed 19.08.2022 roku godz. 10:10. Koperta powinna zawierać również nazwę adres Wykonawcy oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

3)    Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) podpisany podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany, podpisem z profilu zaufanego lub podpis osobisty (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać :  Oferta  „Udostępnienie kładki LAS

13.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1)    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 19.08.2022 roku godz. 10:00.

2)    Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej musi być zabezpieczony hasłem
i przesłany na adres e-mail: przetargi_wpn@wigry.org.pl nie później niż do dnia 19.08.2022 roku godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 19.08.2022 roku godz. 10:10 na  adres poczty elektronicznej przetargi_wpn@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601 917 567

3)    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.08.2022 roku godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego

4)    Zamawiający odrzuci oferty:

a)    nie zabezpieczone hasłem – w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej

b)    które wpłyną po terminie składania ofert

c)    nie obejmujące całego zakresu zamówienia

d)    nie podpisane 

14.  Opis sposobu obliczania ceny.

1)    Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2)

</