Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 


Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie prac leśnych w WPN w 2022 roku (część 2)

Strona postępowania

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 28.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 28.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 28.12.2021 r., 11:45

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na:

dostawę paliw płynnych do pojazdów WPN

 

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16–402 Suwałki

II. Tryb udzielenia zamówienia

Rozeznanie rynku na podstawie zapytania ofertowego

III. Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy paliw poprzez bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa w wymienionym okresie wynosi:

1) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa - około 2 000 l,

2) olej napędowy - około 12 000 l.

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

3 Bezgotówkowy zakup paliw odbywać się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji zakupów dokonywanych w danym dniu na stacji paliw, należącej do sieci stacji na terenie Polski za pomocą kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego zobowiązany będzie do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania paliwa, który będzie zawierał następujące dane; numer rejestracyjny pojazdu, datę tankowania, ilość i wartość paliwa oraz numer karty paliwowej. Wykaz dokonanych transakcji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

4 Wykonawca zapewni paliwa:

1) benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680);

2) olej napędowy o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).

5 Faktury za dokonane transakcje wystawiane będą przez wykonawcę 2 razy w miesiącu i wysłane Zamawiającemu wraz z wydrukiem zestawienia transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem numeru rejestracyjnego samochodu.

6 Nazwa i kod zgodnie z CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

09.12.42.20-5 Paliwo do silników diesla (EN 590)

7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według zapotrzebowań Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają sieć stacji paliw składającą się z co najmniej 100 stacji paliw na terenie Polski. Wykonawca musi wykazać też, że posiada co najmniej 1 stację paliwową czynną całodobowo, położoną w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły “spełnia-nie spełnia”.

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu oferta zostanie odrzucona z postępowania.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności należy przedłożyć:

- aktualną koncesję na obrót paliwami.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym należy przedłożyć:

- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sieci stacji paliw na terenie Polski składającej się z co najmniej 100 stacji paliw oraz oświadczenie o posiadaniu co najmniej 1 stacji paliw czynnej całodobowo, położonej w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego (na formularzu cenowym).

3. Formularz cenowy (Załącznik nr 1).

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16–402 Suwałki

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: 87 5632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Stefan Mackiewicz 87 5632564, 695075165.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać:

a. wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b. wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego zapytania ofertowego,

c. w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

d. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 1 ppkt c i d niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

9.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać:

 

Oferta na dostawę paliw do pojazdów WPN

Nie otwierać przed 17.12.2021 przed godziną 1005

 

10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11. Zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazał tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną informację wykonawca ma obowiązek zamieścić w formularzu cenowym.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82 (sekretariat siedziby Zamawiającego)

16-402 Suwałki

nie później niż do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 1000.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 1005 .

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w punkcie 5, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Dla potrzeb wyliczenia ceny brutto za 1 litr oferowanego paliwa Wykonawca zobowiązany jest do określenia rabatu liczonego w złotych. Rabat należy podać względem średniej ceny detalicznej danego rodzaju paliwa ogłoszonej przez Polską Izbę Paliw Płynnych w dniu 3 grudnia 2021 roku. Dane dostępne są na stronie internetowej PIPP. Średnia cena z dnia 3 grudnia 2021 roku podana przez cytowany wyżej podmiot wynosi za jeden litra benzyny bezołowiowej Pb 95 – 5,99 zł, za jeden litr oleju napędowego – 6,02 zł. Średnie ceny ze strony internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych mają jedynie charakter deklaratywny i stanowią jednakowy punkt odniesienia dla wszystkich Wykonawców. Rabat określony przez Wykonawcę ma być stały przez cały okres obowiązywania umowy. Zakup poszczególnych paliw następować będzie po cenach obowiązujących w powszechnej sprzedaży w danym dniu pomniejszonych o stały rabat.

2. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę za dany rodzaj paliwa.

3. Rabat zaproponowany w ofercie będzie stały, to znaczy nie mogą ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. kryterium oceny ofertcena 100%.

2. Opis sposobu obliczania wartości punktowej kryterium:

Cena brutto oferty z najniższą ceną pomniejszona o rabat zostanie podzielona przez cenę brutto oferty badanej pomniejszonej o rabat.

Wynik wynikający z powyższego działania zostanie pomnożony przez 100 %.

Najniższa cena za dany rodzaj paliwa otrzyma 100 punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Warunki umowy zawiera Wzór umowy - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert,

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Wigierskiego Parku Narodowego, w miejscowości Krzywe 82.

XVIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzywe 15 grudnia 2021

UWAGA

Modyfikacja zapytania ofertowego dotyczącego sukcesywnych dostaw paliw poprzez bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów stanowiących własność Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

W dniu 15 grudnia 2021 roku jeden z oferentów wystąpił z pytaniami dotyczącymi niniejszego postepowania. Poniżej treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1

                Wykonawca zwraca się z prośbą przedłużenia terminu składania ofert do dnia 21.12.2021r. w formie papierowej lub umożliwienie przesłania oferty poprzez pocztę elektroniczną.

Odpowiedź

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zgadza się na przedłużenie terminu na składanie  ofert do dnia 21 grudnia 2021 roku do godziny 10.00

Pytanie nr 2

Czy po przedstawieniu i ewentualnym wybraniu naszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności faktury zmienić z 7 dni na 14/21 lub 30 dni od wystawienia zgodnie z zapisami w § 3 wzoru umowy?

Odpowiedź

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zgadza się na termin płatności 14 dni od wystawienia Faktury VAT.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający po ewentualnym wyborze przedstawionej oferty wyrazi zgodę na przesyłanie faktur PDF poprzez skrzynkę mailową?

Jeżeli tak to w treści umowy należy dołączyć stosowny zapis wraz z podaniem 2 adresów mailowych, na które Wykonawca skutecznie będzie mógł dostarczać faktury za paliwo

Odpowiedź

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zgadza się na przesyłanie faktur PDF poprzez skrzynkę e mail. W tym celu WPN udostępni 2 adresy e mail.

Pytanie nr 4

                Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w § 6 wzoru umowy dodać zapis:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Regulaminu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota ……………………………………………………………….

Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota ……………………………………………….”

Odpowiedź

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zgadza się na dodanie powyższego zapisu.

Uwaga

Zmiana terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu

Termin na składanie ofert wyznacza się na dzień 21 grudnia 2021 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 10.05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz załączników:

1. Formularz cenowy, kwestionariusz RODO, oświadczenia RODO  (*.doc 203 kb)
2. Wzór umowy  (*.pdf 80 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński, Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 07.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 07.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 15.12.2021 r., 11:35

 

Zapytanie Ofertowe

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie na:

dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów na potrzeby parku do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82 (magazyn)

 

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe

III. Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego na potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest do 31 grudnia 2022 roku. Zamawiający zastrzega sobie, że może też realizować zakup artykułów biurowych niewymienionych w formularzu ofertowym. Uzasadnieniem jest wymiana sprzętu, której w chwili obecnej nie można przewidzieć czy zakup materiałów przeznaczonych na organizowane przez WPN warsztaty, zajęcia edukacyjne, konferencje itp.

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

3 Dostawy artykułów biurowych będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w ciągu najpóźniej 48 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Miejsce dostawy towaru siedziba Wigierskiego Parku Narodowego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki (magazyn).

4 Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek oraz innych urządzeń nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. Materiały te mają zapewniać kompatybilność ze sprzętem Zamawiającego oraz należyte bezpieczeństwo pracy, a także, że ich zamontowanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta sprzętu, do którego są przeznaczone. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane (również fabrycznie), w oryginalnych opakowaniach producenta nienoszących znamion otwierania z widocznym opisem zawartości, a w szczególności numerem katalogowym, nazwą i typem urządzenia do którego są przeznaczone, symbolem (logo)nazwą producenta, terminem przydatności do użytku. Pod pojęciem fabrycznie nowe należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w całym swoim procesie produkcyjnym są wytwarzane z nowych elementów, zostały wyprodukowane bez naruszania praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą. Ich stosowanie nie może w żadnym wypadku naruszać warunków gwarancji urządzenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na materiały eksploatacyjne równoważne (tak zwane zamienniki) do sprzętu drukującego i kopiującego.

5 Nazwa i kod zgodnie z CPV: 30190000-7 – artykuły biurowe,

6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według zapotrzebowań Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy

Formularz cenowy, oświadczenia wynikające z RODO zawarte w klauzuli informacyjnej.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: (0-87) 5632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Stefan Mackiewicz (0-87) 5632564 lub 695075165

VII. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać:

wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

8.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać:

Oferta na dostawę artykułów biurowych do WPN
Nie otwierać przed 15.12.2021 przed godziną 9.30

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82 (sekretariat siedziby Zamawiającego)

16-402 Suwałki

nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 9.25.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 9.30 .

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w punkcie 5, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Ceny jednostkowe w ofercie będą stałe, to znaczy nie mogą ulec zmianie przez okres związania ofertą.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium oceny ofertcena 100%.

2. Opis sposobu obliczania wartości punktowej kryterium:

Cena najniższa brutto zostanie podzielona przez cenę oferty badanej brutto

Wynik wynikający z powyższego działania zostanie pomnożony przez 100 %.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia wszelkie wymogi SIWZ.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Warunki umowy zawiera Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności

XV. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

XVI. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Wykaz załączników:

1. Formularz cenowy, kwestionariusz RODO, oświadczenia RODO  (*.doc 172 kb)
2. Wzór umowy  (*.pdf 247 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 02.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 02.12.2021 r., 07:14

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
(art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV wewnątrz i na zewnątrz budynku skansenu etnograficznego w m. Krzywe – budynek w konstrukcji drewnianej. Zamawiający ze względu na posiadany już system monitoringu wizyjnego dla utrzymania jednolitości sprzętowej i oprogramowania wymaga zastosowania urządzeń firmy Hikvision.

Opis przedmiotu zamówienia

1) Instalacja wewnątrz budynku 4 szt. kamer o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 - 2 Mpx
i podświetleniem podczerwienią. Wymaga się dostawy kamery o parametrach nie gorszych niż DS-2CD 1323GOE-I(C) obiektyw 2,8 mm/F2,0.

2) Instalacja na zewnątrz budynku dwóch kamer o rozdzielczości nie mniejszej niż 2592x1940 - 4 Mpx i podświetleniem podczerwienią. Wymaga się dostawy kamery
o parametrach nie gorszych niż DS-2CD 2T46G2-2I obiektyw 2,8 mm/F1.4 -1 sztuka
i 3,6mm/F1.4 - 1 sztuka.

3) Instalacja na zewnątrz budynku kamery panoramicznej – kąt widzenia 180 0
o rozdzielczości nie mniejszej niż 2688x11520 - 4 Mpx i podświetleniem podczerwienią. Wymaga się dostawy kamery o parametrach nie gorszych niż
DS-2CD2T45G0P-I obiektyw 1,68 mm/F2.0 -1 sztuka

4) Montaż szafy dystrybucyjnej 19” – szafa wisząca z wyposażeniem.

5) Instalacja switcha 10-portowego o przepustowości 1Gb (8 portów PoE + 2 porty uplink) oraz rejestratora IP 8-kanałowego z dyskiem co najmniej 4 TB z możliwością rozbudowy do 10 TB.

6) Instalacja radiolinii wideo 2,4 GHz/5GHz z antenami kierunkowymi o zysku 29dBi mocowanymi
na dedykowanych masztach. Temperatura pracy od -40 do 70 st. C, odporność
na wiatr 200 km/h, interfejs sieciowy 10/100/1000 Mb/s, nadajnik na dachu monitorowanego budynku, odbiornik na dachu budynku Dyrekcji WPN wraz
 z podłączeniem do istniejącej sieci komputerowej.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane usługi na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych
do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Instalacja monitoringu video skansen Krzywe nie otwierać przed 09.12.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 09.12.2021 godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 09.12.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na monitoring video skansen Krzywe”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2021 godz. 10:05w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 20.12.2021

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana IWZ

Zamawiający informuje o dokonaniu poprawy omyłkowo wpisanej daty składania i otwarcia ofert. Wszelkie wystąpienia w pkt 12 i 13 IWZ daty 20.12.2021 zmienia się na 09.12.2021.

Prawidłowa treść pkt 12 i 13 brzmi:

12. Miejsce oraz termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Instalacja monitoringu VIDEO na terenie skansenu etnograficznego w m. Krzywe nie otwierać przed 09.12.2021 godz. 10:05”
w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 09.12.2021 godz. 10:00.

2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 09.12.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

3) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Instalacja monitoringu VIDEO skansen Krzywe”.

4) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13 Miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; Krzywe 82 – sala konferencyjna., dnia 09.12.2021
godz. 1005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:

 1. wzór oferty (*.doc  105 kb)
 2. IWZ do postępowania (*pdf  426 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf  141 kb)
 4. Rzut (*.pdf  993 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 01.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 01.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 02.12.2021 r., 10:15

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna S2B
w Wigierskim Parku Narodowym w 2021 roku

(procedura dodatkowa)

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

a)      sortyment - S2B,

b)      długość - pow. 1,50 mb,

c)      ilość – 500 m3,

d)      gatunek – iglaste (szacunkowy udział gatunkowy: So 70%, Św 30%)

e)      cena wyjściowa (netto) – 275,00 zł/m3

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

10 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021 r.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostaw w pełnym, oferowanym zakresie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu i/lub deszczu) uniemożliwiających pozyskanie drewna lub jego wywóz z lasu.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki (sekretariat lub pokój nr 15) - do 06 grudnia 2021 r. do godz. 9:00. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: wojciech.kaminski@wigry.org.pl , jednak oferent musi mieć świadomość, że treść jej będzie widoczna w momencie przesłania do WPN.

 1. Termin otwarcia ofert: 06 grudnia 2021 r. , godz. 9:15
 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców i zawarcia umów:  9 grudnia 2021 r.
 1. Druk oferty dostępny na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 31 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 1.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 1.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 1.12.2021 r., 13:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z KONTENERÓW TYPU KP-7 STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WPN

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza do złożenia oferty na odbiór odpadów komunalnych z kontenerów KP–7, stanowiących własność WPN, samochodem specjalistycznym typu hakowiec z 3 lokalizacji.

Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: (85) 56 32 540

fax.: (85) 56 32 541

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zmówienia jest usługa odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach typu KP – 7, z lokalizacji wymienionych poniżej do PSZOK Suwałki, ul. Raczkowska 150A, 16 – 400 Suwałki. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenerów KP – 7 samochodem specjalistycznym typu hakowiec do wymienionego punktu odbioru odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zdania odpadów potwierdzonego przez punkt odbioru, który powinien zawierać datę odbioru. Dowód taki powinien być dołączony do zbiorczej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od ich ilości. Zwiększona częstotliwość wywozu występuje w okresie letnim to jest od miesiąca maja do września włącznie. Wykonawca w ofercie powinien wyliczyć koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji za 1-razowy odbiór. Kwoty za odbiór odpadów z poszczególnych lokalizacji podane w ofercie mają być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Poniżej punkty, w których zlokalizowane są kontenery KP–7:

 1. Krzywe 82, parking przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego,
 2. Osada służbowa Słupie 1,
 3. Polana leśna Powały.

3 . Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach., oraz posiadanie samochodu specjalistycznego typu hakowiec przystosowanego do transportu kontenerów typu KP–7.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą.

Wraz z ofertą należy złożyć

- dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach,

- oświadczenie, z którego wynika, że dysponuje samochodem specjalistycznym typu hakowiec przystosowanym do transportu kontenerów KP–7.

- o świadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na odbiór odpadów komunalnych” do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 9.00 na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, (pokój numer 7 sekretariat).Wskazane jest aby oferta została złożona na formularzu przygotowanym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2021 roku o godzinie 9.05 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

2. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu ofert dokona ich oceny i wyłoni wykonawcę zamówienia, o czym poinformuje biorących udział w postępowaniu oferentów. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty i oświadczenia RODO (*doc, 54 kb)
 2. Klauzula RODO (*doc, 48 kb)
 3. Wzór umowy (*pdf, 210 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 29.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 29.11.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.11.2021 r., 14:21


ROZEZNANIE CENOWE

Wigierski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na dostarczenie sprzętu pomiarowego

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozeznania cenowego, którego elementem jest niniejsze zapytanie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel.: 87 56 32 540, fax.: 87 56 32 541

www.wigry.org.pl

2. Przedmiot zamówienia:

 1. Rejestrator poziomu wody TD-Diver – Automatyczny rejestrator zmian poziomu i temperatury wody, zakres pomiarowy 0– 10 m (dokładność ±0,05% pełnej skali = ±0,5 cm)/-20ºC do+80ºC (dokładność ± 0,1ºC). Możliwość pracy w temperaturach 0 do 50ºC. Ceramiczny czujnik ciśnienia, obudowa ze stali nierdzewnej. Wymiary: Æ 22 mm / długość 110mm, waga 104g. Pamięć: 72000 zestawów pomiarowych (pamięć podstawowa) +72000 zestawów pomiarowych (back-up), stałe interwały pomiarowe ustawiane przez użytkownika w zakresie 0,5 s do 99 h. - 3 sztuki
 2. Kieszonkowy czytnik do rejestratorów poziomu wody Diver-Mate 3 – 1 sztuka

3. Termin wykonania zamówienia:

Całe zamówienie musi zostać zrealizowane do 14 grudnia 2021 roku.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród nadesłanych ofert.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

a. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (m.danilczyk@wigry.org.pl) nie później niż do, dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 9:00 .

b. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną uwzględnione w postępowaniu.

6. Inne ustalenia:

a. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie złożone zamówienie na dostarczenie urządzeń.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja zapytania ofertowego dotycząca składania ofert na dostawę sprzętu pomiarowego

Wigierski Park Narodowy w związku z awarią rejestratora zmienia zapotrzebowanie ilości automatycznych rejestratorów zmiany poziomu i temperatury wody, zakres pomiarowy 0– 10 m (dokładność ±0,05% pełnej skali = ±0,5 cm)/-20ºC do+80ºC (dokładność ± 0,1ºC) z 3 sztuk na 4 sztuki i dodatkowo do tego rejestratora zamawiany jest kabel do transmisji danych o długości trzech metrów.


Jednocześnie Wigierski Park Narodowy przedłuża termin na składanie ofert do dnia 3 grudnia 2021 roku do godziny 9:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Mateusz Danilczyk

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 24.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 24.11.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.11.2021 r., 14:21


Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej
dla 19 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

 

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel. 875632540; fax 875632541

http://www.wigry.org.pl/,

dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 19 punktów odbioru w planowanej ilości 203000 kWh (szacowane zużycie energii za 2021 rok) na okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku. Planowana do zakupu ilość energii elektrycznej ma jedynie charakter deklaratywny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, to jest do niewykorzystania planowanej do zakupu ilości energii elektrycznej. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu większej niż planowana ilości energii elektrycznej. W tej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia ponadplanowej ilości energii po cenach zaproponowanych w ofercie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający udostępni niezbędne dane punktów poboru energii elektrycznej w wersji edytowalnej i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej określenie taryf i mocy umownej zawiera Załącznik Nr 1.

3. Kody CPV:

3.1 09.31.00.00-0 elektryczność

3.2 65.31.00.00-9 przesył energii elektrycznej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

10. Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w formie papierowej i elektronicznej.

11. Zamawiający ogłasza procedurę na zakup energii, umowy są aktualnie rozdzielone.

12. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

13. Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

14. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

15. Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy sprzedaży energii z wyłonionym sprzedawcą do dnia 31.12.2022 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1.

W przypadku nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagania Zamawiającego dotyczące treści oferty.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4;

b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

c) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej, w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej – należy złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.

d) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 .

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza dokumenty odpowiadające w swej treści dokumentom wymienionym wyżej.

4 . Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w języku polskim w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Brak wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: 875632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Stefan Mackiewicz tel. 695075165

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania i oznakowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

3. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2;

b) wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3;

c) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia Zamawiający żąda zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego zapytania ofertowego;

d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem;

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty złożone w formie określonej w ust. d, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt d i e niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej jako „Oferta dla Wigierskiego Parku Narodowego na dostawę energii elektrycznej, nie otwierać przed 19 listopada 2021 roku przed godziną 9 15.

11. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki – sekretariat nie później niż do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 r. do godz. 915 w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 -402 Suwałki - sala konferencyjna.

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę ofertową brutto należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w „Formularzu ofertowym” a ceną wynikającą z „Formularza cenowego”, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje cenę wynikającą z „Formularza cenowego”.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena – Cena 100 %.

2. Obliczenie ceny ofertowej brutto służy wyłącznie do celów porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być inna i będzie wynikała z rzeczywistego zużycia i aktualnych cen energii elektrycznej.

3. Zamawiający dokona porównania ceny brutto przedmiotu zamówienia. Wybrany zostanie Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto, za realizację przedmiotu zamówienia.

4. Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

a. oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium /100 punktów/,

b. ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

             C n
K cb= -------------- x 100 punktów ,
             C b

gdzie:

C n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert,

C b – cena określona w ocenianej ofercie.

5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i czasie zawarcia umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący - Załącznik Nr 5.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy.

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WPN w miejscowości Krzywe .

XVIII. Wykaz załączników:

1. Zał. Nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej

2. Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy,

3. Zał. Nr 3 – Formularz cenowy

4. Zał. Nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu.

5. Zał. Nr 5 – Wzór umowy

XIX. Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w związku z udzieloną zgodą na udział w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z procedurą wyboru Wykonawcy dla zadania, którego zapytanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, tj. od momentu ostatecznego wyboru oferty, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów, do jakich zostały zebrane, t. j. zawarcia umowy a następnie będą przetwarzane do czasu jej zakończenia i przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami prawa.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu związanym z udziałem w procedurze wyboru Wykonawcy dla zadania, którego zapytanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem***.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

*** Wyjaśnienie: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (*.pdf, 222 kb)
 2. Formularz oferty (*doc, 79 kb)
 3. Formularz cenowy (*doc, 89 kb)
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (*doc, 61 kb)
 5. Wzór umowy (*pdf, 237 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.11.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.11.2021 r., 11:32


Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie prac leśnych w WPN w 2022 roku

Strona postępowania

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 08.11.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.11.2021 r., 13:17


ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE USŁUGI:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZA LATA 2021-2022

 

Zamawiający:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, NIP: 844-234-98-09

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:
Marta Kopiczko, Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 563 25 47, mail: marta.kopiczko@wigry.org.pl

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za lata 2021-2022.

Podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022 winien przedstawić ofertę zawierającą:

 • Informację o formie prowadzenia działalności,
 • Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
 • Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • Informacji o liczbie zatrudnionych rewidentów,
 • Oświadczenia o:

a. spełnieniu przez podmiot ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

b. spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

 • Cenę brutto, w tym VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii za każdy rok odrębnie
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Informacja o badanym podmiocie:

1. Podstawą prawną działania Wigierskiego Park Narodowego jest:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1997 Nr 24, poz. 124),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1988 Nr 25, poz. 173),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1098 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem (dostępne na stronie internetowej www.wigry.org.pl w Biuletynie Informacji Publicznej)

2. Suma bilansowa za 2020 r. 1.362 463 735,20 PLN

3. Rzeczowe aktywa trwałe za 2020 r. 1 355 158 692,02 PLN

w tym, grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów 1 335 585 910,48 PLN

4. Przychody własne Parku za 2020 r. 4 778 930,49 PLN

5. Średnioroczne zatrudnienie za 2020 r. 75 osób

 

Terminy realizacji usługi:
badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. do 18 marca 2022 r.

badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. do 17 marca 2023 r.

Miejsce i czas składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022. Nie otwierać przed 10.11.2021 godz. 9.00” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 10.11.2021 r. godz. 09:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert:
Odbędzie się w dniu 10.11.2021 godz. 09.10 w sali konferencyjnej WPN – parter.

Tryb postępowania:
ZAPYTANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 04.11.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 04.11.2021 r., 13:13


  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868)

DYREKTOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel.fax. 87/5632540

e-mail:wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

dzierżawę nieruchomości położonej na dz. 642 w obrębie Leszczewek, gminie Suwałki w celu obsługi plaży nad jez. Czarne w Krzywem

w latach 2021-2026

 

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES DZIERŻAWY

1. Oznaczenie, powierzchnia, opis

1.1 Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego, położona jest w obrębie Leszczewek, gminie Suwałki na działce o nr geodez. 642, zajmuje powierzchnię 100 m2 . Obszar został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. Działka nr 642 wpisana jest w księdze wieczystej Nr SU1S/00039920/0.

1.2 Na gruncie znajduje się budynek z częścią sanitarną o pow. 76 m2 oraz częścią socjalną o pow. 32,5 m2 – z tego na działalność gospodarczą przeznacza się 25 m2.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

2.1 Wymieniona w pkt.1 nieruchomość przeznaczona jest do obsługi plaży nad jeziorem Czarne o pow. 5100 m2 (obszar zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1) w okresie obowiązywania umowy od 01.12.2021 r. do 01.12.2026 r.

2.2 Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie plaży w okresie od 1.06 do 31.08 codziennie każdego roku trwania umowy, co najmniej w godzinach 10.00 - 18.00. W dni niesprzyjającej pogody, kiedy nie ma chętnych do korzystania z plaży, możliwe jest skrócenie czasu pracy.

2.3 Dzierżawca zapewnia sprawne funkcjonowanie budynku sanitarnego we wszystkie dni tygodnia w okresie od 1.06 do 31.08, co najmniej w godzinach 10.00 - 18.00 i ponosi koszty utrzymania budynku sanitarnego (w tym koszty zużytej wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z odczytem wodomierza na koniec każdego sezonu turystycznego).

2.4 Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości plaży i znajdujących się na niej obiektów oraz 10-metrowego pasa wokół niej przez cały rok.

2.5 Dzierżawca wywozi śmieci we własnym zakresie i jest zobowiązany okazać Wydzierżawiającemu umowę zawartą z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów komunalnych, najpóźniej do końca stycznia każdego roku trwania umowy;

2.6 Dzierżawca ponosi odpowiedzialność materialną za obiekty znajdujące się na gruncie przez cały czas trwania umowy.

2.7 Przewiduje się możliwość wznoszenia przez Dzierżawcę dodatkowych obiektów oraz instalowania urządzeń po akceptacji projektu przez Wydzierżawiającego i uzyskaniu stosownych pozwoleń.

2.8 Dzierżawca może prowadzić działalność gastronomiczno-handlową po uzyskaniu wszelkich zezwoleń i uprawnień (zarejestrowana działalność gospodarcza, itd.), może prowadzić wypożyczalnię sprzętu pływającego i innego sprzętu turystycznego oraz pobierać opłaty za korzystanie z budynku sanitarnego według cennika uzgodnionego z Wydzierżawiającym.

2.9 Szczegółowe prawa i obowiązki Dzierżawcy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

Cena wywoławcza (opłata roczna) wynosi 500 zł + 23% VAT

4. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

4.1 Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać czynsz dzierżawny zaoferowany w przetargu w terminie do 30 września każdego roku dzierżawy na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.

4.2 Wydzierżawiający za każdy z rocznych okresów rozliczeniowych wystawi fakturę w terminie do 15 września każdego roku dzierżawy.

4.3 Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 10.00.

6. Postanowienia dotyczące wadium

6.1. Wadium w kwocie 50 zł należy wnieść w terminiedo 15 listopada 2021 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

6.2 . Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium-dzierżawa Plaża”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

6.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

6.5. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

7. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

8. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

9. Przebieg licytacji

9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

9.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

9.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl/bip/ Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z udziałem w postepowaniu przetargowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82.
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Wigierskim Parku Narodowym jest pan Dariusz Auguścik kontakt: adres e mail dariusz.auguscik@saxoconsulting.com telefon 666 311 322
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przetargiem ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Leszczewek, gm. Suwałki w celu prowadzenia obsługi plaży w trybie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012, poz. 868).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania przetargowego.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012, poz. 868).
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Mapa z lokalizacją obszaru do dzierżawy (*.jpg, 722 kb)
 2. Wzór umowy dzierżawy (*pdf, 502 kb)
 3. Protokół przekazania wyposażenia (*pdf, 288 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 03.11.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.11.2021 r., 09:03


ZAPYTANIE CENOWE

NA ZAKUP 100 LICENCJI ESET PROTECT ADVANCED ON-PREM (KONSOLA LOKALNA)

 

Zamawiający:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, NIP: 844-234-98-09

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:
Maciej Łapiński, Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 565 25 40, m.lapinski@wigry.org.pl

Tryb postępowania:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 130 000 zł, nie jest stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.).

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykupienie rocznej kontynuacji licencji programu ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna) dla 100 użytkowników. Licencja ma uprawniać do korzystania z aktualizacji oraz pomocy technicznej przez cały okres jej trwania.

Terminy realizacji:
do 15.11.2021 r.

Miejsce i czas składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na 100 licencji ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna) nie otwierać przed 09.11.2021 godz. 10:15” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 09.11.2021 r. godz. 10:00.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) na adres m.lapinski@wigry.org.pl do dnia 09.11.2021 r. godz. 10.00, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na 100 licencji ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna)”.
Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) oraz zabezpieczyć hasłem. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 09.11.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl, lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 796067051.

Otwarcie ofert:
Odbędzie się w dniu 09.11.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN – parter.

Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

Złożone oferty powinny zawierać:
Nazwę i adres oferenta, wartość dostawy netto, stawkę VAT, wartość brutto.

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 729 kb)
 2. Wzór umowy (*pdf,  364 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.10.2021 r.

Data udostępnienia: 

 28.10.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 28.10.2021 r., 13:03


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe.

Zamówienie obejmuje:

1) Wykonanie zasilania, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z istniejących rozdzielni piętrowych budynku. W rozdzielniach należy dobudować po dwa zabezpieczenia S 301 B10 – jedno dla zasilania opraw AW drugie dla zasilania znaków kierunkowych EW. Zasilanie oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 układanym w listwach instalacyjnych dł. Ok. 620 m

2) Dostawa o montaż opraw oświetlenia awaryjnego stopień szczelności IP 20 i IP 65 wyposażonych we wbudowany system automatycznego testowania. Źródło światła LED w ilości 64 szt.

3) Dostawa i montaż opraw awaryjnych kierunkowych stopień szczelności IP 20 i IP 65 wyposażonych we wbudowany system automatycznego testowania. Źródło światła LED w ilości 45 sztuk

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami wykonanych instalacji.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera –Dokumentacja projektowa.

6) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie osobę/osoby, którym zamierza powierzyć nadzór i kierowanie robotami związanymi z wykonaniem instalacji elektrycznych.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich robót budowlanych i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia nie otwierać przed 12.11.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 12.11.2021 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl w terminie do dnia 12.11.2021 godz. 10:00. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 12.11.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2021 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100%

10. Termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 01.10.2021

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pn. Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe
Zamawiający dokonuje zmiany omyłkowo wpisanej daty składania i otwarcia ofert.
1. W pkt. 4 ogłoszenia zmienia się termin składania ofert z dnia 12.11.2021 godz.10:00 na 12.10.2021 godz. 10:00
2. W pkt. 7 ogłoszenia zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 12.11.2021 godz.10:05 na 12.10.2021 godz. 10:05

___________________________________________________________________

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 31,6 kb)
 2. Umowa (*pdf, 181 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.rar, 1,92 Mb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 01.10.2021 r.

Data udostępnienia: 

 01.10.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.10.2021 r., 14:10


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych 5-letnich pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w obiektach administracyjnych i użytku publicznego należących do Wigierskiego Parku Narodowego.

Zamówienie obejmuje wykonanie pomiarów opisanych w poniższej tabeli

Lokalizacja

Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

Badanie ciągłości PE i rezystancji małych obwodów

Badanie rezystancji izolacji obwodów

Badanie stanu izolacji kabli

Badanie wyłącznika –różnicowo -prądowego

Pomiar uziomów instalacji odgromowej

Słupie budynek dydaktyczny

92

54

20

x

2

x

Wylęgarnia Tartak

31

24

24

x

16

6

Sanitariat plaża Krzywe

23

6

6

x

2

1

Budynek administracyjny i mieszkalny wielorodzinny Krzywe 82

470

70

74

x

15

12

Budynek garażowy Krzywe

26

12

9

x

x

1

Baza p.poż Krzywe

5

2

3

x

2

1

Punkt informacyjny przy bramie wjazdowej

7

3

3

x

1

x

Miejsce ogniskowe "Dziupla"

28

7

7

x

1

3

Pole namiotowe Jastrzęby -recepcja, sanitariat nr 1 i 2, zewnętrzne skrzynki przyłączeniowe

96

80

10

x

2

13

Czerwony Folwark hangary nawodne

7

7

10

x

4

14

Czerwony Folwark magazyn ryb

27

8

8

x

1

7

Muzeum Wigier

257

293

74

250

45

11

Razem pkt kontrolnych

1069

566

248

250

56

48

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Podana w ofercie wartość będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w miejscowości Krzywe 82 16-402 Suwałki, w terminie do dnia 11.11.2021 roku godzina 1000 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej treścią „ Oferta na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych”

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać w terminie do dnia 11.11.2021 roku do godzina 1000 na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 11.11.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 11.11.2021 roku o godzinie 1005

8. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami (za wyjątkiem złożenia ofert) odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej. W związku z powyższym uprasza się o czytelne wpisanie na formularzu oferty adresu poczty internetowej.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100%

11. Termin realizacji 60 dni od daty podpisania umowy

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Oględzin obiektów dokonać można w dni robocze w godzinach 800 -1400 po uprzednim umówieniu się.

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 01.10.2021

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pn. Wykonanie okresowych 5-letnich pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w obiektach administracyjnych i użytku publicznego należących do Wigierskiego Parku Narodowego.

Zamawiający dokonuje zmiany omyłkowo wpisanej daty składania i otwarcia ofert.
1. W pkt. 4 ogłoszenia zmienia się termin składania ofert z dnia 11.11.2021 godz.10:00 na 11.10.2021 godz. 10:00
2. W pkt. 7 ogłoszenia zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 11.11.2021 godz.10:05 na 11.10.2021 godz. 10:05

 

___________________________________________________________________

 

Wykaz załączników:

 1. Załączniki 1 do 3 (*.docx, 64,5 kb)
 2. Załącznik 4 umowa (*pdf, 249 kb)
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (*.pdf, 154 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 01.10.2021 r.

Data udostępnienia: 

 01.10.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.10.2021 r., 14:10


 

ROZPOZNANIE RYNKU

Wigierski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na wykonanie analiz chemicznych

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie, w ramach realizacji projektu naukowego „Znaczenie leszczyny Corylus avellana w lasach grądowych (na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego)”, finansowanego ze środków funduszu leśnego .

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl, tel.: 87 56 32 540, fax.: 87 56 32 541

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie analiz chemicznych gleby, kory leszczyny oraz opadu biologicznego; odbiór próbek z siedziby Wigierskiego Parku Narodowego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia; dostarczenie wyników analiz do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w postaci cyfrowej (w arkuszu Excel).

1. Analizy chemiczne gleby - 10 próbek po 0,5 kg każda; w pojedynczej próbce analiza: C, N, Na, K, Mg, Ca, P oraz pomiar pH;

2. Analizy chemiczne kory leszczyny - 30 próbek po 0,1 kg każda; w pojedynczej próbce analiza: C i N oraz pomiar pH;

3. Analiza chemiczna opadu biologicznego - 3 próbki po 0,01 kg każda;

3.w pojedynczej próbce analiza: C, N, Na, K, Mg, Ca i P.

3. Termin wykonania zamówienia: do 29 października 2021 roku.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród nadesłanych ofert.

5. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

a. Ofertę należy złożyć listownie, osobiście (Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub drogą elektroniczną na adres krzysztofiak.lech@wigry.org.pl, w postaci podpisanego formularza ofertowego (Załącznik nr 1), nie później niż do dnia 21 września 2021 r. do godziny 9:00 .

b. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną uwzględnione w postępowaniu.

6. Inne ustalenia:

a. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie złożone zamówienie na wykonanie analiz chemicznych.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy (doc, 455 kb)
 

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Lech Krzysztofiak

Wprowadził: 

 Łapiński Maciej

Data wytworzenia: 

 13.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 13.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


 


Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

zakup 400 szt. budek dla orzesznicy leszczynowej

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Przedmiotem zamówienia jest:

zakup 400 szt. drewnianych budek dla orzesznicy leszczynowej wraz z dostawą . Wymiary drewnianej budki: wys. x szer. x dług. - 23 x 14 x 14 (21) [cm]; średnica otworu wejściowego: 3,30 cm. Budka powinna posiadać otwieraną ściankę przednią, po odbezpieczeniu metalowego haczyka. Budka powinna być impregnowana naturalnym pokostem lub drewnochronem. Drewniane elementy powinny być skręcone nierdzewnymi wkrętami.

4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej: Oferta na zakup 400 szt. budek dla orzesznicy leszczynowej

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej w.misiukiewicz@wigry.org.pl . Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.09.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN – parter.

7. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

9. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 24.09.2021

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Wojciech Misiukiewicz, tel. 87 5632563, e-mail: w.misiukiewicz@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór umowy (pdf, 527 kb)
 2. Wzór oferty (doc, 709 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.09.2021 r., 11:00


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Bryzgiel 41 – PKOB 1110 i Maćkowa Ruda 57 – PKOB 1110.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Bryzgiel 41

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 7,986 m2)

b. Naprawa i regulacja wysokości stopni schodowych i tarasu.

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Wymiana drewnianych słupów i desek elewacyjnych ścian ganku.

e. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2) Maćkowa Ruda 57

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 21,391 m2)

b. Naprawa i regulacja szerokości stopni schodowych

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Naprawa tynku policzków schodów 1,8 m2 i wymalowanie farbą elewacyjną (4,71 m2)

e. Oczyszczenie i wymalowanie farbami chlorokauczukowymi stalowych balustrad i słupów daszku nad schodami.

f. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57 nie otwierać przed 20.09.2021 godz. 10:35” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 20.09.2021 godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 20.09.2021 godz. 10:30 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:35w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2021


Dotyczy postępowania o nazwie Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Bryzgiel 41 – PKOB 1110 i Maćkowa Ruda 57 – PKOB 1110.
Zmienia się datę składania i otwarcia ofert.

Istniejąca treść:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 do godziny 10:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:35

Zmienia się na:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2021 do godziny 10:30
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2021 godz. 10:35

___________________________________________________________________

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. Projekt umowy (*pdf, 150 kb)
 3. RODO (*.pdf, 377 kb)
 4. Dokumentacja projektowa - Bryzgiel (*.pdf, 216 kb)
 5. Dokumentacja projektowa - Maćkowa Ruda (*.pdf, 169 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 tyś zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku stodoły z istniejącego pokrycia wiórem osikowym na pokrycie z blachy stalowej powlekanej – panel na rąbek stojący wraz z wykonaniem orynnowania i montażem płotków przeciwśniegowych pow. dachu 177.2 m2

2) Wymiana pokrycia dachowego na budynku inwentarskim z istniejącego pokrycia wiórem osikowym na pokrycie z blachy stalowej powlekanej – panel na rąbek stojący wraz z wykonaniem orynnowania i montażem płotków przeciwśniegowych pow. dachu 133 m2

3) Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowym z istniejącego pokrycia bitumiczną płytą falistą ONDULINE na pokrycie z blachy stalowej powlekanej – panel na rąbek stojący wraz z wykonaniem orynnowania i montażem płotków przeciwśniegowych pow. dachu 49 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 Dokumentacja projektowa.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały na okres minimum 5 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most nie otwierać przed 20.09.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 20.09.2021 godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 20.09.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na wykonanie oświetlenia wystaw Krzywe”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:05w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30.11.2021 r

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2021
 

Dotyczy postępowania o nazwie Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most
Zmienia się datę składania i otwarcia ofert.

Istniejąca treść:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:05

Zmienia się na:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2021 do godziny 10:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2021 godz. 10:05

___________________________________________________________________

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. RODO (*pdf, 587 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf, 184 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar, 593 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wykonanie zgodnie z dołączonym rysunkiem 2 sztuk szlabanów z rur stalowych ocynkowanych i wymalowanych według wzoru wskazanego na rysunku farbami poliwinylowymi lub proszkowo. Szlaban wyposażony musi być w dwa dodatkowe słupki, jeden do oparcia ramienia szlabanu w pozycji otwarte i drugi wyznaczający przejście dla pieszych i rowerzystów.

2) Wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych i rowerzystów. W ramach tej części zamówienia należy przeprowadzić niwelację terenu i wykonać nawierzchnię przejścia o powierzchni około 10 m2 z mieszanki kruszyw zawierającej co najmniej 50 % kruszywa łamanego.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wykonawca składając ofertę musi udokumentować, że dysponuje lub w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie sprzętem do robót ziemnych – koparka lub koparko ładowarka.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 godz. 11:00 w:

1) zamkniętej kopercie opisanej jako „Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych nie otwierać przed 20.09.2021 godz. 11:05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 lub

2) na adres marek.wrona@wigry.org.pl jako opatrzony hasłem załącznik do wiadomości email. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu dokumentu sporządzonego uprzednio w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej dowolnym podpisem elektronicznym. Hasło umożliwiające otwarcie pliku z ofertą należy przesłaćw dniu otwarcia ofert osobną wiadomością na adres marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr. telefonu

601-917-567 nie później niż do dnia 20.09.2021 godziny 11:05.

6. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 20.09.2021 godz. 11:05. Jako pierwsze zostaną otwarte oferty otrzymane w formie pisemnej. Oferty złożone w formie załączników do wiadomości email zostaną otwarte po otrzymaniu hasła dostępowego. W przypadku gdy Zamawiający do godziny 11:05 nie otrzyma wiadomości zawierającej hasło dostępu oferta zostanie odrzucona

7 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

9. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2021
 

Dotyczy postępowania o nazwie Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych.
Zmienia się datę składania i otwarcia ofert.

Istniejąca treść:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:05

Zmienia się na:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2021 do godziny 11:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2021 godz. 11:05

___________________________________________________________________

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 31,8 kb)
 2. RODO (*pdf, 396 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf, 141 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar, 766 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej

130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji o nazwie Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr geod 649 w obrębie Leszczewek w gminie Suwałki

Zamówienie obejmuje:

1) Pozyskanie mapy do celów projektowych

2) Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego

3) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych

4) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

5) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych

6) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

7) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

8) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

9) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie dotyczy

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na opracowanie projektu rozbudowy parkingu w m. Krzywe nie otwierać przed 14.09.2021 godz 10:05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 07.09.2021 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 14.09.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta - rozbudowa parkingu Krzywe”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2021 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % %

10. Termin realizacji 20.01.2022

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 33 kb)
 2. Plan (*pdf, 661 kb)
 3. Wzór umowy (*.pdf, 267 kb)
 4. Warunki zabudowy - rysunki (*.pdf, 2 532 kb)
 5. Warunki zabudowy - tekst (*.pdf, 4 236 kb)
 6. RODO (*.pdf, 386 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 03.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.09.2021 r., 11:14

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji oświetlenia wystaw w skansenie etnograficznym Krzywe

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wykonanie okablowania zasilającego oprawy oświetleniowe z przewodów instalacyjnych 5 x 1,5 mm2

2) Wykonanie okablowania do instalacji czujek ruchu z przewodów instalacyjnych 3 x 1,5 mm2

3) Dostawa i montaż aluminiowych szynoprzewodów 3 obwodowych o przekroju kwadratowym wymalowanych przez producenta w kolorze czarnym, prąd znamionowy 16 A – 12 m

4) Dostawa i montaż projektorów led, kąt rozsyłu oprawy oświetleniowej 24 0 - 4 sztuki i 36o - 22 sztuki. Barwa światła 830 warm white. Materiał korpusu aluminium, kolor czarny. Oprawa w kształcie walca 85x180 mm (+/- 10 %). Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz. max 5 %. Napięcie zasilania 220-240 V

5) Dostawa i instalacja czujek ruchu PIR 4 szt. Zasilanie sieciowe 230-240 V, montaż natynkowy, moc min. 2000W, kąt wykrywania 360 0

6) Dostawa i montaż autonomicznych czujek dymu 4 szt. Zasięg 60-80 m 2 detekcja dymu optyczna, typu rozproszonego, zasilanie bateryjne, sygnalizacja dźwiękowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 Projekt oświetlenia.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały na okres minimum 5 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie instalacji oświetlenia wystaw w skansenie etnograficznym Krzywe nie otwierać przed 06.09.2021 godz. 11:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 06.09.2021 godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 06.09.2021 godz. 11:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na wykonanie oświetlenia wystaw Krzywe”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2021 godz. 11:05w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 80 % i Termin wykonania 20 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. Projekt oświetlenia wystaw (*pdf, 1 182 kb)
 3. Wzór umowy (*.pdf, 149 kb)
 4. RODO (*.pdf, 386 kb)

   

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.08.2021 r.

Data udostępnienia: 

 27.08.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.08.2021 r., 11:26

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Bryzgiel 41 – PKOB 1110 i Maćkowa Ruda 57 – PKOB 1110.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Bryzgiel 41

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 7,986 m2)

b. Naprawa i regulacja wysokości stopni schodowych i tarasu.

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Wymiana drewnianych słupów i desek elewacyjnych ścian ganku.

e. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2) Maćkowa Ruda 57

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 21,391 m2)

b. Naprawa i regulacja szerokości stopni schodowych

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Naprawa tynku policzków schodów 1,8 m2 i wymalowanie farbą elewacyjną (4,71 m2)

e. Oczyszczenie i wymalowanie farbami chlorokauczukowymi stalowych balustrad i słupów daszku nad schodami.

f. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57 nie otwierać przed 06.09.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 06.09.2021 godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 06.09.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2021 godz. 10:05w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 154 kb)
 3. RODO (*.pdf, 386 kb)
 4. Dokumentacja projektowa Bryzgiel (*.zip, 221 kb)
 5. Dokumentacja projektowa Maćkowa Ruda (*.zip, 173 kb)

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.08.2021 r.

Data udostępnienia: 

 27.08.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.08.2021 r., 11:26

 

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wykonanie zgodnie z dołączonym rysunkiem 2 sztuk szlabanów z rur stalowych ocynkowanych i wymalowanych według wzoru wskazanego na rysunku farbami poliwinylowymi lub proszkowo. Szlaban wyposażony musi być w dwa dodatkowe słupki, jeden do oparcia ramienia szlabanu w pozycji otwarte i drugi wyznaczający przejście dla pieszych i rowerzystów.

2) Wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych i rowerzystów. W ramach tej części zamówienia należy przeprowadzić niwelację terenu i wykonać nawierzchnię przejścia o powierzchni około 10 m2 z mieszanki kruszyw zawierającej co najmniej 50 % kruszywa łamanego.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wykonawca składając ofertę musi udokumentować, że dysponuje lub w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie sprzętem do robót ziemnych – koparka lub koparko ładowarka.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2021 godz. 10:00 w:

1) zamkniętej kopercie opisanej jako „Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych nie otwierać przed 14.07.2021 godz. 11:00 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 lub

2) na adres marek.wrona@wigry.org.pl jako opatrzony hasłem załącznik do wiadomości email. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu dokumentu sporządzonego uprzednio w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej dowolnym podpisem elektronicznym. Hasło umożliwiające otwarcie pliku z ofertą należy przesłaćw dniu otwarcia ofert osobną wiadomością na adres marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr. telefonu

601-917-567 nie później niż do godziny 11:10.

6. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 14.07. 2021 godz. 11:00. Jako pierwsze zostaną otwarte oferty otrzymane w formie pisemnej. Oferty złożone w formie załączników do wiadomości email zostaną otwarte po otrzymaniu hasła dostępowego. W przypadku gdy Zamawiający do godziny 11:10 nie otrzyma wiadomości zawierającej hasło dostępu oferta zostanie odrzucona

7 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

9. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl 

Wykaz załączników:

 1. Dokumentacja projektowa i wzór oferty (*.zip, 1 271 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.07.2021 r.

Data udostępnienia: 

 02.07.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 02.07.2021 r., 12:40

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej
130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP


1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Montaż zamków szyfrowych w budynku Krzywe 82

2. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Dostawa i montaż 3 sztuk zamków szyfrowych w drzwiach wewnętrznych – 2 sztuki do drzwi dwuskrzydłowych z profili aluminiowych i 1 szt. drzwi z blachy stalowej z ościeżnicą stalową. Zamówienie obejmuje:

a. Wyposażenie drzwi w:

a) zwory elektromagnetyczne, siła trzymania nie mniej niż 3000 N

b) manipulator/klawiatura cyfrowa z czytnikiem breloków 125 kHZ
od strony zewnętrznej i przycisk do otwarcia od strony wewnętrznej
i zasilaczem.

c) gałkę lub uchwyt od zewnątrz i klamkę od wewnątrz

d) samozamykacze do drzwi

b. Każdy z zamków pracował będzie w pełnym trybie autonomicznym, zamawiający nie wymaga łączenia zamków pomiędzy sobą, podłączenia do sieci informatycznej lub systemu alarmowego budynku.

c. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego zamków. Długość przyłączy 3 do 5 m.

d. Drzwi są umiejscowione w korytarzach pełniących funkcję ciągów ewakuacyjnych, w związku z powyższym zamki muszą posiadać funkcję "otwarte" podczas zaniku napięcia w sieci zasilającej.

e. Zamki posiadać muszą funkcję automatycznego przejścia w tryb „otwarte” w wyznaczonych godzinach. Dopuszcza się zrealizowanie powyższego poprzez oprogramowanie własne zamka lub dodatkowy zegar odcinający zasilanie zwory.

3. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustalono

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2021 godz. 10:00 w:

1) zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na montaż zamków szyfrowych
w budynku Krzywe 82 nie otwierać przed 06.07.2021 godz. 11:00 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 lub

2) na adres marek.wrona@wigry.org.pl jako opatrzony hasłem załącznik do wiadomości email. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu dokumentu sporządzonego uprzednio w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej dowolnym podpisem elektronicznym. Hasło umożliwiające otwarcie pliku z ofertą należy przesłać w dniu otwarcia ofert osobną wiadomością na adres: marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr. telefonu: 601-917-567 nie później niż do godziny 11:10.

7. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 06.07.2021 godz. 11:00. Jako pierwsze zostaną otwarte oferty otrzymane w formie pisemnej. Oferty złożone w formie załączników do wiadomości email zostaną otwarte po otrzymaniu hasła dostępowego. W przypadku gdy Zamawiający do godziny 11:10 nie otrzyma wiadomości zawierającej hasło dostępu oferta zostanie odrzucona

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

10. Termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 326 kb)
 2. Rodo oświadczenie nr 1 (*.pdf, 96 kb)
 3. Rodo oświadczenie nr 2 (*.pdf, 92 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 29.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 29.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.06.2021 r., 14:20

 

 


Krzywe, dnia 22 czerwca 2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu są 3 opisane poniżej obszary, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN.

 

Obszar nr

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. całk. ha wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia Dodatkowy

opis

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Wysokość

wadium

Gmina Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Krasnopol Czerwony Krzyż

52/2

0,2015

58/2

10,8687

59

3,9160

60/2

1,2122

 

5,8666

SU1N/

00001060/4

RVI- 0,2015 ha

RVI-3,5000 ha

RVI- 0,9529 ha

RVI-1,2122 ha

siedl.N2000

kod 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

1 936

194

2.

Krasnopol Krusznik 164/3

0,1300

0,1100

SU1A/

00019875/6

RVI- 0,1100 ha

36

4

3.

Krasnopol Sarnetki

5/2

20,8000

0,0211

SU1N/

00001060/4

RVI–0,0031 ha

PsVI–0,0180 ha

ogród przydomowy przy osadzie w Maćkowej Rudzie

7

1

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 1, 2 i 3. Stan gruntów przedstawiony na mapach został zarejestrowany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w 2020 r.

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

2.1. Na obszarze oznaczonym w tabeli numerem 1 znajduje się płat siedliska Natura 2000 kod 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Siedlisko zostało zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1. Na wskazanych płatach siedliska należy utrzymać ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe (z usuwaniem biomasy) przynajmniej raz w roku. Można stosować umiarkowane nawożenie. Dopuszczalna okresowa lub stała zmiana sposobu użytkowania części powierzchni, pod warunkiem utrzymania ekstensywnego użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego na analogicznym areale na innej powierzchni w sąsiedztwie.

 

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą podano w tabeli (kolumna Nr 9).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 8 lipca 2021 r. od godziny 10.00, kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.10

- obszar nr 3 – godz. 10.20

 

7. Postanowienia dotyczące wadium

 

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów została określona w tabeli w pkt. 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 5 lipca 2021 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

 

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

 

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

 

10. Przebieg licytacji

 

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej http://wigry.org.pl/bip/ uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

 

13. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapy (obszar 1,2,3) (*.zip, 2 268 kb)

2. Wzór umowy dzierżawy (4/1, 4/2) (*.zip, 26 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 23.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 23.06.2021 r., 09:21

 

 


OGŁOSZENIE

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi o nazwie Restauracja budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe – przebudowa i rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu.

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania na miniportalu to 259cecc3-c67b-4b38-b002-d9a300cecfd4

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach tj: konstrukcyjno budowlane, instalacji elektrycznych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia. Wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór wynosi 249 tyś zł.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 22.06.2021 godz. 11:00 za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Sposób zaszyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 222 ust. 1 PZP). Zamawiający przewiduje otwarcie ofert w dniu 22.06.2021 roku o godzinie 11:15

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100 %

10. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie do 30.09.2021

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie do Ogłoszenia!

 • W treści Ogłoszenia w punkcie 5 znajduje się nieprawidłowa wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór: 249 tyś zł.
  Prawidłowa wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór
  wynosi  425 950 zł
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 14.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 14.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 15.06.2021 r., 7:55

 


OGŁOSZENIE

Zamawiający Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu badawczego do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

Część I

1. Rejestrator wilgotności i temperatury powietrza, np. typu HOBO U23-001A z wbudowanymi czujnikami - 15 szt. (odporny na trudne warunki atmosferyczne i na kondensację pary wodnej; współpracuje z oprogramowaniem HOBOware Pro)

2. Urządzenie do cyfrowego obrazowania baldachimu roślin z wbudowanym kompasem i GPS , np. typu LAI Cl-110 - 1 szt. (obiektyw samopoziomujący, duży - min. 6 cali, ekran dotykowy, kąt obiektywu 150°, rozdzielczość obrazu min. 8 Megapikseli, pamięć USM min 128 GB)

Część II

3. Penetrometr elektroniczny przeznaczony do terenowych badań zagęszczenia gruntu do głębokości 45 cm, np. typu FieldScout SC-900 – 1 szt. (pamięć min. 500 profili bez użycia GPS, wyświetlacz LCD, pomiar nacisku w granicach 0-7000 kPa)

4. Kieszonkowy pH-metr z płaską elektrodą powierzchniową do pomiaru pH w glebie z wymienną elektrodą zapasową i roztworami pH 4 i 7, np. typu ExStik pH-metr – 1 szt.

5. Miernik wilgotności, temperatury i EC gleby ze szpilkami pomiarowymi długości co najmniej 7,5 cm, 12 cm i 20 cm , np. typu FieldScout TDR 350 – 1 szt.

 

2. Oferent może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na obie.

3. Termin wykonania zamówienia:

Całe zamówienie musi zostać zrealizowane do 16 lipca 2021 roku.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród nadesłanych ofert.

5. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

a. Ofertę należy złożyć listownie, osobiście (Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub drogą elektroniczną na adres krzysztofiak.lech@wigry.org.pl, w postaci podpisanego formularza ofertowego (Załącznik nr 1), nie później niż do dnia 16 czerwca 2021 r. do godziny 9:00 .

b. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną uwzględnione w postępowaniu.

6. Inne ustalenia:

a. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie złożone zamówienie na dostawę sprzętu badawczego.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

7. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: Lech Krzysztofiak, tel. 502478720, e-mail; krzysztofiak.lech@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy (*.doc, 468 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Lech krzysztofiak

Data wytworzenia: 

 09.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 09.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 09.06.2021 r., 10:58

 


Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Przedmiotem zamówienia jest:

10 laptopów Dell Vostro 3500 (przekątna ekranu 15,6”, procesor Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM, dysk SSD M.2 PCIe 256 GB) wraz z systemem Microsoft Windows 10 Professional (nie w wersji edukacyjnej) preinstalowany przez producenta oraz oprogramowaniem biurowym Office 2016 Standard dla użytkownika edukacyjnego.

Każdy z komputerów przenośnych (laptopów) powinien być dodatkowo wyposażony w mysz przewodową oraz torbę ochronną.

Komputery przenośne (laptopy) powinny być fabrycznie nowe oraz objęte minimalnie 24 miesięczną gwarancją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl. Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

7. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

9. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 08.06.2021

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Maciej Łapiński, tel. 87 5632552, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór umowy (*.pdf, 440 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 728 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 21.05.2021 r., 14:08

 


  Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Przedmiotem zamówienia są urządzenia:

- 2 x Samsung SMART Signage 43" QE43T

- 1 x Philips NeoPix Ultra 2 TV (NPX643)

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe oraz objęte minimalnie 24 miesięczną rękojmią i gwarancją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na zakup 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego.

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl. Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

6. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

8. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 11.06.2021

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Maciej Łapiński, tel. 87 5632552, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 24.05.2021 r. wpłynęło pytanie:

Pytanie 1.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, o nazwie - "Zakup 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego"- chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, czy dopuszczają Państwo lepszy model, a mianowicie QB43R ponieważ QE43T brak do lipca.

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza dostawę lepszego modelu.
Zamawiający informuje jednocześnie że na realizację przedmiotu zamówienia dysponuje określoną ilością środków finansowych i nie może ich zwiększyć.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:

 1. Wzór umowy (*.pdf, 444 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 711 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.05.2021 r., 113:31

 


Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm 

2. Przedmiotem zamówienia jest:

10 laptopów Dell Vostro 3500 (przekątna ekranu 15,6”, procesor Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM, dysk SSD M.2 PCIe 256 GB) wraz z systemem Microsoft Windows 10 Professional i oprogramowaniem biurowym Office 2016 Standard dla użytkownika edukacyjnego.

Każdy z komputerów przenośnych (laptopów) powinien być dodatkowo wyposażony w mysz przewodową oraz torbę ochronną.

Komputery przenośne (laptopy) powinny być objęte minimalnie 24 miesięczną gwarancją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl. Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

7. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

9. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 04.06.2021

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Maciej Łapiński, tel. 87 5632552, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga pakietu Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów czy Microsoft Office 2016 Standard? I czy Wykonawca ma zainstalować ten produkt na komputerach czy tylko przekazać klucze licencyjne? Czy Zamawiający dopuszcza wersja produktu: ESD (elektroniczna) ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, jedynie, dostarczenia kluczy licencyjnych pakietu Microsoft Office 2016 Standard MOLP - licencja EDU. Zamawiający posiada aktywną Licencję Academic Open,

Pytanie 2.
W związku z tym, iż zamawiający wyspecyfikował pakiet Office w wersji edukacyjnej. Mam pytanie.
Czy zamawiający dopuści system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit Wersja Edukacyjna ?
Odpowiedź
We wskazanym komputerze przenośnym, system jest już preinstalowany przez producenta.
Zamawiający dopuszcza system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit Wersja Edukacyjna pod warunkiem, iż będzie on preinstalowany przez producenta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:
 1. Wzór umowy (*.pdf, 440 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 710 kb)
 3. Klauzula informacyjna RODO (*.docx, 16 kb)
 4. Oświadczenie RODO (*.docx, 13 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 13.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 18.05.2021 r., 10:24

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Krzywe 82 – PKOB 1122 i Leszczewek 40 – PKOB 1110.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Krzywe 82

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 7,95 m2)

b. Naprawa stopni schodowych

c. Wykonanie niecki do montażu aluminiowej wycieraczki systemowej, dostawa i montaż wycieraczki

d. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z zakupionych przez Zamawiającego płytek gres. Wykonawca zapewni transport płytek z miejsca zakupu na plac budowy.

e. Demontaż, oczyszczenie przez mechaniczne oszlifowanie lub struganie drewnianych elementów balustrad schodów i przylegających tarasów (łączna powierzchnia elementów drewnianych ok.

38 m2)

f. Wymalowanie drewnianych elementów balustrad lakierobejcą.

g. Oczyszczenie i wymalowanie farbami olejnymi stalowych słupków balustrad.

h. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2) Leszczewek 40

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 4,5 m2)

b. Naprawa stopni schodowych

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z zakupionych przez Zamawiającego płytek gres. Wykonawca zapewni transport płytek z miejsca zakupu na plac budowy.

d. Naprawa tynku ścian schodów 1,8 m2, wykonanie tynku strukturalnego

e. Rozbiórka istniejącej płyty betonowej przed schodami i wykonanie w to miejsce chodnika z wielootworowych betonowych płyt chodnikowych (pow. 2,25 m2)

f. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Krzywe 82 i Leszczewek 40 nie otwierać przed 18.05.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 18.05.2021 godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) lecz w takim przypadku nie gwarantuje zachowania poufności treści oferty, w tym jej ceny, przed terminem otwarcia ofert. Ofertę składaną w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl lub na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Krzywe 82 i Leszczewek 40”. Zamawiający uwzględni tylko te oferty, które wpłyną na adres marek.wrona@wigry.org.pl lub na skrzynkę ePUAP Zamawiającego do godziny wyznaczonej na składanie ofert tj. do dnia 18.05.2021 godz. 10:00.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2021 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru: Cena 100 % %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:
 1. Wzór umowy (*.pdf, 145 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 31,2 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip, 450 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 06.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 06.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.05.2021 r., 13:45

 


Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na
dostawę odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel. (+48) 87 563 25 40, fax 87 563 25 41

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z zestawieniem zawierającym wykaz zapotrzebowanej ilości odzieży i obuwia oraz wzorem umowy stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiana odzież mundurowa i obuwie mundurowe musi być zgodne
z wzorami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2018 roku
w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w przypadku ruchów kadrowych, związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. Zamówienia takie będą miały charakter incydentalny. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego ceny za poszczególne sorty mają być takie same jak w zamówieniu podstawowym.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 października 2021 roku.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga udokumentowania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
W tym celu należy udokumentować wykonanie 3 dostaw o podobnym charakterze i wielkości wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami, opiniami, listami polecającymi lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością. Wartość 1 dostawy nie może być niższa niż 50 000 złotych.

Zamawiający wymaga potwierdzenia, że oferent zapoznał się z wszystkimi wymogami dotyczącymi niniejszego postępowania oraz, że akceptuje wzór przedstawionej umowy.

9 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 563 25 41, e-mail: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Stefan Mackiewicz – kierownik działu do spraw administracyjno gospodarczych w godzinach od 700 do 1500 w dni robocze pod numerem telefonu (087) 563 25 64 lub 695 075 165.

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane
o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach, z których koperta zewnętrzna powinna być opisana według wzoru: Oferta na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Nie otwierać przed 7.05.2021 roku godz. 905. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak na kopercie zewnętrznej powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 7.05.2021 roku do godziny 900. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.05.2021 roku o godzinie 905 w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku
z pandemią COViD 19.

14 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę do odbiorcy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT + koszty dostawy towaru do odbiorcy .

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz
z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena ofertowa = 100 %. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następującego wzoru: najniższa cena spośród ofert ważnych dzielona przez cenę oferty badanej x 100. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

17 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

 

Wykaz załączników:
 1. Wzór umowy (*.rtf, 118 kb)
 2. Wzór oferty (*.rtf, 545 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 26.04.2021 r.

Data udostępnienia: 

 26.04.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 26.04.2021 r., 13:45

 

 


Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi o nazwie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach tj: konstrukcyjno budowlane, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia. Wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór wynosi 249 tyś zł.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2021 godzina 11:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – Wysoki Most

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.04.2021 godz. 11:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie do 30.07.2021

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

Wykaz załączników:
 1. SWZ (*.pdf, 465 kb)
 2. Zal.1 - wzór oferty (*.doc, 346 kb)
 3. Zal.2 - oświadczenie RODO (*.docx, 27 kb)
 4. Zal. 3 - projekt umowy (*.pdf, 196 kb)
 5. Dokumentacja projektowa (*.rar, 16 030 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.04.2021 r.

Data udostępnienia: 

 12.04.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 12.04.2021 r., 08:02

 Ogłoszenie
o zamówieniu Roboty budowlane
Restauracja budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe – przebudowa
i rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywe 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 56 32 540

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wigry_pn@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab0f2dd2-914d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028316/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 08:35

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000860/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

http://www.wigry.org.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej - marek.wrona@wigry.org.plWykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Sposób zaszyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. www.wigry.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Przepustowość sieci 70Mb/s.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: NIE DOTYCZY

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski


Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Restauracja budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe prowadzonym na podstawie art.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO. Pozostałe informacje znajdują sie w Rozdziale 17 SIWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):
Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AGB-212-9/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (art. 274 ust.1 PZP), aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 2) wykazu osób Załącznik nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) wykazu robót budowlanych Załącznik 3 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzać musi okoliczności wymienione w art. 118 ust. 4 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:1) Oferta winna być podpisana (elektronicznie), przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga elektronicznych podpisów prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanego okresu przerwy w realizacji robót budowlanych,b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń,d. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi,e. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanychf. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych g. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego.3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SWZ,4) Zmiany, na wniosek Wykonawcy, sposobu rozliczenia umowy opisanego w paragrafie 14 ustęp 1 niniejszej umowy z rozliczenia dwuetapowego na rozliczenie jednoetapowe, końcowe po zakończeniu całości zakresu rzeczowego określonego w par. 1 niniejszej umowy.5) Zmiany Kierownika budowy, pod warunkiem, że nowo powołany Kierownik Budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
 

Wykaz załączników:

 1. Załączniki do wypełnienia (*.docx, 478 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 359 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.rar, 49 883 kb)
 4. SWZ (*.pdf, 890 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 07.04.2021 r.

Data udostępnienia: 

 07.04.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 07.04.2021 r., 10:40

 


  Ogłoszenie 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP


1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu konserwacji eksponatów i aranżacji wystaw w budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe

1) Sporządzona w wyniku niniejszego zamówienia dokumentacja projektowa zawierać musi
w szczególności:

a. Inwentaryzację fotograficzną i tabelaryczną eksponatów zgromadzonych obecnie w obiekcie

b. Dobór, w porozumieniu z Zamawiającym, eksponatów, które mają zostać poddane zabiegom konserwacyjnym i po ich zakończeniu wyeksponowane

c. Określenie zakresu prac konserwatorskich dla każdego z wybranych obiektów

d. Rzuty pomieszczeń i rozwinięcia ścian w skali 1 : 20 wskazujące na umiejscowienie eksponatów w konkretnych pomieszczeniach i miejscach

e. Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, projektu kolorystyki pomieszczeń (ściany) wraz
z doborem materiałów wykończeniowych (farby, bejce, lakiery itp.)

f. Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, projektu oświetlenia wystaw

g. Propozycję lokalizacji pojedynczych czujek ostrzegających przed zagrożeniem pożarem (bez tworzenie systemu zintegrowanego).

h. Wycena szacunkowa konserwacji i aranżacji wnętrza (kosztorys inwestorski)

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją usług konserwatorskich i aranżacji wnętrza

3) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania
na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę spełniał następujące warunki w zakresie posiadania doświadczenia i dysponowania personelem zdolnym do wykonania zamówienia

1) W zakresie doświadczenia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty wykonał co najmniej jedno zamówienie (usługę) w zakresie usług projektowych (aranżacji: wystawy, scenografii itp.) o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł.

2) W zakresie personelu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej:

Jedną osobą posiadają wykształcenie wyższe w specjalności architektura wnętrz lub pokrewne - która powinna mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu oraz która w tym okresie wykonała przynajmniej jeden projekt aranżacji wystawy o wartości projektu co najmniej 10 000 zł. brutto. Osoba ta będzie sprawowała funkcję kierownika projektu po stronie Wykonawcy

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 1 roku

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie projektu konserwacji eksponatów i aranżacji wystaw w budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe nie otwierać przed 08.04.2021 godz. 10:05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 08.04.2021 godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2021 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie dokumentu elektronicznego lub postaci elektronicznej dokumentu wytworzonego w formie pisemnej podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) za pośrednictwem poczty elektronicznej lecz w takim przypadku nie gwarantuje zachowania poufności treści oferty, w tym jej ceny, przed terminem otwarcia ofert. Ofertę składaną za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: wigry_pn@su.onet.pl

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na Wykonanie projektu konserwacji eksponatów i aranżacji wystaw w budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe”. Zamawiający otworzy tylko te oferty, które wpłyną na skrzynkę odbiorczą wigry_pn@su.onet.pl do godziny wyznaczonej na składanie ofert tj. do dnia 08.04.2021godz. 10:00

6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru : Cena 100 %

9. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w 2 etapach

1) Inwentaryzacja i typowanie eksponatów do konserwacji do 14 dni od podpisania umowy

2) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie konserwacji eksponatów i wykonanie aranżacji wnętrz do 45 dni od podpisania umowy.

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

1) Aleksandra Siemaszko-Skiendziul, e-mail: ola.skiendziul@wigry.org.pl

2) Maciej Ambrosiewicz, e-mail: mad@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Załączniki 1 do 4 (*.docx, 464 kb)
 2. Wzór umowy (*.pdf, 278 kb)
 3. Koncepcja wystaw (*.rar, 2 795 kb)
 4. IWZ projekty (*.pdf, 326 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 29.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 29.03.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.03.2021 r., 15:07

 


  Ogłoszenie 

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi o nazwie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach tj: konstrukcyjno budowlane, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2021 godzina 11:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – Wysoki Most

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej na adres: marek.wrona@wigry.org.pl

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2021 godz. 11:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie do 30.07.2021

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 338 kb)
 2. Oświadczenie RODO (*.docx, 27 kb)
 3. Projekt umowy (*.doc, 130 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar, 15 655 kb)
 5. SWZ (*.pdf, 453 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 19.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 19.03.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 19.03.2021 r., 10:07  Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suwałki

1.5.2.) Miejscowość: Krzywe

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 601917567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.wrona@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc4d844b-7fec-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000860/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont leśniczówki w miejscowości Wysoki Most

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.wigry.org.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie w formie elektronicznej przy użyciu : - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - lub poczty elektronicznej - marek.wrona@wigry.org.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Adres strony internetowej http://www.wigry.org.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Przepustowość sieci 70Mb/s. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego. 6. Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /WigierskiPN/SkrytkaESP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5 prowadzonym na podstawie art.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AGB-212-7/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dane charakterystyczne budynku. Przedmiotem postępowania jest przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w zabudowie siedliskowej. Budynek jest obiektem wolnostojącym, jedno-kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym. Konstrukcja budynku drewniana – wieńcowa z bala pełnego o grubości 15 cm, docieplenie wełną mineralną grubości 15 cm i wykończenie zewnętrzne szalówką drewnianą. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachą stalową ocynkowaną. 1) powierzchnia zabudowy 125,73 m22) powierzchnia użytkowa 94,58 m23) wysokość pomieszczeń ok. 2,5 m2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych1) Roboty rozbiórkowea. Wewnętrzne roboty rozbiórkowe a) Zerwanie ze ścian płyt wiórowo-cementowych suprema wraz z tynkiemb) Usunięcie skorodowanych elementów ścian z bala drewnianego.c) Demontaż istniejącej stolarki wewnętrznej drzwiowej.d) Rozbiórka ścianek działowych.e) Rozbiórka komina i pieca kaflowego.f) Usunięcie istniejących warstw posadzkowych.b. Zewnętrzne roboty rozbiórkowe :a) Wykonanie wykopu pod izolację fundamentów istniejących i pod projektowane.b) Rozbiórka zadaszenia wejściowego z płytą fundamentową, słupkami balustradami i zadaszeniem.c) Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z orynnowaniem.d) Demontaż szalówki drewnianej z łatami i ew. ocieplenia z wełny mineralnej w przypadku stwierdzenia jej złego stanu technicznego.e) Demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej.f) Wycięcie otworów w ścianie zewnętrznej celem wstawienia drzwi wejściowych2) Remont wnętrza mieszkaniaa. Oczyszczenie i impregnacja biobójcza ścian drewnianych b. Wykonanie okładziny ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z ocynkowanych profili stalowych. Konstrukcja wypełniona wełną mineralną + paroizolacja. c. Usunięcie całości tynku na stropach i wykonanie w to miejsce okładziny z płyt gipsowo-kartonowych – na konstrukcji z profili stalowych + paroizolacja d. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. e. Przebudowa wnętrza budynku celem wydzielenia pomieszczenia łazienki i kotłowni wraz z przeniesieniem drzwi i korytarza wejściowego. f. Wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych oraz okładzin podłogowych płytki gres, panele podłogowe. g. Wykonanie instalacji wod-kan. Konieczne wykonanie całkowicie nowej — podposadzkowej instalacji h. Wykonanie nowej kotłowni - kocioł c.o zgazowujący drewno o mocy ok. 10 -14 kW. Przewidziano zainstalowanie jako bufora ciepła zbiornika kombinowanego, który posiada wbudowany wewnątrz bufora zasobnik c.w.u. i. Wymiana istniejącej instalacji c.o, rury wielowarstwowe polietylenowe z wewnętrzną wkładką aluminiową i grzejniki aluminiowe żeberkowe). j. Wymiana instalacji elektrycznej WLZ, gniazd wtykowych i oświetlenia. k. Wydzielenie i wykonanie łazienki przy kancelarii.l. Wyposażenie łazienki i kuchni w niezbędne przybory toaletowe (kabina natryskowa, miska ustępowa, umywalka, zlewozmywak, m. Wykonanie wejścia na poddasze w formie składanych schodów z klapą w stropie korytarza wejściowego n. Budowa nowego komina dymowego (2 kanały) oraz kanałów wentylacyjnych i odpowietrzających (5 kanałów) kanalizację. Komin i kanały wentylacyjne zaprojektowano jako systemowe z ceramicznych izolowanych kształtek kominowych. Wentylacja łazienki przy kancelarii zaprojektowano z rury spiro.3) Roboty zewnętrzne i termoizolacyjnea. Przebudowa wejścia do kancelarii. Przewidziano częściową zabudowę i rozbudowę ganku ścianami w konstrukcji szkieletowej drewnianej w celu uzyskania wiatrołapu i wykonanie w ścianie zewnętrznej nowych, niezależnych wejść do kancelarii i części mieszkalnej.b. Odkopanie, wzmocnienie i wykonanie izolacji cieplnej fundamentów c. Demontaż istniejących desek obicia ścian wraz warstwami izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, impregnacja ścian z bali, wykonanie nowej izolacji cieplnej wraz z obiciem ścian deskami. W 100 % należy wykorzystać wełnę mineralną o grubości 10 cm, która obecnie stanowi izolację cieplną ścian. Przewidywana jest wymiana paro i wiatroizolacji. Do obicia ścian wykorzystać nowe deski łączone na zakład o szerokości ok. 20 -25 cm. Kolorystykę desek uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.d. Uzupełnienie izolacji cieplnej stropu parteru e. Wzmocnienie belek stropowych parteru f. Wymiana pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną- panel na rąbek stojący.g. Wykonanie orynnowania i montaż akcesoriów dachowych, wyłaz dachowy, śniegołapy i komunikacja dachowa (ławy i stopnie kominiarskie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie zdolności ekonomicznej (art. 112 ust. 2 pkt 3)). Zamawiający wymaga na podstawie (art. 115 ust. 1 pkt 3)), aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł 2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4)). Zamawiający wymaga na podstawie (art. 116 ust. 1), aby Wykonawca: a. Dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej, która będzie sprawowała funkcję kierownika budowy.Przez ww. uprawnienia Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20 a ust. 2-6 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.b. Posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – Dz. U. z 2019 r. , poz. 1065, z późn. zm.) wraz z instalacjami, o wartości robót co najmniej 100 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (art. 274 ust.1 PZP), aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 2) wykazu osób Załącznik nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) wykazu robót budowlanych Załącznik 3 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy są umocowane do jego reprezentowania, Zamawiający żąda dołączenia do oferty Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie; podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanego okresu przerwy w realizacji robót budowlanych,b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń,d. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi,e. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanychf. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych g. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego.3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SWZ,4) Zmiany, na wniosek Wykonawcy, sposobu rozliczenia umowy opisanego w paragrafie 14 ustęp 1 niniejszej umowy z rozliczenia dwuetapowego na rozliczenie jednoetapowe, końcowe po zakończeniu całości zakresu rzeczowego określonego w par. 1 niniejszej umowy.5) Zmiany Kierownika budowy, pod warunkiem, że nowo powołany Kierownik Budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

 

Wykaz załączników:

 1. Załączniki do SWZ do wypełnienia (*.docx, 326 kb)
 2. SWZ (*.pdf, 864 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf, 424 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar, 15 655 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 16.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 16.03.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.03.2021 r., 10:27

 

 


 Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi: Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku - cz.2

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wigierski Park Narodowy

Krajowy numer identyfikacyjny: 844-234-98-09

Adres pocztowy: Krzywe 82

Miejscowość: Krzywe Kod NUTS: PL843 Suwalski Kod pocztowy: 16-402Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Wojciech Kamiński E-mail: wigry_pn@wigry.org.pl Tel.: +48 875632540

Faks: +48 875632541 Adresy internetowe: Główny adres: www.wigry.org.pl/

I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wigry.org.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku - cz.2

II.1.2)

Główny kod CPV

77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku i rozdrabniania gałęzi.

Zamówienie o wartości łącznej 629838,18 zł podzielono na 4 części, tj.: Część 1: leśnictwo Lipniak – 139971,80zł, Część 2: leśnictwo Krzywe – 173007,60zł, Część 3: leśnictwo Słupie – 111575,58 zł, Część 4: leśnictwo Wysoki Most – 2005283,20 zł,

Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawierają załączniki do SIWZ nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 629 838.18 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Lipniak

Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego na terenie leśnictwa Lipniak

II.2.4)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Lipniak w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1E,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 4000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 139 971.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2021

Koniec: 12/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 PZP.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Krzywe

Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy Lądowe Wigierskiego Parku Narodowego na terenie leśnictwa Krzywe

II.2.4)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Krzywe w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1E,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 5000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 173 007.60 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2021

Koniec: 12/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ustawy PZP.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Słupie

Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego na terenie leśnictwa Słupie

II.2.4)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Słupie w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 3000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 111 575.58 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ustawy PZP.

II.2) Opis

II.2.1)

Nazwa:

Wysoki Most

Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego na terenie leśnictwa Wysoki Most

II.2.4)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Wysoki Most w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E, 1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 6300zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 205 283.20 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ustawy PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu W postęp. mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i 109 ust.1 ustawy pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (terminy wskazano w SIWZ):

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postęp. określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożona na formularzu u JEDZ, który należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

c) dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełniania warunku udział w postęp.(nie dotyczy prac wykonywanych w WPN)

d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej.

e) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

f) wykaz urządzeń technicznych

g)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.,

h) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

i) oświadczenie właściwej terenowej jedn. organizacji. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ustawie PZP,

k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia ws. spłat tych należności

k)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

l)oświadcz. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego, m) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym.

n) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą część zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

10 000 zł na każdą część zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

10000 zł na każdą część zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż: 100000 PLN brutto.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

- osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 2 osoby w tym 1 z uprawnieniami do mechanicznego pozyskiwania drewna i 1 z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem podczas zrywki,

- dysponują osobą posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (DZ.U. z 2015 r. poz. 547), która będzie wykonywała zabezpieczanie upraw repelentem.

- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 1 ciągnik przystosowany do półpodwieszonej zrywki drewna wielkowymiarowego i 1 pilarka spalinowa do mechanicznego pozyskiwania drewna,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

100000 zł

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik do SIWZ (wzór umowy)

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w DUUE – OJ/S: 2020/S 252-636500

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 31/03/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 31/03/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Siedziba Wigierskiego Parku Narodowego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki, pok. nr 3 (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i 109 ust.1 ustawy pzp.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587801Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

1) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem

11 / 11

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2) Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Termin wniesienia odwołania:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lwobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań.

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587801Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

 

Wykaz załączników:

 1. Załączniki do SWZ (*.zip, 5 767 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 26.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 26.02.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 26.02.2021 r., 9:25

 


Wigierski Park Narodowy Zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi Pn. „Zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) oraz prowadzenia PPK z Wigierskim Parkiem Narodowym

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

1. Adres strony internetowej: www.wigry.org.pl;

2. Korespondencja pisemna: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki;

3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Alicja Sobota ; tel. 87/5632553

4. E-mail do korespondencji: sobotaa@wigry.org.pl, wigry_pn@wigry.org.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem”, a całe postępowanie „Konkursem ofert”.

2. Zaproszenie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, jak również protestom i odwołaniom. Stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i zawarcie umowy na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Wigierskim Parku Narodowym zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

IV. Istotne warunki zamówienia.

1. Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.

2. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym:

1) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników zatrudnionych w Wigierskim Parku Narodowym na temat PPK;

2) dostarczenie materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych w liczbie odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;

3) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;

4) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia;

5) inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt. III ppkt. 1 Formularza Ofertowego).

3. Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;

2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;

3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

1) bezpłatne oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, przeszkolenie z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.)

2) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy;

3) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;

4) oprogramowanie komputerowe współpracujące z programem kadrowo-płacowym posiadanym przez Zamawiającego;

5) dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni obsługę personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

V. Informacje o Zamawiającym:

Wigierski Park Narodowy informuje, że na dzień 31 stycznia 2021 roku zatrudnia 75 pracowników o następującej strukturze wiekowej (podział wg funduszu zdefiniowanej daty):

1) > 40 lat - 10 pracowników,

2) 40 – 49 lat - 18 pracowników,

3) 50 – 54 lat - 17 pracowników,

4) 55 – 59 lat - 15 pracowników,

5) 60 + lat - 15 pracowników.

VI. Okres ważności oferty i termin wykonania zamówienia.

1. Wykonawca zostaje związany Ofertą przez okres 30 dni od terminu składania Ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

2. Umowa o zarządzanie będzie obowiązywać w terminie od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.

3. Zrealizowanie postanowień zawartych w pkt. IV „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 26 marca 2021 roku.

4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 roku.

5. W razie potrzeby Zamawiający może zmienić terminy zawierania w/w umów.

6. Okres wypowiedzenia w umowie na zarządzanie i prowadzenie będzie wynosił trzy miesiące i zakończy się z końcem miesiąca.

VII. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w terminie, a ich treść odpowiada wymaganiom określonym z Zaproszeniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

4. Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Alicja Sobota, adres: sobotaa@wigry.org.pl tel. 87 5632553

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.

6. Zamawiający wymaga , aby oferta zawierała co najmniej:

1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia,

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2 do Zaproszenia,

3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

7. Wykonawca dołączy do oferty wzory umów na zarządzenie i prowadzenie PPK.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć do dnia 24 lutego 2021 r., godz.: 10:00 w formie papierowej na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki (pokój nr 7) do godziny 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2021 o godzinie 10:15.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

4. Oferta nie będzie mogła być wycofana w okresie pomiędzy terminem składania Ofert a upływem terminu związania Ofertą.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM

waga

SPOSÓB OBLICZANIA

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK [%]

- procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5%)

40%

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1-3 Formularza Ofertowego.

Zasady przyznawanej punktacji:

a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.

Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość = ------------------------------------------------ x 15

punktowa Koszt oferty badanej

b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.

Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość = ------------------------------------------------ x15

punktowa Koszt oferty badanej

c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.

Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość = ------------------------------------------------ x 10

punktowa Koszt oferty badanej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.

Wynagrodzenie zmienne -za osiągnięty wynik [%]

(nie wyższa niż 0,1%)

40%

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 4 Formularza Ofertowego.

Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość = ------------------------------------------------ x 40

punktowa Koszt oferty badanej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.

Efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu1 funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat

20%

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. VI Formularza Ofertowego.

[1] Zasady przyznawanej punktacji:

Średnia ważona stopa zwrotu

oferty badanej

Wartość = ------------------------------------------------ x 20

punktowa Najwyższa średnia ważona stopa

zwrotu spośród złożonych ofert

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), wówczas decydującym atutem będą zaproponowane usługi dodatkowe wymienione w pkt. III Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

5. O wyniku Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIII. Informacje o wykluczeniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniami przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.

3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

4. Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

XIV. Odrzucenie oferty.

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zaproszenia,

2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

XV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje.

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie poinformowany o wyborze oraz o terminie podpisania umowy. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.

4. Umowy zostaną zawarte w terminach określonych w części VI Zaproszenia z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

XVI. Istotne zapisy w umowie

1. Ogólne warunki umowy zarządzania i prowadzenia PPK obejmują w szczególności:

1) Strony umowy;

2) Nazwę funduszy zdefiniowanej daty zarządzania przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

3) Warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;

4) Warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty;

5) Warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

6) Wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych (Uwaga! Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacji z wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający każdorazowo wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK);

7) Sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

8) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;

9) Warunki zmiany umowy;

10) Warunki i okres wypowiedzenia umowy;

11) Warunki dokonywania konwersji lub zmiany;

12) Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”) i nie będą udostępniane innym osobom niż upoważnionym oraz mogą być udostępnione jedynie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

13) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do informowania Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w Umowie;

14) Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania;

15) Wykonawca:

a) potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku którego została zawarta Umowa;

b) oświadcza, że posiada informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie celów wskazanych w dokumentacji dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta przedmiotowa Umowa;

c) oświadcza, że wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych biorących udział w wykonaniu Umowy, tj. poinformował o zakresie danych dotyczących tych osób, a przekazanych do Zamawiającego, poinformował że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych i będzie je przetwarzał na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz poinformował, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane osobowe.

16) Zamawiający oświadcza, że zrealizował obowiązki informacyjne określone w art.13 i 14 RODO w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.

XVI. Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, że:

1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) z Wigierskim Parkiem Narodowym, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) , Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 869 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).

2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywe 82, 16-402 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora Parku. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (87)5632540 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@wigry.org.pl ub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.

5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

[1] Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest 31 grudnia 2020 r.

Uwaga: modyfikacja zapytania ofertowego (19 lutego 2020)

W rozdziale I w punkcie 4 błędnie został wpisany adres e mail osoby do kontaktu.
Prawidłowy adres to sobotaa@wigry.org.pl

W rozdziale IX też został błędnie wpisany adres e mail osoby do kontaktu.
Prawidłowy adres to sobotaa@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 (*.pdf, 346 kb)
 2. Załącznik nr 2 (*.pdf, 346 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 18.02.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 19.02.2021 r., 09:50

 


Ogłoszenie o sprzedaży ryb

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie na sprzedaż ryb w 2021 r.

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby WPN do dnia 26 lutego 2021 r. do godziny 10.00

Szczegółową dokumentację dotyczącą postępowania można uzyskać w siedzibie WPN-u oraz na stronie internetowej: www.wigry.org.pl/bip, w zakładce ogłoszenia.

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7-15 pod numerem telefonu 600 994 266.  

Wykaz załączników:

 1. Opis Istotnych Warunków Postępowania (OIWP) (*.pdf, 859 kb)
 2. Załącznik nr 1A - oferta na zakup sielawy (*.pdf, 186 kb)
 3. Załącznik nr 1B - oferta na zakup pozostałych gatunków ryb (*.pdf, 195 kb)
 4. Załącznik nr 2 - oświadczenia jakie mają złożyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.pdf, 198 kb)
 5. Załącznik nr 3 - umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb - wzór (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.pdf, 447 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 15.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 15.02.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 15.02.2021 r., 10:55


Ogłoszenie o sprzedaży zaoczkowanej ikry i wylęgu sielawy

Wigierski Park Narodowy oferuje do sprzedaży zaoczkowaną ikrę oraz wylęg sielawy. Cena za ikrę wynosi 4,30 zł/1000 szt., za wylęg 4,50 zł/1000 szt. (ceny brutto).

Miejscem sprzedaży materiału zarybieniowego jest wylęgarnia ryb Wigierskiego Parku Narodowego, adres: Tartak 5, 16-402 Suwałki.

Wnioski dotyczące zakupu można składać pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz faksem. We wniosku należy podać dane kontaktowe zamawiającego oraz ilość i rodzaj zamawianego materiału zarybieniowego (ikra, wylęg).

Wnioski realizowane będą w kolejności daty wpływu do WPN, do wyczerpania dostępnej do sprzedaży puli materiału zarybieniowego.

Dane teleadresowe, na które należy kierować wnioski: adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki| fax. +48 87 563 25 41 | e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży udzielane są w dni robocze (pn.-pt.), w godzinach 7.00-15.00 pod numerem telefonu 600 994 266.

Załączniki

1. Oferta (*.doc, 41 kb)
2. Umowa na wycinkę trzciny na jeziorze Wigry – wzór (*.docx, 23 kb)
3. Mapa jeziora Wigry z naniesionym obszarem, na którym dopuszcza się prowadzenie wycinki trzciny (załącznik do umowy)(*.pdf, 104 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 MIchał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.02.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.02.2021 r., 10:19


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania dotyczącego wycinania trzciny na jeziorze Wigry

 

Opis przedmiotu postępowania

Celem postępowania jest wyłonienie podmiotu, który będzie kosił trzcinę na jeziorze Wigry w latach 2021-2025. W okresie tym, corocznie przeznacza się do wycinki do 20 ha. trzcinowisk znajdujących się na północnym i południowym akwenie jeziora Wigry i zlokalizowanych przy miejscowościach: Cimochowizna, Leszczewek, Stary Folwark, Tartak, Magdalenowo, Wigry, Czerwony Folwark, Rosochaty Róg, Mikołajewo, Czerwony Krzyż, Zakąty, Krusznik.

Podmiot wyłoniony w postepowaniu otrzymywać będzie corocznie 70% wykoszonej trzciny, za którą będzie uiszczał Wigierskiemu Parkowi Narodowemu opłatę wynikającą z przemnożenia zadeklarowanej stawki za 1 ha wykoszonego trzcinowiska i wykoszonej w danym roku powierzchni trzcinowisk wyrażonej w ha.

Cenę minimalną za 1 hektar wykoszonego trzcinowiska ustala się w wysokości 330,00 zł brutto.

W trakcie trwania umowy przewiduje się waloryzację zadeklarowanej stawki rocznej za 1 ha wykoszonego trzcinowiska o współczynnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki formalne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty:

a) na kompletną ofertę składają się przygotowane przez WPN złączniki - nr 1 (oferta) oraz nr 2 (umowna na wycinanie trzciny na jeziorze Wigry – wzór),

b) oferta musi być złożona na drukach przygotowanych przez WPN lub innych, które co do treści są w pełni zgodne z ww. załącznikami,

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,

d) każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,

e) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,

f) oferta musi być złożona w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: „Oferta na wycinanie trzciny na jeziorze Wigry – nie otwierać przed dniem 17 lutego 2021 r. do godziny 9.00”,

g) oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1) zostanie zgłoszona po terminie,

2) nie spełnia warunków formalnych (punkty: 1 a-g),

3) zaproponowana przez oferenta stawka za 1 hektar wykoszonego trzcinowiska będzie niższa niż 330,00 zł.

Wskazanie miejsca i terminu składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do siedziby WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w siedzibie WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w sali konferencyjnej na parterze budynku, w dniu 17 lutego 2021 r. o godzinie 9 05. Otwarcie ofert będzie jawne, z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz innych zaleceń związanych pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Opis kryteriów oceny ofert

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą zadeklarowaną stawką za wykoszenie 1 hektara trzcinowiska wyrażoną w zł.

Ogłoszenie wyników postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z informacją o ocenach ofert nieodrzuconych oraz o ofertach, które zostały odrzucone zostanie wysłane do wszystkich oferentów niezwłocznie po dokonaniu otwarcia i oceny ofert.

Termin i miejsce zawarcia umowy

Umowa na wycinanie trzciny na jeziorze Wigry zostanie zawarta po upływie 3 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty w siedzibie WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana (najkorzystniejsza oferta cenowa) uchyli się od zawarcia umowy, Wigierski Park Narodowy wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych nieodrzuconych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że konieczne będzie unieważnienie postępowania.

Inne postanowienia

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach dotyczących postępowania jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany
w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w związku
z udzieloną zgodą na udział w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z procedurą wyboru Oferenta dla zadania, którego postępowanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Oferentem na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, tj. od momentu ostatecznego wyboru oferty,
a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów, do jakich zostały zebrane, t. j. zawarcia umowy a następnie będą przetwarzane do czasu jej zakończenia i przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami prawa.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu związanym
z udziałem w procedurze wyboru Oferenta dla zadania, którego postępowanie dotyczy,
a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem***.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** Wyjaśnienie: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Załączniki

1. Oferta (*.doc, 41 kb)
2. Umowa na wycinkę trzciny na jeziorze Wigry – wzór (*.docx, 23 kb)
3. Mapa jeziora Wigry z naniesionym obszarem, na którym dopuszcza się prowadzenie wycinki trzciny (załącznik do umowy)(*.pdf, 104 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 MIchał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.02.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.02.2021 r., 10:09


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia poniżej
130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki z platformą widokową nad terenem podmokłym, oddział leśny 150 d.

Zamówienie obejmuje:

1) Pozyskanie mapy do celów projektowych

2) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy

3) Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego

4) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych

5) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

6) Wykonanie projektu budowlano –wykonawczego rozbiórki istniejącej kładki o wymiarach 48 x 2 m zakończonej platformą widokową o wymiarach 3,5 x 5,8 m wykonanych w całości w konstrukcji drewnianej i budowę nowej kładki o wymiarach 27 x 2 m zakończonej platformą widokową o wymiarach 4 x 6 m wykonanej w konstrukcji mieszanej – tworzywo sztuczne i drewno. Projekt zawierać musi szczegółowe zestawienie materiałów z tworzywa sztucznego i drewna oraz łączników.

7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

8) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

9) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

10) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustalono

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 4 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowych nie otwierać przed 29.01.2021 godz 10:05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 29.01.2021 godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2021 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru :

1) Cena 100 % %

8. Termin realizacji 30.06.2021

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:

 1. załączniki do iwz (*.rar, 493 kb)
 2. iwz projekt kładki słupie(*.pdf, 358 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 21.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 21.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.01.2021 r., 9:40


 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w 2021 roku

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.plpl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży (m3)

cena wyjściowa-minimalna (netto loco las po zrywce) (zł)

1

2

3

4

W0*

sosna, modrzew udział drewna Md - 1%; udział drewna WD 12%; udział drewna WB0 - 2 m3

2606

220

świerk udział drewna WD - 24%; udział drewna WB0 - 2 m3)

2729

230

brzoza

40

210

S2b

sosna, modrzew udział
drewna Md - 1%

3087

205

świerk

1067

202

brzoza

102

175

2a

sosna "palisadowa" (do toczenia)

1275

145

świerk "palisadowy" (do toczenia)

748

140

RAZEM

11654

* W ramach sortymentu W0 dopuszcza się wyrabianie i sprzedaż drewna wielkowymiarowego kłodowanego

 

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży: :

10 luty 2021 - 31 grudnia 2021 r.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki (sekretariat lub pokój nr 15) - do 3 lutego 2021  wojciech.kaminski@wigry.org.pl, jednak oferent musi mieć świadomość, że treść jej będzie widoczna w momencie przesłania do WPN.

 1. Termin otwarcia ofert: 3 lutego 2021 r. , godz. 9:1515
 2. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców: 8 lutego 2021 r.
 3. Regulamin, druk oferty, wykaz współczynników przeliczeniowych, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:

1. załączniki (*.zip, 104 kb)
 

Metryczka informacjiji

Wytworzył:

 Wojtek Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 19.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.01.2021 r., 13:20Ogłoszenie

Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2021 roku

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wigierski Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: 844-234-98-09
Adres pocztowy: Krzywe 82
Miejscowość: Krzywe
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Kamiński
E-mail: wigry_pn@wigry.org.pl
Tel.: +48 875632540
Faks: +48 875632541
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wigry.org.pl/

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wigry.org.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2021 roku

II.1.2)Główny kod CPV

77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku i rozdrabniania gałęzi.

Zamówienie o wartości łącznej 1821777,38 zł podzielono na 10 części, tj.: Część 1: leśnictwo Lipniak – 144371,80zł, Część 2: leśnictwo Krzywe – 185869,10zł, Część 3: leśnictwo Leszczewek – 185740,90 zł, Część 4: leśnictwo Gawarzec – 167497,50 zł, Część 5: leśnictwo Słupie – 113550,58 zł, Część 6: leśnictwa Powały i Krusznik – 336396,90 zł, Część 7: leśnictwo Mikołajewo – 210935,00 zł, Część 8: leśnictwo Lipowe – 136317,40 zł, Część 9: leśnictwo Wysoki Most – 209658,20 zł, Część 10: rozdrabnianie gałęzi – 131440,00 zł,

Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawierają zawierają załączniki do SIWZ nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H, 1I, 1J dla rozdrabniania gałęzi).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 821 777.38 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Lipniak

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Lipniak

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Lipniak w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 4000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 144 371.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Krzywe

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Krzywe

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Krzywe w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 5500 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 185 869.10 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Leszczewek

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Leszczewek

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Leszczewek w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 5500 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 185 740.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Gawarzec

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Gawarzec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Gawarzec w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 5000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 167 497.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Słupie

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Słupie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Słupie w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 3000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 113 550.58 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Powały i Krusznik

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwa Powały i Krusznik

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictw Powały i Krusznik w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 9900 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 336 396.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Mikołajewo

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Mikołajewo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Mikołajewo w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 6300 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 210 935.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Lipowe

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Lipowe

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Lipowe w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 4000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 136 317.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wysoki Most

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77210000 Usługi pozyskiwania drewna

77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego - leśnictwo Wysoki Most

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie leśnictwa Wysoki Most w 2021 roku usług w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A,1A_zal,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium. Wartość wadium 6300zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 209 658.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %,Realizacja kluczowych elementów zamówienia (pozyskania drewna) przez doświadczonych pracowników-waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Rozdrabnianie gałęzi

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku usług w zakresie rozdrabniania gałęzi i leśnych odpadów. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1I i 1J do SIWZ.

Zamówienie wymaga wniesienia wadium, którego wartość wynosi 3900 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z danej części zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 131 440.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2021

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiących część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w załącznikach cenowych stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-waga 60 %, Wydajność urządzeń rozdrabniających -waga 40 %,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamaw. nie stawia szczeg. wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postęp. W postęp. mogą brać udział Wykon., którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. o udziel. zam. w okolicznościach, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt1 – 2 i 4 – 8 PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postęp.oraz w celu potwierdzenia spełniania warunk.udziału w postęp., Wykon. będzie obowiązany przedstawić Zam. następujące oświadczenia i dokumenty (terminy wskazano w SIWZ). Wykaz określono w SIWZ: a) aktualne na dzień składania ofert oświad. Wykon. stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postęp. określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożona na form. u JEDZ, którego wzór określa Rozporz. Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standar. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 1w załączniku do SIWZ). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektron., opatrzonej kwalifik. podpisem elektron.

b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł. ofert

c) dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdz. spełn. warunku udział w postęp.(nie dotyczy prac wykonywanych w WPN

d) inf. banku lub spółdz. kasy oszczędn.- kredyt.

e) wykaz os., skierowanych do real. zam. pub.

f) wykaz urządz tech.

g)odpis z właściw. rejestru lub z centralnej ewid. i inf. o działalności gospodar., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewid.,

h) zaświadcz. właściw. naczelnika urzędu skarbowego potwierdz., że wykonaw. nie zalega z opłacaniem podatków,

i) oświadczenie właściwej terenowej jedn. organizac. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdz., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczn. lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert lub inny dokum. potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściw. organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

j) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określ. przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

f) oświad. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecz. decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecz. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokum. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia ws. spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP),

k)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. a publicz. (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt22 PZP),

l)oświadcz. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie okreś. przez zamawiającego, m) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostat. decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochr. środow. lub przepisów o zabezpiecz. społeczn.

n) oświad. wykonawcy o niezaleganiu z opłac. podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą część zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

10 000 zł na każdą część zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż: 100000 PLN brutto dla części od 1 do 9

II) zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu rozdrabniania gałęzi, na kwotę nie mniejszą niż 100000 PLN brutto dla części nr 10

2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować:

I. W przypadku prac innych niż rozdrabnianie gałęzi:

— osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 2 osoby w tym 1 z uprawnieniami do mechanicznego pozyskiwania drewna i 1 z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem podczas zrywki,

— dysponują osobą posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (DZ.U. z 2015 r. poz. 547), która będzie wykonywała zabezpieczanie upraw repelentem,

— dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 1 ciągnik przystosowany do półpodwieszonej zrywki drewna wielkowymiarowego i 1 pilarka spalinowa do mechanicznego pozyskiwania drewna.

II. W przypadku rozdrabniania gałęzi:

— dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 6 osób (wszystkie uczestniczą w pracach związanych z donoszeniem gałęzi)

— dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 2 urządzenia z własnym napędem - doczepiane do ciągnika lub montowane na nim, rozdrabniające gałęzie o średnicy do 15cm lub grubsze.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zostały opisane w SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik do SIWZ (wzór umowy)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/01/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 28/03/2021

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/01/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Siedziba Wigierskiego Parku Narodowego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki, pok. nr 3 (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 498);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2021 r.”

Zmiana treści SIWZ

Zamawiający – Wigierski Park narodowy informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Z podpunktu 2) punktu 3.1. SIWZ – „Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia” usuwa się drugi myślnik o treści:

„- załącznik nr 2. – zestawienie pozycji niedostępnych do pozyskania maszynowego”.

Uzasadnienie: Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ „Metodyka wykonywania prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym”, w części dotyczącej pozyskania drewna nie dopuścił możliwości maszynowego pozyskania drewna na swoim terenie (dopuszczalne jedynie mechaniczne pozyskanie z użyciem pilarki), a tym samym wyłączył wszystkie powierzchnie z takiego użytkowania. W takiej sytuacji zawarcie w załączniku nr 2 wykazu powierzchni wyłączonych z maszynowego pozyskania stało się zbędne.

 

2. Podpunkt 3) punktu 3.1. SIWZ – „Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia” o dotychczasowym brzmieniu:

„Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 1 od A do H mają charakter szacunkowy”, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 1 od A do J mają charakter szacunkowy”

Uzasadnienie : błąd redakcyjny – zakresy rzeczowe załączone do SIWZ mają oznaczenia literowe od A do J, a nie jak wskazano uprzednio od A do H.

Powyższe zmiany nie wpływają na treść opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Opracował: Starszy specjalista ds. ochrony przyrody Wojciech Kamiński

Zatwierdził: Dyrektor Tomasz Huszcza

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:

1. SIWZ i załączniki (*.pdf, .xls, 5 929 kb)
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojtek Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 28.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 28.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.01.2021 r., 09:30

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i budowa, gazowego źródła ciepła o mocy ok. 120 kW dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzywe 82 PKOB 1130

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że na etapie realizacji zamówienia dysponował będzie :

1) Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa;

2) Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

Do oferty należy dołączyć kserokopie decyzji o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne na okres:

1) co najmniej 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

2) z zastrzeżeniem że gwarancja na system spalinowo powietrzny i wymiennik ciepła w kotle nie może być krótsza niż 10 lat.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług i robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2020 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Zaprojektowanie i budowę, gazowego źródła ciepła o mocy ok. 120 kW dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzywe 82 PKOB 1130

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez MiniPortal na skrzynkę ePuap Zamawiającego z zachowaniem poniższych zasad.

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; .txt; .ods; .xls; .xlsx

2) Oferta przed wysłaniem musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowana. Program do szyfrowania dostępny jest pod linkiem https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx

Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępny jest na MiniPortalu . Sposób szyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.12.2020 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie do 30.04.2021

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Wykaz załączników::

1. SIWZ (*.pdf 613 kb)
2
. Projekt umowy (*.pdf 480 kb)
3
. Program funkcjonalno-urzytkowy (*.pdf 1 288 kb)
4
. Warunki zabudowy - mapa (*.pdf 1 192 kb)
5
. Warunki zabudowy - tekst RODO (*.pdf 3 294 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 09.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.12.2020 r., 10:58


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z KONTENERÓW TYPU KP-7 STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WPN

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza do złożenia oferty na odbiór odpadów komunalnych z kontenerów KP–7, stanowiących własność WPN, samochodem specjalistycznym typu hakowiec z 3 lokalizacji.

Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: (85) 56 32 540

fax.: (85) 56 32 541

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zmówienia jest usługa odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach typu KP – 7, z lokalizacji wymienionych poniżej do PSZOK Suwałki, ul. Raczkowska 150A, 16 – 400 Suwałki. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenerów KP – 7 samochodem specjalistycznym typu hakowiec do wymienionego punktu odbioru odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zdania odpadów potwierdzonego przez punkt odbioru, który powinien zawierać datę odbioru. Dowód taki powinien być dołączony do zbiorczej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od ich ilości. Zwiększona częstotliwość wywozu występuje w okresie letnim to jest od miesiąca maja do września włącznie. Wykonawca w ofercie powinien wyliczyć koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji za 1-razowy odbiór. Kwoty za odbiór odpadów z poszczególnych lokalizacji podane w ofercie mają być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Poniżej punkty, w których zlokalizowane są kontenery KP–7:

1. Krzywe 82, parking przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego,

2. Osada służbowa Słupie 1,

3. Polana leśna Powały.

3 . Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach., oraz posiadanie samochodu specjalistycznego typu hakowiec przystosowanego do transportu kontenerów typu KP–7.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą.

Wraz z ofertą należy złożyć

- dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dokument potwierdzający wpis do bazy danych o odpadach,

- oświadczenie, z którego wynika, że dysponuje samochodem specjalistycznym typu hakowiec przystosowanym do transportu kontenerów KP–7.

- o świadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na odbiór odpadów komunalnych” do dnia 10 grudnia 2020 roku do godziny 9.00 na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, (pokój numer 7 sekretariat).Wskazane jest aby oferta została złożona na formularzu przygotowanym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2020 roku o godzinie 9.05 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

2. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu ofert dokona ich oceny i wyłoni wykonawcę zamówienia, o czym poinformuje biorących udział w postępowaniu oferentów. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy (*.doc 49 kb)
2
. Wzór umowy (*.doc 46 kb)
3
. Klauzula informacyjna RODO (*.doc 48 kb)
4
. Oświadczenia RODO (*.doc 43 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 26.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.11.2020 r., 09:27


Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla 19 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

 

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel. 875632540; fax 875632541

http://www.wigry.org.pl/,

dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 19 punktów odbioru w planowanej ilości 203000 kWh (szacowane zużycie energii za 2019 rok) na okres od dnia podpisania umowy z sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2021 roku. Planowana do zakupu ilość energii elektrycznej ma jedynie charakter deklaratywny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, to jest do niewykorzystania planowanej do zakupu ilości energii elektrycznej. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu większej niż planowana ilości energii elektrycznej. W tej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia ponadplanowej ilości energii po cenach zaproponowanych w ofercie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający udostępni niezbędne dane punktów poboru energii elektrycznej w wersji edytowalnej i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej określenie taryf i mocy umownej zawiera Załącznik Nr 1.

3. Kody CPV:

3.1 09.31.00.00-0 elektryczność

3.2 65.31.00.00-9 przesył energii elektrycznej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

10. Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w formie papierowej i elektronicznej.

11. Zamawiający ogłasza procedurę na zakup energii, umowy są aktualnie rozdzielone.

12. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

13. Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

14. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

15. Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy sprzedaży energii z wyłonionym sprzedawcą do dnia 31.12.2021 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1.

W przypadku nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagania Zamawiającego dotyczące treści oferty.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4;

b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

c) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej, w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej – należy złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.

d) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 .

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza dokumenty odpowiadające w swej treści dokumentom wymienionym wyżej.

4 . Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w języku polskim w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: 875632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Stefan Mackiewicz tel. 695075165

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania i oznakowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

3. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2;

b) wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3;

c) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia Zamawiający żąda zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego zapytania ofertowego;

d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem;

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty złożone w formie określonej w ust. d, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt d i e niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej jako „Oferta dla Wigierskiego Parku Narodowego na dostawę energii elektrycznej, nie otwierać przed 4 grudnia 2020 roku przed godziną 9.15.

11. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki – sekretariat nie później niż do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2020 r. do godz. 915.w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 -402 Suwałki- sala konferencyjna.

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę ofertową brutto należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w „Formularzu ofertowym” a ceną wynikającą z „Formularza cenowego”, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje cenę wynikającą z „Formularza cenowego”.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena – Cena 100 %.

2. Obliczenie ceny ofertowej brutto służy wyłącznie do celów porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być inna i będzie wynikała z rzeczywistego zużycia i aktualnych cen energii elektrycznej.

3. Zamawiający dokona porównania ceny brutto przedmiotu zamówienia. Wybrany zostanie Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto, za realizację przedmiotu zamówienia.

4. Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

a. oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium /100 punktów/,

b. ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

              C n
K cb= -------------- x 100 punktów ,
              C b

gdzie:

C n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert,

C b – cena określona w ocenianej ofercie.

5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i czasie zawarcia umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący - Załącznik Nr 5.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy.

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WPN w miejscowości Krzywe .

XVIII. Wykaz załączników:

1. załącznik nr1: Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (*.doc 96 kb)
2. załącznik nr2: Formularz ofertowy (*.doc 74 kb)
3. załącznik nr3: Formularz cenowy (*.doc 88 kb)
4. załącznik nr4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (*.doc 61 kb)
5. załącznik nr5: Wzór umowy (*.doc 84 kb)
6
. Klauzula informacyjna RODO (*.doc 68 kb)
7
. Oświadczenia RODO (*.doc 63 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 25.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.11.2020 r., 12:48


Zapytanie Ofertowe

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie na:

dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów na potrzeby parku do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82 (magazyn)

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe

III. Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego na potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy, to jest do 31 grudnia 2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie, że może też realizować zakup artykułów biurowych niewymienionych w formularzu ofertowym. Uzasadnieniem jest wymiana sprzętu, której w chwili obecnej nie można przewidzieć czy zakup materiałów przeznaczonych na organizowane przez WPN warsztaty, zajęcia edukacyjne, konferencje itp.

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

3 Dostawy artykułów biurowych będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w ciągu najpóźniej 48 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Miejsce dostawy towaru siedziba Wigierskiego Parku Narodowego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki (magazyn).

4 Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek oraz innych urządzeń nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. Materiały te mają zapewniać kompatybilność ze sprzętem Zamawiającego oraz należyte bezpieczeństwo pracy, a także, że ich zamontowanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta sprzętu, do którego są przeznaczone. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane (również fabrycznie), w oryginalnych opakowaniach producenta nienoszących znamion otwierania z widocznym opisem zawartości, a w szczególności numerem katalogowym, nazwą i typem urządzenia do którego są przeznaczone, symbolem (logo)nazwą producenta, terminem przydatności do użytku. Pod pojęciem fabrycznie nowe należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w całym swoim procesie produkcyjnym są wytwarzane z nowych elementów, zostały wyprodukowane bez naruszania praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą. Ich stosowanie nie może w żadnym wypadku naruszać warunków gwarancji urządzenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na materiały eksploatacyjne równoważne (tak zwane zamienniki) do sprzętu drukującego i kopiującego.

5 Nazwa i kod zgodnie z CPV: 30190000-7 – artykuły biurowe,

6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według zapotrzebowań Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy

Formularz cenowy, oświadczenia wynikające z RODO zawarte w klauzuli informacyjnej.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: (0-87) 5632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Stefan Mackiewicz (0-87) 5632564 lub 695075165

VII. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać:

wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

8.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać:


Oferta na dostawę artykułów biurowych do WPN
Nie otwierać przed 08.12.2020 przed godziną 9.30
 

 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82 (sekretariat siedziby Zamawiającego)

16-402 Suwałki

nie później niż do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 9.25.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 9.30 .

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w punkcie 5, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Ceny jednostkowe w ofercie będą stałe, to znaczy nie mogą ulec zmianie przez okres związania ofertą.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium oceny ofertcena 100%.

2. Opis sposobu obliczania wartości punktowej kryterium:

Cena najniższa brutto zostanie podzielona przez cenę oferty badanej brutto

Wynik wynikający z powyższego działania zostanie pomnożony przez 100 %.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia wszelkie wymogi SIWZ.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Warunki umowy zawiera Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności

XV. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

XVI. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Wykaz załączników:

1. załącznik nr1: Formularz cenowy (*.doc 158 kb)
2. załącznik nr2: Wzór umowy (*.dos 55 kb)
3
. Klauzula informacyjna RODO (*.doc 52 kb)
4
. Oświadczenia RODO (*.doc 47 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 25.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.11.2020 r., 12:48

 


  Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi nie wymagającymi uzyskania pozwolenia na budowę pn. Modernizacja mieszkań nr 9 i 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krzywe 82 PKOB 1130

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2020 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pn. Modernizacja mieszkań nr 9 i 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krzywe 82 PKOB 1130

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej na adres marek.wrona@wigry.org.pl

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2020 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie do 30.01.2021

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 392 kb)
2. załącznik nr1: Formularz oferty (*.doc 345 kb)
3. załącznik nr2: Wzór umowy (*.pdf 259 kb)
4
. załącznik nr3: Dokumentacja projektowa (*.zip 936 kb)


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 25.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.11.2020 r., 12:48


ZAPYTANIE OFERTOWE

1) Zamawiający: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, NIP: 844-234-98-09

Telefon: 87/5632557 zaprasza do złożenia oferty na wznowienie punktów

granicznych działek WPN z działkami innej własności.

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości prac geodezyjnych związanych z wznowieniem i stabilizacją punktów granicznych w następujących obiektach :

Lp.

Obiekt, położenie

Długość granicy

Liczba punktów granicznych

1

pomiędzy działkami 1/7 (WPN) a 6/7 obręb Czerwony Folwark, gmina Suwałki

ok. 200 m

4

2

pomiędzy działkami 16 (WPN) a 202 i 17 obręb Magdalenowo i Wigry, gmina Suwałki

ok. 58m i 27 m

6

3

pomiędzy działkami 269/11 (WPN) a 269/7, 269/8, 269/9 obręb Leszczewek, gmina Suwałki

ok. 68 m

3

4

pomiędzy działkami 269 (WPN) a 222/7, 222/6, 222/5 obręb Krusznik, gmina Nowinka

ok. 620 m

5

5

pomiędzy działkami 213/2 (WPN) a 213/1, 212/5 obręb Krusznik, gmina Nowinka

ok. 340 m

4

6

pomiędzy działkami 244/2 (WPN) a 246, 245/1, 244/3 obręb Krusznik, gmina Nowinka

ok. 500 m

6

Obiekty, których dotyczy zapytanie zostały wskazane na załącznikach graficznych 1-6

Liczba punktów może ulec zmianie.

Stabilizację nowych znaków granicznych należy wykonać słupkami betonowymi minimum 10x10x50 cm z okopcowaniem wszystkich wznawianych punktów min. 100 cm i rurką stalową jako podcentr. Przy sprzeciwie właściciela gruntu sąsiadującego lub braku możliwości stabilizacji i okopcowania należy wykonać markowanie punktów granicznych palikiem drewnianym lub inaczej w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3) Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu:

- protokołów granicznych i szkiców granicznych przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- wykazu współrzędnych punktów granicznych w układzie 1992 w formie cyfrowej -plik XLS lub DBF

4) Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

5) Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień zawodowych (geodezyjne) w zakresie obejmującym powyższe zadanie.

6) Okres związania ofertą: 30 dni

7) Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskiwania informacji: Dorota Zaborowska, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl, tel. 875632557 lub 692852128

8) Kryteria wyboru ofert: najniższa cena obliczona jako suma cen brutto trzech punktów podanych w ofercie.

9) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty / oświadczenia:

kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień geodezyjnych

10) Warunki gwarancji (jeśli dotyczy): nie dotyczy

11) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

12) Sposób i termin przesłania ofert:

ofertę należy przesłać na adres WPN – Krzywe 82, 16-402 Suwałki lub wrzucić do skrzynki w siedzibie Parku wraz z wymaganym załącznikiem wymienionym w pkt. 9 do dnia 1 grudnia 2020 r. do godz. 9.15 w zamkniętej kopercie z napisem : Oferta na wznowienie punktów granicznych.

13) Otwarcia ofert dokona komisja w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 9.30 bez możliwości udziału oferentów ze względu na sytuację epidemiczną i zamknięcie biura WPN. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm#

14) Zapytanie ofertowe lub warunki udziału w postępowaniu mogą być w każdym czasie zmienione.

15) Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy, który zawiera istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

16) Niniejsze postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

17) Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

a) w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodując, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

  

Spis załączników:
1. załącznik nr1: Formularz oferty (*.doc 57 kb)
2. załącznik nr2: wzór umowy (*.pdf 21 kb)
4. załącznik nr3: Mapy (*.zip 5 325 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 20.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.11.2020 r., 09:53


 


OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie ROZPOZNANIA CENOWEGO bez zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. 4 ust. 8.
 

1. Wigierski Park Narodowy, z siedzibą Krzywe 82, 16-402 Suwałki, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 3 szt. urządzeń typu DATALOGIC MEMOR 10 z akcesoriami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik do ogłoszenia.

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i złożyć (skan podpisanych dokumentów i oświadczeń) na adres poczty e-mail: piotr.pieczynski@wigry.org.pl, do dnia 23.11.2020 r., do godz. 10:00.
 
4. Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: 04.12.2020 r.

5. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Piotr Pieczyński, e-mail; piotr.pieczynski@wigry.org.pl

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn.
  

Spis załączników:
1. załącznik nr1: Formularz oferty (*.doc 14 kb)
2. załącznik nr2: Klauzula informacyjna (*.pdf 889 kb)
4. załącznik nr3: Oświadczenie przetwrzanie danych (*.doc 12 kb)
5. załącznik nr4: Oświadczenie inf (*.doc 13 kb)
6. załącznik nr5: opis przedmiotu zamówienia (*.pdf  321 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 16.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.11.2020 r., 11:10


 

 

Wigierski Park NarodowyModernizacja mieszkań nr 9 i 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krzywe 82 PKOB 1130
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja mieszkań nr 9 i 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krzywe 82 PKOB 1130
Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Modernizacja mieszkania nr 9 o powierzchni 32,43 m2 w tym: a. Zmiana układu funkcjonalnego mieszkania poprzez rozbiórkę i budowę nowych ścianek działowych i wstawienie drzwi przesuwnych b. Wymiana drzwi wewnętrznych, naświetla łazienki i parapetów c. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oświetlenia d. Wymiana istniejącego okablowania instalacji elektrycznej dwużyłowej na trójżyłową e. Wymiana rozdzielnicy mieszkaniowej wraz z instalacją zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych f. Zerwanie istniejących i wykonanie nowych okładzin ściennych w łazience i aneksie kuchennym g. Zerwanie istniejących i ułożenie nowych okładzin podłogowych gres drewnopodobny h. Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie ścian i stropów i. Oczyszczenie i malowanie rur pionów c.o j. Wykonanie kanału wentylacyjnego z systemowych kształtek stalowych malowanych proszkowo wraz z montażem wentylatora wyciągowego k. Wymiana i przebudowa instalacji wod-kan wraz z wykonaniem nowego przyłącza do pionu kanalizacyjnego l. Wymiana przyborów toaletowych: miska ustępowa, umywalka, demontaż wanny i montaż brodzika natryskowego z kabiną ze szkła bezpiecznego m. Wymiana baterii, zaworów i wodomierzy. n. Dostawa i instalacja wykonanego fabrycznie zestawu „Minikuchnia” o. Regulacja i uszczelnienie okien zewnętrznych p. Uszczelnienie styku płyt balkonowych ze ścianami i konserwacja balustrad balkonowych. q. Mycie i sprzątanie po robotach budowlanych r. Wynajem kontenera do wywiezienia gruzu 2) Modernizacja mieszkania nr 12 o powierzchni 22,06 m2 a. Zmiana układu funkcjonalnego mieszkania poprzez rozbiórkę ścianek działowych b. Wymiana drzwi wewnętrznych, naświetla łazienki i parapetów c. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oświetlenia d. Wymiana istniejącego okablowania instalacji elektrycznej dwużyłowej na trójżyłową e. Wymiana rozdzielnicy mieszkaniowej wraz z instalacją zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych f. Zerwanie istniejących i wykonanie nowych okładzin ściennych w łazience i aneksie kuchennym g. Zerwanie istniejących i ułożenie nowych okładzin podłogowych gres drewnopodobny h. Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie ścian i stropów i. Oczyszczenie i malowanie rur pionów c.o j. Montaż wentylatora wyciągowego k. Wymiana i przebudowa instalacji wod-kan l. Wymiana przyborów toaletowych: miska ustępowa, umywalka i brodzik natryskowy z kabiną ze szkła bezpiecznego m. Wymiana baterii, zaworów i wodomierzy. n. Dostawa i instalacja wykonanego fabrycznie zestawu „Minikuchnia” o. Regulacja i uszczelnienie okien zewnętrznych p. Uszczelnienie styku płyt balkonowych ze ścianami i konserwacja balustrad balkonowych. q. Mycie i sprzątanie po robotach budowlanych r. Wynajem kontenera do wywiezienia gruzu

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 
  lub zakończenia:
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-01-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace fizyczne związane z wykonaniem: a. Robót rozbiórkowych b. Budową ścianek działowych c. Instalacją drzwi d. Naprawą tynków, wykonaniem gładzi gipsowych i robót malarskich e. Wykonaniem okładzin ściennych i podłogowych f. Modernizacją instalacji elektrycznej g. Modernizacją instalacji wod.-kan.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 
godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych w tym udokumentowanych przerw w realizacji robót budowlanych (choroba lub kwarantanna pracowników) lub opóźnień w dostawach materiałów wynikłych z powodu epidemii COVID 19. b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac – o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, e. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych, 2) Zmiany siedziby stron umowy. 3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców 4) Zmiany kierownika robót 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 592 kb)
2. załącznik nr1: Wzór Oferty (*.doc 17 kb)
4. załącznik nr2: Projekt umowy (*.pdf 536 kb)
5. załącznik nr3: Dokumentacja Projektowa (*.rar 936 kb)


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 03.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.11.2020 r., 08:39


 


ZAPYTANIE CENOWE
NA ZAKUP 80 LICENCJI ESET ENDPOINT SECURITY
 

Zamawiający:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, NIP: 844-234-98-09
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:
Maciej Łapiński, Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 565 25 40, m.lapinski@wigry.org.pl

Tryb postępowania:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30 000 euro, nie jest stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykupienie rocznej kontynuacji licencji programu ESET Endpoint Protection Advanced dla 80 użytkowników (w tym serwerów: 7). Licencja ma uprawniać do korzystania z aktualizacji oraz pomocy technicznej przez cały okres jej trwania.

Terminy realizacji: do 15.11.2020 r.

Miejsce i czas składania ofert:
e-mailem na adres m.lapinski@wigry.org.pl  (skan oferty i podpisanych oświadczeń) do dnia 2 listopada 2020 roku, do godziny 10.00.

Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

Złożone oferty powinny zawierać:
Nazwę i adres oferenta, wartość dostawy netto, stawkę VAT, wartość brutto.  

Spis załączników:
1. załącznik nr1: Formularz oferty (*.doc 709 kb)
2. załącznik nr2: Klauzula informacyjna (*.doc 16 kb)
4. załącznik nr3: Oświadczenie przetwrzanie danychi (*.doc 12 kb)
5. załącznik nr4: Oświadczenie inf (*.doc 13 kb)
6. załącznik nr5: Wzór umowy (*.doc 719 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.10.2020 r.

Data udostępnienia: 

 26.10.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.10.2020 r., 11:36


 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy w ramach projektu:Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli w miejscowości Cimochowizna.. Roboty budowlane realizowane w ramach nadzoru dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0289/19-00 z dnia 08.10.2019 r. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”

2) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

1) Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718),

2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którzy pozostawał będzie z wykonawcą robót budowlanych mających podlegać nadzorowi w takim stosunku prawnym: osobistym lub służbowym który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z realizacją zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Zaszyfrowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020 do godz. 10:00 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Szczegółowy opis sposobu składania oferty opisano w SIWZ.

7. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza jej złożenie w sposób tradycyjny, pisemny, w terminie wskazanym w pkt 6, na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki.

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji robót budowlanych do dnia 25.10.2020 i rozliczenie budowy do 25.11.2020

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

 

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 605 kb)
2. załącznik nr1: wzór oferty (*.doc 347 kb)
3. załącznik nr2: wykluczenie (*.doc 31 kb)
4. załącznik nr3: warunki (*.doc 34 kb)
5. załącznik nr4: umowa (*.pdf 289 kb)
6. załącznik nr5: dokumentacja projektowa (*.rar 41 065 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 14:00


 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

1) Remont instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Krzywe 82.

Budynek według klasyfikacji PKOB zaliczony jest do kategorii 1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach

a. Wejście główne do budynku mieszkalnego. Wykonanie w oparciu o istniejące elementy nowej instalacji domofonowej, audio dla 10 lokali, wyposażonej w zewnętrzny cyfrowy panel rozmówny np. Cyfral Z-2000 PN lub podobny, zasilacz i elektronikę sterującą oraz unifony. Wyposażenie drzwi wejściowych do budynku w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywany lokalnie z manipulatora, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od wewnątrz (drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do systemu alarmowego budynku.

b. Drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego od strony garaży. Wyposażenie drzwi w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywaną lokalnie z manipulatora po stronie zewnętrznej, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od strony wewnętrznej wraz z wykonaniem zasilania i naprawą, malowaniem ścian (drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do systemu alarmowego budynku.

c. Wejście do budynku mieszkalnego przy pracowni naukowej WPN. Wymiana istniejącego, analogowego panelu przyzywowego audio dla 4 lokali, na zewnętrzny cyfrowy panel rozmówny np. Cyfral Z-2000 PN lub podobny, zasilacz i elektronikę sterującą oraz unifony (4 sztuki). Wyposażenie drzwi wejściowych do budynku w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywany lokalnie z manipulatora, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od wewnątrz (drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do systemu alarmowego budynku.

d. Elektronikę sterującą otwieranie z zewnątrz drzwi wymienionych w pkt a i b należy zaprogramować tak aby możliwe było otwieranie za pomocą indywidualnych kodów i breloków zbliżeniowych RFID (jeden brelok musi otwierać zarówno drzwi główne jak i. drzwi od zaplecza). Dostawa 40 sztuk breloków zbliżeniowych RFID i ich zaprogramowanie.

2) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii uprawnień SEP pracownika odpowiedzialnego za nadzór i kierowanie wykonaniem instalacji.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2020 do godz. 1000 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru :

1) Cena 100%

8. Termin realizacji do dnia 28.08.2020

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Spis załączników:
1. załącznik nr1: wzór oferty (*.doc 98 kb)
2. załącznik nr2: projekt umowy (*.pdf 151 kb)
3. załącznik nr3: IWZ do postępowania (*.pdf 502 kb)
4. załącznik nr4: rzuty budynku (*.rar 491 kb)
5. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 15.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.07.2020 r., 09:52


 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV na plaży nad jeziorem Czarne w m. Krzywe. Zamawiający ze względu na posiadane już systemy monitoringu wizyjnego dla utrzymania jednolitości sprzętowej i oprogramowania wymaga zastosowania urządzeń firmy Hikvision.

Opis przedmiotu zamówienia

1) Instalacja słupa aluminiowego o wysokości co najmniej 6 metrów na fundamencie betonowym wraz z doprowadzeniem do niego zasilania i linii przesyłowych obrazu z kamer do budynku sanitarnego oddalonego o około 50 m

2) Instalacja na słupie 4 szt. kamer o rozdzielczości nie mniejszej niż 4 Mpix i podświetleniem podczerwienią. Wymaga się dostawy kamer o parametrach nie gorszych niż. DS.-2CD 2343GO-I (2,8).

3) Instalacja rejestratora o parametrach nie gorszych niż DS. 7604NI K1 z dyskiem co najmniej 1 TB

4) Instalacja modułu GPRS A oraz routera LTE na kartę SIM (do zdalnego podglądu i powiadamiania o otwarciu szafy rejestratora i zaniku obrazu z kamery.

5) Rejestrator zamontowany zostanie wewnątrz budynku sanitariatu w zamykanej izolowanej szafie wyposażonej w czujnik otwarcia. Budynek nie jest ogrzewany, należy więc przewidzieć dogrzewanie szafy rejestratora przy temperaturach niższych niż deklarowane przez producenta.

6) Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia z materiałów własnych, nieużywanych.

7) Instrukcja dotycząca sposobu złożenia oferty oraz dokumenty niezbędne do jej przygotowania są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii uprawnień SEP pracownika odpowiedzialnego za nadzór i kierowanie wykonaniem instalacji.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2020 do godz. 1100 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2020 godz. 11:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100%

8. Termin realizacji do dnia 07.08.2020

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

Spis załączników:
1. załącznik nr1: wzór oferty (*.doc 119 kb)
2. załącznik nr2: projekt umowy (*.pdf 148 kb)
3. załącznik nr3: IWZ do postępowania (*.pdf 499 kb)
4. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 15.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.07.2020 r., 09:52


 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

  Odnowienie oznakowań szlaków turystycznych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny

  Dotyczy oznakowań szlaków pieszych, rowerowych, łącznikowych, dojścia, trasy narciarskiej, ścieżek edukacyjnych i spacerowych.

  Prace znakarskie powinny zostać wykonane zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku.

  Planowany zakres czynności:

  • odsłonięcie istniejących oznakowań zasłoniętych przez krzaki i gałęzie;
  • malowanie nowych znaków w miejsce znaków, które są słabo czytelne;
  • uzupełnienie oznakowań na odcinkach gdzie jest ich brak lub ich ilość jest niewystarczająca;
  • zmiana przebiegu oznakowania na niektórych odcinkach szlaków;
  • likwidacja niektórych odcinków szlaków poprzez usunięcie oznakowań.

  Szczegółowe informacje potrzebne do realizacji zamówienia

  Sumaryczna długość wszystkich odcinków dróg na których znajdują się oznakowania turystyczne wynosi ok. 180 km.

  Do znakowania należy używać farb akrylowych przeznaczonych do poziomego znakowania jezdni, placów i innych nawierzchni. Dopuszcza się stosowanie innych farb o równie wysokiej trwałości.

  Zestawienie szlaków do odnowienia:

  a) szlak pieszy czerwony „Śladami Lityńskiego”:
  początek w miejscowości Krzywe, przy siedzibie Wigierskiego PN, koniec w Starym Folwarku przy siedzibie Muzeum Wigier; odnowienie oznakowań na odcinku 6,8 km, usunięcie oznakowań na odcinku 0,5 km w Starym Folwarku pomiędzy ośrodkiem PTTK a Muzeum Wigier;

  b) szlak pieszy czerwony Wysoki Most - Sarnetki - Studziany Las - Wysoki Most:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 13 km, początek i koniec szlaku znajduje się w miejscowości Wysoki Most;

  c) szlak pieszy czerwony Krusznik – Monkinie – Danowskie:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 7,9 km; początek szlaku w Kruszniku przy jeziorze Mulaczysko, koniec szlaku w Danowskich przy jeziorze Blizienko;

  d) szlak pieszy czarny Stary Folwark – Nowa Wieś – Lipniak:
  odnowienie oznakowań szlaku na docinku 9 km, początek szlaku przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg gruntowych w Nowej Wsi;

  e) szlak pieszy zielony Krzywe - Leszczewo - Krzywe:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 6,8 km; początek i koniec szlaku przy siedzibie Parku w Krzywem;

  f) szlak pieszy żółty Krzywe – Kaletnik:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 16,5 km; początek szlaku w Krzywem przy siedzibie Parku, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg asfaltowych w Kaletniku;

  g) szlak pieszy niebieski Mała Huta – Krzywe – Gawrych Ruda:
  odnowienie oznakowań na odcinku 11,5 km pomiędzy Gawrych Rudą a siedzibą Parku w Krzywem (w tym usuwamy stare znaki na odcinku 0,4 km i malujemy nowe na odcinku 0,5 km w Gawrych Rudzie) oraz usunięcie oznakowań na odcinku 6,5 km pomiędzy siedzibą Parku w Krzywem a obrzeżami Małej Huty;

  h) szlak pieszy niebieski Węgzał – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Gremzdówka:
  odnowienie oznakowań na odcinku 11,4 km; początek szlaku w miejscu nazywanym Węgzał, koniec odnawiania szlaku w miejscowości Głuszyn/Jeziorki;

  i) szlak pieszy żółty Danowskie – Tobołowo – Sarnetki:
  odnowienie oznakowań na odcinku 13,5 km; początek - Danowskie nad jeziorem Blizienko, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg gruntowych w lesie tuż za mostem na rzece Czarnej Hańczy położonym pomiędzy miejscowościami Sarnetki i Studziany Las;

  j) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Wysoki Most - Dziewiętnasty Kilometr”;
  odnowienie oznakowań ma odcinku 2,2 km, w tym na dystansie 230 m zatarcie starych znaków i malowanie na innym odcinku o podobnej długości; początek szlaku w Wysokim Moście, koniec na polanie pod nazwą „Składnica/19 kilometr”;

  k) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Sobolewo - dolina Czarnej Hańczy (od południa):
  odnowienie oznakowań na odcinku 1,6 km; początek szlaku w Sobolewie przy gajówce Sobolewo I, koniec na skrzyżowaniu dróg gruntowych przy daszku;

  l) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Sobolewo - dolina Czarnej Hańczy (od północy):
  odnowienie oznakowań na odcinku 1,5 km; początek szlaku na skraju lasu przy wsi Sobolewo niedaleko Gajówki Sobolewo II, koniec na skrzyżowaniu dróg leśnych przy wjeździe na kładkę od północy;

  m) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Płociczno PKP - Gawrych Ruda:
  usunięcie oznakowań na odcinku 2,6 km - na odcinku od stacji PKP Płociczno koło Suwałk do dolinki przy jeziorze Staw;

  n) ścieżka spacerowa „Dąbek” (znaki żółte):
  odnowienie oznakowań na odcinku 1,6 km, początek i koniec ścieżki Na płw. Dąbek nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry;

  o) szlak  papieski „Tajemnice Światła” (żółte znaki JPII):
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 14,5 km na odcinku pomiędzy klasztorem kamedulskim w Wigrach a miejscowością Głuszyn; zatarcie oznakowań na odcinku 1,9 km pomiędzy Maćkową Rudą a Budą Ruską, nowe znaki na odcinku 2,6 km;

  p) szlak rowerowy żółty Krzywe – Stary Folwark:
  odnowienie oznakowań na odcinku 8,9 km pomiędzy "Gościńcem" w miejscowości Krzywe a Muzeum Wigier w Starym Folwarku; usunięcie starych oznakowań na odcinku 0,5 km w Starym Folwarku pomiędzy Muzeum Wigier a PTTK;

  q) szlak rowerowy niebieski Mała Huta – Leszczewo – Stary Folwark:
  odnowienie oznakowań na odcinku 7 km pomiędzy skrzyżowaniem dróg asfaltowych w Hucie a Muzeum Wigier w Starym Folwarku; zatarcie starych znaków w Starym Folwarku na odcinku 0,5 km pomiędzy Muzeum Wigier a PTTK;

  r) szlak dojścia do Wapienników (znaki żółte):
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia do pieców wapiennych we wsi Leszczewo – na odcinku 0,5 km; początek szlaku przy domu sołtysa we wsi Leszczewo;

  s) szlak dojścia z trasy narciarskiej w Krzywem do "Księdza" (białe znaki trasy narciarskiej):
  odnowienie oznakowań dojścia trasy narciarskiej do pomnika upamiętniającego ks. Jałbrzykowskiego na odcinku 0,25 km;

  t) szlak dojścia do krzyża powstańców koło Sarnetek:
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia (kolor żółty) do krzyża powstańców w obszarze ochrony ścisłej Wierchstaw na odcinku 0,13 km;

  u) szlak dojścia do krzyża prawosławnego Wiatrołuża:
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia (kolor żółty) do krzyża prawosławnego niedaleko rzeki Wiatrołuży (przy Kamienistej Drodze) na odcinku 0,1 km;

  v) szlak dojścia do Modrzewi Leszczewek:
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia do grupy Modrzewi (kolor czerwony) blisko Sobolewskiego Gościńca niedaleko wsi Leszczewek na odcinku 0,25 km;

  w) trasy narciarskie Słupie:
  odnowienie oznakowań tras narciarskich na Słupiu, na odcinku 7,1 km (czarny narciarz na białym tle);

  x) ścieżka edukacyjna "Las" w Krzywem:
  położona przy siedzibie Wigierskiego PN w Krzywem; odnowienie oznakowań na odcinku 1,5 km (kolor zielony);

  y) ścieżka edukacyjna "Suchary":
  położona w pobliżu siedziby Wigierskiego PN w Krzywem; usunięcie starych oznakowań (kolor zielony) na odcinku 2,1 km i malowanie w ich miejsce nowych oznakowań (kolor niebieski);

  z) ścieżka edukacyjna "Samle":
  położona w pobliżu miejscowości Nowa Wieś; odnowienie oznakowań  na odcinku 4,8 km(kolor czerwony);

  aa) ścieżka edukacyjna "Jeziora":
  położona na Słupiu; odnowienie oznakowań na odcinku 5,3 km (kolor niebieski);

  bb) ścieżka edukacyjna "Płazy":
  położona we wsi Rosochaty Róg; odnowienie oznakowań na odcinku 4,3 km (kolor zielony);

  cc) ścieżka edukacyjna "Puszcza":
  położona w pobliżu miejscowości Wysoki Most; odnowienie oznakowań  na odcinku 3,7 km(kolor żółty);

  Wszystkie rodzaje oznakowań powinny być zgodne z instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych, sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku (wyjątkiem jest oznakowanie trasy narciarskiej i szlaku papieskiego, których wzory udostępni Zamawiający).

  Wszystkie szablony szlaków Wykonawca wykonuje na własny koszt.
   

 2. Wzór umowy, formularz ofertowy, mapa Parku z zaznaczonymi odcinkami poszczególnych dróg udostępnionych turystycznie  oraz klauzula RODO stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia.
   
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
   
 4. Termin wykonania prac: do 31 października 2020 r.
   
 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na trwałość wykonanych oznakowań - na okres min. 5 lat.
   
 6. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.
   
 7. Postępowanie prowadzone będzie w formie pisemnej. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 21.07.2020 roku do godz. 1000 do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
  Na kopercie powinno znaleźć się oznaczenie:
  Odnowienie oznakowań szlaków turystycznych, nie otwierać przed 21.07.2020 r., godziną 1005
   
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2020 o godz. 1005 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
   
 9. Tryb postępowania: ROZEZNANIE RYNKU bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.
   
 10. Kryteria wyboru: Cena 100%
   
 11. Upoważnione osoby do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

  Adam Januszewicz tel. 605 327 064, e-mail:
  turystyka@wigry.org.pl
  Jarosław Borejszo tel. 604 655 321, e-mail: jarek.borejszo@wigry.org.pl

 

Spis załączników:
1. załącznik nr 1: mapka szlaki piesze (*.rar 23 345 kb)
2. załącznik nr 2: mapka szlaki rowerowe i inne (*.rar 22 590 kb)
3. załącznik nr 3: formularz ofertowy (*.docx 27 kb)
4. załącznik nr 4: wzór umowy (*.pdf 413 kb)
5. załącznik nr 5: RODO (*.pdf 308 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 08.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 08.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.07.2020 r., 15:55

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
 

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy w ramach projektów:
1) Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku.
2) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.
1) Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym lub osobistym wymienionym w IWZ Rozdział V ust.2 z Przedsiębiorcą wybranym do wykonania nadzorowanych robót budowlanych.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2020 do godz. 10:00 osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marek.wrona@wigry.org.pl. Szczegółowy opis sposobu składania oferty opisano w IWZ.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.07.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru : Cena 100 %

9. Termin realizacji
Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w zakresie Części 2 w terminie od 1 sierpnia 2020 do 31 września 2020 i rozliczenie budowy do 30.10. 20209.

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

Spis załączników:
1. załącznik nr1: oferta fl (*.doc 344 kb)
2. załącznik nr2: wykluczenie (*.doc 32 kb)
3. załącznik nr3: warunki (*.doc 34 kb)
4. załącznik nr4: umowa (*.pdf 276 kb)
5. załącznik nr5: dokumentacja projektowa (*.rar 10 188 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 07.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.07.2020 r., 10:47


 
Wigierski Park NarodowyModernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0289/19-00 z dnia 08.10.2019 r. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl /WykonawcyGlowna.aspx na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna
Numer referencyjny: AGB-212-24-2-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1) Rozbiórka, wywiezienie i utylizacja istniejącej, drewnianej kładki z mostem dla pieszych o wymiarach szerokość 1,5 m i długość 80 m 2) Wytyczenie geodezyjne trasy nowej kładki i mostu dla pieszych i inwentaryzacja powykonawcza. 3) Powołanie kierownika budowy, ustawienie tablicy informacyjnej, prowadzenie dziennika budowy i przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 4) Budowa kładki z mostem dla pieszych o długości łącznej 76 m. i szerokości pokładu 1,5 m (kładka) i 2,0 m. (most dla pieszych). Elementy konstrukcyjne budowli zaprojektowano z: a. Pale nośne z rur stalowych malowanych farbą epoksydową i wypełnionych betonem b. Belki, kleszcze i deski pokładu z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku recyklingu odpadów polietylenowych (zmielonych i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem). W masie tworzywa odpady polietylenowe stanowić muszą nie mniej niż 75 % objętości. Produkt posiadać musi atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania. c. Dźwigary przęsła mostowego, belka stalowa –zamknięty profil prostokątny, grubościenny. d. Obustronna balustrada z drewna dębowego e. W ramach zamówienia leży też wykonanie żwirowej nawierzchni wejść na kładkę o długości łącznej 10 m oraz plantowanie terenu przyległego, humusowanie i obsianie mieszanką traw. 5) W cenie materiałów należy uwzględnić koszt dostawy na plac budowy, oczyszczenie i wymalowanie pali stalowych. 6) Budowlę zaprojektowano jako dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikających z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania bezstopniowych połączeń nawierzchni gruntowej z pokładem kładki i utwardzenia gruntowych łączników do stanu umożliwiającego przejazd wózkiem inwalidzkim.

II.5) Główny kod CPV: 45221113-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 
  lub zakończenia: 2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub remoncie budowli mostowych lub hydrotechnicznych przy których wykonywane były roboty palowe. Wymagana wartość zrealizowanych robót nie mniejsza niż 300 tyś zł każda. b. Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta sprawowała będzie funkcję kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały o założonej w projekcie jakości
 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga poświadczenia, że Wykonawca dysponuje lub w trakcie realizacji robót będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy. Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia kart katalogowych lub innych dowolnych dokumentów pozwalających ustalić rodzaj tworzywa sztucznego celem potwierdzenia, że spełnia ono wymagania Zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 
godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 4) Zmiany, na wniosek Wykonawcy, sposobu rozliczenia umowy opisanego w paragrafie 14 ustęp 1 umowy z rozliczenia dwuetapowego na rozliczenie jednoetapowe, końcowe po zakończeniu całości zakresu rzeczowego określonego w par. 1 niniejszej umowy. 5) Zmiany Kierownika budowy, pod warunkiem, że nowo powołany Kierownik Budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 10.07.2020 otrzymał następujące pytania dotyczące dokumentacji projektowej do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna”

1 Załączona przez Zamawiającego decyzja o warunkach zabudowy z dnia 13.08.2020r. wskazuje m.in., iż teren inwestycji jest objęty ochroną przyrodniczą. Proszę o wskazanie założeń odnośnie ochrony przyrodniczej.
2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.
3 Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy?
4 Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.
5 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.
6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.
7 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.
8 Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?
9 Jeżeli należy ująć nadzór przyrodniczy w ofercie?
10 Czy w ofercie należy ująć Nadzór Archeologiczny?
11 Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyk spowoduje wzrost ceny ofertowej.
12 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie, ponieważ tego rodzaju prac nie można przewidzieć i są one niezależne od Wykonawcy, a ewentualnie konieczne do Wykonania.
13 Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.
14 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
15 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.
16 Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy.
17 Proszę o załączenie wszelkich decyzji/ uzgodnień jakie Zamawiający posiada na zadanie objęte przetargiem, w tym m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne, decyzję środowiskową i inne.
18 Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe?
19 Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 120 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest skosztorysowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 120 czy za 100 jednostek?
20 Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 80 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest skosztorysowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 80 czy za 100 jednostek?
21 Załączony przez Zamawiającego projekt budowlany nie jest podpisany i nie jest opieczętowany. Proszę załączenie opieczętowanego projektu budowlanego, który będzie obowiązywał podczas trwania budowy.
22 Proszę o załączenie projektu wykonawczego obowiązującego podczas trwania budowy.
23 Proszę o potwierdzenie, iż w ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew, nie ma konieczności wycinki drzew?
24 Jeśli jest konieczność wycinki drzew do ujęcia w ofercie - Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew przewidzianych do usunięcia na tym zadaniu?
25 Jeśli jest konieczność wycinki drzew do ujęcia w ofercie - proszę o wskazanie ile drzew należy wyciąć i jakich.
26 Jakie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.
27 Czy Zamawiający zezwala, aby istniejący pomost rozbierać mechanicznie.
28 Gdzie konkretnie należy przekazać materiały z rozbiórki, które staną się własnością Zamawiającego.
29 Czy Zamawiający przewiduje, że materiały z rozbiórki mają być wykorzystane przy budowie kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku. Jeśli tak to jakie i w jakiej ilości.
30 W załączonej przez Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy w punkcie 4 wskazane jest m.in., iż ciąg spacerowy ma mieć długość do 80m i szerokość do 2m. Natomiast w Załączonym przez Zamawiającego opisie technicznym do projektu budowlanego, Zagospodarowanie terenu punkt 6 wskazuje m.in. , iż projektowana kładka ma długość 125,26m i szerokość użytkową 1,5m z poszerzoną platformą o szerokości 2,0. Zachodzi wobec powyższego niezgodność. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie właściwej długości ciągu spacerowego, w skład którego wchodzi kładka i most dla pieszych. Jaka długość ciągu spacerowego jest zaakceptowana i uzgodniona przez niezbędne instytucje. Jaką długość ciągu spacerowego (kładka i most) ma być wybudowana w ramach tego zadania objętego przetargiem.
31 Załączony przez Zamawiającego Opis techniczny do projektu budowlanego Zagospodarowanie terenu w punkcie 6 wskazuje m.in. , iż przedmiotowa kładka nie będzie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast SIWZ w rozdziale 2 punkt 6 wskazuje m.in. , iż Budowlę zaprojektowano jako dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Proszę o wyjaśnienie niezgodności i potwierdzenie, czy załączony przez Zamawiającego Projekt budowlany i przedmiar zakładają wykonanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czy też nie.
32 Proszę o potwierdzenie, czy „Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku” objęte tym przetargiem mają być przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych czy też nie.
33 Jeśli załączony przez Zamawiającego projekt budowlany i przedmiar nie przedstawiają założeń przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i jeśli obiekt powinien być przystosowany dla niepełnosprawnych, prosimy o uzupełninie projektu i przedmiaru, aby wymóg był spełniony.
34 Załączony przez Zamawiającego Opis techniczny do projektu budowlanego Zagospodarowanie terenu w punkcie 10 wskazuje m.in. na kartę informacyjną i decyzję wodno-prawną. Prosimy o załączenie w/w dokumentów.
35 Załączony przez Zamawiającego SIWZ w Rozdziale 1 punkt 4 wskazuje m.in., iż w środkowej części budowli istnieje płytki kanał około 8 metrowej szerokości. Proszę o potwierdzenie, iż realizując wykonanie robót związanych z budową mostu i kładki nie ingerujemy w kanał i żadnych dodatkowych robót nie musimy w związku z tym ujmować w wycenie.
36 Proszę o potwierdzenie, iż w ramach zadania objętego tym przetargiem nie należy wykonywać przebudowy żadnych sieci
37 Proszę o przedstawienie założeń Zamawiającego co do czasowej organizacji ruchu.
38 Czy Zamawiający zezwala na całkowite zamknięcie odcinka z obiektem podlegającym rozbiórce na czas prowadzenia robót objętych tym przetargiem.
39 Proszę o potwierdzenie, że nie ma konieczności wykonywania mostu tymczasowego dla ruchu samochodowego/ tymczasowej kładki pieszo-rowerowej/ tymczasowej kładki dla pieszych, jeżeli istnieje taka potrzeba to proszę o jednoznaczne określenie, w której pozycji należy to doliczyć.
40 Jeżeli istnieje konieczność wykonywania mostu tymczasowego dla ruchu samochodowego/ tymczasowej kładki pieszo-rowerowej/ kładki dla pieszych, proszę o wskazanie wymaganych w/w obiektów.
41 Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwala na całkowite zamknięcie dla ruchu żeglownego kanału łączącego jezioro Wigry i Leszczewek na czas prowadzenia robót przy budowie kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku.
42 Czy Zamawiający wymaga oznakowania tymczasowego podczas prowadzenia robót. Jeśli tak proszę o wskazanie założeń.
43 Czy Zamawiający wymaga ustawienia w ramach zadania stałego oznakowania żeglownego i innych znaków/ tablic oznakowania pionowego.
44 W załączonym przez Zamawiającego Opisie technicznym do projektu budowlanego w części II do projektu Warunki Gruntowe jest odnośnik do otworów geotechnicznych wykonanych przez EKO – GEO Suwałki. Proszę o załączenie w/w dokumentacji.
45 Proszę o potwierdzenie, iż tylko 14 sztuk istniejących pali należy wyciągnąć. Proszę o podanie ich długości.
46 Proszę o potwierdzenie, iż 66 sztuk pali istniejących należy obciąć równo z ziemią i pozostawić w gruncie.
47 Proszę o potwierdzenie jakiej długości pale można zostawić w gruncie i obciąć tylko równo z ziemią.
48 Proszę o załączenie dokumentacji rysunkowej inwentaryzacji obiektu istniejącego.
49 W udostępnionej dokumentacji przez Zamawiającego brak jest rysunku – układ konstrukcyjny przęsła skrajnego.
50 Proszę o uzupełnienie dokumentacji o kompletny przekrój poprzeczny z wrysowanym pomostem i balustradami. W obecnie udostępnionej dokumentacji brak takiego przekroju.
51 W załączonym przez Zamawiającego Projekcie Budowlanym na rysunku K2 i K1 wskazane jest na rysunku m.in., iż Szczegóły mocowania balustrad i desek pomostu wg części achitektonicznej. Brak w udostępnionej dokumentacji szczegółów mocowania balustrad i desek pomostu. Prosimy o uzupełnienie.
52 Proszę o załączenie wszelkich brakujących rozwiązań połączeniowych poszczególnych elementów mostu i kładki (m. in. Balustrad, pomostu i innych).
53 Proszę o załączenie szczegółowego rysunku balustrady wraz ze szczegółami wszelkich połączeń.
54 Proszę o potwierdzenie, że załączone przez Zamawiającego w Projekcie zestawienia materiałów są kompletne.
55 Proszę o załączenie zestawienia łączników potrzebnych do wykonania budowy kładki i mostu (w tym również śrub i wkrętów) objętego tym przetargiem, z podziałem, które elementy mają być ze stali nierdzewnej.
56 Proszę o potwierdzenie jakie elementy kładki i mostu mają być malowane.
57 Proszę o informację, czy można zamiast tworzywa sztucznego można użyć drewna konstrukcyjnego na belki, podkłady z bali grubości 50mm, kleszcze, słupki o przekroju 12x12cm,
58 Załączony przez Zamawiającego przedmiar w punkcie 4d.2 i 5d.2 wskazuje m.in. na Wbicie pali stalowych śr. 356mm. Natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego i dokumentacji rysunkowej jest wskazanie na średnice rury 219.1/6.3mm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie jakiej średnicy powinny być rury. Proszę o poprawienie omyłek w odpowiednich dokumentach.
59 Załączony przez Zamawiającego przedmiar w punkcie 13d.2 wskazuje m.in. na dostawę materiału z tworzywa belka 8 na 23cm w ilości 433,53 brak jednostki. Proszę o podanie jednostki wskazującej na właściwą ilość materiału.
60 Proszę o potwierdzenie, że balustrada ma być wykonana z drewna.
61 Czy na balustradę można wykorzystać drewno konstrukcyjne inne niż dębowe.
62 Wskazujemy na rozbieżność między zapisami Przedmiaru i rysunku technicznego odnośnie balustrady. W przedmiarze drewno dębowe na balustrady, natomiast Rysunek A1 wskazuje na słupek balustrady jako tworzywo sztuczne. Prosimy o ujednolicenie zapisów i wyjaśnienie rozbieżności.
63 Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów samej balustrady.
64 Projekt zakłada wbicie pali stalowych , czy należy dokonywać próbne obciążenie pali. Jeśli tak to w jakiej ilości.
65 Proszę o podanie koloru barierki/balustrady.
66 W związku z dość licznymi niejasnościami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Po przeanalizowaniu wyżej zacytowanych pytań Wykonawcy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień

Pytanie 1 W stosunku do inwestycji nie ustalono żadnych szczególnych wymagań poza powszechnie obowiązującymi na terenie Parku Narodowego
Pytanie 2, 5 i 44 Zamawiający dołącza brakujące elementy części opisowej dokumentacji projektowej
Pytanie 3 i 4 Tak
Pytanie 6 Tak
Pytanie 7 Inwestycja nie wymaga zajmowania pasa drogowego
Pytanie 8 Wymagane ubezpieczenie wskazano w projekcie umowy paragraf 4 ust. 3
Pytanie 9 i 10 Nie
Pytania 11, 12, 19,20, Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w paragrafie 15 projektu umowy. Zgodnie z zasadami rozliczenia ryczałtowego Zamawiający nie planuje rozliczania inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego
Pytanie 13 Nie
Pytanie 14 Tak, majątkowe
Pytanie 15 Tak
Pytanie 16 Wszelkie numery działek, na których położony jest teren budowy wskazane są na Planie zagospodarowania. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy żadnych działek. Teren budowy to w przeważającej części wody jezior Leszczewek i Wigry.
Pytanie 17 W załączeniu brakująca decyzja pozwolenie na budowę
Pytanie 18 Tak
Pytanie 21 W załączeniu pełna kopia części opisowej projektu zawierająca podpisy projektanta i ostemplowana przez organ wydający pozwolenie na budowę ( pierwsza strona). Zamawiający nie posiada możliwości technicznych zeskanowania wielkoformatowej części rysunkowej wobec czego rysunki zamieszczono w wersji otrzymanej od projektanta. Do odpowiedzi dołączono brakującą inwentaryzacje istniejącej budowli oraz przekrój poprzeczny.
Pytanie 22 Zamawiający nie posiada odrębnego projektu wykonawczego
Pytania 23, 24 i 25 Zamawiający przewiduje potrzebę usunięcia 4 drzew olcha o średnicy 15 -20 cm. Wycinkę przeprowadzą służby Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Pytanie 26, 27, 28 i 29 Rozbiórka, wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych (drewno) pozostają w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga przekazywaniu mu jakichkolwiek materiałów i nie ustanowił w SIWZ załączonej STW i ORB żadnych szczególnych wymagań co do sposobu jej wykonania, materiały nie nadają się do ponownego wykorzystania w nowej budowli.
Pytanie 30 Zapis w części opisowej był błędny i został sprostowany przez projektanta. Zgodnie z rysunkami długość poszczególnych elementów budowli to 68 m o szerokości 1,5 m i 8 m o szerokości 2 m.
Pytanie 31, 32 i 33 Zapis w części opisowej jest nieprecyzyjny. Budowla nie wymaga wykonywania żadnych szczególnych prac celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano nachylenie pokładu nie większe niż 6% i brak stopni na wejściach.
Pytanie 34 Karta informacyjna nie dotyczy robót budowlanych objętych zamówieniem jej treść została uwzględniona we właściwych, prawomocnych decyzjach administracyjnych wobec czego nie została załączona
Pytanie 35 Tak
Pytanie 36 Tak
Pytanie 37 Obiekt nie posiada projektu organizacji ruchu i nie planuje się wykonywania takiego opracowania
Pytania 38, 39 i 40 Tak kładka i most dla pieszych zostaną zamknięte na czas budowy. W rejonie obiektu nie istnieje ruch samochodowy wobec czego pytania 39 i 40 są bezprzedmiotowe
Pytanie 41 Na przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek nie odbywa się żegluga wobec powyższego pytanie jest bezprzedmiotowe.
Pytanie 42 Nie
Pytanie 43 Nie
Pytanie 45. Tak. Istniejąca kładka z mostem dla pieszych została wybudowana systemem gospodarczym wobec czego Zamawiający nie zna dokładnej długości pali Przewidziane do wyciagnięcia pale mają długość od 8 do 10 m wliczając w to część ponad lustrem wody.
Pytanie 46 i 47 Długość odcinanej części pala wynosi 0,5 do 1 m. Całkowita długość tych pali nie ma znaczenia dla wyceny robót.
Pytanie 48 Inwentaryzacja istniejącej budowli w załączeniu
Pytanie 49 Układ konstrukcyjny przęsła skrajnego jest identyczny jak przęseł pośrednich.
Pytanie 50 Przekrój poprzeczny w załączeniu
Pytanie 51, 52 i 53 i 55 Zamawiający nie posiada takich zestawień i rysunków. Wszelkie szczegóły konstrukcyjne znajdują się w dokumentacji zamieszczonej jako załączniki do ogłoszenia.
Pytanie 54 Zamawiający w odróżnieniu od Wykonawcy nie jest specjalistą w dziedzinie budownictwa i nie posiada wiedzy oraz uprawnień umożliwiających ocenę i sprawdzenie projektu wobec powyższego nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Według zapewnień projektanta zestawienie materiałów jest kompletne
Pytanie 56 Rury na pale i balustrada
Pytanie 57 Nie
Pytanie 58 Pale należy wykonać zgodnie z projektem tj z rury 219.1/6.3mm
Pytanie 59 Jednostką miary w tej pozycji jest metr bieżący.
Pytanie 60 i 62 Całość balustrady należy wycenić z drewna dębowego, zmiana w projekcie zostanie wprowadzona w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego przez projektanta.
Pytanie 61 Nie
Pytanie 63 Zamawiający nie posiada takiego zestawienia.
Pytanie 64 Nie
Pytanie 65 Brąz, malowanie rozpuszczalnikowym, transparentnym środkiem impregnacyjno barwiącym
Pytanie 66 Odpowiedzi na pytania nie powodują zmiany treści ogłoszenia ani istotnych zmian SIWZ wobec czego Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 591 kb)
2. załączniki nr1-7 (*.doc 614 kb)
3. załącznik nr8: projekt umowy (*.pdf 396 kb)
4. załącznik nr9: dokumentacja projektowa (*.rar 33 939 kb)
6. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)
7. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (*.rar  18 035 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 07.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.07.2020 r., 10:45

 Ogłoszenie nr 551889-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.
 
Wigierski Park Narodowy: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 , 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku
Numer referencyjny: AGB-212-25-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1) Remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo w tym: a. Wymiana uszkodzonych desek pokładu (30 m2) b. Wymiana elementów balustrad (pochwyty 10 mb) c. Oczyszczenie z mchów i porostów konstrukcji mostu i jego impregnacja częściowo z jednostki pływającej. d. Wzmocnienie 3 szt. przyczółków mostu przez wykonanie narzutu kamiennego (ok. 100 t), obsypanie ziemią i zadarniowanie. Roboty wykonywane w całości na lądzie 2) Remont punktu widokowego w Nowej Wsi polegający na uzupełnieniu i wymianie zbutwiałych elementów pokładu i balustrad, wymianie pokrycia dachowego z wióra osikowego na gont bitumiczny (54,27 m2), oczyszczenie i impregnacji konstrukcji drewnianej. 3) Oczyszczenie i konserwacja drewnianych pomostów widokowych na jeziorze Wigry w lokalizacjach Powały 260 m2 i Bartny Dół 275 m2. Wykonanie pulpitów informacyjnych 4) Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 120 x 80 cm 2 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. 5) Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 215 x 125 cm 1 sztuka polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. 6) Remont ławostołu 6 osobowego 3 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji 7) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 50 x 70 cm 18 sztuk 8) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 120 x80 cm 1 sztuka 9) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy tzw urzędowej o wymiarach 160 x 265 cm 2 sztuki 10) Po zakończeniu robót w każdej lokalizacji Wykonawca uporządkuje teren przyległy ze wszelkich pozostałości po robotach budowlanych i pozostawionych odpadów i gruzu oraz dokona napraw nawierzchni gruntu uszkodzonego podczas robót. Otoczenie każdej z budowli w promieniu 2, 0 m splantować, poddać humusowaniu i obsiać trawą. W przypadku uszkodzenia powierzchni zadarnionych czy pokrytych trawą Wykonawca uzupełni te miejsca ziemią żyzną i wysieje mieszankę traw.

II.5) Główny kod CPV: 45422000-1
Dodatkowe kody CPV:
 
Kod CPV
45243510-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzać muszą brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cana 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a. Wymiana uszkodzonych desek pokładu (30 m2) b. Wymiana elementów balustrad (pochwyty 10 mb) c. Oczyszczenie z mchów i porostów konstrukcji mostu i jego impregnacja częściowo z jednostki pływającej. d. Wzmocnienie 3 szt. przyczółków mostu przez wykonanie narzutu kamiennego (ok. 100 t), obsypanie ziemią i zadarniowanie. Roboty wykonywane w całości na lądzie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45243510-0, 45422000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
Część nr: 2 Nazwa: Remonty i budowa drewnianych elementów wyposażenia szlaków turystycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont punktu widokowego w Nowej Wsi polegający na uzupełnieniu i wymianie zbutwiałych elementów pokładu i balustrad, wymianie pokrycia dachowego z wióra osikowego na gont bitumiczny (54,27 m2), oczyszczenie i impregnacji konstrukcji drewnianej. Oczyszczenie i konserwacja drewnianych pomostów widokowych na jeziorze Wigry w lokalizacjach Powały 260 m2 i Bartny Dół 275 m2. Wykonanie pulpitów informacyjnych Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 120 x 80 cm 2 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 215 x 125 cm 1 sztuka polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. Remont ławostołu 6 osobowego 3 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 50 x 70 cm 18 sztuk Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 120 x80 cm 1 sztuka Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy tzw urzędowej o wymiarach 160 x 265 cm 2 sztuki Po zakończeniu robót w każdej lokalizacji Wykonawca uporządkuje teren przyległy ze wszelkich pozostałości po robotach budowlanych i pozostawionych odpadów i gruzu oraz dokona napraw nawierzchni gruntu uszkodzonego podczas robót. Otoczenie każdej z budowli w promieniu 2, 0 m splantować, poddać humusowaniu i obsiać trawą. W przypadku uszkodzenia powierzchni zadarnionych czy pokrytych trawą Wykonawca uzupełni te miejsca ziemią żyzną i wysieje mieszankę traw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45422000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 


 

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 638 kb)
2. zalacznik_1_do_4 (*.docx 48 kb)
3. zalacznik_5.0_proj_umowy_cz_1 (*.pdf 260 kb)
4. zalacznik_5.1_proj_umowy_cz_2 (*.pdf 262 kb)
5. zalacznik_6_dokumentacja_projektowa (*.rar 11 962 kb)
6. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 24.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 24.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 24.06.2020 r., 13:00

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy w ramach projektów:

1) Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna.

2) Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku.

3) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych:

1) Część 1 Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna.

2) Część 2 Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku.

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

1) W przypadku składania oferty na realizację Część 1 zamówienia Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

2) W przypadku składania oferty na realizację Części 2 zamówienia Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Zaszyfrowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020 do godz. 10:00 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Szczegółowy opis sposobu składania oferty opisano w SIWZ.

7. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza jej złożenie w sposób tradycyjny, pisemny, w terminie wskazanym w pkt 6, na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki.

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

1) Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w zakresie Części 1 w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada 2020 i rozliczenie budowy do 15.12.2020

2) Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w zakresie Części 2 w terminie od 1 sierpnia 2020 do 31 września 2020 i rozliczenie budowy do 30.10. 20209.

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Spis załączników:
1. siwz_inspektor_nadzoru (*.pdf 551 kb)
2. zalacznik_1_do_3 (*.doc 359 kb)
3. zalacznik_4_umowa_cz_1 (*.pdf 283 kb)
4. zalacznik_4_umowa_cz_2 (*.pdf 283 kb)
5. zalacznik_5_dok_proj_czesc_1 (*.rar 32 949 kb)
6. zalacznik_6_dok_proj_czesc_2 (*.rar 11 190 kb)
7. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.06.2020 r., 13:22
Wigierski Park Narodowy: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551379-N-2020 z dnia 2020-06-17 r

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
  Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0289/19-00 z dnia 08.10.2019 r. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 , 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
Park Narodowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
 
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
Tak
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
 
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
 
Tak

adres
Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:
Pisemnie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna
Numer referencyjny: AGB-212-24-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1) Rozbiórka, wywiezienie i utylizacja istniejącej, drewnianej kładki z mostem dla pieszych o wymiarach szerokość 1,5 m i długość 80 m 2) Wytyczenie geodezyjne trasy nowej kładki i mostu dla pieszych i inwentaryzacja powykonawcza. 3) Powołanie kierownika budowy, ustawienie tablicy informacyjnej, prowadzenie dziennika budowy i przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 4) Budowa kładki z mostem dla pieszych o długości łącznej 76 m. i szerokości pokładu 1,5 m (kładka) i 2,0 m. (most dla pieszych). Elementy konstrukcyjne budowli zaprojektowano z: a. Pale nośne z rur stalowych malowanych farbą epoksydową i wypełnionych betonem b. Belki, kleszcze i deski pokładu z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku recyklingu odpadów polietylenowych (zmielonych i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem). W masie tworzywa odpady polietylenowe stanowić muszą nie mniej niż 75 % objętości. Produkt posiadać musi atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania. c. Dźwigary przęsła mostowego, belka stalowa –zamknięty profil prostokątny, grubościenny. d. Obustronna balustrada z drewna dębowego e. W ramach zamówienia leży też wykonanie żwirowej nawierzchni wejść na kładkę o długości łącznej 10 m oraz plantowanie terenu przyległego, humusowanie i obsianie mieszanką traw. 5) W cenie materiałów należy uwzględnić koszt dostawy na plac budowy, oczyszczenie i wymalowanie pali stalowych. 6) Budowlę zaprojektowano jako dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikających z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania bezstopniowych połączeń nawierzchni gruntowej z pokładem kładki i utwardzenia gruntowych łączników do stanu umożliwiającego przejazd wózkiem inwalidzkim.

II.5) Główny kod CPV: 45221113-7
Dodatkowe kody CPV:
 
Kod CPV
45422000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub remoncie budowli mostowych lub hydrotechnicznych przy których wykonywane były roboty palowe. Wymagana wartość zrealizowanych robót nie mniejsza niż 300 tyś zł każda. b. Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta sprawowała będzie funkcję kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały o założonej w projekcie jakości.
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga poświadczenia, że Wykonawca dysponuje lub w trakcie realizacji robót będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy. Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia kart katalogowych lub innych dowolnych dokumentów pozwalających ustalić rodzaj tworzywa sztucznego celem potwierdzenia, że spełnia ono wymagania Zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 4) Zmiany, na wniosek Wykonawcy, sposobu rozliczenia umowy opisanego w paragrafie 14 ustęp 1 umowy z rozliczenia dwuetapowego na rozliczenie jednoetapowe, końcowe po zakończeniu całości zakresu rzeczowego określonego w par. 1 niniejszej umowy. 5) Zmiany Kierownika budowy, pod warunkiem, że nowo powołany Kierownik Budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Spis załączników:
1. SIWZ_rpo_cimochowizna (*.pdf 576 kb)
2. zalacznik_1_do_7 (*.docx 600 kb)
3. zalacznik_8_proj_umowy (*.pdf 389 kb)
4. zalacznik_9_dokumentacja_projektowa (*.rar 32 949 kb)
5. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.06.2020 r., 8:00
Zapytanie ofertowe na

dostawę odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5666 322.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z zestawieniem zawierającym wykaz zapotrzebowanej ilości odzieży i obuwia oraz wzorem umowy stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiana odzież mundurowa i obuwie mundurowe musi być zgodne z wzorami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2018 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w przypadku ruchów kadrowych, związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. Zamówienia takie będą miały charakter incydentalny. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego ceny za poszczególne sorty mają być takie same jak w zamówieniu podstawowym.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 października 2020 roku.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga udokumentowania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym celu należy udokumentować wykonanie 3 dostaw o podobnym charakterze i wielkości wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami, opiniami, listami polecającymi lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością. Wartość 1 dostawy nie może być niższa niż 50 000 złotych.

Zamawiający wymaga potwierdzenia, że oferent zapoznał się z wszystkimi wymogami dotyczącymi niniejszego postępowania oraz, że akceptuje wzór przedstawionej umowy.

9 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail stefan.mackiewicz@wigry.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem..

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Stefan Mackiewicz – kierownik działu do spraw administracyjno gospodarczych w godzinach od 7 do 15 w dni robocze pod numerem telefonu (087) 5632564 lub 695075165.

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach, z których koperta zewnętrzna powinna być opisana według wzoru: Oferta na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Nie otwierać przed 3.06.2020 roku godz. 9,05 . Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak na kopercie zewnętrznej powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 3.06.2020 roku do godziny 9.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.06.2020 roku o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

14 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę do odbiorcy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT + koszty dostawy towaru do odbiorcy .

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena ofertowa = 100 %. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następującego wzoru: najniższa cena spośród ofert ważnych dzielona przez cenę oferty badanej x 100. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

17 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego..

Spis załączników:
1. Wzór umowy (*.rtf 118 kb)
2. Formularz oferty (*.rtf 725 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 25.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.05.2020 r., 12:09

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli.

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych:

1) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wym. 40 x 20 cm, wykonanych
z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 3 mm

2) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215 x 125 cm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 2 mm

Informacje potrzebne do realizacji zamówienia:

a) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wymiarach 40 x 20 cm;
jako podkład należy użyć płyty kompozytowej typu Dibond obustronnie białej
o grubości 3 mm (w tym grubości warstwy aluminium 0,3 mm, gramatura 3800 g/m2), wydruk powinien zostać wykonany na folii polimerowej w technologii druku lateksowego, następnie należy nakleić go na podkład, dodatkowo cały drogowskaz powinien zostać zabezpieczony laminatem polimerowym z filtrem UV; krawędzie drogowskazów powinny zostać stępione (zaokrąglone);

b) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wymiarach 215 x 125 cm (grafika pełnokolorowa) - podkład to płyta kompozytowa typu Dibond obustronnie biała
o grubości 2 mm (w tym grubości warstwy aluminium 0,2 mm, gramatura 2550 g/m2), wydruk powinien zostać wykonany na folii polimerowej w technologii druku lateksowego, następnie należy nakleić go na podkład, dodatkowo cała plansza tablicy informacyjnej powinna zostać zabezpieczona laminatem polimerowym z filtrem UV;

c) na czas transportu do siedziby Zamawiającego, drogowskazy i tablice powinny zostać zabezpieczone folią stretch w taki sposób, aby powierzchnie wydruków nie zostały porysowane;

d) materiały graficzny potrzebne do wydruku znaków typu R-3 oraz dwóch plansz tablic informacyjnych, dostarczy Zamawiający (format plików .cdr lub .pdf);

e) termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: do 17 czerwca 2020;

f) adres siedziby zamawiającego: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki;

g) gwarancja na trwałość wydruku - min. 7 lat

Przykładowy wzór drogowskazu turystycznego R-3, planszy tablicy informacyjnej, formularz ofertowy oraz klauzula RODO stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia.

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom:

Warunkiem zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

3. Nie dopuszcza się składania oferty na poszczególne elementy Ogłoszenia.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na trwałość wydruków - na okres min. 7 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Postępowanie prowadzone będzie w formie pisemnej. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 27.05.2020 roku do godz. 1000 do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
Na kopercie powinno znaleźć się oznaczenie: Oferta na oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli, nie otwierać przed godziną 1015

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.05.2020 o godz. 1015 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku utrzymywania się epidemii COVID 19 Zamawiający przewiduje możliwość upublicznienia czynności otwarcia ofert w postaci transmisji online. W takim przypadku link do strony, na której odbędzie się transmisja zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

8. Tryb postępowania: ROZEZNANIE RYNKU bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100%

10. Terminy realizacji - do dnia 17 czerwca 2020 

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Adam Januszewicz tel. 87 563 25 62, 605 327 064, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

Spis załączników:
1. Załączniki do ogłoszenia (*.rar 7,63 Mb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 19.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 19.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.05.2020 r., 14:00

 

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Wymiana zużytych elementów instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu w budynku Dyrekcji WPN w miejscowości Krzywe w tym:

1) Część 1 Wymiana elementów SSWiN
a. Inwentaryzacja i sporządzenie projektu wykonawczego remontu
b. Wymiana centrali alarmowej 1 szt., wymagana centrala modułowa obsługująca nie mniej niż 128 linii dozorowych z obsługą transmisji danych po sieci komputerowej i telefonicznej.
c. Wymiana manipulatorów 3 szt LCD i 2 szt LED.
d. Konfiguracja i programowanie systemu, nadanie uprawnień użytkownikom
e. Podłączenie systemu do monitoringu zewnętrznego prowadzonego przez agencję ochrony
f. Sprawdzenie działania i ewentualna wymiana uszkodzonych czujek pomieszczeniowych

2) Część 2 Wymiana elementów systemu kontroli dostępu w tym
a. Dwa domofony systemu audio obsługujące łącznie 17 lokali mieszkalnych
b. Instalacja elektrozamków/elektrozwór wraz z manipulatorem i przyciskiem odblokowującym w 2 szt drzwi.

3) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii :
a. Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usługi instalowania i naprawiania systemów alarmowych.
b. Legitymacji Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego wydanej przez pracodawcę dla pracowników, którzy bezpośrednio wykonywać będą prace instalacyjne. Pracownicy ci muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót za wyjątkiem wymiany czujek i nowego okablowania, które zostaną rozliczone powykonawczo.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2020 do godz. 1000 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :
1) Cena 100%

10. Termin realizacji do dnia 15.07.2020

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania
Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia

Do wyceny modernizacji centrali alarmowej należy przyjąć , że aktualnie obsługiwać ona będzie 50 linii dozorowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis załączników:
1. Istotne Warunki Zamówienia (*.pdf 516 kb)
2. Wzór oferty (*.doc 19 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 19.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.05.2020 r., 09:15

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu drugiego postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację budynku mieszkalnego Wysoki Most

 • Opracowanie projektów budowlano-wykonawczego i technicznego umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie parterowego, drewnianego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 119,7 m2
 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich
 • Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm
 1. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

 • Konstrukcyjno-budowlanej
 • Instalacji sanitarnych
 • Instalacji elektrycznych
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat
 3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.
 4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Zaszyfrowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2020 do godz. 1000 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2020godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.
 7. Kryteria wyboru :
 • Cena 80%
 • Termin wykonania 20 %
 1. Termin realizacji
 • Do 90 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy projektowane roboty budowlane wymagały będą uzyskania pozwolenia na budowę
 • Do 50 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy projektowane roboty budowlane wymagały będą zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
 1. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania
  Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

Spis załączników:
1. Istotne Warunki Zamówienia (*.pdf 532 kb)
2. Projekt umowy (*.pdf 351 kb)
3. Wzór oferty (*.doc 34 kb)
4. Opis remontu i rzuty (*.zip 905 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 19.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.05.2020 r., 09:12

 

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu usługi: spedycja wagonowa drewna S2a w 2020 roku

 


1. Zamawiający:
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16-402 Suwałki
tel./fax: 87-5632540 / 87-5632541
NIP: 844-234-98-09
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Spedycja wagonowa w 2020 roku 960 m3 drewna S2a z terenu WPN do odbiorcy krajowego - Mondi S.A. w Świeciu. W ramach usługi zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
- załadunku na transport kołowy i wywozu z lasu do wskazanej przez siebie w ofercie rampy załadunkowej drewna średniowymiarowego o łącznej masie w ciągu roku 960 m3,
- oznakowania ostatniej warstwy drewna na wagonie pasem farby,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej załadowanych wagonów,
- zamówienie wagonów w imieniu Wigierskiego Parku Narodowego,
- załadunku drewna na wagony,
- spedycji wagonów do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę (Mondi S.A. Świecie lub innego)
- jednorazowa wysyłka pierwszej partii (650 m3 drewna) planowana jest w m-cu. czerwcu 2020 r.
- jednorazowa wysyłka drugiej partii (310 m3 drewna) planowana jest w miesiącu listopadzie lub grudniu.

3. Odpowiedzialność materialna:
Wyłoniony wykonawca usługi dokonuje obioru surowca przeznaczonego do sprzedaży na podstawie kwitu wywozowego sporządzonego przez leśniczego reprezentującego Zleceniodawcę. Z chwilą podpisania i odebrania kwitu jest odpowiedzialny za ilość i jakość surowca określonego w kwicie do czasu przekazania wagonu do spedycji upoważnionemu pracownikowi PKP CARGO.

4. Termin realizacji zamówienia :
czerwiec-grudzień 2020 r.

5. Warunki finansowe:
Płatność na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę usług każdorazowo po wykonaniu spedycji pojedynczej partii drewna. Przewidywany termin płatności - do 30 dni od daty wystawienia faktury.

6. Termin i forma składania ofert (wg załączonego formularza ofertowego):
Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 26.05.2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki pok. nr 15 (w kopercie z dopiskiem: „oferta na usługę spedycji drewna”) lub przesłać skan wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: wojciech.kaminski@wigry.org.pl, przy czym w takim przypadku oferent musi mieć świadomość, że treść jego oferty będzie znana Zamawiającemu przed terminem oficjalnego otwarcia.

7. Termin otwarcia ofert:
26.05.2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 15.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Wojciech Kamiński, tel.: 87-5632550, 600435144, e-mail: wojciech.kaminski@wigry.org.pl 

Spis załączników:
1. Wzór umowy (*.doc 34 kb)
2. Formularz ofertowy (*.doc 34 kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 14.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.05.2020 r., 07:38

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli.

Część I

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego znaków drogowych rowerowych typu R-1
i R-3, znaków drogowych informacyjnych typu D-18, słupków do znaków drogowych oraz uchwytów do tych znaków:

a) 15 sztuk znaków typu R-1, wym. 200 x 200 mm

b) 23 sztuki znaków typu R-3, wym. 400 x 200 mm

c) 2 sztuki znaków typu D-18, wym. 600 x 600 mm

d) 11 sztuk słupków metalowych o dł. 3,5 m, 5 sztuk o dł. 4,0 m i 1 sztuka o dł. 4,2 m

e) 40 kompletów uchwytów do montażu znaku drogowego na słupku

Część II

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych:

a) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wym. 400 x 200 mm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 3 mm

b) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 cm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 2 mm

Część III
Wykonanie oznakowania i montaż drogowskazów szlaku w terenie:

a) Wykonanie prac znakarskich na trasie przebiegu szlaku rowerowego „Wokół Wigier” (dł.45,5 km) zgodnie z instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku.

b) Dostawa 10 sztuk słupków dębowych, okorowanych, zaostrzonych, o średnicy ok. 20 cm i długości 3,5 m.

c) Wykonanie prac montażu znaków drogowych, słupków i drogowskazów typu R, D-18 oraz plansz tablic informacyjnych w terenie na trasie przebiegu szlaku rowerowego „Wokół Wigier”.

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Warunkiem zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych między zamawiającym i wykonawcą.

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Można przystępować do każdej
z części osobno. Nie dopuszcza się składania oferty na poszczególne elementy danej części.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane usługi i dostawy na okres:

a) min. 3 lat na prace montażowe i znakarskie

b) min. 7 lat na trwałość wydruków

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Postępowanie prowadzone będzie w formie pisemnej. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 15.05.2020 roku do godz. 1000 do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.05.2020 o godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku utrzymywania się epidemii COVID 19 Zamawiający przewiduje możliwość upublicznienia czynności otwarcia ofert w postaci transmisji online. W takim przypadku link do strony, na której odbędzie się transmisja zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

8. Tryb postępowania: ROZEZNANIE RYNKU bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100%

10. Terminy realizacji

a) Część I do dnia 4 czerwca 2020

b) Część II do dnia 4 czerwca 2020

c) Cześć III do dnia 28 sierpnia 2020

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Adam Januszewicz tel. 87 563 25 62, 605 327 064, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie do Ogłoszenia!

Wprowadzone zostały następujące zmiany w Ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia:

 • W treści Ogłoszenia w Części II punkt b) znajdował się błędny zapis: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 mm. Został on zmieniony na poprawny zapis, który brzmi: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 cm
 • W załącznikach do ogłoszenia znajduje się plik zatytułowany "Formularz ofertowy", który zawierał w punkcie 2) Część II zamówienia, w 2-gim wierszu tabeli, błędny zapis: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 mm. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 cm
 • W załącznikach do ogłoszenia znajduje się plik zatytułowany "opis przedmiotu zamówienia", który zawierał w Części II, w punkcie b) błędny zapis: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wymiarach 215x125 mmm. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wymiarach 215x125 cm

Załączniki zawierające błędne zapisy zostały zamienione na załączniki z poprawnymi zapisami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis załączników:
1. Załączniki do ogłoszenia (*.rar 1,12 Mb)
2. Mapy (*.rar 286 Mb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 13.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 13.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.05.2020 r., 17:35