Plan ochrony
 

OGŁOSZENIA

  

Krzywe, 8 marca 2011 r.

  

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794)

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony

Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.

 

Przedmiotem prac będzie:

1) Projekt planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, który będzie uwzględniał zakres przewidziany dla parku narodowego oraz obszaru Natura 2000.

2) Projekt planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Wigierska" (kod obszaru PLH200004), w części znajdującej się poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego i zakresie przewidzianym dla obszarów Natura 2000.

  

Wszyscy zainteresowani mogą:

1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, pokój 15, w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/po_index.htm.

2) składać uwagi i wnioski do Wigierskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

 

Prace nad planami ochrony będą realizowane etapami. Po zakończeniu każdego z nich zostaną udostępnione informacje dotyczącego odpowiedniego etapu. Strona internetowa  www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/po_index.htm umożliwi każdemu zainteresowanemu przesyłanie, za pomocą odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów dotyczących określonego etapu prac. Nie wyklucza to możliwości składania innych uwag i wniosków.

Do zakończenia pierwszego etapu prac niezbędną dokumentacją sprawy są założenia do projektów planu ochrony.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

   

  


  

Krzywe, 8 marca 2011 r.

  

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227)

  

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych

obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” PLB200002

  

Przedmiotem prac będzie:

Projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”, z wyłączeniem obszaru WPN i obszaru wspólnego z „Ostoją Wigierską” (powierzchnia objęta planem 118430,9 ha), obejmujący zadania ochronne dla wybranych gatunków ptaków i ich siedlisk, będących w zainteresowaniu Wspólnoty Europejskiej.

     

Zgodnie z art. 28 Ustawy o ochronie przyrody plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:

1) opis granic obszaru;

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;

3) cele działań ochronnych;

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych,

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.

  

Wszyscy zainteresowani mogą:

1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-400 Suwałki oraz na stronie internetowej www.wigry.win.pl/ inf_i_rozw/plany/zadania.htm

2) składać uwagi i wnioski do Wigierskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

  

Plan zadań ochronnych będzie realizowany etapami. Po zakończeniu każdego z nich zostaną udostępnione informacje dotyczącego odpowiedniego etapu. Strona internetowa www.wigry.win.pl/ inf_i_rozw/plany/zadania.htm umożliwi każdemu zainteresowanemu przesyłanie, za pomocą odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów dotyczących określonego etapu prac. Nie wyklucza to możliwości składania innych uwag i wniosków.

  

Do zakończenia pierwszego etapu prac niezbędną dokumentacją sprawy są założenia do projektu planu zadań ochronnych.

  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

  

  

  

  

   

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Jarosław Borejszo
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  09.03.2011 r. 
Data udostępnienia:  09.03.2011 r. 
Ostatnia modyfikacja:  09.03.2011 r.  10:32