Oferty pracy

 

 

OGŁOSZENIE WAŻNE DO 30.05.2022 r.

 

Wigierski Park Narodowy

Ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Pracowni Naukowo-Edukacyjnej

Wymiar etatu: 1 - na okres próbny

 

I. Podstawowe obowiązki Kierownika Pracowni Naukowo-Edukacyjnej :

1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Pracowni Naukowo-Edukacyjnej oraz Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP);

2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i mienia Pracowni;

3) kształtowanie umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji w grupie pracowników Pracowni oraz właściwej atmosfery i stosunków międzyludzkich;

4) nadzór nad całą dokumentacją Pracowni, obejmujący m.in. sporządzanie wymaganych raportów, sprawozdań, notatek służbowych, itp.

Zależność służbową i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny WPN – do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej WPN www.wigry.org.pl/bip/index.htm, w zakładce Struktura organizacyjna/Regulamin Organizacyjny.

II. Zakres zadań realizowanych przez pracownię naukowo-edukacyjną:

1) prowadzenie prac badawczych oraz pomiarów i obserwacji monitoringowych, w tym realizacja programu badawczo-pomiarowego Stacji Bazowej WIGRY ZMŚP;

2) gromadzenie oraz opracowywanie piśmiennictwa i wszelkich materiałów źródłowych dotyczących przyrody i krajobrazu Parku;

3) opracowywanie raportów o stanie przyrody i krajobrazu Parku, w tym dotyczących ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000;

4) przygotowywanie opinii oraz wykonywanie ekspertyz zleconych przez dyrektora Parku; współdziałanie z osobami i instytucjami naukowymi realizującymi badania na terenie Parku oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Parku w zakresie gromadzenia danych o stanie przyrody i krajobrazu Parku;

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań wykonywanych na terenie Parku przez jednostki obce;

6) uczestnictwo w działalności edukacyjnej Parku;

7) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów pracy Pracowni oraz sporządzanie sprawozdań z działalności Pracowni;

8) przygotowywanie informacji do dokumentów planistycznych dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu Parku oraz prac badawczych i monitoringowych;

9) gromadzenie i sprawowanie kontroli nad księgozbiorem Parku oraz sporządzanie i uzupełnianie bibliografii Parku,

10) merytoryczne przygotowywanie szkoleń pracowników Parku w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu,

11) przygotowywanie informacji do corocznych analiz działalności Parku,

12) gromadzenie i uzupełnianie informacji o przyrodzie i krajobrazie Parku,

13) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Pracowni regulaminu pracy oraz zasad bhp,

14) przygotowywanie dokumentów dotyczących istotnych warunków zamówienia do przetargów na dostawy lub usługi związane z działalnością Pracowni Naukowo-Edukacyjnej, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi parku w realizacji ogólnych zadań Parku.

Obowiązki ogólne, wspólne dla wszystkich pracowników określa regulamin pracy WPN – do wglądu na stronie internetowej WPN: Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora WPN (wigry.org.pl).

III. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: wyższe na kierunku biologia, geografia, geologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub rolnictwo;

2) stopień naukowy: co najmniej doktor nauk przyrodniczych;

3) staż pracy: minimum 4 lata na stanowiskach o specjalności zgodnej z zakresem działania;

4) dorobek naukowo-badawczy w obszarze biologii lub dziedzinach pokrewnych, udokumentowany publikacjami naukowymi;

5) znajomość języka angielskiego: dobra w mowie i piśmie;

6) dobra umiejętność obsługi komputera, środowiska Windows, aplikacji biurowych Office oraz profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak oprogramowanie GIS (QGIS, ArcGIS, MapInfo);

7) wiedza z zakresu ochrony środowiska i przyrody, oraz wiedza dotycząca zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego i jego funkcjonowania jako jednostki organizacyjnej.

IV. Mile widziane dodatkowe kompetencje i umiejętności:

1) specjalizacja w dziedzinie hydrobiologii lub zoologii;

2) doświadczenie w kierowaniu grupami badawczymi oraz odbyte staże naukowe;

3) doświadczenie w zdobywaniu środków na badania;

4) znajomość języka obcego innego niż angielski.

V. Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

1) podanie do Dyrektora Parku – list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys naukowy (CV), zawierający:

a) przebieg edukacji,

b) przebieg kariery zawodowej (miejsce zatrudnienia i stanowiska, staże naukowe, pełnione funkcje kierownicze),

c) zestawienie najważniejszych osiągnięć naukowych,

d) dorobek dydaktyczny,

e) dorobek organizacyjny,

f) informacje o udziale w projektach badawczych (ze wskazaniem swojej roli, grantodawcy, budżetu i czasu trwania),

g) nagrody i wyróżnienia,

h) inne istotne informacje;

5) lista publikacji naukowych, zawierająca również inny dorobek publikacyjny (jeśli jest),

6) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie w kierunkach określonych w punkcie III.1,

7) kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego doktora lub wyższego;

8) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy określony w punkcie III.3;

9) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.

VI. Dodatkowe dokumenty:

- kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursów, studiów podyplomowych lub innych form uzupełnienia wiedzy i umiejętności;

- certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego;

Miejsce składania dokumentów:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 maja 2022 r.

Sposób składania dokumentów:

· osobiście - o zachowaniu terminu decyduje data osobistego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego,

lub

· pocztą na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki – w zamkniętej kopercie oznaczonej sygnaturą: Kierownik PN-E – 2022/1. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do parku po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Etapy naboru, czyli jak będzie wyglądał proces selekcji

Etap I

1. Weryfikacja formalna:

- polega na sprawdzeniu czy kandydaci przesłali wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”;

- kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;

- osoby, które nie przesłały wszystkich wymaganych dokumentów zostaną wykluczone z dalszego postępowania.

2. Ocena merytoryczna:

- polega na sprawdzeniu czy kandydaci spełniają wymagania określone dla kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej;

- zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów;

- osoby, które nie spełnią określonych wymagań zostaną wykluczone z dalszego postępowania.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywną weryfikację formalną i ocenę merytoryczną, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru i będą powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Etap II

1. Rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzeniem wiedzy w zakresie niezbędnych wymagań.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora parku. Kandydaci proszeni są o przygotowanie autoprezentacji, która może trwać maksymalnie 20 minut. Można wspomagać się prezentacją przygotowaną w formie elektronicznej.

2. Sprawdzenie wiedzy i kompetencji . Komisja zada pytania z zakresu wymienionego w części „Niezbędne wymagania i kompetencje na stanowisku”.

Epap III

Wyłonienie najlepszych kandydatów

Komisja kwalifikacyjna przedstawi dyrektorowi parku nie więcej niż dwóch najlepszych kandydatów.

Etap IV

Decyzja o zatrudnieniu

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Dyrektor Parku.

Umowa o pracę

Wyłoniona w trakcie rekrutacji osoba ma możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony (po okresie próbnym i umowie na czas określony).

Informacje dodatkowe:

- umiejętności wymienione w części „Mile widziane dodatkowe kompetencje i umiejętności” oraz w części „Dodatkowe dokumenty” nie są obowiązkowe, ale zwiększają szanse na zatrudnienie;

- zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem biurowo - terenowego charakteru pracy);

- prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu – w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru;

- informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wigry.org.pl w zakładce BIP - informacje ogólne - oferty pracy;

- kierownikowi pracowni naukowo-edukacyjnej przysługuje bezpłatne mieszkanie służbowe albo ekwiwalent za jego niewykorzystanie;

- termin zatrudnienia: w ciągu trzech miesięcy od wyboru kandydata, jednak na uzasadnioną prośbę kandydata może być rozważone wydłużenie tego terminu;

- przeprowadzenie drugiego etapu naboru planuje się w dniu 10 czerwca 2022 roku;

- Dyrektor WPN zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

kandydatów biorących udział w naborze

1. Administratorem danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki tel. (87) 563 25 40, reprezentowany przez Dyrektora.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontaktz Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail: iod@wigry.org.pl

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa 1 (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla stanowiska) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w naborze na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

4. Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Podanie takich danych zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

5. Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru2, natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora:

- przez okres realizacji naboru,

- przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub od dnia publikacji wyniku w przypadku, gdy nie został nawiązany stosunek pracy (dotyczy dokumentów aplikacyjnych),

- przez 5 lat od zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

8. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom (osobom trzecim).

9. Uprawnienia osoby przesyłającej aplikację:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych,

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Załączniki

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Jarosław Borejszo
Wprowadził:  Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  16.05.2022 r. 
Data udostępnienia:  16.05.2022 r. 
Ostatnia modyfikacja:  16.05.2022 r., 11:29