Regulamin organizacyjny

Wigierskiego Parku Narodowego

  

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 29/2021 Dyrektora WPN z dnia 30 listopada 2021 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Wigierski Park Narodowy, zwany dalej Parkiem, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);

3)      rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 roku w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 25, poz. 173);

4)      rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 24, poz. 124);

5)      statutu Wigierskiego Parku Narodowego – nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 317);

6)      innych przepisów prawa regulujących status pracowników parku narodowego.

 

§ 2

Regulamin organizacyjny ustala organizację wewnętrzną, zakres działania oraz tryb pracy Parku.

 

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna

 

§ 3

1. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy do spraw ekosystemów lądowych, zastępcy do spraw edukacji, nauki, udostępniania i ekosystemów wodnych, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, zapewniających:

1) realizację ustaleń planu ochrony, zadań ochronnych i innych dokumentów planistycznych;

2) informowanie i promocję w zakresie ochrony przyrody, w tym prowadzenie muzeum przyrodniczego, ośrodków informacji i edukacji oraz publikowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych;

3) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz monitoringu przyrodniczego, w celu określenia metod i sposobów ochrony przyrody, skuteczności działań ochronnych oraz rozpoznawania różnorodności biologicznej i zjawisk zachodzących w przyrodzie;

4) utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury technicznej zarządzanej przez park narodowy;

5) udostępnianie parku narodowego do celów naukowo-badawczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych;

6) zabezpieczenie prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych podstaw funkcjonowania parku;

7) ochronę mienia oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody;

8) realizację zadań obronnych.

 

2. Dyrektor Parku wydaje zarządzenia w sprawach wewnętrznych.

 

3. Obszar Parku jest podzielony na:

1) Obręb Ochronny Wigry, w skład którego wchodzi:

a) Obwód Ochronny Lipniak,

b) Obwód Ochronny Krzywe,

c) Obwód Ochronny Leszczewek,

d) Obwód Ochronny Gawarzec,

e) Obwód Ochronny Słupie,

2) Obręb Ochronny Maćkowa Ruda, w którego skład wchodzi:

a) Obwód Ochronny Powały,

b) Obwód Ochronny Krusznik,

c) Obwód Ochronny Lipowe,

d) Obwód Ochronny Mikołajewo,

e) Obwód Ochronny Wysoki Most,

3) Wodny Obręb Ochronny.

 

4. Zadania związane z realizacją ustaleń planu ochrony lub zadań ochronnych, udostępnianiem, działalnością naukowo-badawczą, edukacyjną, informacyjną, promocyjną i wydawniczą, utrzymywaniem w należytym stanie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczeniem prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych podstaw funkcjonowania Parku wykonywane są przy pomocy przy pomocy:

1) działu ochrony przyrody;

2) służb terenowych;

3) pracowni naukowo-edukacyjnej;

4) działu edukacji;

5) zespołu do spraw finansowo-księgowych;

6) działu administracyjno-gospodarczego;

7) samodzielnego stanowiska do spraw kadrowych.

 

5. Zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonuje Straż Parku.

 

6. Zadania obronne realizowane są przez wszystkie działy Parku, z uwzględnieniem ich specyfiki.

 

 

 

§ 4

Organizację wewnętrzną Parku tworzą przedstawione poniżej komórki organizacyjne i stanowiska pracy.

 

1. Pion podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Parku:

1.1. Zespół ds. Finansowo-Księgowych, w składzie:

-    główna księgowa,

-    trzy stanowiska pracy ds. finansowo-księgowych;

1.2. Samodzielne Stanowisko do spraw Kadrowych.

1.3. Posterunek Straży Parku w składzie:

-    komendant Straży Parku,

-    3 strażników Straży Parku.

1.4. Dział Administracyjno-Gospodarczy w składzie:

-    kierownik działu,

-    stanowisko pracy ds. remontowo-budowlanych,

-    sekretarka,

-    sześć stanowisk pracy ds. gospodarczych;

 

2. Pion Zastępcy Dyrektora do spraw Ekosystemów Lądowych:

2.1. Dział Ochrony Przyrody w składzie:

-      kierownik działu ochrony przyrody,

-      cztery stanowiska pracy ds. ochrony przyrody,

-      stanowisko pracy ds. informatycznych;

2.2. Nadleśniczy nadzorujący pracę Obrębu Ochronnego Wigry.

2.2.1. Obręb Ochronny Wigry w składzie:

-    5 leśniczych,

-    5 podleśniczych.

2.3. Nadleśniczy nadzorujący pracę Obrębu Ochronnego Maćkowa Ruda.

2.3.1. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda w składzie:

-    5 leśniczych,

-    5 podleśniczych,

-    starszy strażnik.

 

3. Pion Zastępcy Dyrektora do spraw Edukacji, Nauki, Udostępniania i Ekosystemów Wodnych:

3.1. Dział Edukacji w składzie:

-    kierownik działu edukacji,

-    trzy stanowiska pracy ds. edukacji;

3.1.1. Zespół Muzeum Wigier w Starym Folwarku w składzie:

-    kierownik zespołu,

-    sześć stanowisk pracy ds. edukacji,

-    stanowisko pracy ds. gospodarczych;

3.1.2. Zespół Udostępniania Parku w składzie:

-    kierownik zespołu,

-    cztery stanowiska pracy ds. udostępniania parku;

3.2. Pracownia Naukowo-Edukacyjna w składzie:

-      kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej,

-      adiunkt,

-      asystent,

-      dwa stanowiska pracy ds. ochrony przyrody,

-      laborant;

3.3. Wodny Obręb Ochronny w składzie:

-      konserwator obrębu ochronnego,

-      starszy strażnik,

-      5 stanowisk pracy ds. gospodarczych.

 

§ 5

Lokalizacja siedzib służb terenowych jest następująca:

1. Obręb Ochronny Wigry – Gawarzec (Gawrych Ruda 58),

-    Obwód Ochronny Lipniak – Lipniak 23,

-    Obwód Ochronny Krzywe – Krzywe 55,

-    Obwód Ochronny Leszczewek – Leszczewek 40,

-    Obwód Ochronny Gawarzec – Słupie 1,

-    Obwód Ochronny Słupie – Słupie 1;

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – Maćkowa Ruda 57,

-    Obwód Ochronny Powały – Bryzgiel 41,

-    Obwód Ochronny Krusznik – Krusznik 18,

-    Obwód Ochronny Lipowe – Lipowe 2,

-    Obwód Ochronny Mikołajewo – Lipowe 2,

-    Obwód Ochronny Wysoki Most – Wysoki Most 5;

3. Wodny Obręb Ochronny – Krzywe 82;

4. Posterunek Straży Parku – Krzywe 82.

 

§ 6

1.     Dyrektor, podlegający mu bezpośrednio zastępcy i główna księgowa stanowią kierownictwo Parku.

2.     Strukturę organizacyjną Parku przedstawia schemat stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział 3

Zakresy działania

 

§ 7

1. Dyrektor Parku zarządza Parkiem i jest odpowiedzialny za realizację zadań Parku, a ponadto:

a) dba o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,

b) reprezentuje Park na zewnątrz,

c) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie komórek organizacyjnych Parku,

d) współpracuje z samorządami oraz podmiotami funkcjonującymi na terenie Parku i otuliny,

e) kieruje wykonywaniem zadań obronnych w Parku.

3. Zastępcy Dyrektora Parku są odpowiedzialni za realizację zadań wykonywanych przez podległe im komórki organizacyjne i stanowiska pracy.

4. Zastępcy Dyrektora Parku, zgodnie ze swoimi zakresami działania, dbają o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi przyznanymi na działalność podległych mu komórek organizacyjnych.

 

§ 8

Do zadań Zespołu ds. Finansowo-Księgowych należy:

1)     opracowywanie projektów preliminarzy finansowych oraz załatwianie spraw związanych z ich wykonaniem,

2)     prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej wszystkich dokumentów o charakterze finansowo-księgowym, stanowiących podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych lub dóbr materialnych Parku,

3)     prowadzenie rachunkowości,

4)     prowadzenie i kontrola gospodarki materiałowej,

5)     opracowywanie wyników analiz gospodarczo-finansowych,

6)     rozliczanie wszystkich należności i zobowiązań,

7)     prowadzenie archiwum zakładowego.

 

§ 9

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowych należy:

1)     prowadzenie spraw i akt osobowych pracowników Parku,

2)     prowadzenie spraw związanych z angażowaniem i zwalnianiem pracowników,

3)     sporządzanie i kontrola merytoryczna list wypłat wynagrodzeń,

4)     przygotowywanie wniosków dotyczących nagród jubileuszowych,

5)     prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych,

6)     prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie dyscypliny pracy.

 

§ 10

Do zadań Straży Parku należy:

1)     ochrona mienia oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody,

2)     współpraca z Policją, Państwową Strażą Rybacką pozostałymi służbami terenowymi Parku oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony mienia oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody,

3)     prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie wykroczeń w zakresie ochrony przyrody i mienia Parku,

4)     prowadzenie dokumentacji rejestrującej działalność Straży Parku oraz opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących tej działalności,

5)     prowadzenie dokumentacji magazynu broni, amunicji i ręcznych miotaczy gazu,

6)     opracowywanie programu szkoleń dla pracowników Straży Parku,

7)     prowadzenie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych.

 

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy wykonywanie zadań z zakresu:

1)     remontów i inwestycji budowlanych,

2)     zaopatrzenia materiałowego i gospodarki materiałowej,

3)     zaopatrzenia pracowników w odzież służbową, roboczą i ochronną oraz inne, należne pracownikom świadczenia materialne,

4)     administrowania budynkami, lokalami mieszkalnymi i gospodarczymi,

5)     gospodarki lokalami mieszkalnymi i gospodarczymi,

6)     transportu,

7)     ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych,

8)     realizacji zamówień publicznych.

 

§ 12

Do zadań Działu Ochrony Przyrody należy:

1)     opracowywanie projektów planu ochrony i zadań ochronnych Parku,

2)     ewidencja realizacji planu ochrony i zadań ochronnych Parku,

3)     prowadzenie spraw dotyczących ochrony ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, ochrony gatunkowej, regulacji liczebności zwierząt, ochrony przyrody nieożywionej i krajobrazu,

4)     prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Parku,

5)     uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, przygotowywaniu publikacji, materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych,

6)     organizowanie szkoleń z zakresu ochrony krajobrazu i ekosystemów lądowych dla pracowników Parku,

i)        prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Parku (w tym organizacja Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku), bezpieczeństwem i higieną pracy oraz kontrolą zarządczą,

7)     prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz użytkowaniem nieruchomości gruntowych,

8)     prowadzenie spraw związanych z systemem informacji geograficznej (GIS),

9)     prowadzenie spraw dotyczących systemu informatycznego, witryny internetowej Parku, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

§ 13

Do zadań Obrębów Ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda oraz znajdujących się w nich obwodów ochronnych, należy podejmowanie działań dotyczących ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych oraz krajobrazu.

 

§ 14

1.     Nadleśniczy odpowiada za wykonywanie zadań Parku na terenie podległego mu obrębu ochronnego.

2.     Leśniczy odpowiada za mienie obwodu ochronnego i realizację zadań Parku na powierzonym terenie.

3.     Leśniczy przejmuje obwód ochronny od swojego poprzednika na podstawie decyzji dyrektora, w obecności osoby przez niego upoważnionej. Z czynności tej spisuje się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien być opatrzony datą i podpisami zdającego, odbierającego i obecnego przy sporządzaniu protokołu.

4.     Jeżeli leśniczy obejmuje obowiązki bez udziału ustępującego leśniczego (przy pierwszym objęciu nowoutworzonego obwodu ochronnego lub w razie nieobecności poprzedniego leśniczego), wówczas przejmuje obwód ochronny w obecności komisji powołanej decyzją dyrektora.

5.     Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w co najmniej 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w WPN, a drugi w dokumentacji obwodu ochronnego.

6.     Zawartość protokołu zdawczo-odbiorczego określa dyrektor WPN.

7.    Ustępujący leśniczy lub komisja zobowiązani są do:

a)      wskazania w terenie osobie przejmującej obowiązki przebiegu granic obwodu ochronnego, znaków granicznych i pomiarowych,

b)     dokonania, wspólnie z przejmującym obowiązki i osobą upoważnioną, ogólnego przeglądu terenu obwodu ochronnego oraz obszaru nadzorowanego nie pozostającego w użytkowaniu wieczystym WPN.

8.      Uwagi z dokonanego przeglądu, a także inne spostrzeżenia należy umieścić w protokole przekazania obwodu ochronnego.

9.      W przypadku nieobecności leśniczego trwającej ponad 2 tygodnie dyrektor podejmuje decyzję o czasowym protokolarnym przekazaniu obwodu ochronnego i odpowiedzialności materialnej podleśniczemu lub innej wskazanej osobie, określając jednocześnie zakres zawartości protokołu.

 

§ 15

Do zadań Działu Edukacji należy:

1)     prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej, zgodnie z planem zatwierdzonym przez dyrektora Parku,

2)     przygotowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych Parku,

3)     prowadzenie Muzeum Wigier, ekspozycji przyrodniczych i ośrodka Edukacji Środowiskowej, wykonywanie wystaw stałych i okresowych, uczestnictwo w obsłudze ruchu turystycznego,

4)     prowadzenie spraw związanych z wydawnictwami Parku, w tym publikacji drukowanych i multimedialnych,

5)     współpraca ze szkołami, kuratoriami, muzeami oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie edukacji przyrodniczej i kulturowej,

6)     gromadzenie i ewidencja dokumentacji fotograficznej i filmowej dotyczącej Parku,

7)     opracowywanie planów działalności edukacyjnej.

8)     opracowywanie zasad udostępniania Parku i monitorowanie ruchu turystycznego,

9)     prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym i obsługą ruchu turystycznego, w tym funkcjonowaniem centrum informacji turystycznej i wystawy etnograficznej oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną na terenie Parku.

§ 16

Do zadań Pracowni Naukowo-Edukacyjnej należy:

1)     prowadzenie badań naukowych, których tematykę zatwierdza dyrektor Parku,

2)     prowadzenie monitoringu ekosystemów, siedlisk przyrodniczych i gatunków, w tym realizacja programów pomiarowych i analitycznych Stacji Bazowej WIGRY Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,

3)     prowadzenie biblioteki, gromadzenie oraz opracowywanie piśmiennictwa dotyczącego terenu Parku,

4)     opracowywanie analiz z działalności Parku,

5)     opracowywanie raportów o stanie przyrody i krajobrazu,

6)     współpraca z osobami i instytucjami naukowymi realizującymi badania na terenie Parku oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Parku, w zakresie gromadzenia danych o stanie przyrody i krajobrazu Parku,

7)     uczestnictwo w działalności edukacyjnej, w tym przygotowywaniu publikacji, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz w przewodnictwie.

8)     opracowywanie planów pracy pracowni naukowo-edukacyjnej,

9)     przygotowywanie szkoleń pracowników Parku z zakresu ochrony przyrody.

 

§ 17

Do zadań Wodnego Obrębu Ochronnego (WOO) należy realizacja zadań związanych z ochroną ekosystemów wodnych, a szczególności:

1)     prowadzenie prac dotyczących czynnej ochrony ichtiofauny,

2)     prowadzenie bazy rybackiej w Czerwonym Folwarku (w tym wystawy rybackiej) i wylęgarni ryb w Tartaku,

3)     obrót rybami i prowadzenie magazynu ryb,

4)     realizacja zamówień publicznych dotyczących czynnej ochrony ekosystemów wodnych lub funkcjonowania obiektów związanych z ochroną wód, w tym procedur wyboru odbiorców ryb, zakupów i sprzedaży materiału zarybieniowego oraz prac wykonywanych w WOO przez podmioty zewnętrzne,

5)     opracowywanie projektów planów i zarządzeń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów wodnych, w tym w sprawie zasad i opłat za wędkowanie,

6)     prowadzenie dokumentacji zabiegów ochronnych i wędkarskiego użytkowania wód,

7)     prowadzenie i dokumentowanie obserwacji przyrodniczych, udział w badaniach hydrobiologicznych i monitoringu wód oraz działalności edukacyjnej parku,

8)     prowadzenie spraw związanych z eksploatacją wszystkich jednostek pływających będących własnością parku,

9)     współdziałanie ze Strażą Parku i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony wód przed kłusownictwem, zwalczaniem innych zagrożeń ekosystemów wodnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na wodach parku,

10)  opracowywanie analiz i sporządzenie sprawozdań z działalności WOO.

 

§ 18

Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Parku, zgodnie z ich zakresem działania, należy inicjatywa, opracowanie i realizacja projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych oraz przygotowywanie merytorycznych części dokumentacji (specyfikacji) związanych z realizacją zamówień publicznych.

 

§ 19

1. Pracownicy Parku są zobowiązani do sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z zakresu czynności lub instrukcji służbowych.

2. Każdy pracownik, zgodnie ze strukturą organizacyjną ma jednego bezpośredniego przełożonego, z wyjątkiem obowiązków z zakresu spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, które znajdują się pod bezpośrednim nadzorem dyrektora Parku.

3. Pracownicy współuczestniczą w wykonywaniu zadań ogólnych Parku, a w szczególności mają obowiązek:

a) utrzymywania współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Parku,

b) promowania zasad i upowszechniania idei ochrony przyrody,

c) ochrony mienia Parku,

d) niezwłocznego informowania właściwych służb w przypadku spostrzeżenia pożaru, kradzieży, kłusownictwa lub innych przestępstw lub wykroczeń przeciwko przyrodzie lub mieniu Parku,

e) uczestniczenia w dyżurach w przypadkach zagrożeń,

f) wnioskowania do dyrektora Parku w sprawach doskonalenia organizacji pracy,

g) sporządzania sprawozdań wynikających z zakresu działania,

h) prowadzenia kontroli wewnętrznej w sprawach wynikających z zakresu działania,

i) wykonywania innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, wynikających z zadań i funkcji Parku.

j) wykonywania przydzielonych zadań obronnych oraz uczestniczenia w realizacji innych zadań obronnych realizowanych w Parku.

 

Rozdział 4

Uprawnienia do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów, zarządzeń i pism

 

§ 20

1. Do wyłącznej decyzji i podpisu dyrektora zastrzeżone są następujące sprawy:

a) akty prawne własne;

b) projekty aktów prawnych przedkładane ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

c) udzielanie pełnomocnictw;

d) akty oskarżenia do sądu;

e) decyzje kadrowe:

-       przyjmowanie i zwalnianie pracowników,

-       udzielanie kar porządkowych,

-       zezwolenia dotyczące wyjazdów służbowych pracowników Parku za granicę;

f) pisma kierowane do:

-       centralnych i terenowych organów administracji rządowej,

-       przewodniczącego i członków Rady Naukowej Parku oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

g) pisma dotyczące zawierania współpracy krajowej i zagranicznej,

h) wnioski i opinie w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych innych,

i) dokumenty z zakresu gospodarki finansowej,

j) dokumenty dotyczące spraw obronnych,

k) dokumenty dotyczące spraw bhp.

2. W czasie nieobecności dyrektora Parku, decyzje dotyczące spraw wyszczególnionych w ust. 1 podejmuje zastępca dyrektora upoważniony przez dyrektora Parku.

3. Zastępca dyrektora podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz w sprawach związanych z przypisanymi mu zadaniami, w uzgodnieniu z dyrektorem Parku.


 

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Wigierskiego Parku Narodowego, ustalonego zarządzeniem nr .. /2021 Dyrektora WPN z dnia .. listopada 2021 roku

 

Schemat organizacyjny Wigierskiego Parku Narodowego

 

 

 

 

    

    

    

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Łapiński 
Wprowadził:  Maciej Łapiński 
Data wytworzenia:  24.02.2020 r. 
Data udostępnienia:  29.10.2020 r. 
Ostatnia modyfikacja:  29.10.2020 r., 13:26