Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe i oświadczenia w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Wigierskim Parku Narodowym

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki jako Pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego;

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Adama Piotra Bogusza, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Wigierskim Parku Narodowym;

2) w zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, do wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda;

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

 

……………………….

(miejscowość i data)

……….……….………………………...

 (czytelny podpis osoby rekrutowanej)

 


Klauzula zgody oraz wymagane dokumenty w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Wymagane dokumenty:

1. Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) oraz

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Wigierski Park Narodowy.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

6. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wigierski Park Narodowy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Wigierski Park Narodowy przez okres 1 roku.

7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4 do 7 mogą być zawarte w następujący sposób:

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wigierski Park Narodowy zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym procesie rekrutacyjnym.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wigierski Park Narodowy zawartych w załączonych dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wigierski Park Narodowy zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.

[  ] Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Wigierski Park Narodowy, w procesie rekrutacyjnym.

 

……………………….

(miejscowość i data)

……….……….………………………...

 (czytelny podpis osoby rekrutowanej)

*zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 


 

Klauzula informacyjna w związku z ubieganiem się o zatrudnienie wraz z oświadczeniami osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Adam Bogusz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.02.2022 r.,

Data udostępnienia: 

 27.02.2022 r.,

Ostatnia modyfikacja: 

 27.02.2022 r., 12:34