Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Wigierskiego Parku Narodowego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach.

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
 

Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych- Pana Adama Piotra Bogusza pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach: przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia; w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.
 

Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 

Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem lub utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt 3 powyżej będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, czy podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 

Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dariusz Auguścik

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.10.2019 r.

Data udostępnienia: 

 12.11.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.10.2022 r., 08:47