Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla praktykanta/stażysty

 

 Klauzula informacyjna dla praktykanta/stażysty
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych - Pana Adama Piotra Bogusza pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

1) Zawrzeć i realizować umowę lub porozumienie zawarte z Tobą lub innym podmiotem dotyczące odbywania przez Ciebie stażu lub praktyki w naszym podmiocie.

2) Wypełniać nasze obowiązki prawne i uprawnienia związane z realizacją stażu lub praktyki wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia stażu lub praktyki.

3) Zapewniać bezpieczeństwo na terenie obiektu użytkowanego przez Wigierski Park Narodowy poprzez nadzór nad dostępem do pomieszczeń.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

1) tego, że są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania przez Ciebie praktyki lub stażu;

2) odpowiednich przepisów prawa:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe,
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

3) naszych prawnie uzasadnionych interesów;

4) Twojej zgody.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych:

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

Podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Wigierski Park Narodowy, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania praktyki lub stażu.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Wigierski Parku Narodowym.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie dotyczy

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

4) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

5) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny;

6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

7) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

8) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi Danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartego z Tobą porozumienia lub umowy o prowadzenie stażu lub praktyki lub na podstawie Twojej zgody.

9. Obowiązek podania danych:

Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt.4. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i odbycie przez Ciebie stażu/praktyki.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu: - nie dotyczy.
 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dariusz Auguścik

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.10.2019 r.

Data udostępnienia: 

 12.11.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.10.2022 r., 08:47