Przyjmowanie i załatwianie spraw

  

Skargi, wnioski, zasady rozpatrywania, godziny przyjęć Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków w Wigierskim Parku Narodowym z siedzibą w Krzywem

  

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Wigierskim Parkiem Narodowym odbywa się według przepisów:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi wnioski można składać w następujący sposób:

  • listownie na adres Wigierski Park narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki,
  • osobiście w sekretariacie w budynku dyrekcji parku w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,
  • drogą elektroniczną na adres wigry_pn@wigry.org.pl
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Ustala się godzinyprzyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00.
W przypadku nieobecności Dyrektora w sprawach skarg i wniosków przyjmują zastępcy Dyrektora stosownie do udzielonych pełnomocnictw.

  

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o imię i nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy
(w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e- mail). Zgodnie z paragrafem 8 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski nie zawierajace imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszacego pozostawia się baz rozpoznania. Przedmiotem skargi zgodnie z art. 227 Kpa może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworzadności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lu biurokratyczne załatwianie spraw.

  

Przedmiotem wnisoku – zgodnie z art. 241 Kpa magą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzadności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  

Organem zwierzchnim w stosunku do Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego jest Minister Klimatu i Środowiska do którego skargi i wnioski można kierować:

  • listownie na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
  • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
  • drogą elektroniczną na adres info@klimat.gov.pl;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Stefan Mackiewicz 
Wprowadził:  Adam Januszewicz 
Data wytworzenia:  16.02.2023 r. 
Data udostępnienia:  16.02.2023 r. 
Ostatnia modyfikacja:  16.02.2023 r., 14:40

 

  

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00

w siedzibie dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

  

Zasadniczą formą załatwiania spraw jest forma pisemna.

  

Korespondencję należy kierować na adres:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu dyrekcji parku.

  

Wszelkie pisma kierowane do parku przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane w książce pism przychodzących. Następnie, przekazywane są do dekretacji dyrektorowi parku lub upoważnionemu zastępcy dyrektora. Zgodnie z dekretacją, pisma przekazywane są dalej do właściwej rodzajowi sprawy komórki organizacyjnej WPN-u w celu rozpatrzenia i przygotowania  projektu pisemnej odpowiedzi. Pisma wychodzące są podpisywane przez dyrektora parku lub jego zastępców w sprawach związanych z przypisanymi im zadaniami, w uzgodnieniu z dyrektorem parku.

  

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i innymi przepisami proceduralnymi, w tym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) oraz Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999).

    

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  29.08.2012 r. 
Data udostępnienia:  29.08.2012 r. 
Ostatnia modyfikacja:  02.01.2018 r., 13:59