Statut Wigierskiego Parku Narodowego
  

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem

 

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Marcin Korolec

/-----/

MINISTER ŚRODOWISKA

_______________

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 76 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 33), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

_______________

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2013 r.

  

STATUT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W KRZYWEM

§ 1. Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem, zwany dalej „Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

2) Dział Edukacji;

3) Dział Ochrony Przyrody;

4) Zespół do spraw Finansowo-Księgowych;

5) Pracownia Naukowo-Edukacyjna;

6) Posterunek Straży Parku;

7) Samodzielne Stanowisko do spraw Kadrowych;

8) Obręb Ochronny Wigry, podzielony na obwody ochronne:
a) Lipniak,
b) Krzywe,
c) Leszczewek,
d) Gawarzec,
e) Słupie;

9) Obręb Ochronny Maćkowa Ruda, podzielony na obwody ochronne:
a) Powały,
b) Krusznik,
c) Lipowe,
d) Mikołajewo,
e) Wysoki Most;

10) Wodny Obręb Ochronny.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.

    

Powrót

    

_______________

 

Uzasadnienie

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Przedmiotowy przepis upoważnia Ministra Środowiska do określenia w drodze rozporządzenia statutów parków narodowych. W projekcie rozporządzenia określone zostały:

1) organizacja wewnętrzna Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem, zwanego dalej „Parkiem";
2) tryb działania organu Parku;
3) sposób udzielania pełnomocnictw upoważniających do dokonywania czynności prawnych w imieniu dyrektora Parku.

Wydanie rozporządzenia określającego statut Parku jest konieczne, z uwagi na utratę z dniem 31 grudnia 2012 r. mocy obowiązującej zarządzenia Nr 76 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 33).

Projekt rozporządzenia określa szczegółowo organizację wewnętrzną Parku, wskazując działy, zespół oraz samodzielne stanowisko pracy, utworzone zgodnie z zakresem zadań, którymi będą się zajmowały. Wskazano także obręby i obwody ochronne będące komórkami związanymi bezpośrednio z zarządzaniem obszarem Parku oraz Posterunek Straży Parku zajmujący się ochroną mienia, jak również zwalczaniem przestępstw i wykroczeń z zakresu ochrony przyrody. Zaproponowana organizacja wewnętrzna Parku pozwoli na sprawne kierowanie Parkiem oraz umożliwi rzetelną sprawną i terminową realizację zadań przez poszczególne komórki organizacyjne, co przyczyni się do właściwego działania Parku. Projekt organizacji wewnętrznej został ustalony w porozumieniu z dyrektorem Parku. Projekt rozporządzenia umożliwia dyrektorowi Parku tworzenie komisji opiniodawczo-doradczych i zespołów o charakterze stałym lub czasowym, przy czym organ winien określić ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi. Ww. komisje i zespoły będą tworzone przez dyrektora Parku w drodze zarządzenia, zgodnie z art. 8e ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i będą działały niezależnie od powołanej zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, rady naukowej Parku. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie komisji lub zespołów eksperckich, niezbędnych do opracowania danego zagadnienia, co pozwoli na wypracowywanie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia realizowanych przez Park zadań. Regulacja ta tworzy także instrument umożliwiający podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia sprawnego działania Parku oraz właściwej realizacji jego zadań w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych, jak np. konieczność powołania komisji do usuwania skutków katastrof naturalnych (wichura, pożar, powódź), czy też wystąpienia innych zdarzeń (np. gradacje owadów leśnych). Działalność Parku jest nieodzownie związana z czynnikami przyrodniczymi, często zupełnie nieprzewidywalnymi, w związku z czym, w każdej chwili może pojawić się potrzeba reagowania na nie, w celu zmniejszenia ewentualnych szkód.

Zgodnie z projektem dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w § 2 projektu. Umożliwienie powoływania odpowiedniej liczby zastępców dyrektora, w zależności od aktualnych potrzeb Parku (np. sytuacje kryzysowe, większa liczba zadań, powiększenie obszaru Parku) zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, bez potrzeby zmiany rozporządzenia. W sytuacjach wymagających nagłego działania brak możliwości szybkiego powołania zastępcy dyrektora z powodu „sztywnego" zapisu w statucie, może uniemożliwić sprawne funkcjonowanie Parku.

W przypadku nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności wykonywania przez niego obowiązków, Parkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz wyznaczony przez niego zastępca dyrektora Parku.

Projekt rozporządzenia wskazuje ponadto, że dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych. Ww. pełnomocnictwa udziela się na piśmie. W związku z tym, że nie jest zasadne przenoszenie do projektu wszystkich szczegółowych przepisów dotyczących pełnomocnictw, w sprawach nieuregulowanych należy stosować przepisy ustawy - Kodeks cywilny dotyczące tego zagadnienia.

Termin wejścia w życie rozporządzenia, określono na 3 dni od dnia ogłoszenia. Krótki okres vacatio legis wynika z faktu, że z dniem 31 grudnia 2012 r. utraciło moc obowiązującą zarządzenie Ministra Środowiska określające statut Parku. Brak rozporządzenia określającego statut może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Parku, z uwagi na brak jasno określonej organizacji wewnętrznej oraz trybu działania organu Parku. Krótki termin vacatio legis nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Projektowane rozporządzenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Środowiska przez zamieszczenie linku do zakładki Rządowego Procesu Legislacyjnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) . Nie zgłoszono zainteresowania przebiegiem prac nad projektem rozporządzenia w trybie art. 7 ww. ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekt rozporządzenia znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Ministra Środowiska.

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

_______________

Ocena skutków regulacji

1. Cel regulacji

Celem wprowadzenia regulacji jest nadanie Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem statutu określającego organizację wewnętrzną Parku, tryb działania jego organu oraz sposób udzielania pełnomocnictw.

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał na Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem.

3. Konsultacje

Projekt został poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie go na stronie Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl w zakładce „Rządowy Proces Legislacji" oraz przesłanie go następującym podmiotom:
1) Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych;
2) Business Centrę Club - Związek Pracodawców;
3) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan";
4) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Związek Rzemiosła Polskiego;
6) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
7) Forum Związków Zawodowych;
8) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność;
9) Związek Zawodowy „Budowlani";
10) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność"- 80;
11) Związek Leśników Polskich Parków Narodowych;
12) Centrum Prawa Ekologicznego;
13) Klub Przyrodników;
14) Liga Ochrony Przyrody;
15) Polski Klub Ekologiczny;
16) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra";
17) Stowarzyszenie - Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

W trakcie konsultacji uwagi wniosły następujące podmioty:

1) Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia - wskazując, że w wersji zamieszczonej w zakładce Rządowego Procesu Legislacyjnego brakuje zeskanowanych stron i szczegółów dotyczących udzielania pełnomocnictw, jak również, że treść projektów powinna być zamieszczana w formie plików tekstowych, co zmniejszyłoby wielkość plików i ograniczyło niepotrzebne generowanie zbędnego ruchu sieciowego przy jednoczesnym umożliwieniu szybkiego przeszukiwania dokumentów.

W związku z tym, że powyższe uwagi nie dotyczą treści normatywnych projektów nie mogły zostać uwzględnione. Niemniej jednak należy zauważyć, że w zakładce Rządowego Procesu Legislacyjnego zamieszczone zostały kompletne projekty.

2) Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych wnosząc o rozszerzenie przepisu stanowiącego o zakresie statutowej działalności Parku oraz o umieszczenie w statutach znaku graficznego (logo) parków narodowych.

Powyższe uwagi nie mogą zostać uwzględnione, bowiem wykraczają poza delegację określoną w ustawie o ochronie przyrody. Uwzględniając uwagi Rządowego Centrum Legislacji skreślono przepis stanowiący o zadaniach realizowanych przez parki narodowe, bowiem dodatkowo stanowił on powtórzenie przepisu art. 8b ustawy o ochronie przyrody. W delegacji do wydania rozporządzenia nie wskazuje się tez możliwości określenia znaku graficznego (logo) Parku.

3) Klub Przyrodników, zgłaszając następujące uwagi:

a) przyjęcie opisu struktury wewnętrznej wszystkich parków narodowych wymieniającego w kolejności: komórki organizacyjne zajmujące się zagadnieniami ochrony przyrody, komórki realizujące poboczne działania merytoryczne (badania naukowe, edukacja, udostępnianie), komórki zapewniające obsługę Parku (administracja, struktury finansowo-księgowe).

W projekcie rozporządzenia struktura organizacyjna została uporządkowana, poprzez wyliczenie poszczególnych komórek organizacyjnych Parku w kolejności od największych do najmniejszych, czyli dział, zespół, sekcja samodzielne stanowiska. Powyższe nie ma wpływu na funkcjonowanie Parku, a dodatkowo może zaburzać czytelność struktury wewnętrznej w wyniku przeplatania się działów, zespołów i samodzielnych stanowisk. Uwaga nie została uwzględniona.

b) zbyt silna rozbudowa w parkach struktur administracyjnych, kosztem struktur zajmujących się bezpośrednio ochroną przyrody. Zdaniem Klubu Przyrodników większość zagadnień dotyczących np. transportu, remontów, usług bhp powinny być outsourcingowane, co pozwoliłoby pracownikom parków skupić się na zagadnieniach merytorycznych.

Struktura wewnętrzna Parku została opracowana w porozumieniu z dyrektorem Parku i jest dostosowana do zakresu wykonywanych zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. Należy zauważyć, że Park wykonuje przede wszystkim zadania z zakresu ochrony przyrody. Niemniej jednak aby możliwe było ich wykonywanie niezbędne jest zdobycie środków finansowych i ich rozliczenie, w związku z czym niezbędne jest posiadanie struktur finansowych. Warto też zauważyć, że dla właściwego zarządzania kadrami Parku konieczne jest posiadanie struktur kadrowych, natomiast zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa wymaga posiadania struktur administracyjnych. Dodatkowo, wnoszący uwagę nie podaje propozycji konkretnych rozwiązań, wskazując na hipotetyczne możliwości bez rozważenia konsekwencji ich realizacji. Uwzględniając powyższe uwaga nie została uwzględniona.

c) utworzenie w każdym parku narodowym komórki organizacyjnej (pracowni naukowo-badawczej) zajmującej się działalnością naukowo-badawczą oraz koordynacją wykonywania badań przez podmioty zewnętrzne.

Struktura wewnętrzna Parku została opracowana w porozumieniu z dyrektorem Parku i jest dostosowana do zakresu wykonywanych zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. Posiadanie w strukturze organizacyjnej wyodrębnionej komórki zajmującej się działalnością naukowo-badawczą nie jest konieczne, bowiem zadania te mogą być realizowane w innych komórkach, niekoniecznie noszących nazwę Pracowni naukowo-badawczej. Uwzględniając powyższe uwaga nie została uwzględniona.

d) przekroczenie delegacji ustawowej przez umożliwienie dyrektorowi Parku tworzenia komisji lub zespołów opiniodawczo-doradczych. Ponadto zdaniem Klubu Przyrodników wątpliwość budzi, czy nie będzie to nadużywane do omijania kompetencji opiniodawczo-doradczych rad naukowych parków narodowych.

Komisje i zespoły, o których tu mowa, będą działały niezależnie od powołanej zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, rady naukowej Parku. Rada naukowa jest powoływana przez Ministra Środowiska niezależnie od wskazanych tu komisji i zespołów i ma ustawowo określane zadania, przez co nie jest możliwe „omijanie" jej kompetencji. Tworzenie komisji lub zespołów eksperckich, niezbędnych do opracowania danego zagadnienia pozwoli na wypracowywanie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia realizowanych przez Park zadań. Regulacja ta tworzy także instrument umożliwiający podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia sprawnego działania Parku oraz właściwej realizacji jego zadań w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych, jak np. konieczność powołania komisji do usuwania skutków katastrof naturalnych (wichura, pożar, powódź), czy też wystąpienia innych zdarzeń (np. gradacje owadów leśnych).

Działalność Parku jest nieodzownie związana z czynnikami przyrodniczymi, często zupełnie nieprzewidywalnymi, w związku z czym, w każdej chwili może pojawić się potrzeba reagowania na nie, w celu zmniejszenia ewentualnych szkód. Uwzględniając powyższe uwaga nie została uwzględniona.

4. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie regulacji nie spowoduje zwiększenia wydatków ani zmniejszenia dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższych względów nie będzie miał zastosowania art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

5. Wpływ regulacji na rynek pracy

Regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

       

Powrót