WNIOSKI

Wymagania Formalne dotyczące Wniosku

  

 

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wigierski Park Narodowy

Zadanie

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk).

Podstawa prawna

1) Art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645);

3) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. akt P 49/11 (Dz. U. z 2013 r. poz. 842);

4) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2014 r. sygn. akt K 36/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1002);

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

Zgodnie z § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645) określono wymagania dotyczące zawartości wniosków o odszkodowania.

W przypadku szkód wyrządzonych przez bobra europejskiego:

1. w przypadku poszkodowanego będącego osobą fizyczną:

a) imię i nazwisko poszkodowanego,

b) numer PESEL poszkodowanego albo numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy poszkodowany nie posiada numeru PESEL – w przypadku poszkodowanego będącego osobą fizyczną,

c) adres do korespondencji poszkodowanego i jego numer telefonu,

d) lokalizacja szkody, w tym dane ewidencyjne działki,

e) rodzaj szkody i gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę,

f) data stwierdzenia szkody,

g) opis szkody,

h) forma władania przedmiotem szkody,

i) wskazanie pełnomocnika, o ile został ustanowiony,

j) informacja o numerze rachunku, na które ma być wypłacone odszkodowanie, lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania.

2. w przypadku poszkodowanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

a) nazwa poszkodowanego oraz imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania poszkodowanego,

b) numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) poszkodowanego.

pozostałe informacje jak w pkt 1

Do wniosku dołącza się:

1. w przypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu - kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie (np.: uproszczony wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),

2. w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu - kopię dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania np. umowy użytkowania, umowy dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu,

3. w przypadku posiadacza samoistnego - oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia które uległo szkodzie,

4. oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody,

5. oświadczenie poszkodowanego rolnika, że powstanie szkody skutkuje zmniejszeniem przychodów z jego działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.),

6. kopia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180) lub kopia pozwolenia budowlanego wydanego albo zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352), jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody są. W przypadku kiedy dokumenty nie były wymagane oświadczenie poszkodowanego,

7. upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli mienia które uległo szkodzie do prowadzenia przedmiotowego postępowania i ewentualnie odbioru przyznanej kwoty odszkodowania,

8. pisemne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika.

W przypadku szkód wyrządzonych przez wilka:

1. w przypadku poszkodowanego będącego osobą fizyczną:

a) imię i nazwisko poszkodowanego,

b) numer PESEL poszkodowanego albo numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy poszkodowany nie posiada numeru PESEL – w przypadku poszkodowanego będącego osobą fizyczną,

c) adres do korespondencji poszkodowanego i jego numer telefonu,

d) lokalizacja szkody, w tym dane ewidencyjne działki,

e) rodzaj szkody i gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę,

f) data stwierdzenia szkody,

g) opis szkody,

h) forma władania przedmiotem szkody,

i) wskazanie pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

j) informacja o numerze rachunku, na które ma być wypłacone odszkodowanie, lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania.

2. w przypadku poszkodowanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

a) nazwa poszkodowanego oraz imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania poszkodowanego,

b) numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) poszkodowanego.

pozostałe informacje jak w pkt 1.

W przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt gospodarskich do wniosku dołącza się:

1. oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego,

2. kopia dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas oględzin szkody,

3. oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.),

4. pisemne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika.

Forma załatwienia sprawy

1. Wniosek jest weryfikowany pod względem formalnym.

2. Organ ustala termin oględzin szkody w uzgodnieniu z poszkodowanym, a w przypadku porozumienia ustala go samodzielnie.

3. Szacowania dokonuje wyznaczony pracownik albo przedstawiciel Wigierskiego Parku Narodowego.

4. Protokół oględzin szkody.

5. Formularz szacowania szkody.

6. Wypłata należnego odszkodowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

tel.: 87 563-25-40
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Opłata

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi / inne informacje

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu szkody, w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

W przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie (§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

W przypadku braku we wniosku informacji wskazanych w § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową poszkodowani będą wzywani do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania (§ 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

W przypadku nieuzupełnienia przez poszkodowanych wniosku w tym terminie wniosek o odszkodowanie zostanie pozostawiony bez rozpoznania (§ 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

Poszkodowany zabezpiecza, w miarę możliwości, ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej wyrządzenia od czasu sporządzenia protokołu (§ 2 ust. 12 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

Pracownik Wigierskiego Parku Narodowego dokonuje oględzin szkody w obecności poszkodowanego, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

W przypadku szkód wyrządzonych w odniesieniu do zwierząt albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, oględzin szkody dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

W przypadku szkody wyrządzonej w uprawach lub płodach rolnych oględzin szkody dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uprawy lub płodów rolnych, w których ona wystąpiła (§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

Zgodnie z art. 126 ust. 6 pkt 2 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) odszkodowanie nie przysługuje , jeżeli poszkodowany nie dokonała sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie. Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim określa na dany rok Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wnioski do pobrania

 
  1. Wniosek (bobry)
     
  2. Oświadczenie (bobry)
     
  3. Wniosek (wilki)
     
  4. Oświadczenie (wilki)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 06.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 06.03.2020 r., 06:51