Zamówienia publiczne

  

WYNIKI

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania

pn.: „Monitoring ichtiofauny, astakofauny oraz kormorana czarnego”

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

W ogłoszonym w dniu 3 czerwca 2024 r. postępowaniu (znak sprawy: WOO-424-6/2024) wpłynęły oferty następujących podmiotów:

L.p.

Firma – nazwa i adres

Cena oferty w PLN brutto.

1.

Zakład Badań Ekologicznych, Roman Żurek, ul. Rogatka 9/2, 31-425 Kraków

86 100,00 zł.

2.

Tomasz Raczyński

EKSPERTYZY ŚRODOWISKOWE RAKUS

10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 52 lok. 10

39 360,00 zł.

 

Oferta nr 1 nie spełnia wymagań formalnych oraz cenowych.

Oferta nr 2 spełnia wymagania formalne i cenowe, jest to więc oferta najkorzystniejsza


Metryczka informacji

Wytworzył:

  Michał Osewski

Wprowadził: 

  Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

  24.06.2024 r.

Data udostępnienia: 

  24.06.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

  24.06.2024 r., 13:32

 


Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o nazwie postepowania pn. Remont budynku mieszkalnego osada leśna Gawarzec

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 06.05.2024 postępowania Zamawiający w dniu 14.05.2024 otrzymał 2 oferty, które w wyniku oceny otrzymały następującą ilość pkt :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto zł

Ilość punktów w kryterium Cena 100 %

1

Usługi budowlane Michał Lasota ul. Stołeczna 25/56 15-873 Białystok.

77 701,13

34,66

2

Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki 16-400 Suwałki ul. Emila Młynarskiego 14 lok. 97

26 935,58

100

 

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę brutto 31 870,66 zł.

 

W wyniku oceny ofert Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki 16-400 Suwałki ul. Emila Młynarskiego 14 lok. 97. Cena oferty brutto 26 935,58 zł.


Metryczka informacji

Wytworzył:

  Marek Wrona

Wprowadził: 

  Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

  17.05.2024 r.

Data udostępnienia: 

  17.05.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

  17.05.2024 r., 07:28

 


ZAWIADOMIENIE
O wyniku postępowania pn „Dostawa tabletu na potrzeby edukacyjne”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.05.2024 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego postepowania na wybór dostawcy tabletu na potrzeby edukacyjne, Zamawiający w dniu 14.05.2023 r. otrzymał 1 ofertę.
 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Łączna cena zł (brutto)

1

INFOS Systemy Komputerowe
80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 8

2 212,77

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 2 500,- zł brutto.

W związku z powyższym, dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:
INFOS Systemy Komputerowe
80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 8
Cena oferty brutto to 2 212,77 zł.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

  Maciej Łapiński

Wprowadził: 

  Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

  14.05.2024 r.

Data udostępnienia: 

  14.05.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

  14.05.2024 r., 11:54

 


ZAWIADOMIENIE

O wyniku postępowania pn „Dostawa sprzętu komputerowego do projektu wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 17.04.2024 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego postepowania na wybór dostawcy sprzętu komputerowego do projektu wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Zamawiający w dniu25.04.2023 r. otrzymał 5 ofert.

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena zł (brutto)

1

Centrum Informatyczne PolSoft s.c.

03-893 Warszawa ul. Bukowiecka 92

58 455,85

2

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

49 404,18

3

"CEZAR" Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

57 010,50

4

PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI

ul. KRASZEWSKIEGO 15A; 50-229 WROCŁAW

-

5

PROMAR IT Sp. z .o.o.

44-100 Gliwice, ul. Plebańska 6/14

58 179,00

Oferty uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

Oferty odrzucone:

1. Jeden z Wykonawców nie przesłał hasła do pliku z ofertą, co uniemożliwiło otwarcie dokumentu. Dotyczy to oferty o numerze: 4.

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 63 960,- zł brutto.

 

W związku z powyższym, dokonano wyboru oferty nr 2, złożonej przez firmę:

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

Cena oferty brutto to 49 404,18 zł.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

  Maciej Łapiński

Wprowadził: 

  Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

  26.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

  26.04.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

  26.04.2024 r., 10:24

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania pod nazwą:
druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 


1. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: ogłoszenia na stronie internetowej WPN.

 

2.termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.04.2024 o godz. 12.00

 

3. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.04.2024 o godz. 12.20.
Do upływu terminu składania ofert złożono 17 ofert.

 

4. Oferty odrzucone
Odrzucono 2 oferty, w tym 1 ofertę odrzucono ze względu brak hasła oraz 1 ofertę odrzucono ze względu na brak możliwości jej weryfikacji.

 

5. Najkorzystniejsza oferta
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę: numer oferty 8. Ofertę wybrano bez przeprowadzania negocjacji.

 

firma (nazwa): Print Profit Sp. z o.o.
adres: Koźmin 27, 59-900 Zgorzelec.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.

 

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 19.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 19.04.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.04.2024 r., 13:15

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania pod nazwą:
DRUK KWARTALNIKA WIGRY W 2024 ROKU

 

1. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: ogłoszenia na stronie internetowej WPN.

 

2.termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 19.02.2024 o godz. 12.00

 

3. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.02.2024 o godz. 12.10.
Do upływu terminu składania ofert złożono 16 ofert.

 

4. Oferty odrzucone
Odrzucono 1 ofertę, w tym 1 ofertę odrzuconą ze względu na rażąco niską cenę.

 

5. Najkorzystniejsza oferta
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę:
numer oferty 15. Ofertę wybrano bez przeprowadzania negocjacji

 

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski
adres ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.

 

Spis załączników:

 1. Zestawienie ofert na druk Kwartalnika Wugry w 2024 roku. (.pdf; 429 KB)

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.02.2024 r.

Data udostępnienia: 

 20.02.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.02.2024 r.., 07:04

 


Protokół z rozeznania cenowego zamówienia

1. W celu udzielenia zamówienia na usługę : „Badanie sprawozdania finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za lata 2023 i 2024” przeprowadzono ponowne pisemne rozeznanie cenowe zamieszczając w dniu 24-11-2023 r. na stronie www.wigry.org.pl ogłoszenie dotyczące składania ofert.

2. W terminie do 01-12-2023 r. do godz. 09.00 wpłynęła jedna oferta:

Lp.

Nazwa firmy – adres

Cena

1.

Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o. Sk. k.

Ul. Słomińskiego 17/44, 00-195 Warszawa

Za 2023 r.

46 740 PLN brutto

Za 2024 r.

46 740 PLN brutto

Z uwagi na to, że zaoferowana cena znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację usługi, odstępujemy od zawarcia umowy z w/w firmą.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.12.2023 r.

Data udostępnienia: 

 08.12.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.12.2023 r.., 07:31

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania
DRUK KALENDARZA WPN NA DWA LATA


Tryb postępowania:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30 000 euro, nie jest stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).
 

Rozpoznanie rynku za pomocą zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie WPN BIP.
 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.10.2023.
Termin realizacji zamówienia – 10 grudnia 2023 r.


Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny za całość zamówienia.


Oferty
W postępowaniu wpłynęło 13 ofert, w załączeniu do niniejszego protokołu jest zestawienie ofert. 11 ofert nadesłano elektronicznie, 2 oferty pocztą tradycyjną. 5 ofert zostało odrzuconych ze względu na brak podpisu elektronicznego lub brak hasła do pliku oferty (plik bez hasła).


Wybór wykonawcy
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma w ofercie nr 5, Print Profit sp. z o.o., Zgorzelec, kwota oferty brutto: 26 481,90 zł.

Załączniki:

1. Zestawienie ofert na druk kalendarza (*.pdf, 481 kb)
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Joanna Górecka

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 17.09.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 17.09.2023 r.., 13:44

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 na dostawę 1 sztuki drona DJI Mavic 3 THERMAL

 

W wyniku przeprowadzonej procedury w formie zapytania ofertowego na dostawę drona DJI Mavic 3 Thermal, zamawiający – Wigierski Park Narodowy unieważnia postępowanie na wyłonienie dostawcy zamówienia.

Uzasadnienie:

1.     W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, w tym jedna oferta po terminie składania ofert. Zgodnie z przyjętym regulaminem zostanie ona odesłana do nadawcy bez otwierania.

Oferty ważne:

1)    Drono Strefa Łukasz Grunwald ul. Jagiellończyka 38/10 – cena 27 740,00 zł

2)    TPI SP Z O.O. 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 22 – 45 999,00 zł

2.     Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 27 000,00 zł.

3.     Termin dostawy: 29.09.2023 r.

4.     Zgodnie z treścią zawartą w ofercie wygrywającej cenowo (Drono Strefa Łukasz Grunwald) oferent nie gwarantuje dostawy w wymaganym terminie.

5.     Kolejna wygrywająca oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

W związku z powyższym podejmuje się decyzję jak na wstępie.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 01.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2023 r.., 14:00

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania

pn.: „Monitoring ichtiofauny, astakofauny oraz kormorana czarnego”

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

W ogłoszonym w 17 sierpnia 2023 r. postępowaniu wpłynęły oferty następujących podmiotów:

L.p.

Firma – nazwa i adres

cena oferty w PLN brutto.

1.

Tomasz Raczyński

EKSPERTYZY ŚRODOWISKOWE RAKUS

10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 52 lok. 10

74 415,00

2.

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy

10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 10

40 000,00

 

Obie oferty pełniły warunki formalne dopuszczające do oceny – zawierały wszystkie wymagane informacje zawarte w formularzu ofertowym przygotowanym przez Wigierski Park Narodowy.

 

Na podstawie przyjętego w postępowaniu kryterium oceny - cena 100%, czyli najniższa cena, wygrywającą ofertą jest oferta nr 2.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 31.08.2023 r.

Data udostępnienia: 

 31.08.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 31.08.2023 r.., 13:29

 


 

Zawiadomienie

o wyborze wykonawcy

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 17.05.2023 na stronie internetowej WPN postępowania na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu laboratoryjnego z oprogramowaniem w ramach grantu „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami” Zamawiający w dniu 25.05.2023 otrzymał 3 oferty złożone przez:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedmiot zamówienia

Łączna cena zł (brutto)

1

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbatrowski

Ul. Jagiellońska8;

80-371 Gdańsk

Część 1 Zakup tabletów z osprzętem i oprogramowaniem dla edukatorów: szt.3

10239,75 zł

2

Includo Jarosław Wiązowski ul. Myśliborska 85 C

03-185 Warszawa

Część 1 Zakup tabletów z osprzętem i oprogramowaniem dla edukatorów: szt.3

8062,65 zł

Część 2 Zakup 6 tabletów z oprogramowaniem ACC do komunikacji alternatywnej (Program CoughDrop)

11518,95 zł

2

BARZYCKI INWESTYCJE Tomasz Barzycki

34- 206 Kuków121A

Część 1 Zakup tabletów z osprzętem i oprogramowaniem dla edukatorów: szt.3

11155,46 zł

Część 2 Zakup 6 tabletów z oprogramowaniem ACC do komunikacji alternatywnej (Program CoughDrop)

11800,31 zł

 

Ze względu na fakt, że oferta nr 2 nie została zabezpieczona hasłem zgodnie z treścią ogłoszenia art.13.pkt 1, ofertę odrzucono.

 

W związku z powyższym zamawiający wybrał najkorzystniejsza ofertę:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedmiot zamówienia

Łączna cena zł (brutto)

1

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbatrowski

Ul. Jagiellońska8;

80-371 Gdańsk

Część 1 Zakup tabletów z osprzętem i oprogramowaniem dla edukatorów: szt.3

10239,75 zł

2

BARZYCKI INWESTYCJE Tomasz Barzycki

34- 206 Kuków121A

Część 2 Zakup 6 tabletów z oprogramowaniem ACC do komunikacji alternatywnej (Program CoughDrop)

11800,31 zł


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Katarzyna Łukowska

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 31.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 31.05.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 31.05.2023 r.., 12:00

 


 

Wynik postępowania

na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w 2023 roku.W dniu 26 maja 2023 roku komisja w składzie


1.    Stefan Mackiewicz – kierownik DAG


2.    Dorota Zaborowska – referent techniczny


3.    Wojciech Kamiński – starszy specjalista do spraw ochrony przyrody


 Dokonała otwarcia i oceny ofert na dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom parku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 26 maja 2023 roku wpłynęła 1 oferta cenowa od firmy Leśny Rynek Piotr Bremerski,  Gen. M. Mackiewicza 6, 16 – 400 Suwałki. Wartość oferty 159364,95 złotych brutto. Oferta spełnia wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania. Komisja proponuje podpisanie umowy na dostawy odzieży mundurowej i służbowej z w/w firmą.
Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 29.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 29.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.05.2023 r., 14:00


ZAWIADOMIENIE

O wyniku postępowania pn „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”

W wyniku ogłoszonego w dniu 06.04.2023 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego postepowania na wybór dostawcy zestawu komputerowego z oprogramowaniem, Zamawiający w dniu 14.04.2023 r. otrzymał 4 oferty.

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena zł (brutto)

1

Bino Computers Krakow

-

2

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kierełbratowski

ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk

4 003,65

3

OPTINEX Zbigniew Walicki

ul. Jonajtysa 4, 16-300 Augustów

3 330,-

4

Prime Computers

ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław

4083,60

Oferty uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

Oferty odrzucone:
1. Jeden z Wykonawców nie przesłał hasła do pliku z ofertą, co uniemożliwiło otwarcie dokumentu. Dotyczy to oferty o numerze: 1.
2. W jednej ofercie nastąpił błąd, podana przez Wykonawcę cena dotyczyła innego modelu komputera niż oferowany, co powodowało konieczność odrzucenia.
Dotyczy to oferty o numerze: 3.

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 4 674,- zł brutto.

 

W związku z powyższym, dokonano wyboru oferty nr 2, złożonej przez firmę:

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk.

Cena oferty brutto to 4 003,65 zł.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.04.2023 r.

Data udostępnienia: 

 18.04.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 18.04.2023 r., 14:33

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O wyniku postępowania pn „Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 23.03.2023 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego postepowania na wybór dostawcy2 komputerów z oprogramowaniem, Zamawiający w dniu 31.03.2023 r. otrzymał 3 oferty.

 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena zł (brutto)

1

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kierełbratowski

ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk

7 970,40

2

PH HAWK

ul. Brukowa 24 lok. 4, 15-889 Białystok

7 626,-

3

SERWIS KOMPUTEROWY IT Andrzej Piątkowski

ul. Krakowska 28, 34-100 Wadowice

-

Oferty uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

 

Oferty odrzucone:
1. W jednej ofercie stwierdzono brak wymaganego podpisu, co powodowało konieczność odrzucenia.
Dotyczy to oferty o numerze: 2.
2. Jeden z Wykonawców nie przesłał hasła do pliku z ofertą, co uniemożliwiło otwarcie dokumentu.
Dotyczy to oferty o numerze: 3.

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 8 200,- zł brutto.

 

W związku z powyższym, dokonano wyboru oferty nr 1, złożonej przez firmę:

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski

ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk.

Cena oferty brutto to 7 970,40 zł.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.04.2023 r.

Data udostępnienia: 

 03.04.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.04.2023r., 13:34

 

 

 

 

Zawiadomienie

O wyniku postępowania

pn. Wykonanie 2 szt. kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym, dwurodzinnym, w miejscowości Tartak

Zamawiający w dniu 28.03.2023 otrzymał 3 oferty które w wyniku oceny przeprowadzonej wg. określonych w SWZ i ogłoszeniu kryteriów wyboru otrzymały następujące ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena 60 %

Ilość pkt w kryterium cena

Okres gwarancji 40 %

Ilość pkt w kryterium okres gwarancji

Razem ilość punktów

1

San-Serwis

ul. Akacjowa 10,

16-020 Czarna Białostocka.

79 380,00

47,17

24

16

63,17

2

Handan Instalacje sanitarne Sidoruk i Sidoruk sp.j.; Stanisławowo 14,

15-604 Białystok.

77 760,00

48,15

24

16

64,15

3

MAX-BUD

Krzysztof Citkowski

16-402 Stary Folwark 2

62 400,00

60,00

60

40

100,00

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia przedsiębiorcy o nazwie MAX-BUD

Krzysztof Citkowski, 16-402 Stary Folwark 2 za cenę brutto 62 400,00 zł

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 29.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 29.03.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.03.2023r., 11:51

 

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 13.02.2023 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Przebudowa wiatrołapu z adaptacją na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym siedziby Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego Zamawiający w dniu 24.02.2023 otrzymał 1 ofertę, złożoną przez przedsiębiorstwo BMP Maciej Ponikwicki, ul. Michała Motoszko 8/8, 15-111 Białystok. Cena ofertowa brutto 81 000 zł.
 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 55 000 zł brutto.
 

W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do wysokości ceny otrzymanej oferty podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.
 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 01.03.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.03.2023r., 07:34

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi planowanymi do realizacji w 2023 r.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 14.02.2023 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 21.02.2023 otrzymał 1 ofertę złożoną przez Usługi Inżynierskie w Budownictwie Rafał Stankiewicz, Ul. Raginisa 8, 13-300 Augustów.

Lp

Specjalność

Wartość szacunkowa Zamawiającego

Wskaźnik %

Cena ofertowa Wykonawcy netto

1

Branża konstrukcyjno budowlana

800 000

2,5

20 000

2

Branża hydrotechniczna

700 000

2,7

18 900

3

Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

150 000

2,0

3 000

3

Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń

400 000

2,0

8 000

4

Branża inżynieryjna drogowa

1 000 000

2,3

23 000

Razem netto

72 900

Podatek VAT 23 %

16 767

Razem cena oferty brutto

89 667

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

W związku z tym, że wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki i wymagania ustalone w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający postanowił wybrać udzielić zamówienia przedsiębiorcy o nazwie Usługi Inżynierskie w Budownictwie Rafał Stankiewicz, Ul. Raginisa 8, 13-300 Augustów.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 22.02.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 22.02.2023r., 12:06

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na druk kwartalnika Wigry w 2023 roku (ISSN nr 1642 1035) – 4 numery.


Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, że Zamawiający niedostatecznie opisał przedmiot zamówienia, nie podając czy czasopismo jest o zasięgu lokalnym, czy ogólnopolskim. Sytuacja taka mogła wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców szczególnie przy określeniu stawki podatku VAT. Odzwierciedleniem tego są złożone oferty, które zawierają 3 różne stawki podatku VAT. W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.


Postępowanie zostanie powtórzone.
 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Joanna Górecka

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 16.02.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.02.2023r., 11:41

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

o wyniku postępowania pn. „Remont mieszkania nr 1 w budynku Krzywe 82”

W wyniku ogłoszonego w dniu 11.01.2023 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 08.02.2023 otrzymał 5 ofert, które w trakcie oceny przeprowadzonej zgodnie z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami wyboru Cena 100 % uzyskały niżej wskazaną ilość pkt.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość pkt

1

Max-BUD Krzysztof Citkowski

Stary Folwark 2, 16-402 Suwałki

74,23

2

Zakład Ogólnobudowlany Zach Marek,

ul. Łokietka 46 a; 16-400 Suwałki

100,00

3

Remonty-Wykończenia Zakład Usług Komunalnych Szymon Suchocki ul. Klasztorna 40 16-400 Suwałki

78,09

4

Dachtechnik Szymon Kopko

Wychodne 24 B, 16-402 Suwałki

98,66

5

Usługi Remontowo- Budowlane Mariusz Piasecki ul. Młynarskiego 14/97 16-400 Suwałki

Oferta odrzucona

 

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Usługi Remontowo- Budowlane Mariusz Piasecki ul. Młynarskiego 14/97 16-400 Suwałki z powodu błędu w obliczeniu ceny oferty polegającego na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku VAT. Wykonawca w ofercie zastosował stawkę w wysokości 23 % podczas gdy właściwa dla przedmiotu zamówienia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego wynosi 8 %. Pozostali Wykonawcy zastosowali właściwą stawkę podatku VAT.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożył przedsiębiorca o nazwie Zakład Ogólnobudowlany Zach Marek, ul. Łokietka 46 a; 16-400 Suwałki. Cena oferty brutto 63 916,82 zł.

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 10.02.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.02.2023r., 13:25

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O wyniku postępowania pn „Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem”

W wyniku ogłoszonego w dniu 26.01.2023 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego postępowania na wybór dostawcy 3 komputerów z oprogramowaniem, Zamawiający w dniu 02.02.2023 r. otrzymał 18 ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena
zł (brutto)

Ilość pkt.

01

ALLTECH Sp. J.

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

19 711,98

100

02

BAJT Partner Alsen

ul. Wokulskiego 3, 08-300 Sokołów Podlaski

23 461,88

Oferta
odrzucona

03

BARZYCKI INWESTYCJE Tomasz Barzycki

34-206 Kuków 121A

22 931,14

85,96

04

"CEZAR" Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

26 906,25

73,26

05

Compro
ul. Sowińskiego 4. 40-018 Katowice

18 814,08

Oferta
odrzucona

06

Elektrovolt

ul. Wiejska 29, 15-509 Sobolewo

21 802,98

Oferta
odrzucona

07

g.IT Solutions Michał Daszkiewicz

ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno

-

Oferta
odrzucona

08

INFOS Systemy Komputerowe

ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk

20 165,85

97,74

09

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta16, 15-044 Białystok

22 017,00

89,53

10

PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

ul. Kamieniec 102, 28-230 Połaniec

19 895,25

Oferta
odrzucona

11

POMAREX Spółka z o.o.

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

19 938,30

98,86

12

Prime Computers

ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław

18 526,26

Oferta
odrzucona

13

Redicreo s.c.

ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków

20 684,91

95,29

14

SERWIS KOMPUTEROWY IT Andrzej Piątkowski

ul. Krakowska 28, 34-100 Wadowice

24 239,65

Oferta
odrzucona

15

Speedserwis Tomasz Wroński

ul. Krasińskiego 19, 20-079 Lublin

19 989,96

98,60

16

Syriana Joanna Fischer

ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk

24 489,30

80,49

17

TASS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

18 799,32

Oferta
odrzucona

18

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

ul. Sokolska 30A/80, 40-086 Katowice

23013,30

85,65

Oferty uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

1. W wypadku niektórych Wykonawców oferta dotycząca komputera (Dell Precision 3460 SFF i7-12700/32GB/1TB SSD + 2TB HDD/T1000/DVD/Win11Pro) sugerowała, iż wzięto pod uwagę podstawowy model bez uwzględnienia dodatkowych podzespołów, które powinien zawierać zestaw w wybranej, przez nas, konfiguracji.

W związku z tym zwrócono się do 10 Wykonawców, w których wypadku zachodziło takie podejrzenie, z zapytaniem czy wykonawca przygotowując ofertę wziął pod uwagę wszystkie parametry komputera mające wpływ na jego cenę.

Poinformowano również, iż jeżeli Wykonawca nie wziął pod uwagę wszystkich wymaganych parametrów i to spowodowało zaniżenie ceny, oferta taka nie może być brana pod uwagę i podlega odrzuceniu.

Do wyznaczonego terminu (tj. 3.02.2023 r. godz. 14:00) wpłynęło 10 odpowiedzi.

W wyniku złożonych wyjaśnień okazało się że część Wykonawców nie wzięła pod uwagę dodatkowych podzespołów, które powinny wchodzić w skład zestawu, stąd wynikały dużo niższe ceny za przedmiot zamówienia.
Oferty tych Wykonawców zostały odrzucone.
Dotyczy to ofert o numerach: 05, 10, 12, 17.

2. W Części ofert stwierdzono brak lub błędy wymaganego podpisu, co powodowało konieczność odrzucenia.
Dotyczy to ofert o numerach: 02, 06, 14.

3. Jeden z Wykonawców nie złożył oferta (brak załącznika z ofertą w mailu).
Dotyczy to oferty o numerze: 07.

W związku z powyższym, dokonano wyboru oferty nr 1, złożonej przez firmę ALLTECH Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock.

Cena oferty brutto to 19 711,98 zł.

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 07.02.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 07.02.2023r., 12:35

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 13.12.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór dostawcy sprzętu, Zamawiający w dniu 20.12.2022 otrzymał 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Ilość pkt

1

Mitel Michał Szorc
Suwalska 69a, 19-300 Ełk

65 159,25

88,52

2

NORDWECO Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin

57 681,12

100

 

Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy NORDWECO Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin, za kwotę brutto 57 681,12 zł.

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 20.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 20.12.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 20.12.2022r., 12:25

 

 

 

Wynik postępowania

 

dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem w 2023 roku.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 20000 złotych netto. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.

Lp

Lokalizacja kontenera KP7 oraz 1,1

Cena oferty brutto za 1 razowy wywóz kontenera

1

Krzywe 82 (siedziba WPN, gmina Suwałki)

1004,40

2

Słupie 1(gmina Nowinka)

1058,40

3

Krzywe 82 (siedziba WPN, gmina Suwałki, kontener 1,1 szkło

356,40

4

Krzywe 82 (siedziba WPN, gmina Suwałki kontener 1,1 papier

248,40

5

Krzywe 82 (siedziba WPN, gmina Suwałki kontener 1,1 tworzywa sztuczne)

280,80

 

Oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki spełnia wszelkie wymogi niniejszego postepowania. W postepowaniu nie wyłoniono Wykonawcy na wywóz kontenera KP7 na odpady zmieszane z terenu gminy Nowinka.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 14.12.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 14.12.2022r., 11:34

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zamawiający unieważnia postępowanie o nazwie Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji grantu „ Obszar chroniony, obszar dostępny
z powodu niemożliwych do usunięcia błędów w treści ogłoszenia i projektu umowy:

 1. W ust. 6 pkt 2) ogłoszenia omyłkowo zamieszczono warunek udziału w postaci wymogu posiadania przedstawicielstwa w północno-wschodniej części Polski, w promieniu do 250 km od miejsca instalacji oraz podania w ofercie nazwy i adresu serwisu uprawnionego do dokonywania napraw gwarancyjnych.

 2. W paragrafie 1, litera e) o treści „Zamawiający wymaga rozpoczęcia naprawy urządzeń w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od przyjęcia zgłoszenia usterki. Serwis dostępny musi być w dni robocze w godzinach 8:00 - 16-00”.
  Zamawiający omyłkowo wpisał wymaganie rozpoczęcia naprawy w ciągu 2 godzin od zgłoszenia usterki.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Katarzyna Łukowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 12.12.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 12.12.2022r., 09:53

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.
„Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego
pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami.”

W niniejszym postępowaniu do dnia 09.11.2022 r. do godz. 9.00 wpłynęło 6 ofert. Otwarcia ofert dokonano o godz. 9.15. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 121 203,54 zł brutto.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część I
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

70 110,00

12.12.2022 r.

24 miesiące na rowery
36 miesiący na baterie

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część II
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

8 610,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

2

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

8 979,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Fabryczna 19
34-300 Żywiec

8 319,72

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część III
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

P.T. Tanalski Piotr Tanalski
ul. Szczecińska 28/30
91-222 Łódź

10 199,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

2

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

12 312,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Fabryczna 19
34-300 Żywiec

10 949,04

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część IV
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

8 100,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

2

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

7 992,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

Medeir Przemysław Fila
ul. Ochla-Niedźwiedzia 8
66-006 Zielona Góra

6 372,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część V
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

ARIAL Piotr Karwalski
ul. Napoleońska 17
96-100 Skierniewice

10 789,20

23.10.2022 r.

24 miesiące

2

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

10 584,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

Medeir Przemysław Fila
ul. Ochla-Niedźwiedzia 8
66-006 Zielona Góra

9 720,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

4

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Fabryczna 19
34-300 Żywiec

7 466,04

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część VI
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

4 428,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

 

Wybrane zostały następujące oferty firm dla poszczególnych Części Zamówienia.
 1. dla Części I Rowery elektryczne, wybrano ofertę firmy:
  PHU "Tandem" Marek Iwanicki
  ul. Reja 46E, 16-400 Suwałki
 2. dla Części II Przyczepki rowerowe, wybrano ofertę firmy:
  F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
  ul. Fabryczna 19
  34-300 Żywiec
 3. dla Części III Przystawka elektryczna do wózka inwalidzkiego, wybrano ofertę firmy:
  P.T. Tanalski Piotr Tanalski
  ul. Szczecińska 28/30
  91-222 Łódź
 4. dla Części IV Wózek inwalidzki terenowy dla dzieci, wybrano ofertę firmy:
  Medeir Przemysław Fila
  ul. Ochla-Niedźwiedzia 8
  66-006 Zielona Góra
 5. dla Części V Rower trójkołowy rehabilitacyjny elektryczny, wybrano ofertę firmy:
  F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
  ul. Fabryczna 19
  34-300 Żywiec
 6. dla Części VI Zestaw narzędzi rowerowych, wybrano ofertę firmy:
  PHU "Tandem" Marek Iwanicki
  ul. Reja 46E
  16-400 Suwałki

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 10.11.2022 r.

Data udostępnienia: 

 10.11.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.11.2022 r., 10:45

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.
„Zakup 100 licencji ESET ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna), kontynuacja na okres dwunastu miesięcy

W wyniku ogłoszonego w dniu 25.10.2022 r. na stronie internetowej WPN postępowania na dostawę 100 licencji ESET ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna), kontynuacja na okres dwunastu miesięcy .

W odpowiedzi do dnia 03.11.2022 r. wpłynęła 1 oferta od następujących firmy:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (netto)

Cena (brutto)

1

Net Complex

ul. Wita Stwosza 5,

43-300 Bielsko-Biała

8 000,- zł

9 840,- zł

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 9000.00 złotych netto (11 070,- zł brutto).

 

W wyniku oceny nadesłanej oferty dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru:
Cena x 100% ustalono, że powyższa oferta spełnia wszelkie wymogi niniejszego postępowania.

W związku z tym wybrano ofertę złożoną przez firmę: Net Complex, ul. Wita Stwosza 5, 43-300 Bielsko-Biała za cenę 8 000,- zł netto (9 840,- zł brutto).

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.11.2022 r.

Data udostępnienia: 

 07.11.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 07.11.2022r., 09:24

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.
„Wykonanie plansz informacyjnych i tyflografik”

W niniejszym postępowaniu do dnia 26.10.2022 r. do godz. 9.00 wpłynęło 5 ofert. Otwarcia ofert dokonano o godz. 9.15. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 48 031,50 zł brutto.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część I brutto

Cena oferty Część II brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Signum Pracownia Reklamy S.C.
ul. Spichlerzowa 38b
35-322 Rzeszów

8 713,32

-

31.12.2022 r.

24 miesiące

2

Altix Sp. z o.o.
ul. Modlińska 246c
03-152 Warszawa

-

31 342,50

05.12.2022 r.

24 miesiące

3

"Przestrzeń Dostępna" Jakub Nowak
ul. Witkacego 3/189
35-111 Rzeszów

-

47 970,00

05.12.2022 r.

24 miesiące

4

Xpression Marceli Łankiewicz
ul. Północna 46A
16-400 Suwałki

7 626,00

-

05.12.2022 r.

24 miesiące

5

Sensetec Krzysztof Kulik
ul. Kamińskiego 16/15
03-130 Warszawa

-

61 500,00

05.12.2022 r.

24 miesiące


Wybrana została dla Części I oferta firmy:
Xpression Marceli Łankiewicz, ul. Północna 46A, 16-400 Suwałki,

natomiast dla Części II oferta firmy:
Altix Sp. z o.o. ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 26.10.2022 r.

Data udostępnienia: 

 26.10.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 26.10.2022r., 14:57

 

 

 

 

Zawiadomienie


o wyniku postępowania pn. Konserwacja nawierzchni i dróg dojazdowych


W wyniku ogłoszonego w dniu 05.10.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, zamawiający w dniu 13.10.2022 otrzymał 3 oferty:


1)     Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło, Biała Woda 50A, 16-402  Suwałki – cena: 82164,00 zł,


2)    Remonty Drogowo Ziemne BUD-Drog Marek Zieliński, Olszanka 3, 16-304 Nowinka – cena:  118 639,65 zł,


3)    Master Usługi Transportowe Roboty Ziemne, Andrzejewo 11, 16-411 Szypliszki – cena: 146 923,50 zł.


Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło, Biała Woda 50A, 16-402  Suwałki za kwotę brutto 82164,00 zł.
 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 17.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 17.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.09.2022r., 13:25

 

 

 

Wynik postepowania
na dostawę samochodu osobowego marki Toyota RAV4.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 13 września 2022 roku wpłynęła 1 oferta cenowa według poniższego zestawienia.
 
Lp Nazwa Wykonawcy Cena oferty brutto

1

ALTA Filipkowscy SJ 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1D

146 221,00

 

Oferta spełnia wszelkie wymogi niniejszego postępowania.
 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 14.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 14.09.2022r., 11:07

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.
„Zakup 8 komputerów z oprogramowaniem”

W wyniku ogłoszonego w dniu 01.09.2022 r. na stronie internetowej WPN postępowania na dostawę 8 komputerów z oprogramowaniem.

W odpowiedzi do dnia 9.09.2022 r. wpłynęło 12 ofert od następujących firm:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena zł (brutto)

1

MS-IT Systemy Informatyczne

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice

33566,70

2

Cyber-Age Bartłomiej Rychlewski

ul. Makowa 1a

87-162 Krobia

38080,80

3

FONT 2 Piotr Cerkiewnik Sp.j.

ul. Boruty 5

15-157 Białystok

34190,31

4

PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

Ul. Kamieniec 102

28-230 Połaniec

33155,88

5

„e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

34635,45

6

Syriana Joanna Fisher

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

36075,90

7

Redicreo s.c.

ul. Zygmuntowska 12

31-314 Kraków

35522,40

8

Prime Computers

ul. Kraszewskiego 15A

50-229 Wrocław

33775,80

9

„COMPRO” Jolanta Olszewska

ul. Kotarbińskiego 19

41-400 Mysłowice

36506,40

10

PH HAWK M. Siwicki, A. Siwicki,

ul. Brukowa 24 lok 4

15-889 Białystok

34538,40

11

iCod.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko-Biała

33208,77

12

INFOS Systemy Komputerowe

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

33775,80

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 35 000,- zł brutto.

 

Odrzucono oferty:

Nr 2 - firmy Cyber-Age Bartłomiej Rychlewski, ul. Makowa 1a, 87-162 Krobia - z powodu braku podpisu cyfrowego przesłanej drogą elektroniczną oferty oraz braku zabezpieczenia hasłem pliku z ofertą.

Nr 6 - firmy Syriana Joanna Fisher, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk - z powodu braku zabezpieczenia hasłem pliku z ofertą.

Nr 8 - firmy Prime Computers, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław - z powodu braku podpisu cyfrowego przesłanej drogą elektroniczną oferty.

Nr 12 - firmy INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk - z powodu braku zabezpieczenia hasłem pliku z ofertą.

 

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożyła firma o nazwie PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic , Ul. Kamieniec 102, 28-230 Połaniec. Cena oferty brutto to 33 155,88- zł.

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 12.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 12.09.2022r., 10:27

 

 

 

 

Wynik postępowania na zakup sprzętu pomiarowego do terenowej analizy tlenu, przewodności elektrolitycznej, odczynu pH i temperatury w wodach powierzchniowych

W dniu 1 września 2022 roku dokonano otwarcia i oceny ofert na zakup sprzętu pomiarowego do terenowej analizy tlenu, przewodności elektrolitycznej, odczynu pH i temperatury w wodach powierzchniowych.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 1 września 2022 roku wpłynęła jedna oferta cenowa od następującej firmy:

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Wartość oferty brutto [zł]

1.

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.

Ul. Rogowska 5, 54-440 Wrocław

48 856,98

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to - 51 853,71 zł brutto.

 

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, komisja proponuje dokonać zakupu sprzętu w firmie WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o., ul. Rogowska 5, 54-440 Wrocław za kwotę 48 856,98 zł brutto.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Aleksandra Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2022r., 11:02

 

 

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 

Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II.

 

Zamawiający w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do dnia 31,08,2022 godz. 10:00 nie otrzymał żadnej oferty
 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2022r., 11:02

 

 

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 

Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Remont 4 przejazdów kolejowych na trasie kolejki wąskotorowej O.O. Powały”

 

Zamawiający w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do dnia 30.08.2022 godz. 11:00 nie otrzymał żadnej oferty
 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2022r., 11:02

 

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postepowania na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 


Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie Udostępnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami kładki na ścieżce edukacyjnej „LAS. Zamawiający w terminie wyznaczonym na składanie ofert otrzymał 1 ofertę złożona przez:
Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz Krzywe 82; 16-402 Suwałki. Cena oferty brutto 60 886,00 zł.


Kwota jaką Zamawiający dysponuje to 36 900,00 zł.
 

W związku z tym, ze cena oferty znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podjęto decyzje o unieważnieniu postępowania.
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 23.08.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.08.2022 r., 10:12

  

 

 

Wynik postępowania na zakup

usług analiz genetycznych materiału roślinnego i analiz genetycznych grzybów

W dniu 22 lipca 2022 roku dokonano otwarcia i oceny ofert na zakup usług analiz genetycznych materiału roślinnego i analiz genetycznych grzybów. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 22 lipca 2022 roku wpłynęła 1 oferta cenowa od następującej firmy:

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Wartość oferty brutto [zł]

1.

Genomed S.A.

ul. Ponczowa 12,

02-971 Warszawa

59 599,65

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 60 000,00- zł brutto. W wyniku oceny nadesłanej oferty dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru: Cena x100 % ustalono, że powyższa oferta spełnia wszelkie wymogi niniejszego postępowania.

 

W związku z tym zakup usług analiz genetycznych materiału roślinnego i analiz genetycznych grzybów zostanie powierzony firmie Genomed S.A., ul. Ponczowa 12,

02-971 Warszawa za kwotę 59 599,65 zł brutto.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Aleksandra Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2022 r., 12:25

  

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.
„Zakup 2 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 11.07.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na dostawę 2 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących zamawiający otrzymał 1 ofertę złożoną przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena zł (brutto)

1

FENIKSAR Teresa Iwanowska-Łabędzka
ul. Orzechowa 3, 16-400 Suwałki

34 071,-

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 37 000,- zł brutto.

 

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożyła firma o nazwie FENIKSAR Teresa Iwanowska-Łabędzka ul. Orzechowa 3, 16-400 Suwałki.

Cena oferty brutto to 34 071,- zł.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.07.2022 r.

Data udostępnienia: 

 20.07.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.07.2022 r., 13:14

  

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania o nazwie Wykonanie kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Tartak 5


Zamawiający w dniu 29.06.2022 otrzymał 2 oferty złożone przez:
1. PH-U EKO-PARTNER Leszek Wądołowski; ul. Raczkowska 27; 16-420 Raczki w cenie brutto 57 989,13 zł
2. Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan ul. Leśna 5; 16-400 Suwałki w cenie brutto 62 947,78 zł
 

Zamawiający na realizacje zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 31 588,50 zł.
W związku z tym, że Zamawiający nie może wydatkować na realizację zamówienia kwoty wynikającej z oferty z najniższą cena tj. 57 989,13 zł postępowanie zostaje unieważnione.
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 29.06.2022 r.

Data udostępnienia: 

 29.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.06.2022 r., 14:29

 

 

 

Wynik postępowania

na dostawę i montaż rolet okiennych sterowanych elektrycznie w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Słupie.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 1 czerwca 2022 roku wpłynęły 3 oferty cenowe według poniższego zestawienia.

Lp

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

ZPUH Cover II, ul Lubelska 4, 16-400 Suwałki

17442,00

2

Multirolety Łukasz Płocki Piotr Płocki, ul Przędzalniana 93, 93-114 Łódź

16752,60

3

Progress s.c., ul Podlaska 4/U1, 15-549 Białystok

28514,57

 

Oferta firmy numer 3 została odrzucona ponieważ stwierdzono brak podpisu elektronicznego, (oferta jest nieważna).

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma numer 2 to jest Multirolety Łukasz Płocki Piotr Płocki, ul Przędzalniana 93, 93-114 Łódź.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.06.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.06.2022 r., 14:09

 

 

 

Wynik postępowania na dostawę

fotopułapek, akumulatorków i kart pamięci

W dniu 31 maja 2022 roku komisja w składzie

1. Maciej Łapiński – specjalista informatyk

2. Stefan Mackiewicz – kierownik DAG

3. Aleksandra Mackiewicz – starszy specjalista do spraw ochrony przyrody

dokonała otwarcia i oceny ofert na dostawę fotopułapek, akumulatorków i kart pamięci. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 31 maja 2022 roku wpłynęły 4 oferty cenowe od następujących firm:

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Wartość oferty brutto [zł]

1.

GM TRADE s.c. Grzegorz Surman. Monika Fornalczyk

ul. Klonowa 2, Klępina 66-010 Nowogród Bobrzański

29 912, 00

2.

Syriana Joanna Fischer

ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk

29 249,40

3.

IBO PL Sp z o.o.

ul. Królewska 65a/1,

30-081 Kraków

28 474,80

4.

Bemix Media Group

-

-

 

Oferty nr 1 i 2 spełniają wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania.

Oferta nr 3 jest bez podpisu elektronicznego – oferta nieważna.

Oferta nr 4 - nie otrzymano prawidłowego hasła do jej otwarcia.

 

Komisja w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru: Cena x100 % ustaliła, że ofertę najkorzystniejszą złożyła firma nr 2 - Syriana Joanna Fischer. ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk. Wartość tej oferty brutto – 29 249,40 zł.

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 24 108,00- zł brutto. Zaoferowane ceny przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, jednak z uwagi na pilną potrzebę zakupu urządzeń komisja proponuje dokonać zakupu sprzętu w firmie Syriana Joanna Fischer z Gdańska.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Aleksandra Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.06.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.06.2022 r., 08:54

 

 

 

Wynik postępowania

 

Na wykonanie sterowania i prezentacji obrazów na makiecie i monitorze LCD jako element wystawy Muzeum Wigier w Starym Folwarku

 

 

W dniu 24 maja 2022 roku komisja w składzie;

 1. Stefan Mackiewicz – kierowni DAG
 2. Maciej Ambrosiewicz – kierownik Muzeum Wigier
 3. Maciej Łapiński – specjalista informatyk

Dokonała otwarcia i oceny ofert na wykonanie sterowania i prezentacji obrazów na makiecie i monitorze LCD jako element wystawy Muzeum Wigier w Starym Folwarku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 24 maja 2022 roku wpłynęły 2 oferty cenowe według poniższego zestawienia.

Lp

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Delta sp.j. Krentowski, Hus, ul Węglowa 6a 15-121 Białystok

41817,54

2

AVLPRO sp. z o.o. ul. Matuszewska 20/131

96375,42

 

Oferta firmy numer 2 nie spełnia wymogów postępowania, ponieważ w ofercie stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego doświadczenie. W związku z tym oferta tej firmy została odrzucona. Po ocenie ofert wybrano ofertę firmy numer 1.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 31.05.2022 r.

Data udostępnienia: 

 31.05.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 31.05.2022 r., 08:39

 

 

 
 

Wynik postępowania
na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 roku.
 

W dniu 20 maja 2022 roku komisja w składzie
1. Stefan Mackiewicz – kierownik DAG
2. Dorota Zaborowska – referent techniczny
3. Wojciech Kamiński – starszy specjalista do spraw ochrony przyrody
 

Dokonała otwarcia i oceny ofert na dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom parku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 20 maja 2022 roku wpłynęła 1 oferta cenowa od firmy Leśny Rynek Piotr Bremerski, Gen. M. Mackiewicza 6, 16 – 400 Suwałki. Wartość oferty 159287,62 złotych brutto. Oferta spełnia wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania. Komisja proponuje podpisanie umowy na dostawy odzieży mundurowej i służbowej z w/w firmą.
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 23.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.04.2022 r., 09:35

 

 

 
 

Zawiadomienie

 

o wyniku postępowania pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wykonania zewnętrznych wejść do 2 piwnic w budynku mieszkalnym Tartak 5

W wyniku ogłoszonego w dniu 30.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 08.04.2022 otrzymał 1 ofertę,

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Ilość pkt

1

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A;

16-400 Suwałki

Sporządzenie dokumentacji projektowej 10 000,00 zł

Sprawowanie nadzoru autorskiego 1000, 00 zł

100

 

Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A; 16-400 Suwałki za kwotę brutto 10 000,00 zł. plus 1 000,00 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 14.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.04.2022 r., 12:36

 

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania
 


W związku z tym, że w wyniku ogłoszonego w dniu 04.04.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej pn. Likwidacja otworu studziennego nr 2 o głębokości 74,5 m znajdującego się na terenie Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe gm. Suwałki pow. suwalski, woj. Podlaskie (działka o nr geodezyjnym 486/4 obręb Krzywe), Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty postępowanie zostaje unieważnione.
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 14.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.04.2022 r., 12:36

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy nawodnego hangaru pełniącego funkcję punktu ładowania i postoju łodzi z napędem elektrycznym oraz projektu rozbudowy istniejącego pomostu na jeziorze Wigry”.

 

W terminie składania ofert tj. do dnia 14.04.2022 do godziny 10:00 wpłynęła 1 prawidłowo oznaczona oferta złożona elektronicznie w formie zaszyfrowanego pliku pdf.
Po odszyfrowaniu oferty komisja ustaliła, że dotyczy ona postępowania o nazwie „Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wykonania zewnętrznych wejść do 2 piwnic w budynku mieszkalnym Tartak 5” dla którego termin składania wyznaczono na dzień 08.04.2022 i w którym dokonano już wyboru wykonawcy.
 

W związku z tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna nie podlegająca odrzuceniu oferta postępowanie zostaje unieważnione.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 14.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.04.2022 r., 12:36

 

 

 

Zawiadomienie
o wyniku postępowania pn.
„Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 22.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych Zamawiający w dniu 01.04.2022 otrzymał 1 ofertę, złożoną przez przedsiębiorstwo o nazwie Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz; Krzywe 62 A, 16-402 Suwałki.
 

Cena oferty brutto:

 1. Etap I Opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na realizację robót budowlanych etapu II. Dostawa i montaż pomostu pływającego wraz z opracowaniem dokumentacji wymaganej do zgłoszenia w PGW Wody Polskie. Rozbiórka budowli drewnianych schody i pomosty oraz wykonanie nowych schodów terenowych z podstopnicami z tworzywa sztucznego. Za kwotę brutto 104 304,00 zł

 2. Etap II Likwidacja trzcin i wyrównanie dna przybrzeżnej strefy jeziora Wigry 10 x 30 m w obrębie pola namiotowego. Za kwotę brutto 8 979,00 zł.

Razem cena oferty brutto za całość zamówienia 113 283,00 zł

Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz; Krzywe 62 A, 16-402 Suwałki za kwotę
brutto 113 283,00 zł.
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 04.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.04.2022 r., 08:47

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.
Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy nawodnego hangaru pełniącego funkcję punktu ładowania i postoju łodzi z napędem elektrycznym oraz projektu rozbudowy istniejącego pomostu na jeziorze Wigry.


 


W wyniku ogłoszonego w dniu 11.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający otrzymał jedną ofertę złożona przez PBW Inżynieria Sp z o.o. ul. Strzegomska 142 A, 54-429 Wrocław cena oferty brutto 232 470,00 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 24 600,00 zł W związku z tym, że wynikająca z oferty cena wielokrotnie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego postępowanie zostaje unieważnione.
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 04.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.04.2022 r., 08:47

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. „Montaż na wieży widokowej w m. Krusznik kamery video wraz z jej podłączeniem i konfiguracją do pracy w sieci GSM i videostreamingu oraz wykonanie autonomicznego źródła zasilania energię elektryczną ”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 22.03.2022 otrzymał 2 oferty, które w trakcie oceny przeprowadzonej zgodnie z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami wyboru uzyskały niżej wskazaną ilość pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Ilość pkt

1

NEO TECHNIK Sp z o.o. ul. Stanisława Bąka 16, 54-701 Wrocław

51 660,00

44,29

2

Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Minkiewicza 38, 16-400 Suwałki

22 878,00

100

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożył przedsiębiorca o nazwie Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Minkiewicza 38, 16-400 Suwałki. Cena oferty brutto 22 878,00 zł.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 23.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.03.2022 r., 08:49

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bryzgiel 41 – PKOB 1110

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 11.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 22.03.2022 otrzymał 1 ofertę,

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Ilość pkt

1

Remonty Wykończenia Zakład Usług Komunalnych Szymon Suchocki ul. Klasztorna 40 16-400 Suwałki

15 155,37

100

 

Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy Remonty Wykończenia Zakład Usług Komunalnych Szymon Suchocki ul. Klasztorna 40 16-400 Suwałki za kwotę brutto 15 155,37 zł.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 23.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.03.2022 r., 08:49

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.
 „Zakup 7 komputerów z oprogramowaniem oraz 3 monitorów”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 15.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na dostawę 7 komputerów z oprogramowaniem oraz 3 zamawiający otrzymał 8 ofert złożonych przez:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena zł (brutto)

1

INFOLOGIC Adam Olszar sp. j.

Ul. Ustrońska 20

43-400 Cieszyn

 23 247,-

2

FONT 2 Piotr Cerkiewnik Sp.j.

ul. Boruty 5

15-157 Białystok

 24 176,88

3

Syntis Sp. z o.o.

ul. Szosa Baranowicka 75

15-523 Grabówka

 22 866,93

4

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9

15-048 Białystok

 23 151,06

5

Redicreo s.c.

ul. Zygmuntowska 12

31-314 Kraków

 22 939,50

6

MS-IT Systemy Informatyczne

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice

 22 632,-

7

PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

Kamieniec 102

28-230 Połaniec

 23 980,08

8

INFOS Systemy Komputerowe

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

 22 484,40

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 28 000,- zł brutto.

 

Odrzucono oferty:
Nr 5 - firmy Redicreo s.c., ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków z powodu braku podpisu cyfrowego przesłanej drogą elektroniczną oferty oraz braku zabezpieczenia hasłem pliku z ofertą.

Nr 8 - firmy INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk, oferta dotarła po wyznaczonym w postępowaniu czasie oraz brak było zabezpieczenia hasłem pliku z ofertą.

 

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożyła firma o nazwie MS-IT Systemy Informatyczne, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice.
Cena oferty brutto to 22 632,- zł.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.03.2022 r., 14:30

 

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania pn. „Rozbudowa infrastruktury pola namiotowego Jastrzęby”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający otrzymał 2 oferty złożone przez:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

BUDIMAR Radosław Zięcina, Krasnoborki 37

16-310 Sztabin

99 630,00 etap 1 19 680,00 Etap 2 Razem 119 310,00

15.06.2022 etap 1

15.12.2022 etap 2

37 miesięcy

2

Krzywe 62 A,

16-402 Suwałki

105 903,00 etap 1 8 979,00 Etap 2 Razem 114 882,00

15.06.2022 etap 1

15.12.2022 etap 2

36 miesięcy

 

W związku z tym, ze oferta najtańsza złożona przez przedsiębiorstwo Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz przekracza wysokość środków finansowych jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 102 447,94 zł, postanowiono postepowanie unieważnić.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 21.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.03.2022 r., 14:25

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. „Wymiana ogrodzenia i utwardzenia terenu w granicach punktu widokowego Binduga”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 04.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 16.03.2022 otrzymał 3 oferty, które w trakcie oceny przeprowadzonej zgodnie z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami wyboru uzyskały niżej wskazaną ilość pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Ilość pkt

1

P.P.U.H. „Bruk-Met” 26-010 Bodzentyn, Psary St. Wieś 44 A

82 445,55

26,85

2

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz Krzywe 62 A, 16-402 Suwałki

22 140,00

100

3

RAKSBUD Borzymy 27/12 19-314 Kalinowo

31 470,00

70,35

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożył przedsiębiorca o nazwie Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz Krzywe 62 A, 16-402 Suwałki.

Cena oferty brutto 22 140,00 zł.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 16.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.03.2022 r., 13:51

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

O unieważnieniu postępowania pn.

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej adaptacji ganku
na toaletę dla osób niepełnosprawnych

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 24.02.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej Zamawiający otrzymał trzy oferty:

 

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1

A.C.ACTIO ARCH Agnieszka Cylwik Pracownia Architektury, 15-258 Białystok ul. Pod Krzywą 33/1

48 500,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej
i 3 000,00 zł za nadzór autorski

2

Usługi Inżyniersko Budowlane Cezary Marciniak 15-157 Białystok

ul. Bursztynowa 19

17 097,00 za sporządzenie dokumentacji projektowej

Wykonawca nie podał ceny za sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawca w ofercie nie zawarł wszystkich wymaganych oświadczeń, nie wskazał terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Do oferty nie dołączono wymaganych w ogłoszeniu kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego

3

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. Narutowicza 10 A 16-400 Suwałki

19 000,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej
i 1 000,00 zł za nadzór autorski

 

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę do 15 000 zł brutto.

W trakcie badania ofert postanowiono odrzucić ofertę nr 2 złożoną przez Usługi Inżyniersko Budowlane Cezary Marciniak, 15-157 Białystok, ul. Bursztynowa 19. Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i oświadczeń (wykaz braków w tabeli powyżej).

Cena pozostałych dwóch ofert przekracza wysokość środków finansowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym postępowanie unieważniono.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 11.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 11.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 11.03.2022 r., 11:15

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wyniku postępowania pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy nawodnego hangaru pełniącego funkcję punktu ładowania i postoju łodzi z napędem elektrycznym oraz projektu rozbudowy istniejącego pomostu na jeziorze Wigry.

W wyniku ogłoszonego w dniu 23.02.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający nie otrzymał żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 10.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.03.2022 r., 11:30

 

 


Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. „Wymiana ogrodzenia i utwardzenia terenu w granicach punktu widokowego Binduga”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 24.02.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający nie otrzymał żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 04.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.03.2022 r., 11:50

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 

W wyniku ogłoszonego w dniu 25.04.2019 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej pn. Likwidacja otworu studziennego nr 2 o głębokości 74,5 m znajdującego się na terenie Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe gm. Suwałki pow. suwalski, woj. Podlaskie (działka o nr geodezyjnym 486/4 obręb Krzywe),
 

Zamawiający w terminie składania ofert tj. przed godziną 10:00 dniu 09.05.2019 otrzymał jedną ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski, Porosły-Kolonia 41 B, 16-070 Choroszcz. Cena oferty brutto 61 733,70 zł.
 

W związku z tym, że zaoferowana cena znacznie przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostaje unieważnione
 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 04.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.03.2022 r., 11:50

 

 

 

 

Wynik postępowania

 

  Unieważnienie postępowania na dostawy paliw płynnych poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów i urządzeń Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

 

Wigierski Park narodowy w Krzywem unieważnia postępowanie na dostawy paliw płynnych poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów i urządzeń Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

 

Uzasadnieniem unieważnienia jest fakt, że w postępowaniu wpłynęła 1 oferta od firmy Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazowia, ul Kocjan 3, 01-473 Warszawa.

Wykonawca zaproponował w ofercie rabat w wysokości 0,5 % liczony od ceny brutto1 litra paliwa.
W przeliczeniu na złote rabat wynosi 3 grosze na 1 litrze paliwa. Oferta po przeliczeniu szacowanej do zakupienia ilości paliwa przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację całego zamówienia w 2022 roku.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 23.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 23.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 23.12.2021 r., 13:05

 

 


Wynik postępowania

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 roku.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu na składanie ofert wpłynęła 1 oferta cenowa od firmy Grafix K. Olszewska – Piotrowska, M. Tyrała spółka jawna z Białegostoku. Wartość oferty opiewa na kwotę 39 585,03 złotych.

Oferta spełnia wszelkie wymogi niniejszego postępowania.

 


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 15.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 15.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 15.12.2021 r., 13:53

 


Wynik postępowania

dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem w 2022 roku.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 20000 złotych netto.W niniejszym postepowaniu wpłynęła 1 oferta od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.

Lp

Lokalizacja kontenera KP7

Cena oferty brutto za 1 razowy wywóz kontenera

1

Krzywe 82 (siedziba WPN, gmina Suwałki)

912,60

2

Słupie 1(gmina Nowinka)

912,60

3

Polana Powały(gmina Nowinka)

961,20

 

Oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki spełnia wszelkie wymogi niniejszego postepowania.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 13.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.12.2021 r., 07:53

 

 


Wynik postępowania

dotyczącego dostawy czterech rejestratorów poziomu wody TD Diver, trzymetrowego kabla do transmisji danych, oraz kieszonkowego czytnika do rejestratorów wody Diver Mate 3

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 15500 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul. Modra 30,71-220 Szczecin

15328,97


Zamawiający po przeanalizowaniu oferty stwierdził, że spełnia ona warunki postępowania. Z dostawcą, który złożył ofertę zostanie podpisana umowa na dostawę czterech rejestratorów poziomu wody TD Diver, trzymetrowego kabla do transmisji danych, oraz kieszonkowego czytnika do rejestratorów wody Diver Mate 3


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Mateusz Danilczyk

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 03.12.2021 r.

Data udostępnienia: 

 03.12.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.12.2021 r., 11:20


Wynik postepowania

dotyczącego dostawy energii elektrycznej do 19 obiektów WPN w 2022 roku

 

Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 95 000 zł netto.

W niniejszym postepowaniu wpłynęły 2 oferty według poniższego zestawienia

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Green S.A. ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

146568,03

2

Elektra S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

137329,50

 

Zamawiający po przeanalizowaniu ofert stwierdził, że obydwie oferty spełniają warunki postepowania. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Elektra S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wartość oferty 137329,50 złotych brutto. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej do 19 obiektów parku.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 22.11.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.11.2021 r., 14:42

 

 

 

Protokół z rozeznania cenowego zamówienia

 

1. W celu udzielenia zamówienia na usługę : „Badanie sprawozdania finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za lata 2021 i 2022” przeprowadzono pisemne rozeznanie cenowe zamieszczając w dniu 04-11-2021 r. na stronie www.wigry.org.pl ogłoszenie dotyczące składania ofert.

 

2. W terminie do 10-11-2021 r. do godz. 09.00 wpłynęły następujące oferty :

Lp.

Nazwa firmy – adres

Cena

1.

Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o.

ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź

Za 2021 r.

15 000 PLN netto

18 450 PLN brutto

Za 2022 r.

15 000 PLN netto

18 450 PLN brutto

2.

KPW Audytor Sp z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź

Za 2021 r.

10 000 PLN netto

12 300 PLN brutto

Za 2022 r.

10 000 PLN netto

12 300 PLN brutto

3.

Bilans-Rewid-Standard

Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. w Warszawie

ul. Opinogórska 4 lok. 35

04-039 Warszawa

Za 2021 r.

7 800 PLN netto

9 594 PLN brutto

Za 2022 r.

7 800 PLN netto

9 594 PLN brutto

 

Zgodnie z § 7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenie gospodarki finansowej parku narodowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania Parku dokonuje minister właściwy do spraw środowiska.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.11.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.11.2021 r., 12:47

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

 

ZAKUP 100 LICENCJI ESET PROTECT ADVANCED ON-PREM
(KONSOLA LOKALNA) NA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY

W celu udzielenia zamówienia na dostawię 100 licencji ESET ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna) na okres dwunastu miesięcy, w dniu 28.10.2021 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego umieszczono ogłoszenie dotyczące składania ofert.

W terminie do 09.11.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (netto)

Cena (brutto)

1

Net Complex

ul. Wita Stwosza 5,

43-300 Bielsko-Biała

6 693,- zł

8 232,39 zł

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 6800.00 złotych netto (8.364,- zł brutto).

 

W związku z wpłynięciem tylko jednej oferty, dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę: Net Complex, ul. Wita Stwosza 5, 43-300 Bielsko-Biała. Cena oferty brutto 8 232,39 zł.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.11.2021 r.

Data udostępnienia: 

 09.11.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.11.2021 r., 10:57

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wyniku postępowania pn. Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 01.10.2021 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy zamawiający w dniu 12.10.2021 otrzymał 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania od daty zawarcia umowy

1

EL-TEL Zdzisław Cichanowicz

ul. Kasztanowa 9/54; 16-400 Suwałki

50 492,30

15.02.2022

2

Spółdzielnia wielobranżowa „Niegocin” ul. Mazurska 3,

11-500 Giżycko

82 999,99

60 dni

3

WTJ INTEGRATOR ROBERT BONDAR ul. Ignacego Mościckiego 45, 15-197 Białystok

44 895,00

60 dni

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożył przedsiębiorca o nazwie WTJ INTEGRATOR ROBERT BONDAR ul. Ignacego Mościckiego 45, 15-197 Białystok. Cena oferty brutto 44 895,00 zł.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.10.2021 r.

Data udostępnienia: 

 13.10.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.10.2021 r., 11:30

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wyniku postępowania pn. Wykonanie okresowych 5-letnich pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w obiektach administracyjnych i użytku publicznego należących do Wigierskiego Parku Narodowego.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 01.10.2021 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 11.10.2021 otrzymał 5 ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania od daty zawarcia umowy

1

Ramo Rolska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214,

02-486 Warszawa (oferta elektroniczna)

25 481,91

60 dni

2

DB_Profesja D.Nowak-B.Wrona

s.c. ul. Radomska 16,

26-400 Przysucha (oferta elektroniczna)

25 413,03

60 dni

3

EL-TEL Zdzisław Cichanowicz

ul. Kasztanowa 9/54; 16-400 Suwałki

9 305,96

45 dni

4

Zakład Usługowo-Handlowy Elektromix Mirosław Stankowski ul. Piaskowa 9, 47-330 Zdzieszowice

9 506,09

30 dni

5

FUH EL-WORLD Beata Siedlik Owczary 74,

55-200 Oława

16 848,50

60 dni

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr. 2 złożoną przez DB_Profesja D.Nowak- B.Wrona. Oferta złożona w formie elektronicznej nie została opatrzona podpisem elektronicznym wymaganym zgodnie z pkt. 6 ogłoszenia o zamówieniu

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożył przedsiębiorca o nazwie EL-TEL Zdzisław Cichanowicz

ul. Kasztanowa 9/54; 16-400 Suwałki. Cena oferty brutto 9 305,96 zł.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.10.2021 r.

Data udostępnienia: 

 13.10.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.10.2021 r., 11:30

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wyniku postępowania pn.
 Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 10.09.2021 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 06.09.2021 otrzymał 2 oferty, które w trakcie oceny przeprowadzonej zgodnie z ustalonymi w IWZ kryteriami wyboru uzyskały niżej wskazaną ilość pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

1

Dach-Pol

ul. Gen.Wł. Sikorskiego 2

16-400 Suwałki

131 889,75

2

Dachtechnik

Szymon Kopko

Wychodne 24 B;

16-402 Suwałki

117 033,13

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

W wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami wyboru Cena 100 % ustalono, że ofertę najkorzystniejszą złożył przedsiębiorca o nazwie Dachtechnik Szymon Kopko

Wychodne 24 B; 16-402 Suwałki. Cena oferty brutto 117 033,13 zł.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.09.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.09.2021 r., 13:49

 

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
NA DOSTAWĘ
400 szt. BUDEK DLA ORZESZNICY LESZCZYNOWEJ

 

W terminie do 17.09.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty na dostawę 400 szt. budek dla orzesznicy leszczynowej

W dniu 17.09.2021 o godz. 10:15 dokonano otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

1

MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna
Mateusz Konrad Wójcik
Kiełcze 20
66-225 Szczaniec

18 800,00

2

Usługi Informatyczne inż. Damian Żurawski
ul. Nowy Rynek 7A
13-230 Lidzbark

22 632,00

3

Tomasz Pakuła

Jacnia 55

22-442 Adamów

15 990,00

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 18 800 zł brutto

Wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę: Tomasz Pakuła, Jacnia 55, 22-442 Adamów; kwota oferty: 15 990,00 zł

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 20.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 20.09.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.09.2021 r., 10:55

 

 

OGŁOSZENIE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
NA DOSTAWĘ 2 MONITORÓW 43’’ ORAZ PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO
 


W związku z odmową podpisania umowy na dostawę 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego przez, wybraną jako najkorzystniejszą, firmę MS-IT Miłosz Sękala ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania.
 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 11.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 11.06.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 11.06.2021 r., 07:35

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

NA DOSTAWĘ 10 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

 

W celu udzielenia zamówienia na dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem , w dniu 21.05.2021 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego umieszczono ogłoszenie dotyczące składania ofert.

 

W terminie do 28.05.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęło 10 ofert:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł (brutto)

1

„e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna
ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

38 506,87

2

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.
ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice

38 277,60

3

Syntis Sp z o.o.

ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka

36 777,-

4

Prime Computers

ul Kraszewskiego 15A ,50-229 Wrocław

37 884,-

5

FHU Horyzont Krzysztof Lech
ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

31 082,10

6

INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Aleksander Olszar
ul. Ustrońska 20, 43-400 Cieszyn

37 859,40

7

Redicreo s.c.
ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków

31 314,57

8

iCOD.pl Sp z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

36 740,10

9

KOMSERWIS Sp z o.o.
ul. Piasta 16, 15-044 Białystok

36 604,80

10

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

36 543,30

 

Oferty firm:

1. „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź;

2. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice;

3. Redicreo s.c., ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków;

zostały odrzucone z powodu niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 40 000,00 złotych brutto.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Centrum Informatyki „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok , kwota oferty 36 543,30 zł brutto.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 28.05.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.06.2021 r., 07:32

 

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

NA DOSTAWĘ 2 MONITORÓW 43’’ ORAZ PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

W celu udzielenia zamówienia na dostawę 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego, w dniu 21.05.2021 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego umieszczono ogłoszenie dotyczące składania ofert.

 

W terminie do 28.05.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęło 6 ofert:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł (brutto)

1

RK-Technology.pl Rafał Konopka
ul. Majowa 14/18, 05-800 Pruszków

7 249,39

2

MS-IT Miłosz Sękala
ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice

6 838,80

3

Syriana Joanna Fischer
ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk

8 610,-

4

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. Z o.o.
ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice

7 927,35

5

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

8 205,33

6

Redicreo s.c.
ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków

7 764,90

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 8 000,00 złotych brutto.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MS-IT Miłosz Sękala
ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, kwota oferty 6 838,80 zł brutto.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 28.05.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.05.2021 r., 14:12

 

 

 

OGŁOSZENIE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
NA DOSTAWĘ 10 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
 


Zamawiający po ponownym zbadaniu oferty najkorzystniejszej ustalił że zaoferowane, do komputerów przenośnych, licencje na system operacyjny Windows 10 PRO EDU są z programu Shape the Future K-12, w związku z tym Zamawiający nie może używać legalnie oferowanych w tym programie licencji.

Po przeanalizowaniu opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ustalił że przekazany Wykonawcom opis był nieprecyzyjny i niejednoznaczny.

Powyższe stanowi niemożliwy do naprawienia błąd, w związku z czym konieczne jest unieważnienie postępowania.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.05.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.05.2021 r., 13:54

 

 

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY
NA DOSTAWĘ 10 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

 

W terminie do 20.05.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęło 14 ofert  na dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem.

 

W dniu 20.05.2021 r. o godz. 10.15 dokonano otwarcia ofert:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł (brutto)

1

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. Z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 45a, 87-600 Lipno

39 532,60

2

INFOLOGIC S.C., Adam Olszar, Aleksander Olszar

ul. Ustrońska 20, 43-400 Cieszyn

37 871,70

3

MS-IT Miłosz Sękała

ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice

37 761,-

4

Prime Computers

ul Kraszewskiego 15A ,50-229 Wrocław

Oferta odrzucona z powodu braku, wymaganego przez Zamawiającego, podpisu elektronicznego

5

INFOMECH, Janusz Mizera

ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola

Oferta odrzucona z powodu braku, wymaganego przez Zamawiającego, podpisu elektronicznego

6

13P Sp z o.o.

ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

39 901,20

7

Actiwa

ul. Kościuszki 103/7, 16-400 Suwałki

36 629,40

8

Syntis Sp z o.o.

ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka

31 549,50

9

iCOD.pl Sp z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

36 813,90

10

FIRSTWEB Sp z o.o.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 2/1, lok. 6,
15- 888 Białystok

44 956,50

11

KOMSERWIS Sp z o.o.
ul. Piasta 16, 15-044 Białystok

37 330,50

12

POMAREX Andrzej Pomarański
ul. Nadbystrzycka 11. 20-618 Lublin

37 269,-

13

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

32 631,90

14

AWM Technology
ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom

40 000,-

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 40 000,00 złotych brutto.

 

Wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę: Syntis Sp z o.o. ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka, kwota oferty 31 549,50 zł brutto.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 20.05.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.05.2021 r., 13:22

 

 

 

Wynik postępowania
na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku.


W dniu 7 maja 2021 roku dokonano otwarcia ofert na dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom parku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 7 maja 2021 roku wpłynęła 1 oferta cenowa od firmy Leśny Rynek Piotr Bremerski, ul. Gen. M. Mackiewicza 6, 16 – 400 Suwałki. Wartość oferty 148966,53 złotych brutto.

 

Oferta spełnia wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania. Kwota jaką Wigierski Park Narodowy zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi 149977 złotych.
 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 07.05.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.05.2021 r., 10:45

 

 

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania pn.

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi p.n. Wykonanie na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego opracowania pn. „Koncepcja plastyczna oraz program konserwacji zabytków ruchomych izby etnograficznej WPN w Krzywem” zwana dalej „koncepcją” szczegółowego projektu aranżacji wnętrz.

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 12 000 zł

W terminie składania ofert tj. w dniu 08.04.2021 wpłynęły oferty

Nr. oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Karina Sosnowska; Osiedle II 12/15;

16-400 Suwałki

34 500,00

2

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski s.c., Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski;

ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa

77 000,00

 

W związku z tym, że cena oferty najtańszej przekracza ilość środków finansowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.04.2021 r.

Data udostępnienia: 

 12.04.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.04.2021 r., 07:52

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

 

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5

 

W wyniku opublikowanego w dniu 16.03.2021 ogłoszenia Zamawiający w dniu 31.03.2021 otrzymał 2 ofert, które w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ uzyskały następującą ilość pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium Cena 60 %

Kryterium okres gwarancji 40 %

Razem punktów

1

Usługi Remontowo Budowlane

Zbigniew Dariusz Kopko,

ul Partyzantów 22

16-400 Suwałki

60

40

100

2

Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki

Ul. E. Młynarskiego 14 lok. 97

16-400 Suwałki

58,18

40

98,18

 

W wyniku oceny najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez przedsiębiorcę o nazwie Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko,

ul Partyzantów 22; 16-400 Suwałki cena oferty 248 950, 00 zł

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienie Wykonawcy Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul Partyzantów 22; 16-400 Suwałki. Umowa zostanie podpisana po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.04.2021 r.

Data udostępnienia: 

 12.04.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.04.2021 r., 07:52

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wigierski Park Narodowy przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie zamówienia w postępowaniu „Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2021 roku, cz. 2”

 

Część

Nazwa części

Wykonawca (uzasadnienie wyboru)

Adres

cena (punkty)

wykonanie istotnych elementów (punkty)

Liczba przyznanych punktów

1

LIPNIAK

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski

(jedna oferta)

ul. Lityńskiego 11/6

16-400 Suwałki

60

40

100*

2

KRZYWE

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz

(jedna oferta)

Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

60

40

100*

3

SŁUPIE

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski

(jedna oferta)

ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

60

40

100*

4

WYSOKI MOST

Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

60

40

100*

 

* Jedna oferta na daną część zamówienia - przyznana maksymalna liczba punktów, tj. 60 pkt za kryterium "cena" + 40 pkt za kryterium "samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia" (pozyskania drewna).

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 02.04.2021 r.

Data udostępnienia: 

 02.04.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.04.2021 r., 11:00

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wynik postępowania na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego

w 2021 r.

 

Wigierski Park Narodowy informuje, iż w postępowaniu na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 r. wpłynęły 3 oferty. Jedną z ofert odrzucono z powodu przekroczenia terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

W części A postępowania – zakup sielawy wpłynęły dwie oferty.

 

Ofertą najkorzystniejszą z ceną 22,70 zł/kg jest oferta złożona przez: P. P. H. U. „Skalar” Danuta Łapińska, Sławomir Łapiński, 16-400 Suwałki, ul. Szkolna 8.

 

W części B postępowania – zakup pozostałych gatunków ryb wpłynęła jedna oferta złożona przez: P. P. H. U. „Skalar” Danuta Łapińska, Sławomir Łapiński, 16-400 Suwałki, ul. Szkolna 8.
W związku z tym, iż w tej części postępowania była to jedyna oferta spełniająca wymagania określone w OIWP jest to zarazem oferta najkorzystniejsza.

 

Umowa na zakup ryb z wyżej wskazanym podmiotem zostanie podpisania po upływie 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 02.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 02.03.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.03.2021 r., 12:00

 

 

 

Wynik postępowania dotyczącego wykonania usługi pn.

„Zarzadzanie PPK i prowadzenie PPK w Wigierskim Parku Narodowym”

 

W dniu 24 lutego 2021 roku dokonano otwarcia ofert na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie PPK i prowadzenie PPK w Wigierskim Parku Narodowym”. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

 1. Oferta nr 1 – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 2. Oferta nr 2 – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
 3. Oferta nr 3 – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 4. Oferta nr 4 – PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, bud. New City, 02-674 Warszawa
 5. Oferta nr 5 – BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Wartość oferty według zestawienia w poniższej tabeli:
 

Lp

Instytucja finansowa

KRYTERIUM OCENY

RAZEM

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK – waga 40%

Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – waga 40%

Efektywność w zarządzaniu aktywami – waga 20%

1

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

34,54%

19,20%

17,86%

71,60%

2

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

37,77%

19,20%

5,83%

60,80%

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

29,28%

19,2%

10,32%

15,80%

4

PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, bud. New City, 02-674 Warszawa

35,64%

40,00%

20,00%

95,64%

5

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa Inwestycyjnych S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

38,90%

19,20%

0,35%

58,45%

 

Oferta nr 4 – PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, bud. New City, 02-674 Warszawa uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Oferta spełnia wszystkie wymogi niniejszego postępowania, umowa na Zarzadzanie PPK zostanie podpisana w ciągu 30 dni od terminu składania ofert.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 26.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 26.02.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.02.2021 r., 14:45

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników przetargu na sprzedaż drewna planowanego do pozyskania
w WPN w 2021 roku
 

 

W załączonej tabeli przedstawiamy masy drewna przydzielone poszczególnym odbiorcom, którzy złożyli oferty zakupu w przeprowadzonym postępowaniu.


Załącznik:

 1. Zestawienie ofert (*.pdf, 289 kb)

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 24.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 24.02.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 24.02.2021 r., 9:50

 

 

 

 

 

Wynik postępowania na koszenie trzciny

 

Wigierski Park Narodowy informuje, iż w postępowaniu na wycinanie trzciny na jeziorze Wigry w latach 2021-2025 wpłynęła jedna oferta założona przez PHU STRZECHART Piotr Gwiazdowski, Krasnopol 116, 16-503 Krasnopol. Cena złożonej oferty to 330,00 zł brutto za 1 hektar wykoszonego trzcinowiska.


Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi określone w postępowaniu - formalne oraz cenowe. Umowa na koszenie trzciny z podmiotem, który złożył ofertę zostanie podpisana po upływie 3 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 18.02.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.02.2021 r., 11:00

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wigierski Park Narodowy przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn.

 

„Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku”:

 

Część

Nazwa części

Wykonawca (uzasadnienie wyboru)

Adres

Cena /brutto/

Liczba przyznanych punktów

1

LIPNIAK

Postępowanie unieważnione z powodu braku ważnych ofert

2

KRZYWE

Postępowanie unieważnione – cena najtańszej oferty przekracza kwoty, jakie zamawiający przewidział na realizację zadania

3

LESZCZEWEK

Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

199577,09 zł

100*

4

GAWARZEC

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki

(jedna oferta)

Podmacharce 11, 16-326 Płaska

180589,60 zł

100*

5

SŁUPIE

Postępowanie unieważnione z powodu braku ważnych ofert

6

POWAŁY+ KRUSZNIK

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki (jedna oferta)

Podmacharce 11, 16-316 Płaska

362026,69 zł

100*

7

MIKOŁAJEWO

Zakład Usług Leśnych – Stanisław Barszczewski

(jedna oferta)

16-503 Krasnopol

Mikołajewo 34

227799,00 zł

100*

8

LIPOWE

Postępowanie unieważnione z powodu braku ważnych ofert

9

WYSOKI MOST

Postępowanie unieważnione z powodu braku ważnych ofert

10

Rozdrabnianie gałęzi Obręb Wigry

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki (jedna oferta)

Podmacharce 11, 16-316 Płaska

141955,20 zł

100*

 

* Wpłynęła jedna oferta na daną część zamówienia - przyznana maksymalna liczba punktów, tj. 60 pkt za kryterium "cena" + 40 pkt za kryterium "samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia" (pozyskania drewna).

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 15.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 15.02.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.02.2021 r., 11:55

 

 

 

 

Zawiadomienie
Unieważnieniu postępowania pn.

 

Zaprojektowanie i budowa, gazowego źródła ciepła o mocy ok. 120 kW dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzywe 82


W wyniku opublikowanego w dniu 09.12.2020 ogłoszenia Zamawiający w dniu 21.12.2020 otrzymał 1 ofertę złożoną przez SUNGRANT Sp. z o.o. ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok. Cena oferty brutto 214 174,80 zł.


Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto 100 000 zł.
 

W związku z tym, że cena złożonej oferty znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający może wydatkować na realizację przedmiotu zamówienia postępowanie zostało unieważnione.
 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 21.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.12.2020 r. r., 13:05

 

 

 

Wynik postępowania na wywóz odpadów komunalnych z terenu WPN w 2021 roku

 

W dniu 10 grudnia 2020 roku dokonano otwarcia ofert na wywóz odpadów komunalnych z 3 lokalizacji w Wigierskim Parku Narodowym z kontenerów KP7. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.

 

Wartość oferty według zestawienia w poniższej tabeli:

Lp

Wyszczególnienie lokalizacji kontenerów KP7

Cena jednostkowa netto z 1 razowy odbiór odpadów w złotych

Wartość brutto w złotych

1

Krzywe 82, gmina Suwałki

750,00

810,00

2

Słupie 1, gmina Suwałki

750,00

810,00

3

Polana Powały, gmina Nowinka

780,00

842,20

 

Oferta wymienionej firmy spełnia wszelkie wymogi niniejszego postępowania, umowa na wywóz odpadów komunalnych zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego wyniku pocztą elektroniczną.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 10.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.12.2020 r. r., 12:25

 

 

 

Wynik postepowania

dotyczącego dostawy materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem w 2021 roku.

 

W niniejszym postepowaniu wpłynęły 2 oferty według poniższego zestawienia

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Grafix K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp.j. Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 2A

52315,54

2

Office Service sp.z o.o., Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 40B

58651,62

 

Oferta firmy numer 1, Grafix K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp.j. Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 2A spełnia wszelkie wymogi niniejszego postepowania i jest najkorzystniejsza cenowo. Umowa zostanie podpisana z w/w firmą po upływie 5 dni od przesłaniu niniejszego zawiadomienia drogą e mail.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 09.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.12.2020 r. r., 10:31

 

 

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

 

dotyczącego dostawy energii elektrycznej do 19 obiektów WPN w 20201 roku

 

 • Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 85 000 zł netto.
 • W niniejszym postępowaniu wpłynęło 8 ofert według poniższego zestawienia:

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Eniga Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76 – 200 Słupsk

72025,33

2

Audax Energia spzoo, ul Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

73246,54

3

RENPRO spzoo, ul Małopolska 43, 70-515 Szczecin

72759,67

4

Entrade sp zoo,ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawczyce

83938,18

5

Orange Energia sp. Zoo Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

72773,00

6

Green S.A. w restrukturyzacji, ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

75763,67

7

PGE Obrót S.A, ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów

74629,57

8

Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

72748,09

 

Zamawiający po przeanalizowaniu ofert w 3 ofertach stwierdził brak wymaganych w postępowaniu dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentów i wyznaczył termin na ich uzupełnienie do dnia 7 grudnia 2020 roku do godziny 15.00.

W wyznaczonym terminie wezwani wykonawcy nie dokonali uzupełnienia dokumentacji, co spowodowało odrzucenie ich ofert. Oferty odrzucone, to jest 1, 4, 5 wyróżnione zostały w tabeli.

Po ponownym przeanalizowaniu ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wartość oferty 72 748, 09 złotych brutto.

Umowa z wybraną firmą zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą e-mail.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 08.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 08.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.12.2020 r. r., 12:00

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA WZNOWIENIE I STABILIZACJĘ PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK WPN

Z DZIAŁKAMI INNEJ WŁASNOŚCI


W celu udzielenia zamówienia na wykonanie usługi wznowienia i stabilizacji punktów granicznych działek WPN z działkami innej własności, w dniu 20.11.2020 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego umieszczono ogłoszenie dotyczące składania ofert.

W terminie do 01-12-2020 r. do godz. 9.15 wpłynęły 2 oferty:


Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (netto)

Cena (brutto)

1

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

inż. Leszek Świacki

Pracownia

ul. E. Plater 41A/3

16-400 Suwałki

554,06 zł

681,49 zł

2

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Geo” Andrzej Kalwajtys

ul. Jana Pawła II 160 2/2

16-400 Suwałki

1 090,00 zł

1 340,70 zł


Dokonano wyboru oferty, najtańszej, złożonej przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

inż. Leszek Świacki, Pracownia ul. E. Plater 41A/3, 16-400 Suwałki: za cenę 681,49 zł brutto.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 01.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 01.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.12.2020 r. r., 11:35

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Dotyczy rozeznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy PZP, w sprawie zamówienia na dostawę 3 szt. urządzeń typu DATALOGIC MEMOR 10


1. Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Firma:
TAXUS IT SP. Z O.O., ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa.


2. Cena oferty wynosi: 19962,90 zł brutto.


3. Oferta spełnia wymagania ustalone w ogłoszeniu o rozeznaniu cenowym.


4. Cena oferty nie przekracza kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację zadania.


5. Ofertę przyjęto do realizacji.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 27.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 27.11.2020 r., 10:15

 

 

 

 Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

Modernizacja mieszkań nr 9 i 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krzywe 82 PKOB 1130

 

W wyniku opublikowanego w dniu 2.11.2020 ogłoszenia Zamawiający w dniu 17.11.2020 otrzymał 5 ofert, które w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ to jest Cena 100 % uzyskały następującą ilość pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium Cena 100 %

1

MCAR Szukajtys Marcin; 16-424 Filipów, Stare Motule 29

78,43

2

Dachtechnik Szymon Kopko; Wychodne 24 B; 16-402 Suwałki

83,75

3

PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Zbigniew Kotowski; Ul. Klasztorna 9; 16-400 Suwałki

100

4

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane ARKADA

ul. Kowalskiego 24/19; 16-400 Suwałki

63,32

5

Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski

ul. Pogodna 44; 16-400 Suwałki

78,07

 

W wyniku oceny najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez przedsiębiorcę o nazwie PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Zbigniew Kotowski; Ul. Klasztorna 9; 16-400 Suwałki. Zamawiający postanowił udzielić zamówienie Wykonawcy PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Zbigniew Kotowski; Ul. Klasztorna 9; 16-400 Suwałki. Cena oferty brutto 69 520,62 zł. Umowa zostanie podpisana po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.11.2020 r., 11:55

 

 

 

 

WYNIKI ROZEZNANIA CENOWEGO

NA ZAKUP 80 LICENCJI ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED

 

W celu udzielenia zamówienia na dostawię rocznej kontynuacji licencji programu Eset Endpoint Protection Advanced dla 80 użytkowników (w tym serwerów: 7), w dniu 26.10.2020 r., na stronie BIP Wigierskiego Parku Narodowego umieszczono ogłoszenie dotyczące składania ofert.

W terminie do 02-11-2020 r. do godz. 10.00 wpłynęło 3 następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (netto)

Cena (brutto)

1

Net Complex

ul. Wita Stwosza 5,

43-300 Bielsko-Biała

5 360,- zł

6 592,80 zł

2

B&B Jacek Baron

Ul. Walentego Roździeńskiego 2a

41-946 Piekary Śląskie

5 380,80 zł

6 618,38 zł

3

SuperSystem.pl

Biuro bezpieczeństwa IT

ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

5 380,80 zł

6 618,38 zł

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 5 700,00 złotych netto (7 011,- zł brutto).

 

Dokonano wyboru oferty, najtańszej, złożonej przez firmę: Net Complex, ul. Wita Stwosza 5, 43-300 Bielsko-Biała za cenę 5 360,00 zł netto (6 592,80 zł brutto).

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.11.2020 r.

Data udostępnienia: 

 02.11.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.11.2020 r., 14:52

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli w miejscowości Cimochowizna

 

W wyniku opublikowanego w dniu 07.07.2020 ogłoszenia Zamawiający w dniu 22.07.2020 otrzymał 3 oferty, które w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ uzyskały następującą ilość pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium Cena 60 %

Kryterium Okres Gwarancji 20 %

Kryterium Termin Realizacji 20 %

Razem

pkt

1

HANIMAT Sp. z o.o.

ul. Nowa 3;

84-123 Rekowo Górne

59,29

20

0

79,29

2

BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37;

16-310 Sztabin

60

20

20

100

3

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41; 16-400 Suwałki

46,08

20

0

66,08

 

W wyniku oceny najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez przedsiębiorcę o nazwie BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Mając powyższe na uwadze Zamawiający postanowił udzielić zamówienie Wykonawcy BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin.

 

Cena oferty brutto 498 027,00 zł. Umowa zostanie podpisana po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP).

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.08.2020 r.

Data udostępnienia: 

 04.08.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.08.2020 r., 10:36

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi o nazwie Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli w miejscowości Cimochowizna

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 22.07.2020 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w dniu 31.07.2020 otrzymał następujące oferty:

1. Pracownia projektowa „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86

16-402 Suwałki. Cena oferty brutto 5 904,00

2. BIKSBIT Sp.z o.o. Aleja Jana Pawła II 27; Warszawa. Cena Oferty brutto 3 600,00 zł

3. EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2; 16-400 Suwałki. Cena oferty brutto 4 400,00 zł

 

Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru tj. Cena 100 % Zamawiający postanawia udzielić zamówienia przedsiębiorcy, który złożył ofertę o najniższej cenie tj. BIKSBIT Sp.z o.o. Aleja Jana Pawła II 27; Warszawa za kwotę brutto 3 600,00 zł.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.08.2020 r.

Data udostępnienia: 

 04.08.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.08.2020 r., 10:36

 

 

 

Wynik postepowania dotyczącego odnowienia szlaków turystycznych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

W dniu 21 lipca 2020 roku Wigierski Park Narodowy w Krzywem dokonał otwarcia ofert w wyżej wymienionym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert wpłynęło 5 ofert według poniższego zestawienia.

Nazwa oferenta

Wartość oferty brutto w złotych

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

PHU TELKOP M. Lutyński

16–400 Suwałki, Sejneńska 83

11070

5 lat

31.10.2020

Budimar Radosław Zię [i] cina Krasnoborki 37, 16–310 Sztabin

32000

5 lat

31.10.2020

Promotion.net.pl Sp.z o.o. Ul 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń

17554

5 lat

31.10.2020

Stomp Marcin Sottaniuk, ul. Kętrzyńskiego 17/19, 11-500 Giżycko

31980

5 lat

31.10.2020

AM Projekt Pracownia architektoniczna Monika Pasik, Dobczyn, ul. Wąska 10, 05-205 Klembów

38680,81

5 lat

31.10.2020

 

W wyniku rozbieżności dotyczącej wymaganego okresu gwarancji polegającej na tym, że w ogłoszeniu wymagany był 5 letni okres gwarancji, natomiast w wzorze umowy omyłkowo wstawiony został 3 letni okres gwarancji jeden z oferentów zaproponował 3 letni okres gwarancji. W związku z tym Wigierski Park Narodowy wystąpił do firmy Stomp Marcin Sottaniuk, ul. Kętrzyńskiego 17/19, 11-500 Giżycko z wnioskiem o wyjaśnienie oferty w punkcie dotyczącym okresu gwarancji. W odpowiedzi firma Stomp Marcin Sottaniuk, ul. Kętrzyńskiego 17/19, 11-500 Giżycko udzieliła wyjaśnienia, że udziela 5 lat gwarancji na wykonane roboty. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 19800 złotych netto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU TELKOP M. Lutyński, 16–400 Suwałki, Sejneńska 83.


   

 

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 10:08

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV na plaży nad jeziorem Czarne w m. Krzywe.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 15.07.2020 na stronie internetowej WPN postępowania Zamawiający w dniu 21.07.2020 otrzymał 4 oferty

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

1

MP Technology Sp. z o.o Plac Niepodległości 9c; 18-400 Łomża

14 391,00

2

HESTEL Instalacje Elektryczne – Teletechniczne Putra Szymon.

ul. Piotrkowska 16; 16-400 Suwałki

11 796,93

3

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

15 621,00

4

BIT Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 23; 00-854 Warszawa;

30 577,80

 

Zgodnie z kryterium wyboru Cena 100 % Zamawiający postanowił udzielić zamówienie przedsiębiorcy, który złożył ofertę o najniższej cenie tj. HESTEL Instalacje Elektryczne – Teletechniczne Putra Szymon; ul. Piotrkowska 16; 16-400 Suwałki. Cena oferty brutto 11 796,93

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 09:26

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

Remont instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Krzywe 82.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 15.07.2020 na stronie internetowej WPN postępowania Zamawiający w dniu 21.07.2020 otrzymał 2 oferty

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

1

HESTEL Instalacje Elektryczne – Teletechniczne Putra Szymon. Ul. Piotrkowska 16; 16-400 Suwałki

9 000,00

2

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

Przesyłka złożona w formie elektronicznej na ePUAP Zamawiającego nie zawierała oferty lecz zaszyfrowany plik klucza publicznego.

 

Zamawiający postanowił:

Udzielić zamówienia przedsiębiorcy o nazwie HESTEL Instalacje Elektryczne Teletechniczne Putra Szymon. Ul. Piotrkowska 16; 16-400 Suwałki za kwotę brutto 9 000,00 zł

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 09:26

 

 

 

Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 24.06.2020 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w dniu 28.05.2020 otrzymał następujące oferty, które w wyniku oceny uzyskały

 

1. W zakresie części 1 Wzmocnienie skarp i remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Uzyskana ilość punktów w kryterium cena 60 %

Uzyskana ilość punktów w kryterium okres gwarancji

40 %

Razem

uzyskana ilość punktów

1

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41;

16-400 Suwałki

31.48

40,00

71,48

2

Ricoland –Dom Papiernia 4 e;

16-400 Suwałki

38,40

35,00

73,40

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

60,00

26,67

86,67

4

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz Jaziewo 103 B,16,310 Sztabin

22,54

40,00

62,54

5

KINAK-BUD Krystian Jarocki 15-446 Białystok Al. J. Piłsudskiego 20/3/6

Oferta odrzucona. Oferta złożona elektronicznie, nie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

2 W zakresie części 2 Remonty i budowa drewnianych elementów wyposażenia szlaków

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Uzyskana ilość punktów w kryterium cena 60 %

Uzyskana ilość punktów w kryterium okres gwarancji

40 %

Razem

uzyskana ilość punktów

1

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41;

16-400 Suwałki

51,16

40,00

91,16

2

RICOLAND-DOM; Papiernia 4 E

16-400 Suwałki;

60,00

35,00

95,00

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

44,20

26,67

70,87

4

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz Jaziewo 103 B,16,310 Sztabin

33,34

40,00

73,34

 

Zamawiający postanawia

1. W zakresie części 1 Wzmocnienie skarp i remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo udzielić zamówienia Wykonawcy BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin za kwotę 23 616,00 zł.

2. W zakresie części 2 Remonty i budowa drewnianych elementów wyposażenia szlaków udzielić zamówienia Wykonawcy RICOLAND-DOM; Papiernia 4 E; 16-400 Suwałki za kwotę 57 810,00 zł

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 08.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.07.2020 r., 09:36

 

 

 

Zawiadomienie


O unieważnieniu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o nazwie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy

Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4), 6) i 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z tym, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym oraz postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Ponadto w zakresie części 2 zamówienia cena oferty najtańszej przekracza wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części usługi.
 

Uzasadnienie


Zamawiający w dniu 18.06.2020 ogłosił na własnej stronie internetowej postępowanie w trybie rozpoznania cenowego nie podlegającego przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizacją usług o nazwie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy. W wyniku ogłoszenia w dniu 30.06.2020 Zamawiający otrzymał 4 oferty w tym: 4 na realizację części 1 zamówienia i 2 na realizację części 2 zamówienia.
Powodem unieważnienia zamówienia w zakresie części 1 jest następująca okoliczność:
W okresie pomiędzy złożeniem ofert a wyborem Wykonawcy podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych nad którymi miał być sprawowany nadzór. W związku z powyższym wybór inspektora nadzoru w tej części postępowania stał się bezprzedmiotowy i mógł narazić Zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów związanych z koniecznością rozwiązania umowy.
Powodem unieważnienia zamówienia w zakresie części 2 są następujące okoliczności:
W upublicznionej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia tj. 12 000 zł brutto na realizację zamówienia w zakresie części 1 przeznaczono 9 000 zł a na realizację części 2 kwotę 3 000 zł. Wartość oferty najtańszej 5 400 zł. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym realizacji tej części wskazał jako elementy przewidziane do nadzoru szereg drobnych o bagatelnym znaczeniu budowli jak remont tablic informacyjnych i ustawienie w bardzo rozległym terenie pojedynczych słupów do montażu tablic informacyjnych co spowodowało wysoką nieadekwatną do przedmiotu zamówienia cenę ofert.
 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 03.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.07.2020 r., 12:05

 

 

 

Zawiadomienie


O unieważnieniu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli. Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna

Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

Uzasadnienie


Zamawiający w dniu 17.06.2020 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej o nazwie Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli. Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna. W wyniku ogłoszenia w dniu 02.07.2020 Zamawiający otrzymał 5 ofert. Oferta z najniższą ceną 524 000,00 zł przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (508 313,79 zł). Mając powyższe na uwadze postanawia się unieważnić postępowanie.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 03.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.07.2020 r., 12:05

 

 

 

Wynik postępowania dotyczącego dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem
 


W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta z firmy Leśny Rynek Piotr Bremerski, ul Gen. Mieczysława Mackiewicza, 16 – 402 Suwałki. Wartość oferty 121131,50 złotych netto, wartość oferty brutto 148991,75 złotych.
Oferta spełnia wszelkie wymogi zapytania ofertowego, w związku z tym Wigierski Park Narodowy postanowił udzielić zamówienia wymienionej wyżej firmie.
 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 09.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.06.2020 r., 07:23

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację budynku mieszkalnego Wysoki Most –drugie postępowanie

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 19.05.2020 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy usług projektowych Zamawiający w dniu 29.05.2020 otrzymał 3 oferty, które oceniano z zastosowaniem następujących kryteriów:

 

1. Cena oferty 80 %

 

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej 20 %

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena za opracowanie projektu i sprawowanie nadzoru autorskiego

Termin wykonania w dniach

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium termin realizacji

Razem ilość punktów

1

Atelier Zetta Zenon Zabagło

Siedziba : ul. Pratulińska 10 / 2 ,

03-511 Warszawa

Oddział: ul. Suraska 2/11

15-422 Białystok

15 000,00

70

80

20

100

2

Usługi InżynierSKO – Budowlane Cezary Marciniak

Ul Bursztynowa 19

15-157 Białystok

15 145,00

70

79,23

20

99,23

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „Ósemka” Kinga Zawistowska ul. Mikołaja Kopernika 3/13 14-200 Iława

35 670,00

80

33,64

17,5

51,14

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość pkt. tj. Atelier Zetta Zenon Zabagło Siedziba : ul. Pratulińska 10 / 2 ,03-511 Warszawa, Oddział: ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok za cenę łączną 15 000 zł. w tym 14 000 zł za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 1000 zł za sprawowanie czynności nadzoru autorskiego. Termin wykonania zamówienia 70 dni od dnia podpisania umowy.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 02.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.06.2020 r., 08:22

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

Wymiana zużytych elementów instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu w budynku Dyrekcji WPN w miejscowości Krzywe

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 19.05.2020 na stronie internetowej WPN postępowania Zamawiający w dniu 28.05.2020 otrzymał 2 oferty

 

1) W zakresie części 1 Wymiana centrali alarmowej

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

1

Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Romualda Minkiewicza 38

16-400 Suwałki

14 637,00

2

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

10 206,54

 

2) W zakresie części 2 Wymiana elementów systemu kontroli dostępu

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

1

Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Romualda Minkiewicza 38

16-400 Suwałki

16 728,00

2

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

17 339,31

 

Zamawiający postanowił:

1. W zakresie części 1 Wymiana centrali alarmowej udzielić zamówienia Wykonawcy Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki za kwotę 10 206,54 zł.

2. W zakresie części 2 Wymiana elementów systemu kontroli dostępu unieważnić postępowanie ponieważ zaoferowane ceny przekraczają wysokość kwoty jaką Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia.

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 02.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.06.2020 r., 13:53

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania na

Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych:

1) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wym. 40 x 20 cm, wykonanych
z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 3 mm

2) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215 x 125 cm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 2 mm

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosi 6 411,38 zł

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty
brutto

Okres gwarancji

Ilość lat

Termin wykonania

1

ELKAM PRODUCENT  REKLAM Marcin Kamiński
Dąbrowa 55, 26-001 Masłów

185 963,82

7

17.06.2020

4

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury" s.c.
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

2 000,00

7

17.06.2020

6

Xpression Marceli Łankiewicz
ul. Wesoła 43, 16-400 Suwałki

4 400,00

7

17.06.2020

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dla Wykonawcy:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury"
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz
za kwotę brutto 2 000,00 zł.
 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 01.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 01.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.06.2020 r., 12:50

 

 

 

WYNIKI ROZPOZNANIA RYNKU

na wykonanie usługi „Spedycja wagonowa drewna S2a w 2020 r.”

 

1. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

 

2. Przedmiot zamówienia: Spedycja wagonowa 960 m3 drewna S2a w 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania z ogłoszeniem na stronie internetowej www.wigry.org.pl, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1) Zakład Obrotu Drewnem „Drwal” PM Choroszko s.c. Płociczno Tartak 4/1, 16-402 Suwałki, cena oferty – 30700,80 zł brutto (cena netto - 26,00zł/1m3)

2) PTHU „STAR-LAS” Jan Prokopowicz 16-326 Płaska 76a, cena oferty – 33062,40 zł brutto (cena netto – 28,00 zł/1m3)

 

3. Oferta wygrywająca: Zakład Obrotu Drewnem „Drwal” PM Choroszko s.c. Płociczno Tartak 4/1, 16-402 Suwałki, cena oferty – 30700,80 zł brutto (cena netto - 26,00zł/1m3)

 

Uzasadnienie:

Najniższa cena.

   

 

 

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej łapiński

Data wytworzenia: 

 28.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 28.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.05.2020 r., 12:29

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania na

Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część III - 22 071,12 z

 

c. W zakresie Części III

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

RICOLAND-DOM;
ul. Papiernia 4 E, 16-400 Suwałki

21 961,65

36

28.08.2020

2

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury"
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

4 300,00

36

01.08.2020

3

S-system Jacek Sirant
14-510 Wydminy, ul. Konopnickiej 10
15-345 Białystok, ul. Kręta 2/104

7 011,00

36

28.08.2020

4

Anton New Technology Sp. z o.o.
ul. 18 tycznia 98B, 98-300 Wieluń

26 430,00

36

28.08.2020

5

Agencja Reklamowa Idea Print s.c. Marcin Korżyński, Andrzej Rusc
ul. Składowa 10, 15-399 Białystok

18 204,00

36

28.08.2020

6

GZD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo

45 325,50

36

28.08.2020

7

MM Maciej Palion, 43-460 Wisła
ul. B. Prusa 12a

11 685,00

84

04.06.2020

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w zakresie Części III dla Wykonawcy:

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury"
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

za kwotę brutto 4 300,00 zł.

   

 

 

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 25.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 25.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.05.2020 r., 13:47

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania na

Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli

 

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I - 3 921,24 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert jaką Zamawiający otrzymał w zakresie Części I:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

IDEART Andrzej Sikora
ul. Bażancia 6; 05-250 Radzymin

5 640,00

36

04.06.2020

2

TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k.
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice

4 420,62

84

04.06.2020

3

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury"
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

4 750,00

84

03.06.2020

4

S-system Jacek Sirant
11-510 Wydminy, ul. Konopnickiej 10
15-345 Białystok, ul. Kręta 2/104

3 453,60

84

04.06.2020

5

Anton New Technology Sp. z o.o.
ul. 18 tycznia 98B, 98-300 Wieluń

6 878,00

84

04.06.2020

6

Agencja Reklamowa Idea Print s.c. Marcin Korżyński, Andrzej Rusc
ul. Składowa 10, 15-399 Białystok

5 707,20

36

04.06.2020

7

GZD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo

5 803,14

84

04.06.2020

8

MM Maciej Palion, 43-460 Wisła, ul. B. Prusa 12a

8 671,50

84

04.06.2020

 

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w zakresie Części I dla Wykonawcy:

S-system Jacek Sirant
11-510 Wydminy, ul. Konopnickiej 10

15-345 Białystok, ul. Kręta 2/104

za kwotę brutto 3 453,60 zł.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !


Część II Zamówienia dotycząca:

"Wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych"

została unieważniona ze względu na błędny zapis, który początkowo występował w treści ogłoszenia jak i w formularzu ofertowym, a brzmiał on: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 mm.

Poprawny zapis o treści: "2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 cm" został wprowadzony do Ogłoszenia i do załącznika zbyt późno, co spowodowało nadesłanie sporej części ofert z błędną wyceną 2 sztuk plansz tablic informacyjnych.

 

Zamawiający przeprowadzi ponowne postępowanie dotyczące "Wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych"

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !

 

Oferta, która została złożona przez:
S-system Jacek Sirant
11-510 Wydminy, ul. Konopnickiej 10,
15-345 Białystok, ul. Kręta 2/104
zawierała błąd rachunkowy. Błąd został skorygowany. Poprawna kwota brutto oferowana za realizację w zakresie Części I wynosi: 3 453,59 zł.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 21.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 21.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.05.2020 r., 13:10

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania pn.

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację budynku mieszkalnego Wysoki Most

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 29.04.2020 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy usług projektowych zamawiający w dniu 14.05.2020 otrzymał 3 oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Koszt nadzoru autorskiego

Uwagi

1

Atelier Zetta Zenon Zabagło

Siedziba : ul. Pratulińska 10 / 2 ,

03-511 Warszawa

Oddział: ul. Suraska 2/11

15-422 Białystok

31 000

70 dni

1500

Oferta złożona elektronicznie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz

ul. G Narutowicza 10a

16-400 Suwałki

21 000

40 dni

2000

Oferta złożona pisemnie

3

Usługi InżynierSKO – Budowlane Cezary Marciniak

Ul Bursztynowa 19

15-157 Białystok

14 145

90 dni

2500

Oferta złożona elektronicznie podpisana podpisem profil zaufany

 

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 10 000 zł netto tj 12 300 zł brutto.

 

W trakcie badania ofert ustalono że:

 

1. Oferta najtańsza tj oferta nr 3 złożona przez Usługi InżynierSKO – Budowlane Cezary Marciniak została podpisana w niewłaściwy sposób. Wykonawca do podpisania oferty wykorzystał podpis elektroniczny udostępniony przez ePuap – Profil Zaufany podczas gdy Zamawiający w ogłoszeniu i IWZ wymagał podpisania oferty Kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mając powyższe na uwadze uznano, że oferta nie spełnia warunku formalnego dotyczącego złożenia właściwego podpisu i podlega odrzuceniu.

 

2. Cena ofert :

1) nr 1 złożonej przez Atelier Zetta Zenon Zabagło i

2) nr 2 złożonej przez Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz

znacznie przekracza budżet Zamawiającego, który nie może zostać podniesiony do wartości najtańszej (w sytuacji odrzucenia oferty nr 1) oferty nr 2 złożonej przez Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz.

 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 15.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.05.2020 r., 14:28

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 2 marca 2020 r. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych został zakończony.

 

Przetarg odbył się w dniu 27 kwietnia 2020 r. W wyniku licytacji wyłoniono następujących dzierżawców poszczególnych nieruchomości rolnych:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Liczba złożonych ofert

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Obszar nr 1 – dz. nr 615/2 obręb Nowa Wieś, gm. Suwałki – pow. 1,05 ha

273,00

1

1

280,00

Łukasz

Skiendziul

2

Obszar nr 2 – dz. nr 614/5 obręb Nowa Wieś gm. Suwałki – pow. 3,05 ha

793,00

1

1

810,00

Łukasz

Skiendziul

3

Obszar nr 3 – dz. nr 614/7 obręb Nowa Wieś, gm. Suwałki – pow. 2,28 ha

593,00

1

1

610,00

Łukasz

Skiendziul

4

Obszar nr 4 – dz. nr 555/2 i 557/2 obręb Sobolewo, gm. Suwałki – pow. 4,67 ha

1 214,00

1

1

1 260,00

Waldemar

Aleksandrowicz

5

Obszar nr 5 – dz. nr 1/7 obręb Czerwony Folwark, gm. Suwałki – pow. 0,34 ha

88,00

1

1

89,00

Marzena

Bocheńska

6

Obszar nr 6 – dz. nr 105/4 i 105/3 obręb Wysoki Most, gm. Giby – pow. 1,57 ha

408,00

1

1

450,00

Robert

Milewski

7

Obszar nr 7 – dz. nr 3/14 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol– pow. 0,09 ha

23,00

1

1

30,00

Józef

Skóra

8

Obszar nr 8 – dz. nr 87 obręb Mikołajewo, gm. Krasnopol – pow. 0,75 ha

195,00

1

1

210,00

Tomasz

Huszcza

9

Obszar nr 9 – dz. nr 16 obręb Buda Ruska, gm. Krasnopol – pow. 0,92 ha

240,00

1

1

250,00

Zbigniew

Terlecki

10

Obszar nr 10 - dz. nr 313 i 295 obręb Maćkowa Ruda gm. Krasnopol – pow. 4,27 ha

1 110,00

1

1

1 125,00

Renata

Trzcianowska

11

Obszar nr 11 – dz. nr 106/1 obręb Remieńkiń, gm. Krasnopol – pow. 1,02 ha

265,00

1

1

270,00

Alina

Rudziewicz

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 04.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.05.2020 r., 13:16

 

 

 

Ogłoszenie wyników postępowania
na sprzedaż ryb w 2020 r.
 

Wigierski Park Narodowy ogłosił w dniu 9 marca 2020 r. drugie, pisemne postępowanie na sprzedaż ryb (nr sprawy: WOO-424-2/2020).


Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej WPN (w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń, w siedzibie parku.


W wyznaczonym terminie, tzn. do dnia 17 marca 2020 r., do godziny 10 nie wpłynęła żadna oferta.
 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.03.2020 r., 08:53

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania o nazwie

Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznych i operatów wodnoprawnych dla ujęć wody Muzeum Wigier Stary Folwark, OEŚ Słupie i Pole biwakowe Jastrzęby oraz projekt likwidacji studni nr 3 na ujęciu Krzywe

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30 750,00 zł

 

2. Zamawiający w dniu 03.03.2020 otrzymał następujące oferty.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180; 81-571 Gdynia

41 820 zł

6

1,5 miesiąca

2

Echo Energy and Safety sp. z o.o. ul. Plantowa 5; 05-830 Nadarzyn

43 507,56

36

15.05.2020

3

Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki s.c. ul. Kościuszki 110; 16-400 Suwałki

26 691,00

36

15.05.2020

 

Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180; 81-571 Gdynia ze względu na zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż wymagany w ogłoszeniu. Wymagano 36 miesięcy Wykonawca oferuje 6 miesięcy.

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki s.c. ul. Kościuszki 110; 16-400 Suwałki za kwotę brutto 26 691, 00 zł.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 09.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.03.2020 r., 09:20

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania na

Wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków i budowli art. 62 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w roku 2020.

 

W dniu 06.03.2020 r w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.02.2020 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Bułak &syn Budownictwo Maciej Bułak 15-057 Białystok; ul. Bolesława Chrobrego 6a/4

9 348,00

12

17.04.2020

2

DB_Profesja s.c. D. Nowak-Gil, B. Wrona ul. Radomska 16, 26-400 Przysucha

20 787,00

brak

17.04.2020

3

Z.R.B. BUDPOL Malesa Krzysztof, J. Korczaka 21 D; 05-300 Mińsk Mazowiecki

8 487,00

12

17.04.2020

4

EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2; 16-400 Suwałki

6 600,00

60

17.04.2020

5

VARA Mariusz Iwanowicz; Róznowo 66 L, 11-001 Dywity

15 000,00

brak

17.04.2020

6

Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba; ul. Bakałarzewska 78 16-400 Suwałki

9 963,00

6

17.04.2020

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia przedsiębiorcy, który złożył ofertę nr 4 t.j. EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2; 16-400 Suwałki cena brutto 6 600,00 zł. Oferowany termin wykonania do dnia 17.04.2020.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 09.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.03.2020 r., 09:08

 

 

 

Ogłoszenie wyników postępowania
na sprzedaż ryb w 2020 r.

 

Wigierski Park Narodowy ogłosił w dniu 24 lutego 2020 r. pisemne postępowanie na sprzedaż ryb (nr sprawy: WOO-424-1/2020).
 

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej WPN (w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń, w siedzibie parku.
 

W wyznaczonym terminie, tzn. do dnia 6 marca 2018 r., do godziny 10 nie wpłynęła żadna oferta.
 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 09.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.03.2020 r., 09:08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. EURO a poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych - Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli

 

Wybrano najkorzystniejsze oferty:

 

1. W zakresie części 1 zamówienia Budowa platformy widokowej na półwyspie Wigierskim

 

Punktacja przyznana ofertom zgodnie z kryteriami oceny przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium Cena 60 %

Ilość pkt w kryterium Okres gwarancji 40 %

Razem pkt

1.

HANIMAT Sp. z o.o. ul. Nowa 3; 84-123 Rekowo Górne

26,20

40,00

66,20

2.

Ricoland –Dom Papiernia 4 e;
16-400 Suwałki

54,41

40,00

94,41

3.

BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

60,00

40,00

100,00

4.

Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. ul. Lipowa 41/1; 16-400 Suwałki

40,13

40,00

80,13

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin. Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 65 805,00 zł brutto.

 

2. W zakresie części 2 zamówienia Dostawa i montaż elementów wyposażenia plaży w miejscowości Krzywe

 

Punktacja przyznana ofertom zgodnie z kryteriami oceny przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium Cena 60 %

Ilość pkt w kryterium Okres gwarancji 40 %

Razem pkt

2.

Ricoland –Dom Papiernia 4 e;
16-400 Suwałki

58,87

30,00

88,87

3.

BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

60,00

40,00

100,00

4.

Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. ul. Lipowa 41/1; 16-400 Suwałki

36,07

40,00

76,07

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin. Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 52 500,00 zł brutto.

 

3. W zakresie części 3 zamówienia Zagospodarowanie miejsca odpoczynku Słupie i wykonanie konstrukcji do tablic informacyjnych

 

Punktacja przyznana ofertom zgodnie z kryteriami oceny przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium Cena 60 %

Ilość pkt w kryterium Okres gwarancji 40 %

Razem pkt

2.

Ricoland –Dom Papiernia 4 e;
16-400 Suwałki

56,45

40,00

96,45

3.

BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

60,00

40,00

100,00

4.

Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. ul. Lipowa 41/1; 16-400 Suwałki

31,22

40,00

71,22

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin. Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 48 200,00 zł brutto.

 

 

Umowa na wykonanie robót budowlanych zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia Wykonawcom (art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP)

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 04.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.03.2020 r., 07:23

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania na

Wykonanie mebli do pokoju nr 8 –I piętro budynku Dyrekcji WPN

 

W dniu 28.02.2020 r w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.02.2020 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Meble Nosek 07-436 Lipniki; ul. Sierbińskiego 18 A

16 700

36

20 dni od podpisania umowy

2

ZPUH Anix Jerzy Złotorzyński 16-400 Suwałki; ul Rzemieślnicza 4

7 900

Nie podano

Nie podano

3

KOMA R.Kozakiewicz Spółka Jawna 26-600 Radom; ul Chorzowska 3 lok. 3

19 300

36

01.04.2020

4

Przedsiębiorstwo Wenus Bożena Książek 19-400 Olecko; ul. Armii Krajowej 1

7 800

36

4 tygodnie od podpisania umowy

5

Zakład Stolarski E.M. Meble-EBLE s.c. 16-400 Suwałki; ul. Bakałarzewska 84

7 000

24

31.03.2020

6

Zakład Stolarski Dariusz Cieślukowski

(nie podał adresu)

15 867

36

20.03.2020

7

Czapla i Spółka s.c. 11-041 Olsztyn; ul. Sokola 6c

7 090,13

36

1.04.2020

8

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki 62-090 Mrowino; Lubomira 29A

14 760

48

01.04.2020

9

Biuroland Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Kordala; 16-400 Suwałki,

9 993,75

36

21 dni roboczych od podpisania umowy

10

Biuro Kosztorysowo-Handlowe MATEO Mariusz Słomiński; 76-010 Polanów ul. Sławieńska 9

20 295

60

21 dni roboczych od podpisania umowy

11

TRONUS POLSKA sp. z o.o. 01-237 Warszawa; ul. Ordona 2 A

14 637

36

01.04.2020

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia przedsiębiorcy, który złożył ofertę nr 5 t.j. Zakład Stolarski E.M. Meble-EBLE s.c. 16-400 Suwałki; ul. Bakałarzewska 84 cena brutto 7 000,00 zł. Oferowany termin wykonania do dnia 31.03.2020.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 03.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.03.2020 r., 07:55

 

 

 

Wynik postępowania
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na druk wydawnictw w 2020 roku

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 24 oferty, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MEDIA STUDIO REKLAMY DRUKARNIA Rafał Przybylak z siedzibą w Będzinie, kwota oferty: 22 520,13 zł.

 

-----------------------------

Załączniki:

1. Zestawienie ofert (*.pdf 653 kb)

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Joanna Górecka

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.02.2020 r.

Data udostępnienia: 

 14.02.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.02.2020 r., 14:42

 

 

 

Ogłoszenie wyników postępowania na udostępnienie jeziora Wigry w celu prowadzenia turystycznych przewozów pasażerskich w latach 2020-2024


Wigierski Park Narodowy informuje, iż punktacja ofert złożonych w postępowaniu na udostępnienie jeziora Wigry w celu prowadzenia turystycznych przewozów pasażerskich w latach 2020-2024 przedstawia się następująco:


1) P.P.H.U „ARMATOR”, ul. Lutostańskiego 18, 16-400 Suwałki (oferta nr 1) - 74,334 pkt.
 

2) Piotr Łukowski, Leszczewek 31, 16-402 Suwałki (oferta nr 2) - 100,00 pkt.
 

Na podstawie przeprowadzonej oceny najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała największą liczbę przyznanych punktów jest oferta nr 2 złożona przez Pana Piotra Łukowskiego, Leszczewek 31, 16-402 Suwałki.
 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.02.2020 r.

Data udostępnienia: 

 14.02.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.02.2020 r., 11:01

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA PLANOWANEGO DO POZYSKANIA  W WPN W 2020 ROKU


W załączonej tabeli przedstawiamy masy drewna przydzielone poszczególnym odbiorcom, którzy złożyli oferty zakupu w przeprowadzonym postępowaniu.
 

-----------------------------

Załączniki:

1. Przyznane masy drewna (*.pdf 650 kb)

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 28.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.01.2020 r., 12:02

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wigierski Park Narodowy przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn.

„Wykonanie prac leśnych w WPN w 2020 roku”:

Część

Nazwa części

Wykonawca (uzasadnienie wyboru)

Adres

Liczba przyznanych punktów

1

LIPNIAK

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski

(jedna oferta)

16-400 Suwałki

ul. Lityńskiego 11/6

100*

2

KRZYWE

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz

(jedna oferta)

16-402 Suwałki

Nowa Wieś 42

100*

3

LESZCZEWEK

Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

100*

4

GAWARZEC

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki

(jedna oferta)

Podmacharce 11, 16-326 Płaska

100*

5

SŁUPIE

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski

(jedna oferta)

16-400 Suwałki

ul. Lityńskiego 11/6

100*

6

POWAŁY

Usługi Leśne – Marcin Stankiewicz

(jedna oferta)

16-400 Suwałki

ul. Kościuszki 96/11

100*

7

KRUSZNIK

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki (jedna oferta)

Podmacharce 11, 16-316 Płaska

100*

8

MIKOŁAJEWO

Zakład Usług Leśnych – Stanisław Barszczewski

(jedna oferta)

16-503 Krasnopol

Mikołajewo 34

100*

9

LIPOWE

Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

100*

10

WYSOKI MOST

Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

100*

11

Rozdrabnianie gałęzi Obręb Wigry

nie rozstrzygnięto przetargu w części 11 – brak złożonych ofert (postępowanie w części nr 11 zostało unieważnione i zostanie powtórzone)

12

Rozdrabnianie gałęzi Obręb Maćkowa Ruda

nie rozstrzygnięto przetargu w części 12 – brak złożonych ofert (postępowanie w części nr 12 zostało unieważnione i zostanie powtórzone)

* Wpłynęła jedna oferta na daną część zamówienia - przyznana maksymalna liczba punktów, tj. 60 pkt za kryterium "cena" + 40 pkt za kryterium "samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia" (pozyskania i zrywki drewna).

;

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 20.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.01.2020 r., 10:46

 

 

Wynik postępowania

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego w 2020 roku.

W dniu 12 grudnia 2019 roku na stronie internetowej WPN zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert na dostawy artykułów biurowych w 2020 roku na potrzeby parku. Dzień na składanie ofert został wyznaczony na 20 grudnia 2019 roku i do tego terminu wpłynęła 1 oferta cenowa od firmy Grafix K. Olszewska – Piotrowska, M. Tyrała spółka jawna z Białegostoku. Wartość oferty opiewa na kwotę 48 499,65 złotych.

 

Oferta spełnia wszelkie wymogi niniejszego postępowania.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.12.2019 r.

Data udostępnienia: 

 20.12.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.12.2019 r., 12:07

 

 

Wynik postępowania na transport odpadów komunalnych z 5 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego do PSZOK Suwałki w 2020 roku.

W dniu 11 grudnia 2019 roku na stronie internetowej WPN zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert na transport odpadów komunalnych z 5 obiektów WPN w 2020 roku. Termin na składanie ofert został wyznaczony na dzień 20 grudnia 2019 roku. Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta cenowa według poniższego zestawienia:

 1. Remonty Wykończenia Zakład Usług Komunalnych Szymon Suchocki, 16 – 400 Suwałki, ul. Klasztorna 40. Wartość za 1 razowy wywóz odpadów z 5 lokalizacji wynosi 1955,70 złotych brutto.

Oferta w/w firmy, spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza cenowo.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.12.2019 r.

Data udostępnienia: 

 20.12.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.12.2019 r., 12:07

 

 

 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wigierski Park Narodowy, informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup serwisów licencji oprogramowania GIS”, nr referencyjny sprawy: ZP/040-4/2019, udzielanego w ramach projektu pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.4d - ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Część zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy

A

ESRI Polska Sp. z o.o., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa

B

ESRI Polska Sp. z o.o., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa

C

ProGea 4D Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków

 

W postępowaniu złożono po jednej ofercie na każdą część zamówienia.

Oferty spełniły wymogi SIWZ i ustawy Pzp.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.12.2019 r.

Data udostępnienia: 

 16.12.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.12.2019 r., 10:15

 

 

 

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

W wyniku ogłoszonego w dniu 29.11.2019 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej pn. Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego, pokoi hotelowych i pomieszczeń administracyjnych Krzywe 82 zamawiający w dniu 12.12.2019 otrzymał 4 oferty, które w trakcie oceny według kryterium Cena 100 % otrzymały następujące ilości punktów

 

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Ilość punktów

1

TRONUS POLSKA Sp. z.o.o.

ul. Ordonowa 2a, 01-237 Warszawa

1,06

2

Dachtechnik Szymon Kopko

Agrafinówka 1, 16-424 Filipów

80,96

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane „ARKADA”

ul. Kowalskiego 24/16 16-400 Suwałki

100

4

Przedsiębiorstwo Budowlane „Zefir” Zefir Marian Nowikowski

ul. 1 Maja 42, 16-420 Raczki

82,97

 

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia przedsiębiorcy, który złożył ofertę o najniższej cenie tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane „ARKADA” ul. Kowalskiego 24/16 16-400 Suwałki za cenę brutto 128 570,66 zł.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.12.2019 r.

Data udostępnienia: 

 13.12.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.12.2019 r., 11:55

 

 

 

  Wynik postępowania na dostawy paliw płynnych do pojazdów Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem w 2019 roku.

 

W dniu 5 grudnia 2019 roku na stronie internetowej WPN zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych parku w 2019 roku. Termin na składanie ofert został wyznaczony na dzień 12 grudnia 2019 roku. Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta cenowa na dostawy paliw według poniższego zestawienia:

 1. Stacja Paliw Karp Spółka Jawna, Suwałki, ul. Sejneńska 36, rabat na benzynę bezołowiową 0,12 zł liczony od ceny 1 litra paliwa, rabat na olej napędowy 0,14 zł liczony od ceny 1 litra paliwa.

Oferta firmy Stacja Paliw Karp Spółka Jawna, Suwałki, ul. Sejneńska 36, spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza pod względem ceny za poszczególne rodzaje paliw.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.12.2019 r.

Data udostępnienia: 

 12.12.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.12.2019 r., 09:47

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na zakup 2 zestawów komputerowych z monitorami

 

 

Zamówienie udzielane w ramach projektu pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.4d - ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

 

W wyniku przeprowadzonego w dniach 12 – 19.11.2019 r. postępowania bez zastosowania przepisów ustawy PZP, w sprawie zamówienia na dostawę dostawa 2 komputerów Dell Precision 3630 Tower wraz z monitorem Dell UltraSharp 27 InfinityEdge i systemem Windows 10 PRO, ustalono co następuje:

 

1. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 20 690,- zł.

 

2. W terminie do 19.11.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena (netto)

Łączna cena (brutto)

1

MS-IT Systemy Informatyczne

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice

16 740,- zł 20 590,- zł

2

E-Tech S.C M.Duda , P.Kapusta
ul. Maratońska 67/69
94 - 102 Łódź
16 906,- zł 20 794,38,- zł

3

Compro Jolanta Olszewska
ul. Sowińskiego 4
40-018 Katowice
20 360,- zł 25 042,80 zł

 

Zgodnie z określonym w ogłoszeniu kryterium wyboru: cena 100 %, dokonano wyboru oferty najniższej cenowo, złożonej przez firmę: MS-IT Systemy Informatyczne za cenę 20 590,- zł brutto.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.11.2019 r.

Data udostępnienia: 

 20.11.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.11.2019 r., 08:51

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na zakup 80 licencji Eset Endpoint Security

 

W wyniku przeprowadzonego w dniach 09 – 21.10.2019 r. postępowania bez zastosowania przepisów ustawy PZP, w sprawie zamówienia na dostawę  rocznej kontynuacji licencji programu Eset Endpoint Security Suite dla 80 użytkowników (w tym serwerów: 7), ustalono co następuje:

 

W terminie do 04-11-2019 r. do godz. 10.00 wpłynęło 5 następujących ofert:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (netto)

Cena (brutto)

1

Net Complex

ul. Wita Stwosza 5,

43-300 Bielsko-Biała

5 360,- zł

6 592,80 zł

2

Marken Systemy Antywirusowe

Ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7,

81-369 Gdynia

5 380,80 zł

6 618,38 zł

3

CBIT Sp. z o.o.

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

Oddział w Częstochowie

ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa

5 499,84 zł

6 764,80 zł

4

BiFii Kaczmarek Sp. J.

51-163 Wrocław,

Ul. Al. M. Kromera 23/12

5 664,- zł

6 966,72 zł

5

Ditri sp. z o.o.

ul. Okólna 15D, 05-123 Chotomów

5 380, 80 zł

6 618,38 zł

 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 5 691,05 złotych netto (7 000,- zł brutto).

 

Zgodnie z określonym w ogłoszeniu kryterium wyboru: cena 100 %, dokonano wyboru oferty najniższej cenowo, złożonej przez firmę: Net Complex, ul. Wita Stwosza 5, 43-300 Bielsko-Biała za cenę 6 592,80 zł brutto.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.11.2019 r.

Data udostępnienia: 

 04.11.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.11.2019 r., 14:35

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wynajem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego z posadowionym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym będącymi własnością parku położonej w miejscowości Wysoki Most 10 na dz. nr 104/1 w obrębie Wysoki Most, gminie Giby na okres 5 lat licząc od dnia podpisania umowy najmu oraz na wynajem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego z posadowionym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Czerwony Folwark 8/2 w obrębie Czerwony Folwark, gminie Suwałki na okres 5 lat licząc od dnia podpisania umowy najmu

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 9 października 2019 r. ustny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości został zakończony.

 

Przetarg odbył się w dniu 25 października 2019 r. W wyniku licytacji wyłoniono najemców niżej opisanych nieruchomości.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Liczba

oferentów

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Wysoki Most 10 na dz. nr 104/1 w obrębie Wysoki Most, gminie Giby

3 240,00

1

1

3 3600,00

Żegarska Ewelina

2

Czerwony Folwark 8/2 w obrębie Czerwony Folwark, gmina Suwałki

1 860,00

1

1

1 880,00

Bocheńska Marzena

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.10.2019 r.

Data udostępnienia: 

 28.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.10.2019 r., 09:19

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

W wyniku przeprowadzonego w dniach 09 – 21.10.2019 r. postępowania bez zastosowania przepisów ustawy PZP, w sprawie zamówienia na dostawę serwera, Dell PowerEdge R540, domenowego/plików wraz z systemem WINSVR 2019 STD 16Core z minimum 60 licencjami WINSVR CAL 2019 1User, instalacją i konfiguracją systemu oraz migracją wskazanych danych i oprogramowania ze starego serwera WPN, ustalono co następuje:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 32 000,00 zł.
 1. W terminie do 21.10.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena (netto)

Łączna cena (brutto)

1

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

ul. Damrota 6/301,

40-022 Katowice

26500,- zł

32 595,- zł

2

MS-IT Systemy Informatyczne

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice

24 900,- zł

30 627,- zł

3

E-Tech S.C M.Duda , P.Kapusta
ul. Maratońska 67/69
94 - 102 Łódź

27 899,- zł

34 315,77 zł

 

Zgodnie z określonym w ogłoszeniu kryterium wyboru: cena 100 %, dokonano wyboru oferty najniższej cenowo, złożonej przez firmę: MS-IT Systemy Informatyczne za cenę 30 627 zł brutto.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.10.2019 r.

Data udostępnienia: 

 22.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.10.2019 r., 11:45

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.10.2019 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej pn. Rozbiórka 3 budynków, wywiezienie i utylizacja gruzu oraz uporządkowanie terenu osady leśnej Słupie 2 Zamawiający w dniu 17.10.2019 otrzymał następujące oferty.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

1

GPB Serwis Grzegorz Truszkowski

ul. Piłsudskiego 20/38; 19-300 Ełk.

grzegorz_truszkowski@tlen.pl

24 800,00

2

TRANS BEST Handel-Usługi-Transport; Łukasz Best

ul. Stefana Batorego 17; 16-427 Przerośl

lukaszbest@poczta.onet.pl

79 598,97

3

Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn

ul. Lityńskiego 10 A/40; 16-400 Suwałki

tcolsztyn@o2.pl

19 588,11

4

TOP KOP Krzysztof Świtaj

ul. Graniczna 3; 19-500 Gołdap

biuro.topkop@gmail.com

48 972,45

5

PRO-DUKT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Rosłaniec

ul. Kościuszki 43 A; 16-400 Suwałki

produkt.pw@gmail.com

29 534,94

6

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

biuro.budimar@wp.pl

35 755,57

7

Bogmar Roboty Ziemne Transport i Handel Bugusław Martynko;

ul. B. Chrobrego 34; 16-400 Suwałki

bogmar5@vp.pl

121 678,30

8

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz;

ul. Jasna 3; 16-400 Suwałki

zoid@suwalki.home.pl

46 896,06

 

Zgodnie z określonym w ogłoszeniu kryterium wyboru Cena 100 % Zamawiający postanowił udzielić zamówienia przedsiębiorcy, który złożył ofertę o najniższej cenie tj. Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn ul. Lityńskiego 10 A/40; 16-400 Suwałki za cenę brutto 19 588,11 zł.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.10.2019 r.

Data udostępnienia: 

 21.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.10.2019 r., 08:20

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.10.2019 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej pn. Remont budynku mieszkalnego Słupie 1 i odbudowa ogrodzenia osady Maćkowa Ruda 54 Zamawiający w dniu 17.10.2019 otrzymał następujące oferty.

 1. Część 1 Częściowy remont mieszkania nr 1 w budynku Słupie 1

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Zbigniew Kotowski

Ul. Klasztorna 9; 16-400 Suwałki

16 939,08

2

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „ARKADA”

Ul. Kowalskiego 24/16; 16-400 Suwałki

25 644,29

 1. Część 2 Odbudowa ogrodzenia osady Maćkowa Ruda 54 – nie złożono ofert

Zgodnie z określonym w ogłoszeniu kryterium wyboru Cena 100 % Zamawiający postanowił udzielić zamówienia przedsiębiorcy, który złożył ofertę o najniższej cenie tj. PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Zbigniew Kotowski ul. Klasztorna 9; 16 400 Suwałki za cenę brutto 16 939,08 zł.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.10.2019 r.

Data udostępnienia: 

 21.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.10.2019 r., 08:20