ZARZĄDZENIE NR 21/2022
DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie
w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

1. Ustalam zasady wędkowania określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam opłaty uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego wg cennika stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 

§2

Wysokość opłat określona w załączniku nr 2 ma zastosowanie do sprzedaży licencji w punktach bezpośredniej dystrybucji. Przy zakupie licencji za pośrednictwem serwisu www.WPN.eparki.pl do opłat ustalonych w załączniku nr 2 naliczana będzie prowizja na rzecz operatora serwisu, zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży online biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.
 

§3

Licencje uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego mogą nabywać wyłącznie osoby posiadające kartę wędkarską lub zwolnione z tego obowiązku na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.
 

§5

Traci moc Zarządzenie nr 33/2021 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.
 

--------------------------------

Załącznik nr 1 ( 89 kb)

Załącznik nr 2 ( 60 kb)

--------------------------------


Powiązane akty prawne:
 

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

  3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

  4. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

  5. Zarządzenie nr 30/2021 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 14 grudnia
    2021 r. w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

  

   

   

Powrót