Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

Cennik opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie

 

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata

I.

Karty wstępu do WPN (opłata obejmuje VAT 8%) 1, 6, 9, 17,

 

1.

Karta wstępu jednodniowa 2

5 zł

2.

Karta tygodniowa 2

15 zł

3.

Karta dwutygodniowa 2

20 zł

II.

Nurkowanie (opłata obejmuje VAT 23%)

 

1.

Grupa do 5 osób za 1 dzień niezależnie od liczby godzin.

200 zł

2.

Za każdą następną osobę za 1 dzień

30 zł

III.

Fotografowanie i filmowanie (za jeden dzień zdjęciowy, niezależnie od liczby godzin, opłata obejmuje VAT 23%)

 

1.

Fotografowanie bez urządzeń wspomagających

60 zł

2.

Fotografowanie z użyciem urządzeń wspomagających (czatownie, ogrodzenia, itp., wykonane na koszt fotografującego)

120 zł

3.

Filmowanie bez urządzeń wspomagających i dekoracji

120 zł

4.

Filmowanie z użyciem urządzeń wspomagających (czatownie, ogrodzenia, reflektory itp.) i dekoracji, wykonanych na koszt filmującego

600 zł

IV.

Udostępnianie jezior do żeglugi - opłata za statki żaglowe

(opłata obejmuje VAT 8%)

 

1.05.–31.10.

1 miesiąc

14 dni

7 dni

Kabinowe 7, 8, 9

80 zł

60 zł

40 zł

30 zł

Odkryte 7, 8, 9

50 zł

40 zł

40 zł

30 zł

 

V.

Obsługa przewodnicka w Wigierskim Parku Narodowym

(opłata obejmuje VAT 23%)

 

1.

Za godzinę pracy (min. 2 godz.) – grupa do 30 osób

45 zł

2.

Za godzinę pracy (min. 2 godz.) – grupa powyżej 30 osób

62 zł

3.

Za godzinę pracy w jęz. obcym (min. 2 godz.) - grupa do 30 osób

55 zł

4.

Za godzinę pracy w języku obcym(min. 2 godz.) – grupa powyżej 30 osób

74 zł

VI.

Pokoje gościnne (opłata obejmuje VAT 8%) – stawki za 1 dobę

 

1.

Pobyt jedną dobę od osoby

40 zł

2.

Pobyt powyżej 1 doby od osoby

35 zł

2a.

Pobyt w pokoju nr „2” „3” w Dyrekcji Parku (bez łazienki)

25 zł

3.

Udostępnianie zaplecza socjalnego w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu osobom prowadzącym badania naukowe

na podstawie

odrębnej

umowy

4.

Dzieci do lat 5 nie korzystające z oddzielnego miejsca

15 zł

5.

Wypożyczenie roweru (opłata obejmuje VAT 23%)

Wypożyczenie roweru – posiadacze Karty Dużej Rodziny, Suwalskiej Karty Turystycznej, kuponu z gazetki promocyjnej wydawanej przez Urząd Miasta w Suwałkach

30 zł

20zł

6.

Dopłata za pobyt zwierzęcia w pokojach gościnnych 14

10 zł

7.

Osoby świadczące prace na rzecz parku w ramach wolontariatu

na podstawie

odrębnej

umowy

VII.

Pola biwakowe („Za szkołą”, „Bindużka”)

(opłata obejmuje VAT 8%) – stawki za 1 dobę

 

1.

Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” pełnopłatna

8 zł

2.

Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” ulgowa 10

6 zł

3.

Opłata za jedną osobę na polach biwakowych „Za szkołą” i „Bindużka” - posiadacze Karty Dużej Rodziny

4 zł

4.

Opłata na polu biwakowym Jastrzęby

wg cennika

dzierżawcy

zatwierdzonego

przez WPN

VIII.

Ogniska w obiekcie edukacyjnym „Dziupla”

(opłata obejmuje VAT 23%)

 

1.

Grupa dzieci do 30 osób

65 zł

2.

Grupa dzieci powyżej 30 osób

90 zł

3.

Grupa dorosłych do 50 osób

120 zł

4.

Grupa dorosłych powyżej 50 osób

180 zł

IX.

Wynajęcie obiektu edukacyjnego „Dziupla”

(opłata obejmuje VAT 23%)

 

1.

do 2 godzin

120 zł

2.

do 12 godz.

300 zł

X.

Zajęcia edukacyjne – przyrodnicze i kulturowe
(opłata obejmuje VAT 23%)

w grupach od 15 do 30 osób, trwają od 1 do 4 godzin, wszystkie tematy i terminy zajęć należy uzgadniać z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z opłat za zajęcia przyrodnicze zwolnione są zorganizowane grupy ze szkół z terenu Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny

 

1.

Zajęcia przyrodnicze – terenowe i stacjonarne 13

10 zł

2

Zajęcia przyrodnicze – terenowe i stacjonarne – posiadacze Karty Dużej Rodziny

5zł

3.

Warsztaty plecionkarskie (tkactwo) 13

10 zł

4.

Warsztaty ceramiczne

15 zł

XI.

Muzeum Wigier – wszystkie tematy i terminy zajęć należy uzgadniać z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z opłat za lekcje muzealne zwolnione są zorganizowane grupy ze szkół z terenu Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny

 

1.

Bilet wstępu do Muzeum Wigier 3, 4, 15, 16 (opłata obejmuje VAT 8%)

10 zł

2.

Bilet rodzinny do Muzeum Wigier 5 (opłata obejmuje VAT 8%)

20 zł

3.

Lekcja muzealna - wybrane tematy, bez zwiedzania Muzeum (opłata obejmuje VAT 23%)

Lekcja muzealna – temat: Badanie właściwości fizyko-chemicznych wody (opłata obejmuje VAT 23%)

4 zł

 

10 zł

4.

Lekcja muzealna bez zwiedzania Muzeum - posiadacze Karty Dużej Rodziny (opłata obejmuje VAT 23%)

2zł

5.

Lekcja na wodnej ścieżce edukacyjnej dla dzieci do 2 lat

Lekcja na wodnej ścieżce edukacyjnej opłata ulgowa 11, 12

Lekcja na wodnej ścieżce edukacyjnej opłata normalna 12

(opłata obejmuje VAT 23%)

bez opłat

10 zł

12 zł

6.

Prelekcja – forma wykładu, prezentacja multimedialna
(opłata obejmuje VAT 23%)

100 zł

7.

Wynajęcie sali konferencyjnej – do 50 osób (opłata obejmuje VAT 23%)

1 godzina:

200 zł ;

1 dzień:

600 zł

XII.

Opłata za parking przy siedzibie parku w Krzywem

(opłata obejmuje VAT 23%)

 

1.

Opłata za pierwszą godzinę:

Autobus

Samochód osobowy, bus do 9 osób wraz z kierowcą (d.m.c. do 3,5 tony)

Motocykl

 

10 zł

3 zł

2 zł

2.

Opłata za każdą następną rozpoczętą godzinę :

Autobus

Samochód osobowy, bus do 9 osób wraz z kierowcą (d.m.c. do 3,5 tony)

Motocykl

 

5 zł

1,5 zł

1 zł

 

Wyjaśnienia do cennika

1 Opłaty za wstęp do parku nie pobiera się od: dzieci w wieku do 7 lat, osób które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia edukacyjne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku, mieszkańców gmin położonych granicach parku i gmin graniczących z parkiem, osób przebywających na ogólnodostępnych plażach „Krzywe” nad jeziorem Czarnym oraz w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier nad jeziorem Wigry, osób udających się do miejsc kultu religijnego, członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

2 Opłatę ulgową za wstęp do parku w wysokości 50% ustalonej stawki pobiera się od: uczniów i studentów, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej.

3 Do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów uprawnieni są:

· dzieci do lat 5,

· piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (dopuszcza się jednego opiekuna na 15 osób). Bezpłatny wstęp nie przysługuje odbywającym rejsy łodzią Leptodora II na wodnych ścieżkach edukacyjnych.

4 Do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem stosownych dokumentów uprawnieni są:

· uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich oraz osoby legitymujące się międzynarodowymi imiennymi kartami ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) oraz GO25 (International Youth Travel Card),

· emeryci i renciści, a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami,

· nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,

· mieszkańcy wsi położonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

5 Bilet rodzinny do Muzeum Wigier przysługuje jednej lub dwóm osobom dorosłym z dziećmi w wieku do lat 18 będącymi członkami tej rodziny.

6 Przy jednorazowym zakupie kart wstępu stosuje się następujące upusty:

·20 i więcej kart wstępu - 15% upustu,

·100 i więcej kart wstępu - 20% upustu,

·1000 i więcej kart - 25% upustu, wymagane jest przy tym podpisanie zobowiązania.

7 Zwolnione z opłat są:

·żaglówki klasy: Optymist, Cadet używane przez kluby żeglarskie w celach szkoleniowych,

·jednostki pływające uczestniczące w regatach uzgodnionych z Dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego.

8 Dla jednostek żeglarskich będących własnością klubów i członków klubów mających stałą bazę nad Wigrami stosuje się 50% zniżki, przy czym w przypadku czarterowania jednostek żeglarskich zniżki nie stosuje się.

9 Osoby przebywające na statku żaglowym powinny posiadać kartę wstępu do parku (poza właścicielem lub sternikiem, który wykupił kartę wstępu dla jednostek żeglarskich).

10 Opłata ulgowa dotyczy dzieci od 3 roku życia, uczniów, uczniów i studentów, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej.

11 Opłatę ulgową za lekcję na wodnej ścieżce edukacyjnej pobiera się od: osób którym przysługuje 50% zniżki za wstęp do parku oraz od mieszkańców parku.

12 Osoby, które wykupiły lekcję na wodnej ścieżce edukacyjnej nie płacą za karty wstępu do WPN w dniu obowiązywania biletu.

13 Poza godzinami pracy do opłaty dolicza się 45 zł za grupę za każdą godzinę zajęć.

14 Możliwość pobytu zwierzęcia po wcześniejszym uzgodnieniu.

15 Posiadacze Suwalskiej Karty Turystycznej – opłata ulgowa w wysokości 10% zniżki za bilet do Muzeum Wigier.

16 Bezpłatne wejścia do Muzeum Wigier w każdy czwartek w okresie od 1.11.2015 r. do 30.04.2016 r. i w okresie od 1.11.2016 r. do 30.04.2017 r.

17 Osoby, które wykupiły licencję wędkarską nie płacą za karty wstępu do WPN w okresie jej obowiązywania