Zarządzenie Nr 31/2021
Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 21.12.2021 r.
w sprawie opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie
oraz cen materiałów informacyjnych.

 

Działając na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty ( Dz.U. poz. 400 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:


§1

Ustala się cennik opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§2

Ustala się cennik opłat materiałów informacyjnych w Wigierskim Parku Narodowym stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 

§3

W uzasadnionych przypadkach (np. w ramach akcji promocyjnych) dyrektor parku może wyrazić zgodę na inną niż wynikającą z niniejszego zarządzenia wysokość opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie oraz wysokość cen materiałów informacyjnych, określając terminy i zasady ich obowiązywania.
 

§4

Traci moc zarządzenie nr 19/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie oraz cen materiałów informacyjnych.
 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

--------------------------------

Załącznik nr 1 ( 385 kb)

Załącznik nr 2 ( 224 kb)

  

   

   

Powrót