ZARZĄDZENIE NR 33/2021
DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie
w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

1. Ustalam zasady wędkowania określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam opłaty uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego wg cennika stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 

§2

Wysokość opłat określona w załączniku nr 2 ma zastosowanie do sprzedaży licencji w punktach bezpośredniej dystrybucji. Przy zakupie licencji za pośrednictwem serwisu www.WPN.eparki.pl do opłat ustalonych w załączniku nr 2 naliczana będzie prowizja na rzecz operatora serwisu, zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży online biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.
 

§3

Licencje uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego mogą nabywać wyłącznie osoby posiadające kartę wędkarską lub zwolnione z tego obowiązku na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
 

§5

Traci moc Zarządzenie nr 2/2021 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.
 

--------------------------------

Załącznik nr 1 ( 334 kb)

Załącznik nr 2 ( 420 kb)

--------------------------------

Linki:

  

   

   

Powrót