Plan działalności edukacyjnej w 2016 roku

 

Wigierski Park Narodowy: Dział Edukacji, Muzeum Wigier

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Programy stałe, zajęcia edukacyjne, spotkania, warsztaty
1.

Zajęcia na ścieżkach edukacyjnych: „Las”, „Suchary”, „Jeziora”

oraz na wystawie „Nad Wigrami” w siedzibie WPN w Krzywem

(dla młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia)

Program – Załącznik Nr 1

cały rok

2.

Zajęcia zamawiane (poza bazą dydaktyczną WPN):

prezentacje multimedialne, pokazy filmów, prelekcje

(dla młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia)

cały rok

3.

Fotogeniczne cztery pory roku Wigierskim Parku Narodowym

– cykl 8 plenerów fotograficznych *

(dla wszystkich zainteresowanych)

cały rok

4.

Wolontariat dla Wigier – organizacja programu wolontariatu w WPN

(dla wszystkich zainteresowanych)

cały rok

5.

Cykl zajęć dla dzieci niepełnosprawnych we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach

cały rok,

raz w miesiącu

6.

Cykl prelekcji w Bibliotece przy SP Nr 11 w Suwałkach

cały rok,

raz w kwartale

7.

Lekcje muzealne oraz prelekcje w Muzeum Wigier

oraz na wodnych ścieżkach edukacyjnych

(dla młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia)

Program – Załącznik Nr 2

cały rok

(ścieżki wodne:

maj–październik)

8.

Zimowa Akademia Przyrody (cykl zajęć w czasie ferii zimowych)

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

9.

Projekt „Zielone Szkoły – edukacja przyrodnicza uczniów szkół wiejskich”

we współpracy z Fundacją Fabryka Przyrody (warsztaty dla nauczycieli zakwalifikowanych do projektu, 3 turnusy zajęć edukacyjnych z uczniami)

kwiecień - czerwiec

10.

Cykl zajęć edukacyjnych dot. płazów oraz akcja monitoringowa z udziałem szkół z terenu parku i otuliny (akcja we współpracy ze Stowarzyszeniem Człowiek i Przyroda)

II kwartał

11.

Warsztaty dla przewodników turystycznych, 1 spotkanie we współpracy z Sekcją ds. Udostępniania

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

maj

12.

Warsztaty dla nauczycieli i osób prowadzących edukację przyrodniczą

– 2 spotkania, we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

maj

13.

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN

(dla młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia)

Program – Załącznik Nr 1

maj–wrzesień

14.

Warsztaty dla nauczycieli we współpracy z Biurem Edukacji

m.st. Warszawy i WCIES w ramach projektu „Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników”

maj,

czerwiec,

wrzesień

15.

Letnia Akademia Przyrody (cykl zajęć w czasie wakacji w Ośrodku Edukacji Środowiskowej)

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

lipiec

(3. dekada)

16.

Warsztaty dla rolników i mieszkańców z terenu parku i otuliny – 2 spotkania

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

II i III kwartał

Imprezy, akcje, konferencje
1.

Udział WPN w imprezach zewnętrznych (organizacja stoisk informacyjnych i promocja, we współpracy z lokalnymi samorządami, sołectwami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz organizacjami turystycznymi).

cały rok

2.

„Noc Sów”

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

kwiecień

3.

Dzień Ziemi – przygotowanie i obsługa stoiska na Polach Mokotowskich w Warszawie.

kwiecień

4.

Gra terenowa „Wśród mchów i paproci” z okazji Europejskiego Dnia Parków*

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

maj

lub czerwiec

5.

Akcja „Bezpieczna woda” w Muzeum Wigier

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

lipiec

6.

„Wielki Dzień Pszczół”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

8 sierpnia

7.

Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

(impreza otwarta, we współpracy z PTTK Oddział w Suwałkach)

15 sierpnia

8.

Akcja „Sprzątanie Świata”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

wrzesień

9.

Konferencja „40 lat ochrony krajobrazu”*

październik

10.

Cykl „Spotkania z podróżnikami” w Muzeum Wigier

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

październik-kwiecień

Konkursy
1.

Internetowy konkurs wiedzy o Wigierskim Parku Narodowym*

cały rok

2.

Konkurs wiedzy pt. „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” (dla gimnazjów, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym)

wrzesień

–listopad

3.

Konkurs fotograficzny pt. „Przyroda w WPN”*

III kwartał

Muzea, wystawy stałe i okresowe
1.

Wystawa stała w Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego

w Starym Folwarku

cały rok

2.

Stała wystawa w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

pt. „Nad Wigrami”

cały rok

3.

Stała wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

przy siedzibie WPN w Krzywem

cały rok

4.

Wystawa przenośna pt. „Wigierski Park Narodowy”, udostępniania na prośbę zainteresowanych instytucji i placówek edukacyjnych.

cały rok

5.

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier

„40 lat ochrony krajobrazu nad Wigrami”*

maj

6.

Stała wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku

czerwiec

–wrzesień

7.

Wystawa „Nadwigierskie militaria” w Czerwonym Folwarku

czerwiec

­wrzesień

8.

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier „40 lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego”*

wrzesień

9.

Wystawa poplenerowa w Muzeum Wigier – „Fotogeniczne pory roku w WPN”

październik

10.

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier „Ukryte światy – świat podziemny”

listopad

Wydawnictwa
1.

Kwartalnik „Wigry”, cztery numery*

cały rok

2.

Witryna internetowa: http://www.wigry.org.pl

cały rok

3.

Folder „Wigierski Park Narodowy”

luty

4.

Przewodnik i quest po wystawie „Nad Wigrami”

luty

5.

Muzeum Wigier – broszury (wziątki) w języku rosyjskim

kwiecień

6.

Kalendarz 2016*

grudzień

Inne działania
1.

Kolportaż wydawnictw cyklicznych oraz materiałów promocyjnych i wydawnictw WPN – wg. listy stałej oraz w odpowiedzi na prośbę

cały rok

2.

Przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych do zajęć

cały rok

3.

Opracowanie scenariuszy lekcji na zajęcia o podziemnym świecie (rośliny i zwierzęta) (Muzeum Wigier)

cały rok

 

 

* Zadanie będzie realizowane w przypadku przyznania dotacji przez WFOŚiGW w Białymstoku

  

 

zobacz: Oferta zajęć w Wigierskim Parku Narodowym dla grup zorganizowanych.  

 

zobacz: OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w 2016 r.

   

zobacz: OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM WIGIER

  

  

   

Opracowała: Joanna Adamczewska