Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

   

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  


 Strona główna
 Opis projektu
 Aktualności
 Nadchodzące
 wydarzenia
 Materiały
 do pobrania
 Poradnik
 Archiwum
 Sprawozdania
 Literatura
 WPN

  

  

AKTUALNOŚCI

  

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji

oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

  


  

 

Tytuł szkolenia:

„Obce i inwazyjne gatunki roślin”

Termin: 20 września 2011 r.

Miejsce : Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, sala konferencyjna

Prowadzący : Maciej Romański

   

kliknij
aby powiększyć

  

  

Program szkolenia:

9.00- 11.30 Wykład wprowadzający :

- Migracje roślin pochodzenia naturalnego i antropogenicznego,

- Klasyfikacja gatunków obcych.

- Różne aspekty inwazyjności.

- Etapy zadomawiania gatunków obcych.

- Dlaczego niektóre gatunki są inwazyjne.

- Konsekwencje inwazji gatunków niepożądanych.

- Potrzeba edukacji - podnoszenie świadomości.

- Gatunki najbardziej inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym.

11.30-12.00 Przerwa obiadowa

12.00- 12.30 Omówienie arkuszy inwentaryzacyjnych

12.30 -14.30 Szkolenie terenowe: Praktyczne rozpoznawanie gatunków obcych i inwazyjnych Wigierskiego Parku Narodowego - przygotowanie do inwentaryzacji. Dyskusja i wnioski, ewaluacja spotkania.

  

W dniu 20.09.2011 r. w Krzywem, w sali konferencyjnej odbyło się szkolenie, zorganizowane w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

Szkolenie przeznaczone było dla pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Odbywało się ono w sali konferencyjnej Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

  

Przeznaczone było dla służb terenowych. Wzięło w nim udział 20 osób. Prowadzącym był mgr Maciej Romański pracownik Pracowni Naukowo- edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego, od wielu lat zajmujący się badaniem obcych i inwazyjnych gatunków roślin występujących na terenie parku, uczestniczący w projektach usuwania gatunków obcych i inwazyjnych: barszczu Sosnowskiego, czeremchy amerykańskiej, róży pomarszczonej.

  

Szkolenie składało się z dwóch części: części wykładowej i części terenowej. Prezentacja tematu rozpoczęła się od wykładu wprowadzającego w tematykę. Została zwrócona szczególna uwaga na fakt, że problem gatunków obcych i inwazyjnych narasta z roku na rok i będzie coraz trudniejszy do rozwiązania. Aby zapoznać się z problematyką prowadzący rozpoczął od scharakteryzowania procesu migracji roślin związanych z czynnikami naturalnymi oraz czynnikami pochodzenia antropogenicznego. Dokonał szczegółowej klasyfikacji gatunków obcych i różnych aspektów inwazyjności. Omówił etapy zadomawiania gatunków obcych. Wytłumaczył na wielu przykładach zaobserwowanych w najbliższej okolicy, dlaczego niektóre z gatunków mają charakter inwazyjny i dlaczego są tak niebezpieczne dla gatunków rodzimych, przyrody i człowieka. Zwrócił szczególną uwagę na rolę i potrzebę edukacji społeczności lokalnej, dzięki której czasem można zapobiec rozprzestrzenianiu się gatunków niepożądanych. Dużo miejsca w trakcie szkolenia prowadzący poświęcił na przedstawienia gatunków inwazyjnych w Wigierskim Parku Narodowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca występowania na terenie parku (pokaz na mapie).

  

Drugą częścią szkolenia to były zajęcia terenowe. Przed wyjściem uczestnicy otrzymali formularze służące przyszłej inwentaryzacji gatunków obcych i inwazyjnych. Ma być ona przeprowadzona z wykorzystaniem sprzętów GPS. W tej szkolenia uczestnicy mieli możliwość wykorzystani wiedzy zdobytej w czasie wykładu w sposób praktyczny przy rozpoznawaniu gatunków w terenie. Na przykładach zostały omówione te cechy roślin inwazyjnych, które dają duże szanse na przetrwanie tych gatunków w czasie prób ich nie właściwego usuwania. Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymali materiały w formie płyt CD.

  

Sala wykładowa została oznakowana zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w porozumieniu dotyczącym realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poinformowani, o sponsorach i beneficjencie prowadzącym projekt.

  

Na zakończenie szkolenia zostały uzupełnione ankiety ewaluacyjne.

  

W trakcie szkolenia pomiędzy częścią wykładową, a częścią praktyczną obsługę cateringową zapewniała firma „Gams”, która dostarczyła posiłek obiadowy.

    

    

    

Sprawozdanie sporządziła
Katarzyna Łukowska

  

  

  


  

  

Poprzednie wydarzenie:

  

Sprawozdanie ze szkolenia w Wigierskim Parku Narodowym, 25 stycznia 2011 r.     czytaj »

  

O wcześniejszych wydarzeniach czytaj w "Archiwum"

  


  

Projekt pt.
Budowa wspólnej platformy wymiany informacji
oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska
(01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877 23 59;
e-mail:zarząd@nfos.org.pl) we współpracy z parkami narodowymi.