Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

   

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  

PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH


  

  

   

Monitoring nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym

 

Adam Olszewski, Kampinoski Park Narodowy

Dział Nauki i Monitoringu Przyrody, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

Grzegorz Lesiński, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

 

   

   

   

Nietoperze są zwierzętami bardzo szybko reagującymi na zmiany zachodzące w przyrodzie. Monitorując populacje nietoperzy można oceniać ogólny stan środowiska przyrodniczego w naszym kraju. Zarówno parki narodowe jak i obszary Natura 2000 są zobowiązane do prowadzenia monitoringu przyrody (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.04 Dz. U. 04. 92.880 z 30.04.2004). Obowiązek ten zawarty jest również w Dyrektywie Siedliskowej (Art. 8) Unii Europejskiej. Podstawowym celem monitoringu nietoperzy jest kontrola liczebności populacji i ocena jej wieloletnich zmian, a także poznanie zmian zasięgu poszczególnych gatunków występujących w Polsce. Zebrane wyniki mają bardzo duże znaczenie dla ochrony nietoperzy. Na ich podstawie można określać czynniki zagrażające egzystencji nietoperzy w naszym kraju oraz wyznaczać miejsca (kryjówki, środowiska oraz tereny) najistotniejsze dla tych ssaków, w pierwszym rzędzie zasługujące na ochronę.

  

Podstawową zasadą wszystkich badań monitoringowych jest porównywalność zebranych wyników. Muszą być zatem wypracowane metody, których założenia będą ściśle przestrzegane w celu wyeliminowania wpływu różnorodnych czynników na ocenę liczebności nietoperzy. Oprócz ustalenia liczby nietoperzy w poszczególnych schronieniach ważne jest też notowanie zmian wprowadzanych w tych miejscach w wyniku działalności człowieka.

  

Obecnie w Kampinoskim Parku Narodowym, obszar Natura 2000 (PLC140001), prowadzony jest monitoring liczebności nietoperzy w schronieniach zimowych oraz monitoring stopnia zasiedlenia i liczebności nietoperzy zasiedlających schronienia letnie – skrzynki. W najbliższych latach planujemy zakupić detektory ultradźwiękowe, aby móc monitorować nietoperze na transektach.

  

Ze względów praktycznych, liczenia nietoperzy w trakcie hibernacji prowadzone są wyłącznie w obiektach podziemnych, tj. w piwnicach i fortach, w których ustalenie dokładnej (lub w miarę dokładnej) liczby nietoperzy jest stosunkowo łatwe. Jedyną wadą tej metody jest to, że dane zebrane w ten sposób dotyczą tylko niewielkiej liczby gatunków – nie obejmują nietoperzy zimujących poza Polską lub spotykanych zimą w naszym kraju sporadycznie (gatunki wędrowne: borowiec wielki, borowiaczek, karliki) oraz zimujących w innych typach kryjówek, np. głębokie zakamarki w budynkach (mroczek posrebrzany, mroczek późny, borowiec wielki) lub dziuple, które są zazwyczaj niedostępne dla prowadzących liczenia. Staramy się, aby monitoring nietoperzy w tych miejscach był wykonany w możliwie jednym terminie (jako optymalny wybraliśmy okres od 15 stycznia do 20 lutego). Oczywiście liczenia te odbywają się bez zdejmowania nietoperzy ze ścian/sufitów kryjówki. Co roku kontrole danego obiektu przeprowadzają te same osoby, ponieważ liczący, w ciągu pierwszych kilku sezonów poznaje obiekt, zna rozmieszczenie szczelin, w których mogą zimować nietoperze. W fortach, które są bardzo cenne dla nietoperzy prowadzone są dwa liczenia, ponieważ niektóre gatunki mają różne szczyty liczebności, np. u nocka Natterera przypada on na przełom lutego i marca, natomiast u nocka rudego zazwyczaj w listopadzie.

  

Monitoring zimowy w fortach będących częścią Fortów Modlińskich, obszar Natura 2000 (PLH140020) wykonywany jest przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Gatunkiem dominującym liczebnie w fortach jest mopek, który stanowi aż 70% wszystkich zimujących w tego typu kryjówkach nietoperzy. Natomiast monitoring nietoperzy w piwnicach ziemiankach wykonywany jest na dwóch transektach. Jeden znajduje się w zachodniej części Parku (sołectwo Górki), monitorowany od sezonu zimowego 2002/2003 (brak sezonu 2006/2007) (Ryc. 1). Drugi leży w środkowej części Puszczy Kampinoskiej (Janówek-Kiścinne), monitorowany od sezonu 2006/2007. Na obu tych transektach w pierwszym roku kontrolowano niemal wszystkie ziemianki, ponadto zbierano informacje z wywiadów czy w danej piwnicy w latach wcześniejszych właściciele nie spotykali nietoperzy. Na tej podstawie wytypowano ziemianki, w których zimują nietoperze i tylko te są monitorowane co roku. Piwnice ziemianki posiadające drzwi i odpowiednio głębokie stanowią preferowane miejsce hibernacji pięciu gatunków nietoperzy występujących na terenie Parku: nocka rudego, nocka Natterera, gacka brunatnego, gacka szarego oraz mopka (gatunek jest wymieniany w Dyrektywie Siedliskowej Natura 2000) (Fot. 1-3). Wprawdzie w poszczególnych piwnicach spotyka się niewielkie liczby osobników (do 6), ale ze względu na powszechność piwnic mają one duże znaczenie dla hibernacji nietoperzy na tym terenie.

     

  

Ryc. 1. Monitoring gatunków nietoperzy i ich liczebności

na transekcie w sołectwie Górki (12 piwnic)

     

     

Fot. 1. Kilkugatunkowa grupa hibernujących nietoperzy (od prawej na pierwszym planie):

mopek, nocek rudy i nocki Natterera (fot. Adam Olszewski)

  

Fot. 2. Grupa czterech gacków brunatnych w szczelinie (fot. Adam Olszewski)

  

Fot. 3. Trzech wspaniałych (gacki brunatne) (fot. Adam Olszewski)

  

   

Monitoring późnoletni w Kampinoskim Parku Narodowym odbywa się od 2008 roku, co roku w sierpniu. Polega on na kontrolowaniu 171 skrzynek dla nietoperzy typu Stratmann (Fot. 4), które znajdują się w monokulturach sosnowych (wiek do 60 lat) – 145 sztuk, gdzie liczba kryjówek dla nich jest znikoma, oraz 26 sztuk na skraju olsu.

  

Fot. 4. Skrzynka dla nietoperzy typu Stratmann (fot. Adam Tarłowski)

  

Miejsca wywieszenia skrzynek w drzewostanach sosnowych nie były przypadkowe, ponieważ w latach wcześniejszych były one zagrożone ze strony brudnicy mniszki i barczatki sosnówki (szkodniki pierwotne). Skrzynki te stanowią często stanowiska godowe karlika większego, dlatego to głównie ich samce i/lub haremy są przedmiotem monitoringu. Skrzynki wywieszono wiosną 2008 roku, a pierwsze liczenie potraktowano jako rok zerowy. Kontrole polegają na zaglądaniu do ich wnętrza od spodu (od otworu wlotowego) przy użyciu latarki świecącej skupioną wiązką światła. W roku zerowym zasiedlenie wynosiło już 5,3%, a już w roku następnym 17,1%. Dotychczas stwierdzono 4 gatunki: karlika większego, nocka Brandta, gacka brunatnego i mroczka późnego. Maksymalnie w jednej budce było 8 osobników. Należy nadmienić, że niemal wszystkie skrzynki dla nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym mają swoich lokatorów, ponieważ poza nietoperzami chętnie zajmowane są przez różne gatunki os oraz ćmy.

  

  

  

  


  

Inne poradniki                             Opis projektu                          Wigierski Park Narodowy