Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

   

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  

PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH


  

  

   

Jak zarządzać ruchem turystycznym w parkach narodowych
i na obszarach Natura 2000?
- pojęcia i parametry stosowane w turystyce

 

Dr Małgorzata Pstrocka-Rak, Zakład Geograficznych Podstaw Turystyki,
Katedra Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

   

   

   

Wskaźniki dopuszczalnego obciążenia ruchem turystycznym obszarów polskich parków narodowych mogą być praktycznie wykorzystane w regulacji ruchu turystycznego w parkach narodowych i na obszarach Natura 2000. Stosowane powszechnie pojęcia chłonności, jak i pojemności turystycznej nie są terminami, które mogłyby być wykorzystane w zarządzaniu ruchem turystycznym. Wskaźniki chłonności i pojemności są zbyt złożone, trudne do precyzyjnego określenia i wyrażenia w ogólnie przyjętych jednostkach: ilość osób na jednostkę powierzchni parku narodowego. Ponadto badania terenowe towarzyszące wyznaczaniu wskaźników są niezwykle koszto- i pracochłonne.

  

Za najważniejszy element pomocny w regulowaniu ruchu turystycznego uważa się monitoring tego ruchu, prowadzony systematycznie i obejmujący zarówno określenie ilości, przestrzennej i czasowej koncentracji ruchu turystycznego, jak i badania ankietowe turystów, pozwalające lepiej poznać samych odwiedzających, ich wiedzę o zasadach poruszania się po parkach narodowych, jak i ich oczekiwania.

  

Do najbardziej pomocnych parametrów w zarządzaniu ruchem turystycznym należą:

przepustowość szlaków - rozumiana jako rzeczywista liczba odwiedzających przemieszczających się w danym czasie po danym odcinku szlaku turystycznego/ścieżki dydaktycznej w danym parku narodowym; parametr ten miałyby być wyznaczany w oparciu o wyniki monitoringu ruchu turystycznego.

pojemność fizyczna danego miejsca, będącego fragmentem przestrzeni, w której zatrzymuje się ruch turystyczny, np. punkt widokowy, zagospodarowane miejsce odpoczynku itp. Pojemność ta zdefiniowana jest jako maksymalna liczba osób, które mogą przebywać w danym miejscu, przy zachowaniu ich komfortu psychofizycznego. Wielkość ta miałyby być wyznaczona m.in. na podstawie pojemności urządzeń, znajdujących się w tym miejscu (np. liczba ław i ławek).

  

Po ustaleniu przepustowości szlaków należy prowadzić obserwacje środowiska przyrodniczego wokół nich. W przypadku:

braku degradacji walorów przyrodniczych należałoby przyjąć obecną przepustowość szlaków jako maksymalną i starać się w przyszłości tak sterować strumieniami ruchu turystycznego, aby tych wartości dla poszczególnych szlaków (bądź ich fragmentów) nie przekraczać;

badań potwierdzających degradację walorów środowiska przyrodniczego na odcinkach „przeciążonych” należy przedsięwziąć środki prowadzące zmniejszenie natężenia i koncentracji ruchu turystycznego.

  

Pomocne w regulowaniu ruchu turystycznego, przede wszystkich w zmniejszeniu jego natężenia i koncentracji na odcinkach „przeciążonych” są:

prowadzenie „elastycznej” polityki zarządzania ruchem turystycznym, dostosowanej nie tylko do danego parku narodowego w Polsce, ale także ustalanej indywidualnie do danego fragmentu parku narodowego;

unikanie całkowitego zamykania szlaków turystycznych bez stworzenia alternatywnego szlaku ze względu na brak akceptacji społecznej;

wyraźne wyznaczenie na obszarach parków narodowych stref dostępności dla uczestników poszczególnych form aktywności turystycznej;

modernizowanie infrastruktury turystycznej, która pozwoliłaby maksymalnie kanalizować ruch turystyczny;

czasowe zamykanie „przeciążonych” ruchem szlaków turystycznych;

w przypadków parków narodowych o bardzo wysokim natężeniu ruchu turystycznego ustawienie w sezonie turystycznym przed wejściem do parku i/lub w miejscowościach położonych w otulinie parków tablic informujących o aktualnym natężeniu i przestrzennym rozkładzie ruchu turystycznego. Miałoby to, zdaniem uczestników, pomóc w dokonywaniu słusznych wyborów destylacji (miejsca, celu wycieczki) przez potencjalnych odwiedzających;

tworzenie wraz z samorządami lokalnymi alternatywnych programów spędzania czasu wolnego przez odwiedzających, funkcjonujących w otulinie parków narodowych bądź poza jej granicami, celem ograniczenia masowości turystyki w samych parkach; np.. tworzenie aquaparków;

współpraca z gestorami urządzeń turystycznych obecnych parkach narodowych, szkolenie ich kadry, tak aby mogli profesjonalnie informować i wyjaśniać zasady poruszania się po danym parku narodowym;

współpraca i szkolenia przewodników, posiadających licencję do prowadzenia wycieczek po danym parku narodowym;

współpraca z kadrą dydaktyczną uczelni wyższych danego regionu, kształcącą na kierunkach: Turystyka i Rekreacja oraz Gospodarka Turystyczna.

  

  

  

  


  

Inne poradniki                             Opis projektu                          Wigierski Park Narodowy