Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

   

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  

PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH


  

  

   

Jak zarządzać ruchem turystycznym w parkach narodowych
i na obszarach Natura 2000?
- wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze parków narodowych

 

dr Andrzej Dunajski, Instytut Biologii Roślin, Wydział Biologiczny, Uniwersytet Wrocławski

   

   

   

Turystyka piesza, narciarstwo alpejskie, nielegalne formy wykorzystania parków narodowych do rekreacji motorowej i rowerowej, turystyka wodna i konna mają największy wpływ na przyrodę. Do nowych niebezpiecznych dla przyrody form aktywności rekreacyjnej należy uznać turystykę motorową (kłady, motorówki) uprawianą bardzo często wbrew obowiązującym przepisom.

  

Poniżej zestawione zostały oddziaływania oraz propozycje minimalizacji wpływu turystyki: pieszej, narciarskiej i nielegalnej motorowej.

  

Turystyka piesza

  

Oddziaływanie na florę:

wydeptywanie,

synantropizacja flory, rozprzestrzenianie gatunków obcego pochodzenia,

zrywanie atrakcyjnie wyglądających roślin,

pisanie na skałach (niszczenie mszaków naskalnych i porostów),

eutrofizacja siedlisk,

fragmentacja siedlisk,

budowa infrastruktury turystycznej - niszczenie szaty roślinnej.

  

Oddziaływanie na faunę:

płoszenie lub rozdeptywanie zwierząt,

synantropizacja,

łapanie zwierząt,

zabijanie zwierząt,

pozostawianie śmieci (które stają się karmą),

przenoszenie chorób.

  

Oddziaływanie na przyrodę nieożywioną:

erozja,

wynoszenie okazów minerałów i skamieniałości,

infrastruktura turystyczna - tworzy pułapki i bariery dla zwierząt.

  

Oddziaływanie na krajobraz:

zmiany w krajobrazie - fragmentacja siedlisk,

utrudnianie przemieszczania się zwierząt,

zmiana estetycznych walorów krajobrazu.

  

Minimalizacja skutków turystyki pieszej:

a) wydeptywanie:

- poprawa jakości szlaków turystycznych,

- stosowanie barierek, siatek zabezpieczających wrażliwe siedliska.

b) zrywanie roślin:

- zmiana przebiegu szlaków,

- edukacja,

- kontrola - karanie.

c) płoszenie zwierząt:

- czasowe wyłączanie szlaków na czas trwania okresu lęgowego,

- zmiana przebiegu szlaków,

- wyznaczenie przebiegu szlaków poza stanowiskami gatunków wrażliwych,

- edukacja - tablice informacyjne,

- kontrola i ograniczanie natężenia ruchu turystycznego.

d) pozostawianie śmieci:

- edukacja,

- okresowe sprzątanie szlaków.

Uwagi dotyczące zarządzania ruchem turystycznym:

- monitoring przyrodniczy poboczy szlaków,

- monitoring ruchu turystycznego (ekocountery),

- obserwacja jakości szlaku,

- obserwacja zachowań turystów na szlaku (gdzie się zatrzymują, gdzie koncentruje się ruch
   itp.),

- monitoring jakości szlaków,

- weryfikacja przebiegu szlaków,

- badanie regeneracji siedlisk objętych programami restytucji.

  

Uwagi ogólne:

Uniwersalne wskaźniki (indykatory) są trudne do określenia - potrzeba indywidualnego
   podejścia w poszczególnych parkach narodowych.

„Nie ma sensu walczyć z modą na popularność jakiegoś miejsca”.

Warto próbować wykreować modę na miejsca, gdzie masowa turystyka nie jest groźna
   dla przyrody - wyznaczyć i popularyzować.

Ważna rola edukacji - zakazy, poruszanie się wyłącznie po szlakach turystycznych itp.

 

Nielegalna turystyka rowerowa i motorowa

  

Poruszanie się po drogach, ścieżkach i innych miejscach nie dopuszczonych do ruchu turystycznego oraz akcje ratownicze powodują:

niszczenie roślinności i siedlisk cennych przyrodniczo,

hałas - płoszenie zwierząt, wprowadzanie niepokoju w ostojach, wzmożenie szkód
   wyrządzanych przez zwierzynę, zmianę szlaków migracyjnych,

zabijanie drobnych zwierząt w wypadku kolizji drogowych.

szkody w przyrodzie nieożywionej:

- erozję gleby, denudację, nasilenie spływu powierzchniowego,

- zmiany w ukształtowaniu terenu,

- zanieczyszczenie środowiska substancjami ropopochodnymi oraz spalinami.

  

Działania minimalizujące:

edukacja o walorach przyrodniczych i negatywnym oddziaływaniu tej formy presji,

zmiany w prawie (obowiązek rejestracji pojazdów typu quad - brak rejestracji uniemożliwia
   identyfikację użytkownika),

wyznaczenie miejsc do uprawiania sportów motorowych poza obszarami cennymi
   przyrodniczo, np. żwirowiska, wyrobiska, grunty porolne,

współpraca z innymi służbami,

informacja w mediach o złapanych i ukaranych kierowcach łamiących prawo na terenie
   parków narodowych - prewencyjna rola prawa.

  

Narciarstwo i turystyka narciarska

  

Oddziaływanie na faunę:

płoszenie zwierząt,

zagrożenie życia (w tym płodu),

zaśmiecanie,

hałas,

potencjalne akcje ratownicze w górach (poza szlakami),

regeneracja terenów nieudostępnionych,

szczególne niebezpieczne są zjazdy poza wyznaczonymi trasami, które stają się coraz
   bardziej popularne.

  

Wpływ na florę:

uszkodzenia mechaniczne roślin i drzew przez narciarzy,

uszkodzenia mechaniczne przez ratraki,

fekalizacja - eutrofizacja,

rozdeptywanie ścieżek na nartostradach (poza sezonem narciarskim).

  

Działania minimalizujące wpływ narciarstwa:

edukacja o walorach przyrodniczych,

egzekwowanie prawa,

regulacja okresu użytkowania narciarskiego,

limitowanie liczby osobo-zjazdów,

dostosowanie sprzętu (ratraki) do warunków śniegowych,

kanalizowanie ruchu,

obciążanie narciarzy kosztami akcji ratunkowych za wypadki podczas uprawiania
   narciarstwa niezgodnie z przepisami (poza wyznaczonymi trasami narciarskimi),

współpraca służb parków narodowych z innymi służbami,

wprowadzenie obowiązku rejestracji zjazdów (KWT),

akcje medialne,

informacja.

  

  

  

  


  

Inne poradniki                             Opis projektu                          Wigierski Park Narodowy