Strona główna
 Opis projektu
 Aktualności
 Wydawnictwa
 Ogłoszenia
 Archiwum
 WPN

  

  

OPIS PROJEKTU

  

Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic

  

  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (85% wartości projektu) oraz z budżetu państwa (15%). Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2012, a jego wartość całkowita wynosi 431 113,8 PLN.

  

Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie 6/2008 "Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych" w ramach Działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

  

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat potrzeby ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny -  mieszkańców powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i miasta Suwałki.

 

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

  

1. Cykliczne wydawanie: kwartalnika "Wigry" z dodatkami - dla dzieci i młodzieży - "Wigierek" oraz dla osób prowadzących działalność okołorolniczą - pt. "Na miedzy" i kalendarzem.

Ponadto w roku 2009 planowane jest wydanie  specjalnego, rozszerzonego numeru kwartalnika z okazji XX-lecia istnienia parku. Kwartalnik będzie zawierać działy traktujące o aktualnej działalności WPN, samorządów lokalnych, ochronie przyrody regionu, w tym zagadnienia związane z Naturą 2000, zagadnienia z dziedziny turystyki, kultury regionu oraz edukacji.

Kwartalnik oraz wybrane artykuły dodatków będą dostępne także w formie elektronicznej na stronie internetowej WPN.

  

2. Cykliczne spotkania dla poszczególnych grup odbiorców kwartalnika i dodatków w formie: warsztatów przyrodniczo - kulturowych pt. "Spotkania z Wigierkiem", warsztatów dla nauczycieli, spotkań z przedstawicielami sołectw, gmin, miast i powiatów, spotkań z rolnikami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie turystyki. Działania te mają na celu rozwinięcie komunikacji, ożywienie jej, ponadto będą pomocne we właściwym doborze tematyki, adekwatnej do aktualnych zainteresowań odbiorców.

  

3. Wykonanie materiałów promujących ochronę przyrody w formie m.in: ekologicznych toreb papierowych, bawełnianych, podkładek, pisaków, nalepek, etc.

 

Wydawnictwa będą nieodpłatnie dostarczane mieszkańcom z terenu parku i otuliny, jednostkom samorządowych z ww. powiatów i miast, stowarzyszeniom, centrom edukacji ekologicznej, do lokalnych bibliotek i mediów.

 

Mamy nadzieję, że wszystkie powyższe działania przyczynią się do wzrostu akceptacji społecznej dla funkcjonowania parku narodowego i metod ochrony jego zasobów, wysokiej świadomości ekologicznej i świadomości na temat wpływu zachowanych zasobów przyrodniczych na jakość życia, a także do zwiększenia wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczo-kulturowych.

  

   Informacji na temat projektu udziela Joanna Adamczewska (087 5632 540)