Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

OGŁOSZENIA

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

  

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 j.t.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794)

  

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony

Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

  

Przedmiotem prac będzie:

1) Projekt planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, który będzie uwzględniał zakres przewidziany dla parku narodowego oraz obszaru Natura 2000.

2) Projekt planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Wigierska" (kod obszaru PLH200004), w części znajdującej się poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego i zakresie przewidzianym dla obszarów Natura 2000.

  

Wszyscy zainteresowani mogą:

1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/po_index.htm;

2) składać uwagi i wnioski do Wigierskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

  

Prace nad planami ochrony będą realizowane etapami. Po zakończeniu każdego z nich zostaną udostępnione informacje dotyczącego odpowiedniego etapu. Strona internetowa www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/po_index.htm umożliwi każdemu zainteresowanemu przesyłanie, za pomocą odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów dotyczących określonego etapu prac. Nie wyklucza to możliwości składania innych uwag i wniosków.

  

Do zakończenia pierwszego etapu prac niezbędną dokumentacją sprawy są założenia do projektów planu ochrony.

  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.