Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

OGŁOSZENIA

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Recenzenci planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska oraz planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy , Krzywe 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5666322, faks 087 5632541.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.win.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ochrona środowiska.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Recenzenci planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska oraz planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi recenzenta projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska PLH200004 oraz planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Augustowska PLB200002. Zamówienie dotyczy wykonania wyżej wymienionej usługi przez czterech recenzentów. Podstawowym zadaniem recenzenta będzie opiniowanie prawidłowości i jakości realizacji wyżej wymienionych projektów planów przez ich wykonawców. Usługa recenzenta będzie polegała na Uczestnictwie w procesie tworzenia dokumentacji jako obserwator, z prawem zabierania głosu, wyrażania opinii, proponowania zmian i innych rozwiązań, wskazywania metod i sposobów rozwiązywania ewentualnych problemów oraz metod i sposobów uzupełniania brakujących informacji. Udziale w spotkaniach dyskusyjnych warsztatach. Udziale, jeżeli ZAMAWIAJĄCY tego zażąda, w spotkaniach roboczych z wykonawcami planów oraz innych spotkaniach i naradach dotyczących realizacji projektów planów. Opiniowaniu działań i opracowań na kolejnych etapach tworzenia planów. Udzielaniu indywidualnych konsultacji wykonawcom projektów planów i ZAMAWIAJĄCEMU. Sporządzeniu końcowych recenzji następujących projektów planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Augustowska PLB200002 planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska PLH200004 w części poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego. Opinie i recenzje mają dotyczyć w szczególności zgodności realizacji zadań przez wykonawców projektów planów z posiadaną przez recenzentów wiedzą w dziedzinach, które stanowią ich specjalności badawcze zakresem prac stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zapisami aktów prawnych regulujących zasady tworzenia planów oraz innych aktów prawnych dotyczących merytorycznej strony zadań realizowanych przez wykonawców planów, z uwzględnieniem zmian w prawie oraz nowych regulacji prawnych pojawiających się w trakcie prac nad planami. Opinie mogą mieć formę ustną lub pisemną. O formie opinii decyduje ZAMAWIAJĄCY. Recenzje mają mieć formę pisemną. Nazwy i zakres opracowań które będą podlegały opiniowaniu i recenzowaniu zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Recenzje będą sporządzane oddzielnie przez każdego recenzenta. O zamówienie mogą się ubiegać osoby, które nie pozostają lub nie pozostawały w wymienionych poniżej relacjach z wykonawcami projektów planów, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności warunek ten dotyczy również podwykonawców nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcami projektów planów ochrony i planu zadań ochronnych, ich zastępcami prawnymi lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców, którym powierzono realizację projektów planów ochrony i planu zadań ochronnych. przed upływem 3 lat od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcami projektów planów ochrony i planu zadań ochronnych i nie byli członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców, którym powierzono realizację projektów planów ochrony i planu zadań ochronnych nie pozostają z żadnym z wykonawców projektów planów ochrony i planu zadań ochronnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.30.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli WYKONAWCA będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania każdej z czterech części zamówienia, posiadającą wymienione poniżej wykształcenie, kwalifikacje badawcze i doświadczenie: 1. Wykształcenie - co najmniej stopień doktora nauk przyrodniczych. Przez nauki przyrodnicze rozumie się następujące: biologia, geografia, geologia, leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, zootechnika. 2. Wymagane kwalifikacje badawcze: recenzent pierwszy - siedliskoznawstwo leśne, typologia leśna, fitosocjologia, gleboznawstwo leśne, ekologia i ochrona siedlisk leśnych (w tym zwłaszcza siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej) , dynamika i ochrona mokradeł leśnych, restytucja siedlisk. recenzent drugi - limnologia, hydrologia, geografia fizyczna. Specjalizacja w zakresie systemów rzeczno-jeziornych, funkcji hydrologicznych jezior, obiegu wody i materii w zlewniach jeziornych, ekosystemów jezior. recenzent trzeci - florystyka, ekologia roślin i zespołów roślinnych, zwłaszcza w zakresie wymagań siedliskowych, metod inwentaryzacji i monitoringu oraz ochrony gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. recenzent czwarty - ornitologia, ekologia zwierząt, ochrona przyrody. Specjalizacja w ekologii ptaków, szczególnie w zakresie wymagań siedliskowych, metod inwentaryzacji i monitoringu oraz ochrony gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz (ewentualnie) gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Nie dopuszcza się łączenia specjalności przez jedną osobę. 3. Doświadczenie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie swoich specjalności; b) autorstwo lub współautorstwo: co najmniej 2 prac naukowo-badawczych lub studialnych w zakresie swoich specjalności, lub co najmniej 2 recenzowanych publikacji naukowych w zakresie swoich specjalności. ZAMAWIAJĄCY akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca powinien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów udostępniające swój potencjał i osoby do wykonania zamówienia, Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz osób , które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wigry.win.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krzywe 82 16-402 Suwałki sekretariat, pokój numer 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Krzywe 82 16-402 Suwałki sekretariat, pokój numer 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie prowadzone w ramach realizacji projektu nr POIS.05.03.00-00-275/10 Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 5.3 priorytetu V.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Recenzent I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: recenzent pierwszy - siedliskoznawstwo leśne, typologia leśna, fitosocjologia, gleboznawstwo leśne, ekologia i ochrona siedlisk leśnych (w tym zwłaszcza siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej) , dynamika i ochrona mokradeł leśnych, restytucja siedlisk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.30.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Recenzent 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: recenzent drugi - limnologia, hydrologia, geografia fizyczna. Specjalizacja w zakresie systemów rzeczno-jeziornych, funkcji hydrologicznych jezior, obiegu wody i materii w zlewniach jeziornych, ekosystemów jezior..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.30.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Recenzent 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: recenzent trzeci - florystyka, ekologia roślin i zespołów roślinnych, zwłaszcza w zakresie wymagań siedliskowych, metod inwentaryzacji i monitoringu oraz ochrony gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.30.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Recenzent 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: recenzent czwarty - ornitologia, ekologia zwierząt, ochrona przyrody. Specjalizacja w ekologii ptaków, szczególnie w zakresie wymagań siedliskowych, metod inwentaryzacji i monitoringu oraz ochrony gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz (ewentualnie) gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.30.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

----------------------------------------------

SIWZ   (110 Kb)

Załączniki   (1783 Kb)