Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

OGŁOSZENIA

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

  

Krzywe 27 kwietnia 2011 r.

OPIK 37-1 – 15/2011

  

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro

  

  

Dyrektor WPN zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nie podlegającym przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  

1. Nazwa: Opracowanie bibliografii obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.

   

2. Opis przedmiotu zamówienia.

   

Sporządzenie bibliografii obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, rozumianej jako uporządkowany spis dokumentów, których rodzaje zostały wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia, wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Wigierski Park Narodowy stanowi większość obszaru Ostoi Wigierskiej, w związku z tym sporządzony spis będzie stanowił bibliografię Wigierskiego Parku Narodowego. Granice opracowania przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2. Bibliografię należy sporządzić za okres do końca 2010 roku, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 3 do zaproszenia, sporządzonymi na podstawie obowiązujących norm. Bibliografia powinna być podzielona na działy (jak np. przyroda, historia, literatura itp.) oraz posiadać indeksy: autorów i rzeczowy.

  

3. Termin realizacji: 5 marca 2012 roku.

  

4. Ofertę na całość realizacji zadania można przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego (adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki) w formie pisemnej, do dnia 6.05.2011 r., godz. 9.00, w zamkniętej kopercie, z napisem Opracowanie bibliografii obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.

  

5. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WPN, dnia 6.05.2011 r., o godz. 9.15.

  

6. Podstawą zapłaty będą rachunki i pozytywna ocena wykonanej usługi. Płatność będzie podzielona na dwie połowy: pierwsza w grudniu 2011 roku i druga w marcu 2012 roku.

  

7. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

  

8. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena brutto.  

  

  

   Załączniki (546 kb)