Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

KONSULTACJE SPOŁECZNE

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

REJESTR WNIOSKÓW i UWAG:

     

XI. Wnioski i uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego

  

Lp.

Autor wniosku lub uwagi, podmiot, data i forma przekazania

Czego dotyczy oraz treść wniosku lub uwagi

Status, sposób rozpatrzenia, odpowiedź lub uzasadnienie ewentualnego odrzucenia

1.

Wójt Gminy Suwałki, pismo znak PP.671.42.2014.BŻ z dnia 8 stycznia 2015 r.

(wpłynęło 9.01.2015 r.)

Wójt Gminy Krasnopol, pismo znak KP.671.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.

(wpłynęło 29.01.2015 r.)

Pisma o zbliżonej treści

Dotyczy: projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, rozdziału 12 - ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych na obszarze parku oraz niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 PLH 200004.

Po zapoznaniu się z przygotowanym projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, Wójt Gminy Krasnopol (i Suwałki) wnosi uwagi do przygotowanego dokumentu.

Plan Ochrony nie może bezpodstawnie zawierać rygorystycznych zapisów dotyczących gospodarowania gruntami prywatnymi. Rygorystyczne zapisy dotyczące zakazów zabudowy budzą sprzeciw mieszkańców wsi oraz niepotrzebne konflikty z Administracją Publiczną czy Dyrekcją Wigierskiego Parku Narodowego. Uprzejmie proszę o wzięcie tych uwag pod rozwagę i przyjęcie, a zapewne pozwoli to nazłagodzenie niepotrzebnego konfliktu mieszkańców z Wigierskim Parkiem Narodowym, dla dobra Parku, przyrody i ludzi w nim żyjących.

- w ust. 1 pkt. 1 ppkt a- proponuje się wykreślenie „sieci ekologicznej ECONET-POLSKA”,

przy wyznaczaniu szczegółowych granic skorzystać z założeń do planu Województwa

Podlaskiego oraz opracowań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Nie wykreślono „sieci ekologicznej ECONET-POLSKA”, natomiast dodano proponowaną frazę. Aktualna treść tego punktu:

„Przebieg (obszar) korytarzy ekologicznych należy wprowadzić do istniejących i przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego (planu wojewódzkiego i planów miejscowych) oraz studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Przy wyznaczaniu szczegółowych granic korytarzy ekologicznych należy kierować się założeniami sieci ekologicznej ECONET-POLSKA, „Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2000 Plus”, projektem korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć NATURA 2000 w Polsce oraz szczegółowymi propozycjami o charakterze regionalnym (założenia do planu Województwa Podlaskiego, opracowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska)”.

- ust. 1 pkt 2 – wykreślić

Nie wykreślono tylko przeredagowano. Aktualna treść tego punktu:

„Na obszarach stanowiących korytarze ekologiczne zaleca się dopuszczanie do naturalnej sukcesji zaroślowej i leśnej, szczególnie na mineralnych gruntach nieleśnych, z wyłączeniem nieleśnych siedlisk Natura 2000 oraz innych, nieleśnych zbiorowisk roślinnych, cennych pod względem przyrodniczym lub pożądanych z powodów biocenotycznych”.

- w ust. l pkt 6 powinien brzmieć: „nie należy grodzić posesji zlokalizowanych w dolinach rzek w strefie 1,5 m od brzegu”

Nie zmieniono. Aktualna treść tego punktu:

„Na obszarach stanowiących korytarze ekologiczne nie należy grodzić posesji zlokalizowanych w dolinach rzek w strefie 10 m od brzegu”.

- ust. 1 pkt 7 – wykreślić słowo „pozbawionych”

Wykreślono zbędne słowo i przeredagowano. Aktualna treść tego punktu:

„Na obszarach stanowiących korytarze ekologiczne nie należy dopuszczać do regulacji rzek oraz budowy urządzeń hydrotechnicznych uniemożliwiających migrację ryb”.

- ust. 1 pkt 8 - wykreślić

Nie wykreślono, tylko przeredagowano. Aktualna treść tego punktu:

„zaleca się ograniczanie urbanizacji powodującej przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych”.

- ust. l pkt 9 - po słowie „jezior” dodać „z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszym rozdziale w ust. 3 pkt. 7”

Dodano proponowaną frazę. Aktualna treść tego punktu:

„Na obszarach stanowiących korytarze ekologiczne nie należy wprowadzać zabudowy w strefie 100 m od brzegów rzek i jezior z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszym rozdziale w ust. 4 pkt 7”

(aktualnie jest to ustęp 4).

- ust. 3 pkt. 7 - dopuścić lokalizowanie w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,

_jezior i innych zbiorników wodnych, saun bez możliwości ich rozbudowy i zmiany

sposobu użytkowania;

- ust. 3 pkt. 7 powinien otrzymać brzmienie „wznoszenia jakichkolwiek budynków i

obiektów budowlanych. w pasie szerokości 100 m od wód, w tym obiektów na potrzeby

rolnictwa oraz barakowozów i innych obiektów tymczasowych nie związanych z

utrzymaniem zbiorników wodnych, przystani wodnych i kąpielisk o charakterze

ogólnodostępnym. Ustalenie nie dotyczy budowy obiektów związanych z ochroną wód,

budowy wież widokowych. realizacji zadań statutowych parku, opisanych w niniejszym

planie zamierzeń inwestycyjnych, terenów skupionej oraz zwartej zabudowy wsi oraz

budowy saun (bez możliwości rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania na

przeznaczenie inne niż sauna)"

Wniosek uwzględniony. Aktualnie jest to ustęp 4 pkt 7 o treści:

„Dla utrzymania i poprawy stanu ekosystemów wodnych i zależnych od wody zaleca się niedopuszczenie do wznoszenia jakichkolwiek budynków i obiektów budowlanych, w pasie o szerokości 100 m od brzegów wód, w tym obiektów przeznaczonych na potrzeby rolnictwa oraz barakowozów i innych obiektów tymczasowych nie związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych, przystani wodnych, punktów widokowych i kąpielisk o charakterze ogólnodostępnym. Ustalenie nie dotyczy budowy obiektów związanych z ochroną wód, działaniami ochronnymi i udostępnieniem Parku, realizacją zadań statutowych Parku, opisanych w niniejszym planie zamierzeń inwestycyjnych, terenów skupionej i zwartej zabudowy wsi oraz budowy saun (bez możliwości rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania na przeznaczenie inne niż sauna)”.

ust. 2 pkt 1 - po słowie „Wodnej" dodać „oraz dopuszcza się umacnianie brzegów na

obszarach zagrożenia powodziowego – rozlewiskach",

Wniosek nieuwzględniony, ponieważ na terenie WPN nie ma obszarów zagrożenia powodziowego. Aktualna treść tego punktu:

„W zakresie gospodarki wodnej i gospodarowania wodami wskazuje się niedopuszczenie do regulacji rzek i innych cieków, w tym prostowania ich biegu, pogłębiania, umacniania brzegów oraz innych działań naruszających naturalnie ukształtowane koryto cieku. Wyjątek w tej zasadzie dotyczy okresowego wyrównywania dna i ukształtowania koryta bezpośrednio w pobliżu urządzeń służących do monitoringu stanu i przepływów wód – zgodnie z wytycznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej”.

- ust. 3 pkt. 7 - po słowach „o szerokości 100 m od brzegów wód dodać „nie dotyczy zmian wynikających z racjonalnej gospodarki rolnej”.

Wniosek w rzeczywistości dotyczy ust. 3 pkt. 6 i nie został uwzględniony. Natomiast szerokośc strefy zmniejszono. Aktualna treść tego punktu:

Dla utrzymania i poprawy stanu ekosystemów wodnych i zależnych od wody zaleca się niedopuszczenie do zmiany sposobu użytkowania gruntów, polegającej na zamianie użytków zielonych na grunty orne, w pasie o szerokości 50 m od brzegów wód. Dopuszczalnymi i pożądanymi zmianami sposobu użytkowania gruntów w tej strefie jest zadarnianie użytków ornych, wprowadzanie zakrzewień i zadrzewień lub zalesień (za wyjątkiem powierzchni nieleśnych siedlisk Natura 2000 lub innych obszarów wskazanych do zachowania w stanie bezleśnym)

- w ust. 4 dodać pkt 7. w brzmieniu:

Gmina Suwałki: „umożliwienie rozwoju miejscowości Stary Folwark, Gawrych Ruda, Piertanie, Magdalenowo i Wigry, jako wsi o wiodącej funkcji turystyczno-rekreacyjno-rolniczej, gdzie wymagania dotyczące zagospodarowania winny być ustalane indywidualnie (w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub

decyzji o warunkach zabudowy)";

Gmina Krasnopol: „umożliwienie rozwoju miejscowości Rosochaty Róg, Maćkowa Ruda i Mikołajewo jako wsi o wiodącej funkcji turystyczno-rekreacyjno-rolniczej, gdzie wymagania dotyczące zagospodarowania winny być ustalane indywidualnie (w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub

decyzji o warunkach zabudowy)".

Wniosek uwzględniony. Aktualnie jest to ust. 5 pkt 7 w brzmieniu:

„Zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki służyć będzie m.in. umożliwienie rozwoju miejscowości: Stary Folwark, Gawrych Ruda, Piertanie, Magdalenowo i Wigry, Bryzgiel, Maćkowa Ruda, Rosochaty Róg i Mikołajewo, jako wsi o wiodącej funkcji turystyczno-rekreacyjno-rolniczej, gdzie wymagania dotyczące zagospodarowania winny być ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”.

Wniosek tylko z Gminy Suwałki

- w ust. 4 dodać pkt 8. w brzmieniu „gospodarowanie gruntami rolnymi, które może być prowadzone zgodnie z Zasadami Wzajemnej Zgodności ustanowionymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zgodzie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska i dyrektywami określonymi w Załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013”.

Wniosek uwzględniony. Dodano punkt w brzmieniu:

Zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki służyć będzie m.in. gospodarowanie gruntami rolnymi, które może być prowadzone zgodnie z zasadami Wzajemnej Zgodności ustanowionymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyrektywami Unii Europejskiej”.

- ust. 5 pkt 2 - zwiększyć możliwość lokalizowania ferm do 50 DJP

Treść punktu zmieniono na:

„W zakresie gospodarki rolnej i leśnej zaleca się niedopuszczanie do lokalizowania, na całym obszarze Parku, ferm hodowlanych i towarowych powyżej 40 DJP niezależnie od systemu chowu zwierząt. Ustalenie dotyczy w szczególności budowy ferm tuczu trzody chlewnej, bydła, koni, ferm drobiowych oraz ferm zwierząt futerkowych”

- ust. 7 pkt l powinien brzmieć: „obszary położone w odległości mniejszej niż 100

metrów od brzegów jezior i rzek, z wyłączeniem terenów, o których mowa w

niniejszym rozdziale w ust. 4 pkt. 7 oraz z uwzględnieniem zapisów zawartych w

niniejszym rozdziale w ust. 3 pkt. 7”

Wniosek uwzględniony. Aktualna treść tego punktu:

„Terenami wyłączonymi spod zabudowy powinny być strefy ochronne (buforowe) położone w odległości mniejszej niż 100 m od brzegów jezior i rzek, z wyłączeniem terenów, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 5 pkt 7 oraz z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszym rozdziale w ust. 4 pkt 7”.

- ust. 7 pkt 2 powinien brzmieć: „W granicach parku obszary położone w strefach ochronnych od siedlisk Natura 2000”.

Wniosek nieuwzględniony. Aktualna treść tego punktu:

„Terenami wyłączonymi spod zabudowy powinny być strefy ochronne (buforowe) położone w odległości:

a) mniejszej niż 100 m od:

- brzegów jezior i rzek, z wyłączeniem terenów, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 5 pkt 7 oraz z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszym rozdziale w ust. 4 pkt 7,

- następujących siedlisk przyrodniczych Natura 2000: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod 6410), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (kod 7110), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140), torfowiska nakredowe (kod 7210), górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (kod 7230), łęgi (kod 91E0), bory i lasy bagienne (kod 91D0);

b) mniejszej niż 50 m od:

- następujących siedlisk przyrodniczych Natura 2000: ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (kod 6120), murawy kserotermiczne (kod 6210), bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (kod 6230),

- granicy lasów Skarbu Państwa,

- granicy lasów innej własności, pod warunkiem, że kompleks leśny jest większy niż 5 ha”.

Uzasadnienie:

Szerokości stref zostały przyjęte zgodnie z regułą ostrożnościową, jako minimalny bufor eliminujący większość negatywnych oddziaływań bezpośrednich na siedliska przyrodnicze. Do zagrożeń tych należą wymienione w poszczególnych operatach planu ochrony, a w szczególności: w odniesieniu do siedlisk wilgotnych i torfowisk – przekształcenia

stosunków wodnych (ilość i chemizm wód), w odniesieniu do wszystkich siedlisk –synantropizacja (ruderalizacja) składu gatunkowego i mechaniczne niszczenie. Zróżnicowanie szerokości stref wynika z przyjętej na podstawie literatury podatności (odporności) siedlisk przyrodniczych na degradację oraz przeciętnego zasięgu oddziaływania różnych zjawisk negatywnych związanych z zabudową. Należy zwrócić uwagę, że brakiem strefy buforowej charakteryzują się siedliska przyrodnicze najsilniej związane ze stałym użytkowaniem terenu przez człowieka, strefy najszersze dotyczą

siedlisk wilgotnych i bagiennych.

- ust. 7 pkt 3 powinien brzmieć: „W granicach parku obszary położone w odległości

mniejszej niż 50 metrów od granicy lasów skarbu państwa, przy czym zakaz nie dotyczy

zabudowy zagrodowej dla gospodarstw nie mniejszych niż średniej wielkości gospodarstwo w danej gminie”,

Wniosek nie uwzględniony. Pełna treść tego punktu i uzasadnienie jak wyżej.

- wykreślić ust. 7 pkt 4 o brzmieniu „Terenami wyłączonymi spod zabudowy obiektami i urządzeniami nie służącymi realizacji celów Parku Narodowego są obszary położone w strefach ochrony krajobrazu: stabilizującej i zachowawczej”.

Ten punkt otrzymał inną treść:

„Terenami wyłączonymi spod zabudowy powinny być kompleksy cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych naturalnych, półnaturalnych i antropogenicznych, obejmujące obszary wskazane w ust. 11 pkt 2 określającym szczegółowe zasady ochrony i kształtowania układów osadniczych dla miejscowości Krusznik, Maćkowa Ruda, Rosochaty Róg i Leszczewo”.

- ust. 7 pkt 5 - dodać ,,dopuszcza się budowę wiat dla zwierząt"

Wniosek nieuwzględniony. Dotychczas nie było potrzeby budowy takich wiat. Nie znane są okoliczności, które wskazywałyby na potrzebę budowy takich wiat.

- w ust. 8 należy wykreślić słowo „otuliny”, czyli drugie zdanie tego ustępu winno

brzmieć: „Na obszarze Ostoi Wigierskiej i Parku nie należy:”

Ten ustęp (obecnie o numerze 9) został podzielony na dwa punkty:

1) Na obszarze Parku nie należy: ….. .

2) Na obszarze otuliny Parku nie należy: ….. .

- ust. 8 pkt 3 powinien brzmieć: „budować linii kolejowych i nowych dróg, z

wyłączeniem: przebudowy i remontu dróg istniejących i odcinków kolejki

wąskotorowej oraz budowy nowych dróg dojazdowych i wewnętrznych”

Wniosek uwzględniony. Aktualna treść tego punktu:

„Na obszarze Parku nie należy budować linii kolejowych i nowych dróg, z wyłączeniem przebudowy i remontu dróg istniejących i odcinków kolejki wąskotorowej oraz budowy nowych dróg dojazdowych i wewnętrznych”.

- w treści ust. 8 pkt 6 dodać zapis: „nie dotyczy obszarów zagrożenia powodziowego – rozlewiska”

Wniosek nieuwzględniony. Na terenie Parku nie odnotowano miejsc zagrożenia powodziowego. Aktualnie ten punkt został podzielony na dwa podpunkty:

„Na obszarze Parku nie należy:

a) wprowadzać zabudowy hydrotechnicznej z wyłączeniem działań niezbędnych dla poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000,

b) regulować i utwardzać brzegów wód”.

- ust. 8 pkt. 8 powinien brzmieć „wprowadzać zabudowy przemysłowej zaliczanej do

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”

Wniosek częściowo uwzględniony. Aktualna treść tego punktu:

„Na obszarze Parku nie należy wprowadzać zabudowy przemysłowej zaliczanej do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”.

- ust. 8 pkt 12 - wykreślić słowo ,,balony”

Wniosek uwzględniony. Aktualna treść tego punktu:

„Na obszarze Parku nie należy lokalizować lądowisk dla statków powietrznych (śmigłowce, samoloty)”.

- ust. 8 po pkt 12 należy dodać akapit o następującej treści: „Postulowane ograniczenia

nie dotyczą terenów dla których ustalenie takiego przeznaczenia zawarto w Studium

uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego lub miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie ograniczeń na gruntach prywatnych

powinno skutkować stosowną rekompensatą lub wykupem gruntów".

Wniosek niezasadny, ponieważ jego treść zawiera się w § 2 rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony, który brzmi: „Do obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego oraz do ich projektów uzgodnionych z dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, ujętych w załączniku do rozporządzenia.

w rozdziale 12 powinno być zawarte sformułowanie, że uszczegółowienie granic stref zabudowy powinno nastąpić w planach miejscowych, z uwzględnieniem lokalnej konfiguracji

terenu, układu dróg i działek geodezyjnych. Oprócz względów ochrony przyrody podstawowym kryterium ustalenia granic tych stref powinno być zachowanie porządku przestrzennego zabudowy, która powinna powstać wzdłuż dróg z historycznie ukształtowanymi ciągami wsi.

Wniosek uwzględniony. Jest to punkt o treści:

„Uszczegółowienie granic stref zabudowy powinno nastąpić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem lokalnej konfiguracji terenu, układu dróg i działek geodezyjnych. Oprócz względów ochrony przyrody, podstawowym kryterium ustalenia granic tych stref powinno być zachowanie porządku przestrzennego zabudowy, która powinna powstawać wzdłuż dróg z historycznie ukształtowanymi ciągami wsi”.

Wniosek tylko z Gminy Suwałki.

w uzasadnieniu do dokumentu należy bezwzględnie usunąć zapis dotyczący Rozdziału 11, tj. „Na terenie Parku nie prowadzi się działalności wytwórczej”.

Wniosek uwzględniony.

Wniosek tylko z Gminy Suwałki.

w uzasadnieniu do dokumentu w zapisach dotyczących Rozdziału 12 ostatnie zdanie w 3 akapicie powinno brzmieć: „W Planie nie zawarto wskazań do istniejących aktów planistycznych, które z art. 29 ust. 8 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody powinny być zawarte, ponieważ istniejące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Suwałki nie powodują zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, które zagrażałyby utrzymaniu lub odtworzeniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

Wniosek nieuwzględniony. Brak wskazań do istniejących aktów planistycznych został zagwarantowany w §2 projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku i to jest rzeczywista przyczyna braku tych wskazań. Paragraf ten brzmi następująco: ”Do obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego oraz do ich projektów uzgodnionych z dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, ujętych w załączniku do rozporządzenia”.

2.

Wójt Gminy Suwałki, pismo znak PP.671.19.20'l5 z dnia 14.04.2015 r.

(wpłynęło 24.04.2015 r.)

Dotyczy: projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, rozdziału 12 (wersja z dnia 18.02.2015) - ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych na obszarze parku oraz niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 PLH 200004.

Po zapoznaniu się z przygotowanym projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, Rozdział 12 wersja z 18.02.2015 r., Wójt Gminy Suwałki wnosi uwagi do przygotowanego dokumentu:

- ust. 3 pkt 1 po słowie „brzegów” dodać „poza terenami na których wystąpienie powodzi jest

prawdopodobne” (według informacji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej czy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Augustowie, informacja również na rys. Studium Gminy Suwałki, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi występują na terenie Parku)

Wniosek nieuwzględniony. Plan ochrony nie zidentyfikował zagrożenia powodzi na terenie Parku. w znanych źródłach historycznych dotyczących tego obszaru nie odnotowano powodzi. Ten punkt pozostał w brzmieniu: „w zakresie gospodarki wodnej i gospodarowania wodami w granicach Parku nie należy dopuszczać do regulacji rzek, w tym prostowania ich biegu, pogłębiania, umacniania brzegów oraz innych działań naruszających naturalnie ukształtowane koryto cieku. Wyjątek w tej zasadzie dotyczy okresowego wyrównywania dna i ukształtowania koryta bezpośrednio w pobliżu urządzeń służących do monitoringu stanu i przepływów wód – zgodnie z wytycznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- ust. 7 pkt 6 dodać podpunkt c) w brzmieniu ,,w strefie buforowej zezwala się na pewien zakres działalności człowieka, ale w sposób zrównoważony, nie powinno się lokalizować tam przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,

Wniosek nieuwzględniony. Dodanie punktu w takim brzmieniu rozszerzyłoby listę potencjalnie dopuszczalnych inwestycji w strefach buforowych, co zagrażałoby chronionym gatunkom i siedliskom Parku.

- ust. 11 pkt 1h) proponuje się zapis „dopuszcza się” zamiast „nie wskazane jest”,

Wniosek nieaktualny, ponieważ ten punkt został w całości usunięty z projektu planu ochrony.

- zmniejszenie stref buforowych od lasów i siedlisk Natury 2000,

Wniosek nieuwzględniony. w trakcie dotychczasowych konsultacji w niektórych przypadkach szerokość strefy buforowej zmniejszono ze 100 do 50 metrów. Dotyczy to:

- siedlisk przyrodniczych Natura 2000: ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (kod 6120), murawy kserotermiczne (kod 6210), bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (kod 6230),

- granicy lasów Skarbu Państwa,

- granicy lasów innej własności, pod warunkiem, że kompleks leśny jest większy niż 5 ha.

Dla niektórych siedlisk nie ustalono stref buforowych. Są to:

- ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże,

- ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne.

Dalsze zmniejszanie stref buforowych mogłoby spowodować zaistnienie istotnych zagrożeń dla chronionych siedlisk.

- dopuszczenie zabudowy na terenie ochrony krajobrazowej przy uwzględnieniu wytycznych Parku (wysokość zabudowy, architektura, miejsca lokalizacji po szczegółowej analizie terenów będących kluczowymi panoramami widokowymi Parku i in.), wkomponowanie

zabudowy w krajobraz by nie stała się dominantą,

Wniosek zasadny, jednak zapisy rozdziału 12 planu ochrony dopuszczają zabudowę na terenie ochrony krajobrazowej przy uwzględnieniu wytycznych Parku. w związku z tym nie ma potrzeby zamieszczania dodatkowych zapisów w tym zakresie.

- naniesienie na mapę ,,Szczegółowych warunków zagospodarowania terenu oraz

ograniczenia w ich użytkowaniu”, terenów do opracowania planów zagospodarowania

przestrzennego, wyznaczonych w Studium, uzgodnionym wcześniej z Parkiem,

Wniosek zasadny, jednak nie jest to wniosek do projektu rozporządzenia. Mapa ,,Szczegółowych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu” ma charakter roboczy i nie jest częścią projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego

- proponujemy dodać na początek po wstępnym zdaniu i słowie ,,zewnętrznych" zdanie

„Ostateczny kształt ustaleń w tym wszelkie odległości, pozostanie sprecyzowany w ustaleniach Studiów i Planach Zagospodarowania Przestrzennego”.

Wniosek zasadny, jednak zawiera się już w ustępie 13 rozdziału 12 o treści: Określone w ust. 12 tereny wyłączone spod tworzenia nowej zabudowy należy traktować jako orientacyjne, a uszczegółowienie granic tych terenów powinno nastąpić w planach miejscowych, z uwzględnieniem lokalnej konfiguracji terenu, układu dróg i działek geodezyjnych. Oprócz względów ochrony przyrody, podstawowym kryterium ustalenia granic tych stref powinno być zachowanie porządku przestrzennego zabudowy, która może być dopuszczona wzdłuż dróg z historycznie ukształtowanymi ciągami wsi.

3.

Wójt Gminy Suwałki, pismo znak PP.671.35.20l5 z dnia 09.07.2015 r.

(wpłynęło 09.07.2015 r.)

Dotyczy: projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, (wersja z dnia 24.06.2015)

Po zapoznaniu się z przygotowanym projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego wersja z 24.06.2015 r., Wójt Gminy Suwałki wnosi uwagi do przygotowanego dokumentu:

- Rozdział 1, ust. 3, pkt 3.3. Zestawienie powierzchni według gmin i kategorii użytkowania, warto rozszerzyć tabelę o dwie rubryki: % powierzchni gminy i % powierzchni WPN

Wniosek częściowo uwzględniony. Dodano kolumnę „[%] powierzchni Parku” w każdej z gmin. Na tworzenie większej liczby kolumn brakuje miejsca.

- zamiana kolejności pkt-ów 3.9 na 3.10

Wniosek uwzględniony

Punkt 3.9. powinien brzmieć: „Kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody i krajobrazu na gruntach prywatnych ma:

a) zachowanie cennego środowiska przyrodniczego przez mieszkańców Parku gospodarujących na tym obszarze od pokoleń;

b) poszanowanie przyrody;

c) zrozumienie potrzeby ochrony przyrody;

d) akceptacja … ;

współpraca …

Wniosek uwzględniony. Obecnie ten punkt ma numer 3.10. i brzmienie „Kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody i krajobrazu na gruntach prywatnych ma:

a) zachowanie cennego środowiska przyrodniczego przez mieszkańców Parku gospodarujących na tym obszarze od pokoleń;

b) poszanowanie przyrody i zrozumienie potrzeb jej ochrony;

c) akceptacja działań ochronnych przez miejscową społeczność;

d) współpraca z samorządami, będącymi podstawowymi podmiotami decydującymi o wyborze kierunków rozwoju (zagospodarowania) terenu”

- Rozdział 3, ust. 2, na rycinie 1 nanieść granice gmin

Wniosek nieuwzględniony. Mapa ma format A4 i zawiera już granice Parku, obszarów NATURA 2000 PLH200004 i PLB 200002 oraz powiatów. Dodatkową są na niej główne drogi. Dodanie granic gmin uczyniłoby mapę mało czytelną

- Rozdział 4, ust. 1, w tabeli lp. 15, pkt 1. Dążenie do wprowadzania obszarów wyłączonych z zabudowy na podst. Mapy … jakiej mapy wpisać

Wniosek nieuwzględniony. Plan ochrony nie zawiera takiej mapy, ponieważ musiałaby być bardzo precyzyjna i niemożliwe jest zamieszczenie takich precyzyjnych informacji na kartce formatu A4. Obszary proponowane do wyłączenia z zabudowy są wskazane w tekście planu ochrony. Precyzyjne wyznaczenie takich obszarów powinno nastąpić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

- Rozdział 5, ust. 2, pkt 8) niedopuszczanie do grodzenia posesji zlokalizowanych w dolinach rzek w strefie 1,5 m (zgodnie z prawem, zwiększenie do 10 m będzie budziło niepotrzebne protesty)

Wniosek nieuwzględniony. Zapis nie dotyczy możliwości poruszania się osób wzdłuż brzegów wód, tylko zachowania drożności korytarzy ekologicznych dla zwierząt. Odsunięcie ogrodzeń na odległość 10 m od brzegów da możliwość migracji zwierząt, odległość 1,5 m tego nie zapewni.

- Rozdział 7, wyraźnie zaznaczyć kto jest odpowiedzialny za usuwanie, czyszczenie, naprawę itd. Właściciele przy udziale dyrekcji Parku

Wniosek zasadny i w praktyce jest spełniony poprzez istniejący już zapis: „Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań ochronnych jest:

- na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym bądź będących własnością Parku – dyrektor Parku,

- na pozostałych gruntach – właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia z dyrektorem Parku, albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości , a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony przyrody na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z dyrektorem Parku.

- Rozdział 12, ust. 1, pkt 5d) zachowania stylu budownictwa i architektury … dodać na podstawie katalogu sporządzonego na potrzeby Parku

Wniosek zasadny a zapis o konieczności opracowania takiego katalogu znajduje się już w planie ochrony, w rozdziale 7, pkt II, ust. 1.3., lp. 4.5

- Rozdział 12, ust. 1, pkt 9) dodać inicjowanie przez Park rozwoju integracji społecznej

Wniosek częściowo uwzględniony. Dbałość o rozwój integracji społecznej to zadanie przede wszystkim lokalnych samorządów i organizacji. Park też powinien przyczyniać się do tego procesu, dlatego zapis uzyskał brzmienie: „rozwój integracji społecznej służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego (również przy udziale Parku)”

- Rozdział 12, ust. 1, pkt 2f) grodzenie 1,5 m od brzegu

Wniosek nieuwzględniony. Zapis nie dotyczy możliwości poruszania się osób wzdłuż brzegów wód, tylko zachowania drożności korytarzy ekologicznych dla zwierząt. Odsunięcie ogrodzeń na odległość 10 m od brzegów da możliwość migracji zwierząt, odległość 1,5 m tego nie zapewni.

- Rozdział 12, ust. 6, pkt 2) lokalizowania, na całym …, dodać zachowanie ferm istniejących w stanie dotychczasowym

Wniosek uwzględniony. Punkt uzyskał brzmienie: „lokalizowania, na całym obszarze Parku, ferm hodowlanych i towarowych powyżej 40 DJP niezależnie od systemu chowu zwierząt (zapis nie dotyczy ferm istniejących, które zostają zachowane w stanie dotychczasowym)”

- Rozdział 12, ust. 6, pkt 4) eksploatacji kopalin (z dopuszczeniem na potrzeby własnego gospodarstwa) na całym terenie Parku

Wniosek uwzględniony. Punkt uzyskał brzmienie: „eksploatacji kopalin za wyjątkiem wydobycia piasku i żwiru na potrzeby własnego gospodarstwa, wykonywanego przez osoby fizyczne z nieruchomości stanowiącej przedmiot ich prawa własności”

- Rozdział 12, ust. 10, pkt 1e) zaleca się ograniczenie lokalizowania nowej zabudowy na lokalnych wyniesieniach terenu, dopuszczenie lokalizacji po szczegółowej analizie przyrodniczej terenu

Wniosek zasadny, jednak istniejący w planie ochrony zapis „Terenami w granicach Parku wyłączonymi spod tworzenia nowej zabudowy powinny być lokalne wyniesienia terenu, jeżeli nowa zabudowa stanowiłaby dominantę wprowadzającą dysharmonię w krajobrazie” nie wyklucza możliwości tworzenia nowej zabudowy na wyniesieniach. Ponadto każda decyzja o warunkach zabudowy poprzedzona jest szczegółową analizą przyrodniczą. Z tego powodu zapisu nie zmieniono.

ust. 11 brak ustępu

Poprawiono numerację

Ust. 12 pkt 6 zmienić punkt b) mniejszej niż 50 m od następujących siedlisk przyrodniczych Natura 2000 …. ;

dodać pkt c) mniejszej niż 25 m od:

- granicy lasów Skarbu Państwa,

- granicy lasów innej własności, pod warunkiem, że kompleks leśny jest większy niż 5 ha

Wniosek nieuwzględniony. Zmniejszenie strefy buforowej wokół lasów z 50 m do 25 m nie jest wskazane, ponieważ bufor 25 m nie zapobiegnie przed negatywnym oddziaływaniem terenów zabudowanych na lasy. Do zagrożeń tych należy synantropizacja (ruderalizacja) składu gatunkowego i mechaniczne niszczenie. Przyjęta 50-metrowa szerokość strefy wynika z podatności (odporności) siedlisk przyrodniczych na degradację oraz przeciętnego zasięgu oddziaływania różnych zjawisk negatywnych związanych z zabudową

Dołączyć mapę: Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania

Wniosek nieuwzględniony. Plan ochrony nie zawiera takiej mapy, ponieważ musiałaby być bardzo precyzyjna i niemożliwe jest zamieszczenie takich precyzyjnych informacji na kartce formatu A4. Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania zostały przedstawione w tekście planu ochrony a ich szczegółowe zobrazowanie na mapie powinno nastąpić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

  

POWRÓT