Opis projektu
Prezentacja projektu
Realizacja projektu

  

OPIS PROJEKTU

 

 

Projekt „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych

Wigierskiego Parku Narodowego”

 

Działanie: 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja,

2.4.4 - Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody

Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Celem projektu jest kompleksowa analiza stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego za pomocą wieloźródłowych i wieloczasowych danych teledetekcyjnych. Cele analiz szczegółowych ukierunkowane będą na ocenę stanu komponentów środowiska przyrodniczego parku w powiązaniu z zagrożeniami dla ich trwałości. Analizy wykonane będą w układach czasowych - stan aktualny porównywany będzie ze stanem historycznym. W analizach wykorzystywane będą różne zobrazowania lotnicze (min. w barwach naturalnych, w podczerwieni, termalne, skaning laserowy).

 

Wytworzone dane i raporty końcowe poszczególnych analiz wykorzystywane będą w bieżącym zarządzaniu ochroną przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, pozwolą na lepsze zidentyfikowanie problemów i wdrożenie działań ochronnych na wiele lat. Uzupełnią wiedzę o przyrodzie parku. Będą materiałem wyjściowym do dalszych analiz i opracowań naukowych, w tym również na potrzeby planów ochrony parku. Analizie poddany zostanie obszar o łącznej powierzchni 15 827,68 ha, w tym obszar WPN-u 15 085,49 ha. Ocena teledetekcyjna wykonana będzie dla 19 różnych siedlisk (lądowych i wodnych). Powstanie 9 szczegółowych opracowań.

 

Wartość projektu wynosi 2 842 455,67 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 2 416 087,31 zł.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).