KONKURS FOTOGRAFICZNY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest Wigierski Park Narodowy. Komunikaty oraz informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej Organizatora: www.wigry.org.pl

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie przede wszystkim młodych ludzi a także ludzi dorosłych poznawaniem przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, uwrażliwianie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki przy zachowaniu niezbędnych zasad ochrony przyrody.
   

 2. Tematem konkursu jest przedstawienie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego Wigierskiego Parku Narodowego.
   

 3. Wypełnienie oświadczenia konkursowego oraz informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uważa się za akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu.
   

 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fotografujących, bez podziału na kategorie wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
   

 5. Efektem końcowym konkursu będzie wydanie kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego.
   

 6. Kalendarz zostanie wydany dzięki dotacji przyznanej w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram (akronim ZRYW 2017)” nr wniosku POIS.02.04.00-00-062/16 – wydatek współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

 

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa:

 1. Jeden Autor może przedstawić maksymalnie 5 prac w postaci pojedynczych zdjęć lub zestawów (maksymalnie 3 zdjęcia w zestawie). Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu.
   

 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia w układzie poziomym.
   

 3. Tematyka fotografii powinna być związana wyłącznie z przyrodą Wigierskiego Parku Narodowego. Zdjęcia obrazujące pejzaż powinny być wykonane wyłącznie na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Fotografie zwierząt powinny być wykonane wyłącznie w środowisku naturalnym.
   

 4. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody zgodna z kodeksem opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony: http://www.zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny) oraz zasada poruszania się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem (dostępnym na stronie internetowej WPN – www.wigry.org.pl). Zdjęcia, które w ocenie Jury, wykonano niezgodnie z regulaminem lub wbrew zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane.
   

 5. Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Organizatora wyłącznie w wersji elektronicznej. Fotografie należy dostarczyć za pomocą poczty mailowej na adres: wigry_pn@wigry.org.pl . Autor w temacie e-maila wpisuje: nazwisko oraz „konkurs fotograficzny”.
   

 6. Prace należy dostarczyć w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie). Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku). Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach.
   

 7. Każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać nazwisko i imię Autora oraz tytuł pracy.
   

 8. Prace należy przesyłać w terminie od 1 sierpnia do 10 września 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminu.
   

 9. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
   

 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
   

 11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych załączoną do zgłoszenia. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych pełnoletni uczestnik wyraża wypełniając odpowiedni druk - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/opiekun wypełnia ten druk. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przysłać wraz ze zgłoszeniem.

 

Jury, nagrody:

 1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie:
  - fotograf przyrody/wykładowca fotografii,
  - przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego.
   

 2. Jury dokona wyboru 12 najlepszych fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innej liczby fotografii.
   

 3. Jury dokonuje kwalifikacji prac w celu publikacji kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego biorąc pod uwagę interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych prac.
   

 4. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników Konkursu.
   

 5. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne, w wysokości 220 zł brutto za każdą wybraną przez Jury fotografię.
  Ponadto:
  - Każdy Autor prac zakwalifikowanych do publikacji kalendarza otrzyma po 4 autorskie egzemplarze kalendarzy Wigierskiego Parku Narodowego.
  - Każdy Uczestnik konkursu otrzyma 2 egzemplarze kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego.
   

 6. Wyniki Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora ( www.wigry.org.pl).
   

 7. Autorzy zakwalifikowanych fotografii do publikacji kalendarza zostaną poinformowani o werdykcie pocztą elektroniczną (e-mailowo).
   

 8. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na promocję kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego.
   

 9. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania zakwalifikowanych do publikacji w kalendarzu fotografii w akcjach promujących Konkurs oraz w wystawach i wydawnictwach dotyczących Wigierski Parku Narodowego (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie), z zachowaniem praw autorskich.
   

 10. Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

 

Postanowienia końcowe::

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl
   

 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: w.misiukiewicz@wigry.org.pl
   

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
   

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania.
   

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oświadczenia

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 


Strona główna Wigierskiego Parku Narodowegorodowego