22 czerwca - 20 sierpnia 2019 r.

   

„Ogród przyjazny pszczołom”

  

  

Regulamin konkursu

§ 1

Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Wigierski Park Narodowy.

2. Konkurs jest dofinansowany z Konkursu grantowego ”Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zorganizowanego na zlecenie ZT Kruszwica.

 

§ 2

Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

 

§ 3

Cele konkursu

1. Posadzenie kwiatów przyjaznych pszczołom i poszerzenie o nich wiedzy.

2. Zaangażowanie społeczności lokalnych i kształtowanie ich świadomości w zakresie ochrony pszczół

3. Zachęcenie mieszkańców do systematycznej dbałości o zapewnienie bazy pokarmowej pszczołom.

 

§ 4

Kryteria oceny

1. Zgodnie z celem konkursu ocenie będzie podlegała różnorodność (min. 15 gatunków) i liczba roślin przyjaznych pszczołom znajdujących się w ogrodzie. Lista roślin przyjaznym pszczołom znajduje się m.in. na: http://www.pomagamypszczolom.pl/program/wp-content/uploads/2017/03/lista-roslin-przyjaznych-pszczolom.pdf . W razie wątpliwości inne gatunki roślin można uzgadniać z Pracownią Naukową WPN tel. 87 563 25 61 (dr Anna Krzysztofiak lub Aleksandra Mackiewicz).

 

§ 5

Zasady organizacyjne

1. Konkurs trwa w okresie 22 czerwca do 20 sierpnia 2019 r., w którym to dokonuje się oceny zgłoszonych obiektów.

2. Zgłoszenia do konkursu należy składać na załączonej karcie (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w Wigierskim Parku Narodowym, zespół ds. udostępniania parku Krzywe 82, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

3. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 lipca 2019 r.

4. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powoływana przez dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

 

§ 6

Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody

1. Nagrodzonych zostanie 10 ogrodów z największą liczbą roślin przyjaznych pszczołom.

2. Nagrodami w konkursie będą bony o wysokości 300 zł do wykorzystania w sklepie ogrodniczym.

3. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

4. Ogłoszenie wyników i rozdział nagród w nastąpi około 15 września w siedzibie Parku.

5. Wybrane z nagrodzonych i wyróżnionych prac będą stanowiły materiał ilustracyjny do wykorzystania w materiałach Parku.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.

 

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA!

 

 

 

 

Powrót

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego