URZĄD GMINY NOWINKA

  

 • Na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca uruchomiony został w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince punkt informacyjny dla rolników. Zadaniem punktu jest pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne.
 • Został opracowany projekt „Planu rozwoju lokalnego gminy Nowinka” na lata 2004–2013. Plan jest niezbędnym dokumentem do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych UE. Zawiera on analizę społeczno-gospodarczą oraz katalog zamierzeń inwestycyjnych gminy. 
 • Podlaski kurator oświaty wyraził zgodę na przekształcenie z dniem 31 sierpnia 2004 r. Szkoły Podstawowej w Olszance, obejmującej klasy 0–VI w Szkołę Podstawową o klasach 0–III. Proponowane zmiany organizacyjne w tej szkole pozwolą w przyszłym roku zrównoważyć budżet oświaty, a co za tym idzie i budżet gminy. Szacuje się, że skala oszczędności wyniesie około 220 tys. zł w ciągu roku. W tym roku na funkcjonowanie 3 szkół zabrakło około 500 tys. zł przy subwencji oświatowej wynoszącej 1 620 591 zł. Istotnym argumentem, przemawiającym za przekształceniem Szkoły Podstawowej w Olszance jest także drastycznie spadająca liczba urodzeń dzieci, a co za tym idzie, zmniejszająca się liczba uczniów. W roku 2003 urodziło się w gminie 36 dzieci. 
 • Urząd Gminy przystąpił do wymiany pokrycia dachowego na budynku administracyjnym. Dotychczasowy eternit zostanie zastąpiony dachówką. Koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 60 tys. zł. Roboty powinny zostać zakończone do końca czerwca. W przyszłym roku planuje się gruntowne odnowienie elewacji budynku oraz wymianę okien. 
 • Na sesji rady gminy w dniu 26 kwietnia wójt uzyskał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

 

URZĄD GMINY GIBY

 

 • 23 maja na stadionie gminnym w Gibach odbyły się gminne zawody strażackie. Pierwsze miejsce zajęła OSP w Gibach, następne lokaty zajęły OSP: Pogorzelec, Sarnetki, Głęboki Bród i Zelwa.
 • Na przełomie maja i czerwca będzie prowadzona modernizacja stacji uzdatniania wody.
 • Gmina Giby uczestniczyła w programie „Ikonk@” i otrzymała trzy komputery, które zostały udostępnione mieszkańcom gminy. Został złożony wniosek na drugą edycję programu.
 • Szkoły podległe radzie gminy otrzymały do swoich pracowni sprzęt komputerowy, wykorzystując pomoc finansową kierowaną na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich. 

   

URZĄD GMINY KRASNOPOL

  

 • Od 1 kwietnia funkcję dyrektora Ośrodka Kultury w Krasnopolu pełni pani Żaneta Steffek.
 • Na sesji rady gminy w dniu 29 kwietnia radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
 • Wyrównano wszystkie szutrowe drogi gminne oraz przystąpiono do żwirowania wybranych odcinków dróg.

  

URZĄD GMINY SUWAŁKI

  

 • Szkoła Podstawowa w Przebrodzie zajęła trzecie miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Eliminacje przeprowadzono 6 kwietnia w Raczkach.
  8 kwietnia wójt zorganizował, po raz pierwszy, Konkurs na Pisankę Wielkanocną. Komisja wyróżniła trzy pisanki za tradycyjny charakter i nagrodziła ich autorki: Cecylię Gutkowską z Płociczna Tartak, Annę Kuczyńską z Białej Wody i Marzannę Sokołowską z Turówki Starej.
 • 9 kwietnia rozpoczęły się prace w Starym Folwarku przy budowie wodociągu i kanalizacji. Środki na współfinansowanie inwestycji zostały pozyskane z Unii Europejskiej w ramach programu ISPA.
 • 17 kwietnia odbyła się wojewódzka inauguracja Roku Olimpijskiego – Sztafeta Dzieci i Młodzieży Ateny – Suwałki. W sztafecie brały udział: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przebrodzie, z Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartaku i Szkoły Podstawowej w Poddubówku.
 • 22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Przebrodzie odbył się etap gminny VIII edycji konkursu „Jak żyć bezpieczniej”. Po przeprowadzeniu eliminacji wyłoniono drużynę ze Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak, która reprezentowała gminę w etapie powiatowym.
 • W dniach 7–9 maja wójt gminy Tadeusz Chołko, zorganizował bezpłatne badania ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi dla wszystkich mieszkańców gminy.
  W ramach akcji „Ikonk@” Szkoła Podstawowa w Przebrodzie otrzymała trzy zestawy komputerowe do szkolnej kawiarenki internetowej, której oficjalne otwarcie odbyło się 20 maja.
 • Gmina Suwałki realizuje projekt pn. „Między nami sąsiadami” finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu nawiązana została współpraca ze starostwem Marijampol. Podsumowanie projektu nastąpi 19 czerwca poprzez podpisanie porozumienia w zakresie współpracy gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i sportowej pomiędzy samorządami gminy Suwałki i starostwem Marijampol. Dla uświetnienia tego wydarzenia w miejscowości Stary Folwark odbędzie się koncert zespołów z Litwy i Suwalszczyzny, który rozpocznie sezon turystyczny w naszym regionie. Przed publicznością zaprezentuje się rozpoczynający swoją karierę muzyczną zespół ludowy „Wigry”. Program imprezy podsumowującej projekt zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Suwałki.

  

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE

  

 • W dniach 30 kwietnia – 3 maja odbył się V Międzynarodowy Spływ Kajakowy Kanałem Augustowskim i Niemnem. Głównym organizatorem imprezy było Augustowskie Towarzystwo Kajakowe przy współudziale Euroregionu Niemen. Organizacja transgranicznego spływu kajakowego jest rezultatem wieloletniej współpracy Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego z organizacjami turystycznymi Białorusi i Litwy, mającej na celu m.in. otwarcie Kanału Augustowskiego dla turystów. Imprezę objął honorowym patronatem minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej – Włodzimierz Cimoszewicz. 
 • Podczas Europejskiego Tygodnia Lasów w Szwecji powiat Augustowski reprezentowała Edyta Wasilewska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, która spośród młodzieży powiatu augustowskiego najlepiej napisała test kwalifikacyjny.
 • W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Hożej 7 w dniach 12 maja – 15 czerwca można było oglądać wystawę prac uczniów, którzy wzięli udział w II edycji powiatowego konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii”. Organizatorem konkursu było Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz II LO w Augustowie.

     

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

   

 • Już po raz siódmy odbył się w Wiżajnach Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mama, tata i ja”. Udział w nim wzięło trzydzieścioro dzieci w wieku do lat 7 z oddziałów przedszkolnych przy SP w Rutce-Tartak, Słobódce, Wiżajnach, Bakałarzewie, Smolnikach, Jeleniewie i Starym Folwarku oraz jedno dziecko ze Świetlicy Gminnej w Rutce-Tartak.
 • Do etapu wojewódzkiego, który odbył się 7 maja w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury „Spodki” w Białymstoku zakwalifikowała się trójka dzieci: Jolanta Racis z Oddziału Przedszkolnego w Rutce-Tartak, Arkadiusz Sak z Oddziału Przedszkolnego w Bakałarzewie oraz Dominika Szyszko ze Świetlicy Gminnej w Rutce-Tartak.
 • 6 kwietnia w Gimnazjum w Raczkach odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Udział w nim wzięło 14 drużyn: 7 ze szkół podstawowych (Bakałarzewo, Jasionowo, Jeleniewo, Pawłówka, Przebród, Wiżajny i Żubrynek) oraz 7 z gimnazjów (Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Płociczno-Tartak, Raczki, Słobódka, Wiżajny). Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu strefowego przeszły dwie drużyny ze szkół podstawowych (Bakałarzewo, Żubrynek) oraz jedna drużyna z gimnazjum (Gimnazjum Publiczne w Bakałarzewie).
 • Radni rady powiatu przyjęli 28 kwietnia „Strategię rozwoju powiatu suwalskiego do 2015 roku”. Priorytetowymi kierunkami rozwoju powiatu są: zrównoważony rozwój, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności powiatu suwalskiego dla turystów i inwestorów. Cele te i sposoby ich realizacji zostały wypracowane po przeprowadzonej kilka miesięcy wcześniej analizie mocnych i słabych stron powiatu oraz wynikających z nich szans i zagrożeń. 
 • Rada powiatu uchwaliła „Powiatowy plan gospodarki odpadami na lata 2004–2015” oraz „Program ochrony środowiska”. „Powiatowy plan gospodarki odpadami” zakłada m.in. rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Suwałkach i nadanie mu charakteru ponad lokalnego. Obejmował on będzie swoim zasięgiem miasto Suwałki, powiat sejneński i suwalski. Plan zakłada również możliwość funkcjonowania po modernizacji dwóch składowisk odpadów komunalnych: w Filipowie i Bakałarzewie. Zbiórka odpadów odbywać się będzie poprzez Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów wyposażone m.in. w punkty do segregacji odpadów i kontenery na odpady niebezpieczne. Oba programy, podobnie jak strategia, są do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach www.powiat.suwalski.pl
 • 22 maja w Przystajnem (gmina Przerośl) odbył się II Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej pn. „Chwalcie łąki umajone”. Udział w przeglądzie zgłosiło 11 zespołów ludowych, działających na terenie powiatu suwalskiego oraz gościnnie zaproszony zespół ludowy „Rominczanie” z Dubeninek. 
 • W III kwartale 2004 roku odbędą się liczne imprezy współorganizowane z Gminnymi Ośrodkami Kultury, połączone z wieloma konkursami i zabawami sportowymi. Będą to:
  – Festiwal Kultury Celtyckiej, 2–4 lipca, teren Zespołu Szkół w Dowspudzie, wśród zabytkowych ruin pałacu Paca;
  – VI Spotkania z Folklorem, 4 lipca, Jeleniewo;
  – Międzynarodowe Spotkania Zespołów Folklorystycznych „Biesiada na Pogra- niczu”, 1 lipca, Becejły;
  – Gminny Festyn „O uśmiech lata”, 11 lipca, rynek w Filipowie;
  – Festyn Integracyjny „Swojskie klimaty na Ziemi Jaćwingów”, 18 lipca, Wiżajny;
  – V Wesele Ludowe czyli koncert przyśpiewek weselnych i żartobliwych, 25 lipca, Rutka-Tartak;
  – „Na przeroślskim rynku”, 8 sierpnia, Przerośl;
  – festyn „Dni kultury Filipowa z piosenką biesiadną”, 15 sierpnia, Filipów.

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł