Nr 2/2004

 Z ŻYCIA PARKU   

Fot.W.Malinowska

Joanna Adamczewska

Wojciech Kamiński

  

LATO 2004

(1)   

     

W dniach 7–16 kwietnia odławiano z wód WPN-u tarlaki szczupaka. Pozyskano 20 litrów ikry tego cennego drapieżnika, z czego po inkubacji otrzymaliśmy 1 milion sztuk wylęgu. Od 26 kwietnia do 7 maja zarybiono nim jeziora Wigry i Pierty. Do wód parku trafi niebawem narybek lina, suma, pstrąga potokowego i troci jeziorowej. Kontynuowana będzie także resty- tucja raka szlachetnego. Nasze działania w ra- mach projektu „Restytucja i czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigier- skim Parku Narodowym” wspiera finansowo NFOŚiGW.

   

Wigierski Park Narodowy poświęca ostatnio wiele uwagi niepozornemu motylowi – mszarnikowi jutta. Występuje on w Polsce zaledwie na kilku stanowiskach położonych w Puszczy Augustowskiej. W WPN zamieszkuje na jednym z torfowisk około 400 osobników tego gatunku. Mszarnik jest w Polsce tak rzadki, ponieważ przez nasz kraj przebiega południowa granica jego zasięgu. Typowym środowiskiem mszarnika jest las bagienny, a roślinami pokarmowymi gąsienic są turzyce i wełnianki. Bardzo trudno jest zaobserwować larwę mszarnika – nam się to jeszcze nie udało, choć nie tracimy nadziei. Wygląd larwy znamy jedynie z literatury. Dlaczego ich tak wypatrujemy? Otóż zadaniem, jakie przyjęliśmy w realizowanym w tym roku projekcie, jest znalezienie na terenie parku drugiego siedliska dla tego owada. Mszarnik sam nie potrafi przenieść się na nowe miejsce, ponieważ jest bardzo słabym lotnikiem, a ukształtowanie terenu wokół jedynego obecnie w parku stanowiska stanowi dla niego dodatkową barierę. Do akcji przesiedlenia pobiera się zawsze tylko małą część istniejącej populacji, aby nie zaburzyć jej dotychczasowej struktury. Zwiększenie liczby miejsc występowania mszarnika jutta sprzyjać będzie zachowaniu tego gatunku w WPN-ie. O przebiegu całej akcji poinformujemy czytelników kwartalnika „Wigry” już po zakończeniu prac. 

  

W tym roku nadaliśmy obchodom Między- narodowego Dnia Ziemi w Wigierskim Parku Narodowym nieco inną niż dotychczas formułę, organizując akcję sadzenia drzew i krzewów. W akcji uczestniczyło 7 szkół: Zespół Szkół w Płocicznie, Szkoły Podstawowe w Kaletniku, Maćkowej Rudzie, Mikołajewie, Starym Folwarku i w Nowej Wsi, a do Krzywego przyjechała młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Suwałkach.

  

Dzień Ziemi w WPN-ie - sadzenie roślin (fot. W.Malinowska)

  

Młodzież z nauczycielami, pod okiem leśniczych WPN-u, posadziła wokół szkół, na skwerach i miedzach 800 drzewek. Sadzono wyłącznie gatunki rodzime, tj. takie, które znajdują się tutaj w granicach swoich zasięgów geograficznych, a nie zostały sprowadzone z innych stron świata. Do gatunków tych należą np.: jarząb pospolity (zwany potocznie jarzębiną), świerk, klon jawor, śliwa ałycza, berberys zwyczajny, ligustr pospolity. Akcja nie zakończyła się na posa- dzeniu roślin. Teraz zadaniem uczniów jest pielęgnacja drzewek i prowadzenie systema- tycznych obserwacji. Swoje spostrzeżenia mają notować w specjalnych arkuszach obserwa- cyjnych. 

  

Sadzeniem drzew przez cały kwiecień zajmowały się także służby leśne WPN-u. Prowadzono zabieg tzw. odnowienia lasu, czyli uzupełnienia nowymi drzewkami miejsc, gdzie ich ubyło np. na skutek wichur. Powstałe luki i prze- rzedzenia obsadzono świerkiem, sosną, dębem, lipą, grabem, klonem. Młode drzewka pochodzą ze szkółki leśnej w Nadleśnictwie Suwałki, ale wyhodowane zostały głównie z nasion drzew, które rosną na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

 

    

Wigierski Park Narodowy włączył się także do centralnych obchodów Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie. Przygotowaliśmy stoisko prezentujące walory naszego regionu i prowadziliśmy aktywną akcję edukacyjną poprzez gry i zabawy. Nasze stoisko było częścią wspólnej prezentacji wszystkich parków narodowych w Polsce pod hasłem „Dary Ziemi”. 

  

Nie wszyscy mają możliwość odwiedzenia naszych stron, stąd też Wigierski Park Narodowy przygotował kolejną już wystawę prezentującą jego walory przyrodnicze, krajobrazowe i kultu- rowe, tym razem w Muzeum imienia W.  Kętrzyń- skiego w Kętrzynie. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 21 kwietnia.

  

W kwietniu rozstrzygnięto dwa konkursy plastyczne. Pierwszy z nich nosił tytuł: „Wigierski Park Narodowy w czterech porach roku”. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolnej pracy plastycznej ukazującej piękno nadwigierskiej przyrody. Na konkurs wpłynęło 535 prac z 37 placówek – przedszkoli, szkół pod- stawowych, gimnazjów, szkół średnich. Tak ogromne zainteresowanie konkursem, pomy- słowość autorów i estetyka prac przysporzyły nie lada trudności w wyborze tych najlepszych. Ostatecznie komisja konkursowa pod przewod- nictwem artysty malarza Andrzeja Strumiłły w dniu 20 kwietnia wytypowała 52 prace do nagród głównych i wyróżnień (zobacz Fotoreportaż). W holu siedziby parku w Krzy- wem można jeszcze obejrzeć wystawę pokonkursową. Serdecznie zapraszamy!

    

Promocja kalendarza "Cztery pory roku"
(fot. J.Adamczewska)

  

Dzień 26 kwietnia pracowicie spędziło także jury oceniające prace w konkursie o tym samym tytule („Cztery pory roku w WPN-ie”), przeprowa- dzonym jednak w nieco innej formule. Uczestnicy konkursu musieli wykonać komiks, wykorzy- stując dowolną technikę plastyczną. Tematyka dotyczyła wynikających z działalności człowieka zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i dzie- dzictwa kulturowego parku. Na konkurs nadesłały prace szkoły z terenu parku i otuliny – z Maćko- wej Rudy, Mikołajewa, Nowej Wsi, Płociczna- Tartak, Starego Folwarku i Jeglińca. Otrzyma- liśmy w sumie 49 prac; komisja nagrodziła 12 z nich. Nagrodzone prace zostały opublikowane w formie uniwersalnego kalendarza. Jego druk sfinansowała Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach III edycji programu „Działaj lokalnie”. Uroczyste wręczenie nagród laureatom obu konkursów oraz promocja kalendarza miała miejsce 1 maja w „Dziupli” (Krzywe) w czasie „Słonecznej Majówki w Wigierskim Parku Naro- dowym”. Ten dzień był dniem otwartym parku – można było za darmo zwiedzać wystawy i ścież- ki edukacyjne pod opieką przewodnika. Dopisała pogoda i nie zabrakło licznych atrakcji. W pro- gramie imprezy znalazły się m.in. występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maćowej Rudzie, aukcja prac, pokaz ubijania masła, warsztaty dla najmłodszych pt. „Tworzymy leśnego skrzata”, loteria fantowa i degustacja lokalnych przysmaków. 

  

Dzieci nagrodzone w konkursie plastycznym
 "Cztery pory roku w WPN-ie" (fot. J.Adamczewska)

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.