Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Nr 1/2010

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

Wśród odwiedzających dużą grupę stanowią rodziny

z dziećmi – opowiada Józef Koncewicz.

(Fot. Elżbieta Perkowska)

 

   

Barbara Perkowska

  

PRZEWODNICY

Wigierskiego

Parku Narodowego

 

  

Profesor Andrzej Strumiłło w książce wydanej z okazji 10-lecia Wigierskiego Parku Narodowego napisał: „Każdy park narodowy, oprócz programu ochrony przyrody i badań naukowych, ma do spełnienia niezwykle ważne zadanie otwarcia oczu ludzkich na nieustające misterium natury, na rytm pór roku, na lodową różę, na odbicie nieba i słońca w kropli rosy, kwitnącą łąkę i opadający liść. Patrzący musi się stać pokrewny temu, na co patrzy, i musi stać się podobny do tego , co ma kontemplować. Nigdy bowiem nie ujrzy słońca oko, które nie stało się słoneczne. Żadna też Dusza nie widzi piękna, która sama nie stała się piękna. Niech więc każdy stanie się bogom podobny i piękny, kto chce oglądać bóstwo i piękno”. Słowa te są przesłaniem dla osób, które pełnią funkcję przewodnika turystycznego w parku narodowym.

   

Unikalne walory przyrodnicze i kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego są magnesem przyciągającym turystów. Obszar parku narodowego udostępniany jest w taki sposób, który nie wpłynie negatywnie na jego przyrodę. Poza drogami publicznymi na obszarach ochrony częściowej i ścisłej obowiązuje zasada poruszania się po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych. Staramy się, aby większe grupy turystów zwiedzały park pod opieką przewodnika. Aby wykonywać zadania przewodnika, należy uzyskać uprawnienia wydawane przez urząd wojewódzki. Przyznanie uprawnień przewodnickich musi być poprzedzone szkoleniem teoretycznym i praktycznym oraz zdanym egzaminem. Wymagania stawiane przewodnikom oraz ich obowiązki i uprawnienia określa ustawa o usługach turystycznych.

 

Organizacja przewodnictwa

w Wigierskim Parku Narodowym

  

Historia przewodnictwa na terenie obecnego parku sięga lat 50., kiedy obszary te odkrył Antoni Patla, pierwszy przewodnik, piewca i popularyzator walorów turystycznych naszego regionu. W pierwszym okresie funkcjonowania WPN-u ruch turystyczny obsługiwał aktywnie Suwalski Oddział PTTK, który był również głównym organizatorem kursów przewodnickich w regionie.

  

W 1996 roku w strukturach parku pojawiła się sekcja ds. turystyki, która zajęła się organizacją ruchu turystycznego w parku. Już na początku zauważono dużą potrzebę organizacji przewodnictwa. W 1997 roku park prowadził kurs przewodnicki dla pracowników i lokalnej społeczności. Był to czas, kiedy mogli funkcjonować tzw. przewodnicy zakładowi. Ten pierwszy kurs ukończyło 27 osób, z tego 12 pracowników parku, 15 osób z zewnątrz (właściciele kwater agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu turystycznego). Następny kurs odbył się w roku 1998, z przeszkolenia przewodnickiego skorzystało wówczas 13 osób, z tego 7 pracowników parku. Otrzymali oni uprawnienia na oprowadzanie jedynie po Wigierskim Parku Narodowym. W 2001 roku 5 pracowników ukończyło kurs przewodnicki i uzyskało licencję na obszar 3 powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. W latach 2005 - 2007 roku kolejnych 10 pracowników uzyskało uprawnienia na całe województwo podlaskie. Obecnie wśród kadry WPN-u jest 18 aktywnych przewodników.

  

Przewodnicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Korzystają ze specjalistycznych książek, prasy, Internetu, telewizji, organizują warsztaty szkoleniowe. Obsługują grupy krajowe i zagraniczne, posługując się językiem angielskim lub niemieckim.

  

  

  

  

  

Najwięcej pracy przewodnicy mają w miesiącach maj-czerwiec oraz wrzesień –październik, kiedy do parku przyjeżdża ok. 90% zorganizowanych grup turystów. Liczba grup w zależności od roku waha się od 200 do 400. Najczęściej zwiedzanie parku z przewodnikiem trwa 3-5 godzin i jest z jednym z etapów zwiedzania Suwalszczyzny. Podczas tego czasu grupa uczestniczy w prelekcji lub ogląda film o WPN-ie, zwiedza wystawę przyrodniczą, wystawę etnograficzną, wędruje ścieżką „Las” lub „Suchary”. Następnym punktem zwiedzania jest Muzeum Wigier, wejście na wieżę widokową w Starym Folwarku, zwiedzanie Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach oraz wystawa rybacka w Czerwonym Folwarku. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się ponadto zajęcia edukacyjne, warsztaty ceramiczne, tkackie, kulinarne, organizowane wspólnie z gospo- darstwami agroturystycznymi. Z roku na rok wydłuża się czas pobytu obsługiwanych grup; jest to związane z coraz bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą edukacyjno-turystyczną. Wzrasta również liczba grup, które wynajmują przewodnika na kilka dni.

  

  

Przewodnicy Wigierskiego Parku Narodowego.

  

  

Obserwujemy, że biura turystyczne, które skorzystały raz z naszych usług, współpracują również w latach następnych i polecają nas innym. Sprawdza się zasada, że dobrze obsłużony turysta jest najlepszą formą promocji. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2006-2009 wskazują na zadowolenie turystów z usług przewodnickich oferowanych przez przewodników parkowych. Według badanych, największym atutem naszych przewodników jest bogata wiedza przyrodnicza i historyczna, znajomość języków obcych oraz posiadanie uprawnień na całe województwo podlaskie. Równie wysoko została oceniona wiedza dotycząca zagadnień praktycznych (np. dotycząca tego, gdzie wypożyczyć rower, kajak, gdzie kupić sękacza, sielawę), elastyczność, umiejętność dostosowania się do grupy, apolityczność, przekazywanie informacji, których nie można przeczytać w przewodnikach.

  

  

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami ciekawych wycieczek po parku pod opieką naszych pracowników na stronie internetowej: www.wigry.win.pl/it/oferta.htm.

 

  

Rezerwacja usług przewodnickich:

Centrum Informacji Turystycznej WPN-u

- Krzywe 82, 16-402 Suwałki,

tel.: 87 563 25 62, 87 563 25 77, 510 992 672,

e-mail: turystyka@wigry.org.pl.

  

Przewodnicy są dostępni przez cały rok i oprowadzają od wschodu do zachodu słońca.

   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł