KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Wigierski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na opracowanie koncepcji projektowej i dokumentacji techniczno-kosztorysowej "Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego im. Alfreda Lityńskiego" we wsi Stary Folwark. W pierwszym etapie przewidziano opracowanie koncepcji projektowej i szacunkowe określenie kosztów projektu i realizacji; w drugim etapie wykonanie projektu technicznego i dokumentacji kosztorysowej. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie WPN w Krzywem. Koszt materiałów specyfikacji wynosi 50 zł (koszt kopii wyrysu geodezyjnego i odbitek inwentaryzacji istniejącego obiektu). Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. arch. Janina Kamińska. Zamkniętą kopertę z ofertą wstępną, opatrzoną odpowiednim napisem, należy złożyć w siedzibie WPN do dnia 14 sierpnia 2001 roku do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 14 sierpnia o godzinie 1100 w siedzibie WPN w Krzywem.

Wigierski Park Narodowy zaprasza wszystkich fotografów - amatorów poszukujących natchnienia w urokliwych zakątkach Parku do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem "Przyroda i krajobrazy Wigierskiego Parku Narodowego". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez ograniczeń wiekowych. Jeden autor może przesłać maksymalnie 5 fotografii (kolorowych lub czarnobiałych), wcześniej niepublikowanych, o minimalnych wymiarach 13x18 cm. Prace powinny być opatrzone hasłem, a w oddzielnej kopercie opatrzonej tym samym hasłem należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon, wiek, szkoła oraz opis miejsca, w którym zrobiono fotografię). Prace należy nadsyłać w terminie do 28 września 2001 roku na adres WPN, z dopiskiem "Konkurs fotograficzny"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim na najciekawiej opowiedzianą legendę pt. "Dawno, dawno temu....". W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli. Prace konkursowe (staranie napisane na papierze formatu A4) na-leży opatrzyć godłem. W oddzielnej kopercie opisanej tym samym godłem należy umieścić dane autora pracy. Prace powinny być indywidualne. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 października 2001 roku, ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada 2001 r.

Dokładniejszych informacji o wszystkich konkursach można zasięgać telefonicznie w Sekcji Edukacji WPN, pod numerem 566 63 22 w. 52.

Miłośników żeglarstwa informujemy o imprezach żeglarskich organizowanych na Jeziorze Wigry:

  • w dniach 21-22.07 - "Regaty o Puchar Wigier" w klasie omega drewniana;

  • w dniu 15.08 - "IX Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego" w klasach omega drewniana, plastykowa, jachty kabinowe;

  • w dniach 25-26.08 - "Regaty o Puchar Prezesa Fabryk Mebli FORTE S.A." w klasach omega drewniana, plastykowa, jachty kabinowe;

  • w dniu 02.09 - "XVI Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry" w klasach omega drewniana, plastykowa, jachty kabinowe.

Szczegółowych informacji udziela suwalski Oddział PTTK (tel.: 566 59 61).

WPN zaprasza na swoją stronę internetową: http://www.wigry.win.pl

spis treści   następny artykuł