Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2011

   

Wprowadzenie

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Świerk pospolity

Nietoperze

Fotoreportaż

Księga puszczy
Tytusa Karpowicza

Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Mapa geologiczno-turystyczna WPN-u

Wójt też człowiek

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

 

  

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

 • 28 grudnia w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbyło się spotkanie podsumowujące wdrażanie projektu „Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie”, połączone z konferencją medialną. Projekt ten był realizowany przez powiat suwalski wraz z litewskimi partnerami: Biurem Euroregionu Niemen w Marijampolu oraz Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy w Szakach od połowy marca 2010 r. Dzięki dotacji z Programu Litwa-Polska, Fundusz Małych Projektów, powiat suwalski oznakował dwa szlaki turystyczne - rowerowy i pierwszy w regionie samochodowy. Oba noszą tę samą nazwę "Fortyfikacje Pozycji Granicznej" i wiodą wzdłuż dobrze zachowanej linii umocnień z okresu II wojny - od Dowspudy do „trójstyku” granic państwowych w Bolciach k. Wiżajn. Ponadto, w ramach projektu zostały opracowane dwa wydawnictwa promocyjne, zaktualizowano część turystyczną strony internetowej powiatu (www.turystyka.powiat.suwalski.pl), a także przygotowana została dokumentacja techniczna na oznakowanie znakami drogowymi na terenie powiatu 65 atrakcji turystycznych oraz kolejnego samochodowego szlaku historycznego o nazwie „Śladami Jaćwingów”.

   

    

 • 23 stycznia w Zespole Szkól im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie spotkały się zespoły ludowe z terenu powiatu na XII Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda…". Szkoła w Dowspudzie od czterech lat gości w swoich murach zespoły śpiewające kolędy i pastorałki, a także przedstawiające widowiska obrzędowe związane z Bożym Narodzeniem. Tegoroczny koncert kolędniczy otworzył Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski, który złożył wszystkim noworoczne życzenia oraz podkreślił znaczenie zespołów w kultywowaniu tradycji ludowej i przekazywaniu jej młodym pokoleniom. Organizatorem koncertu było Starostwo Powiatowe w Suwałkach wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach oraz zespołem ludowym „Gozdawa” z Raczek. W tegorocznym koncercie uczestniczyło 10 zespołów, w tym jeden ludowy zespół młodzieżowy działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli. Po raz pierwszy na koncercie gościł też zespół śpiewaczy „Bagatela” wraz z kapelą, prowadzony przez Pana Andrzeja Raczyło, działający przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak. Duże brawa otrzymał zespół ludowy "Znaroku" z Przerośli za piękne widowisko chodzenia z gwiazdą, poczęstowanie publiczności faferneskami i grę w „liszkę czy parkę” – zapomniane tradycje noworoczne w naszym regionie.
 • Na stoku Jesionowej Góry w Szelmencie odbyły się trzecie zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Starosty Suwalskiego. W zawodach wzięły udział łącznie 62 osoby, w tym wielu uczestników z Litwy. Z gości krajowych specjalnie na zawody przyjechali uczestnicy z Giżycka, Mrągowa, Gdańska i Białegostoku. Zawodnicy, oddzielnie panie i panowie, rywalizowali w czterech konkurencjach narciarskich i dwóch snowboardowych oraz w kategorii open (najlepszy czas przejazdu we wszystkich kategoriach). Zwycięzcom, puchary i medale wręczył Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski.
 • W okresie zimowych ferii, w ramach 42. edycji Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego „Wędrówki Północy” (trasa IV „Narciarskie ABC”), powiat suwalski wraz z suwalskim oddziałem PTTK, po raz kolejny wspólnie zorganizowały szkółkę narciarstwa biegowego dla amatorów w Dowspudzie. Zostały zaplanowane dwie formy organizacyjne: 4-dniowa, pobytowa (z noclegami) w terminie 29 stycznia – 1 lutego oraz 2-dniowe zajęcia dzienne (w terminie 29 – 30 stycznia). Dużym zainteresowaniem cieszyła się forma pobytowa – już na początku stycznia nie było wolnych miejsc. Pod okiem dwóch instruktorów uczestnicy, którzy przyjechali z Poznania, Olsztyna, Białegostoku, Warszawy i Suwałk, uczyli się podstaw lub szlifowali technikę w narciarstwie wędrówkowym.

    

   

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dotację w wysokości 301 038 zł. na kontynuację inwestycji pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni” w 2011 roku. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia do części dydaktycznej i sali sportowej nowo wybudowanego obiektu Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku. Zakupiony sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne będą służyły do pracy dydaktyczno-wychowawczej. Inwestycja od 5 lat realizowana jest przez powiat sejneński z pomocą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W finansowaniu placówki brało udział również Ministerstwo Edukacji Narodowej, Totalizator Sportowy oraz Urząd Gminy Puńsk. W 2011 roku planowane jest zakończenie inwestycji.
 • Zakończona została realizacja projektu wspólnie z partnerem z Kowna „Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego”. W ramach projektu wydane zostały materiały promocyjne: album oraz folder, opracowana została nowa strona internetowa powiatu sejneńskiego (www.powiat.sejny.pl) i rejonu kowieńskiego: (www.tourism.krs.lt). Projekt dofinansowany został z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 w ramach Funduszu Małych Projektów.

 

URZĄD GMINY  KRASNOPOL

 • Gmina Krasnopol zakończyła realizację projektu pn. „Zaopatrzenie mieszkańców gminy Krasnopol w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej oraz modernizację stacji uzdatniania wody”, w ramach którego została wykonana sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Głuszyn i Jeziorki, jak również zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w Krasnopolu.
 • Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej Skustele – Sumowo w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, na którą gmina otrzymała dofinansowanie.
 • Przeprowadzone zostały wybory sołtysów wsi oraz rad sołeckich. Zmiana sołtysów nastąpiła w 7 sołectwach.

 

URZĄD GMINY SUWAŁKI

 • Gmina Suwałki jest w trakcie realizacji projektu: „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej Kuków - Przebród do granicy Miasta Suwałki, o długości 3,613 km. Całkowity koszt inwestycji po stronie Gminy Suwałki wynosi 405 072,95 EUR, z czego 85% podlegać będzie refundacji.
 • Gmina Suwałki jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu: ,,Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Całkowity koszt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda po stronie Gminy Suwałki wynosi 600 128,20 EUR, z czego 85% podlegać będzie refundacji.
 • Wniosek o dofinansowanie projektu ,,Centrum kulturalne wsi Krzywe” jest w trakcie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość inwestycji wyniosłaby: 2 059 708,43 zł z czego 500 000,00 zł zostałoby pokryte z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 • Złożono wniosek na realizację projektu: „Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki - ludowo, szantowo i dyskotekowo” w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Nasza Suwalszczyzna. W okresie wakacyjnym planowane jest zorganizowanie trzech imprez: „Muzyka młodzieżowa łączy pokolenia", „Spotkania szantowe nad Wigrami" w Starym Folwarku oraz „Tradycja żniwowania na Suwalszczyźnie" w Przebrodzie. Całkowita wartość projektu: 42 410,40 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 24 987,48 zł.

 

URZĄD GMINY NOWINKA

 • Został ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ok. 75% wartości nakładów netto. Wartość przedsięwzięcia wynosi 227 245 zł. Okres realizacji do maja 2011 r.
 • W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w bieżącym roku zostanie przebudowana droga gminna Walne - granica Gminy Giby, na odcinku 2,1 km. Wartość zadania wynosi ok. 490 tys. zł netto. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację tego zadania w maju br.
 • W ramach projektu ochrony rzeki Rospuda Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał 5 gminom, położonym wzdłuż tej rzeki, dotację w wysokości 100 mln zł na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków). Gminie Nowinka przyznano kwotę ponad 42 mln zł. Do tej pory zrealizowano zadanie polegające na zwodociągowaniu i skanalizowaniu miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie i Walne oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Bryzgiel. Wydatkowano kwotę ok. 16 mln zł. W planach jest budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowinka wraz z siecią kanalizacyjną w pięciu wsiach. W pozostałych miejscowościach pozostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie w ilości około 370 sztuk.

  

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł