Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2011

   

Z życia WPN-u

Międzynarodowy Rok
Lasów w WPN-ie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zagrożenia lasów
parku

Kleszcze, wpleszcze
i inni krwiopijcy

Fotoreportaż

Antoni Patla

Miejsca pamięci

Park z perspektywy
bociana

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 3/2011

 MIĘDZYNARODOWY ROK LASÓW   

       

MIĘDZYNARODOWY

ROK LASÓW

w WIGIERSKIM

PARKU NARODOWYM

  

   

  W ramach „Międzynarodowego Roku Lasów w WPN-ie” zrealizowane były następujące działania:

  

 Pod koniec czerwca zakończył się konkurs plastyczny „Las dla ludzi - ludzie dla lasu” Celem konkursu było propagowanie walorów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego i wiedzy o lesie oraz kształtowanie pozytywnych postaw i  szacunku wobec przyrody. Uczestniczyli w nim gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych i  przedszkolaki z woje- wództwa podlaskiego, mając do wyboru dowolną technikę prac: mógł być to rysunek kredką, tuszem, malarstwo na papierze, collage, witraż, a nawet wydzieranka. Na konkurs wpłynęło 214 prac plastycznych w  trzech kategoriach wiekowych, a nagrodami był sprzęt elektroniczny, sportowy i  wydawnictwa książkowe. Poniżej podajemy listę nagrodzonych:

  

Jakub Trzcianowski
ze SP w Maćkowej Rudzie,

Norbert Krynicki
z Przedszkola nr 8 w Suwałkach,

Kacper Czerwonka
z  Przedszkola nr 8 w Suwałkach,

Martyna Kolenkiewicz
z Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak,

Miłosz Sofiński
z Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak,

Klaudia Dąbrowska
z Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak,

Emilia Woronko
z Gimnazjum w Bakałarzewie,

Paulina Zielińska
z Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak,

Emilia Teresa Brzozowska
z Gimnazjum nr 4 w Suwałkach.

  

Przyznano także 6 wyróżnień dla: Patrycji Misiewicz, Julii Ignatowicz, Gabrysi Roguckiej, Adriana Bieńkowskiego, Patrycji Walickiej, Filipa Czerniawskiego.

  

Warsztaty fotograficzne w terenie.
Fot. Piotr Malczewski

  

 Kolejnym elementem projektu były „Warsztaty fotografii przyrodniczej 15+”. Odbyły się one w dniach 13-16 lipca. Wzięło w nich udział 13 osób. Tematem wiodącym zajęć był las. Uczestnicy warsztatów poznawali sprzęt fotograficzny oraz tajniki warsztatu foto- graficznego. Prowadzący warsztaty Piotr Malczewski prezentował własne zdjęcia, omawiając poszczególne zagadnienia. Ważnym elementem warsztatów była też analiza zdjęć wykonanych przez uczestników.

  

    

 Na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Las...”. wpłynęło 118 prac. Uczestnicy reprezentowali szeroki przedział wieku od 11 do 70 lat. Komisja wytypowała po 5 najlepszych fotografii w  trzech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę na technikę wykonania zdjęcia, tematykę oraz kompozycję. Atrakcyjne nagrody – sprzęt fotograficzny, elektroniczny, sportowy oraz książki otrzymali: Magdalena Balewicz, Bartosz Baraniewicz, Katarzyna Maliszewska, Karolina Lutyńska, Anna Klimczyk, Marta Karbowska, Marek Śleszyński, Marcin Skibowski, Henryk Milewski oraz wyróżnienia: Bartosz Czyżyński, Bartosz Baraniewicz, Karolina Lutyńska, Marta Karbowska, Henryk Milewski, Jacek Szulejewski.

  

 W dniach 23-31 lipca 2011 r. w  Parku Konstytucji 3 Maja w  Suwałkach można było obejrzeć wystawę fotograficzną „Pokochaj lasy WPN-u”. Na wystawie, w bardzo dużym formacie były prezentowane zdjęcia laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Las...”, a także prace fotografów amatorów z WPN-u i nadleśnictw Puszczy Augustowskiej. Wystawie towarzyszył folder, w  którym zaprezentowano wszystkie nagrodzone prace.

  

Poznajemy las na rowerze!

Fot. Zuzanna Pajer

  

 Kolejnym przedsięwzięciem były warsztaty edukacyjne „Poznajemy różnorodność lasów Wigierskiego Parku Narodowego na rowerze”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W okresie od czerwca do sierpnia odbyło się 11 wycieczek, w których łącznie udział wzięło 266 osób. Uczestnicy pod opieką przewodników poznawali wigierskie lasy, ich mieszkańców oraz sposoby ochrony przyrody. Warsztaty rozpoczynały się krótką prezentacją lub filmem, następnie miała miejsce rowerowa wyprawa w teren. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją wiedzę. Dla tych, którzy wykazali się w konkursach największą wiedzą, przeznaczono atrakcyjne nagrody – sprzęt sportowy.

  

  

  

Projekt „Międzynarodowy Rok Lasów w Wigierskim Parku Narodowym” sfinan- sował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Białym- stoku.

  

więcej o Międzynarodowym Roku Lasów

  

WIZYTA PREZESA WFOŚiGW w BIAŁYMSTOKU

 

  

W związku z realizacją zadania "MIĘDZY- NARODOWY ROK LASÓW W WPN-ie" w po- łowie sierpnia gościł w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego Pan Adam Sieńko - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW)

 

Zadaliśmy mu kilka pytań dotyczących działalności zarządzanej przez niego instytucji.

 

- Misją WFOŚiGW w Białymstoku, którym Pan kieruje, jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących poprawieniu stanu środowiska naturalnego, zapobiegających zagrożeniom środowiska oraz zachowujących najcenniejsze obszary i obiekty przyrodnicze województwa podlaskiego. Jakie projekty zyskują największe wsparcie ze strony zarządu funduszu?

 

- Przedsięwzięcia finansowane przez WFOŚiGW trzeba by podzielić na dwa obszary. Pierwszy - funkcjonalny, wyznacznikiem którego będzie osiągnięcie efektu ekologicznego i jego wielkość. Drugi aspekt to aspekt finansowy, czyli pogodzenie możliwości finansowych funduszu z potrzebami i taki ich rozdział, aby żaden obszar działania funduszu nie pozostał bez dofinansowania. Finansowanie odbywa się w postaci dotacji lub w formie pożyczki.

 

- Jaki wpływ na działalność funduszu miało wejście Polski do UE?

  

- Wiele zmian nastąpiło właśnie po tym fakcie. Rola funduszu diametralnie się zmieniła. Fundusz stał się instytucją wdrażającą dla projektów unijnych do wartości 25 mln euro. Aktualnie prowadzimy 8 dużych projektów, z czego 3 są związane z zagospodarowaniem odpadów, a 5 dotyczy gospodarki wodno- kanalizacyjnej. Łączna wartość projektów to 270 mln zł, z czego dotacja unijna sięga 130 mln zł. Realizujemy również tzw. programy priorytetowe i tu znajdują się dwa duże projekty. Jeden z nich, największy w historii wojewódzkiego funduszu i myślę, że szybko taki się nie powtórzy: „Program zrównoważonego rozwoju rzeki Rospudy”. W projekcie uczestniczy 5 gmin leżących w obrębie rzeki Rospudy: Augustów, Bakałarzewo, Raczki, Filipów i Nowinka. Wartość dofinansowania to 100 mln zł, a planowany koszt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej to około 120 mln zł. Nasze dofinansowanie jest wielkim zastrzykiem finansowym w sytuacji, gdy budżety gmin wynoszą kilka milionów zł. Na realizację takiego przedsięwzięcia, a to jest jak najbardziej czynna ochrona rzeki Rospudy, musiałyby gminy przeznaczyć fundusze z kilku lat budżetowych. Drugie przedsięwzięcie to Program zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej. Kolejnym zadaniem, które realizujemy, jest program usuwania azbestu. W latach 2011-2012 fundusz przekaże na ten cel gminom 5 mln zł z czego 2,5 mln to są środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Pomoże to usunąć z dachów z terenu województwa podlaskiego 10,5 tys. ton eternitu. Programem zostanie objętych 76 gmin, czyli ¾ gmin skorzysta z tej ścieżki finansowania. Do tej pory fundusz przeznaczał na ten cel od 300 do 500 tys. zł rocznie. Realizujemy też program związany z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii i tutaj razem z NFOŚiGW dofinansowujemy 1 elektrownię wiatrową oraz drugi projekt, związany z kogeneracją gazu na ciepło i  prąd elektryczny w Zakładzie Mlekovita w Wysokim Mazowieckim. Zapew- niamy również wkład własny tym wszystkim gminom, które korzystają z finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. WFOŚiGW zaciągnął w tym celu pożyczkę w wysokości 77 mln zł w NFOŚiGW. Do tego dochodzi działalność, którą fundusz prowadzi od wielu lat i jest to budżet około 30 mln zł.

 

- Kim są beneficjenci funduszu?

 

- Głównie to jednostki samorządowe, instytucje państwowe, osoby prawne i państwowe jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe.

  

- Jakimi funduszami dysponuje WFOŚiGW?

  

- Głównym źródłem wpływów finansowych WFOŚiGW są opłaty za korzystanie ze środowiska i kary. Te wpływy, ze względu na fakt, że nasze województwo jest mało uprzemysłowione, nie są zbyt duże, wynoszą około 10 mln zł. Jeżeli z własnych funduszy wydajemy 30 mln złotych to dzięki środkom pochodzącym ze spłaty kredytów i pożyczek. Część pożyczek umarzamy, ale 25% wartości umarzanych środków instytucja musi przekazać na inne inwestycje proekologiczne, co zwiększa efekt ekologiczny projektu. Odsetki odpowiednio lokujemy i mamy dodatkowy zysk. W tym roku fundusz dysponuje budżetem rocznym, który sięga 130 mln zł. Bez środków z NFOŚiGW nie byłoby to możliwe. Dzięki temu umożliwiamy gminom i innym podmiotom korzystanie ze środków unijnych, na przedsięwzięcia, których my nie możemy dofinansować w całości.

  

  

  

   

- WFOŚiGW współpracuje z wieloma samorządami województwa podlaskiego. Na jakich płaszczyznach przebiega ta współpraca i jak się ona układa?

  

- Nawiązujemy w szczególności współpracę ze związkami gmin. Wspólnie realizujemy programy usuwania odpadów, które są bardzo istotne z punktu widzenia województwa. W Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami województwo podlaskie zostało podzielone na siedem obszarów zagospodarowywania odpadów. Na dzień dzisiejszy tylko trzy projekty realizują politykę wdrażania gospodarki odpadami. W większości realizują je związki gmin, które widzą we współpracy większe możliwości na uzyskanie środków. Innym rodzajem współpracy z samorządami może być skoncentrowanie działań na jednym obszarze, np. w Dolinie Rospudy, co pośrednio ma także wpływ na teren Wigierskiego Parku Narodowego i jezioro Wigry. Porządkując gospodarkę wodno-ściekową w Dolinie Rospudy, mamy wpływ na zmniejszenie przedostawania się ścieków do gruntu i nieprzedostawanie się zanieczyszczeń do cieków i zbiorników wodnych. Gmina Nowinka na ten cel otrzymała 42 mln zł dotacji. Pieniądze z dotacji zostaną więc wykorzystane celowo, systemowo i racjonalnie. Efektem bezpośrednim dla mieszkańców stanie się czysta woda w rzece, jeziorze i czysta, zdrowa woda w kranie. Trzeci sektor współpracy z gminami - już na mniejszą skalę, bardziej lokalną - to np. wymiana oświetlenia na bardziej ekonomiczne energooszczędne nowe lampy, zadania termo-modernizacyjne, ochrona ziemi – rekultywacja wysypisk śmieci, działalność edukacyjna – z tej puli środków również korzystają samorządy, szkoły, domy kultury. Wspieramy działalność ochotniczych straży pożarnych, gdzie dofinansowujemy zakupy samochodów przeciwpożarowych.

  

- Fundusz poprzez udzielanie dotacji finansowych wspiera rozwój województwa podlaskiego. W jakim kierunku przebiega według Pana rozwój naszego województwa?

  

- Działania WFOŚIGW bezpośrednio nie wpływają na rozwój województwa, ale pośrednio widzę wielki wpływ środków, które przeznaczamy na różnego typu inwestycje. Uzbrajanie terenów pod inwestycje w kanalizację, doprowadzenie wody, tworzenie sieci dróg. Dzięki temu tereny przewidziane pod inwestycje będą atrakcyjniejsze. Jeżeli dofinansowujemy działalność państwowych jednostek budżetowych, np. inspektoraty ochrony środowiska, inspektoraty transportu drogowego, parki narodowe, to środki te są kołem zamachowym, na bazie którego możliwe jest wykonywanie różnych działań statutowych tych jednostek. Tworzymy w ten sposób impulsy do dalszego działania. Stymulujemy niektóre obszary aktywności społecznej, a przy okazji edukujemy społeczeństwo. Pośrednio przyczyniamy się do tworzenia nowych miejsc pracy, jak również dajemy możliwość przedsiębiorstwom ze skorzystania i wykorzystania środków z UE i NFOŚiGW.

  

- Współpracujecie Państwo z parkami narodowymi. Jak ocenia Pan tę współpracę?

  

- Około 1,2 mln zł rocznie otrzymują z WFOŚiGW państwowe jednostki budżetowe, z tego 500 tys. otrzymują poprzez dotacje parki narodowe. Jest to oczywiście uwarunkowane planami działalności parków oraz możliwościami finansowymi funduszu. Parki narodowe doskonale zdają sobie sprawę, że sięgnięcie po środki z wojewódzkich funduszy jest dużo prostsze w porównaniu z innymi źródłami. Myślę, że w nowej rzeczywistości, jaka czeka parki narodowe od roku 2012, również będziemy partnerami. Zgodnie z planami Wigierski Park Narodowy otrzymał fundusze na finansowanie wydawnictwa kwartalnika „Wigry” w 2012 roku wraz z działaniami edukacyjnymi. Parki narodowe pozyskują z funduszu środki przede wszystkim na działalność edukacyjną, poprawę infrastruktury turystycznej, działalność wydawniczą, zakupy inwestycyjne oraz na wkład własny parków narodowych do innych funduszy, tak na przykład sfinansowaliśmy wraz z NFOŚiGW zakup łodzi Leptodora II, która od tego roku pływa po wodach jeziora Wigry.

  

- Jakie priorytety będą realizowane w 2012 roku ze środków WFOŚiGW?

  

- Fundusze ewoluują. W latach 2014-2020 zgodnie z planami rządowymi, główny nacisk będziemy kłaść na innowacyjność, bezpieczeństwo energetyczne. Mamy nadzieję, że fundusz nadal będzie instytucją wdrażającą.

  

- A my liczymy na dalszą dobrą współpracę pomiędzy WPN-em a WFOŚiGW. Dziękuję za rozmowę.

  

  

  

  

Rozmawiała Katarzyna Łukowska   

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł