Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2011

   

Z życia WPN-u

Międzynarodowy Rok
Lasów w WPN-ie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zagrożenia lasów
parku

Kleszcze, wpleszcze
i inni krwiopijcy

Fotoreportaż

Antoni Patla

Miejsca pamięci

Park z perspektywy
bociana

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 3/2011

 Z ŻYCIA PARKU   

Tegoroczne lato było bardzo pracowite.
Fot. Barbara Perkowska

    

  

LATO w PARKU

  

 (1 z 2) 

  

  

 W ciągu lata miały miejsce liczne remonty i odbudowa urządzeń turystycznych (pisaliśmy o tym szczegółowo w poprzednim numerze). Wymieniono także ogrodzenie budynku Dyrekcji Parku w miejscowości Krzywe. Nadal trwa remont budynku dydaktycznego Ośrodka Edukacji Środowiskowej w miejscowości Słupie. Zakończenie prac planowane jest na połowę grudnia 2011 roku. Prace współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Rozpoczęto realizację finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie zadania o nazwie „Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków Wigierskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie termomodernizacji 4 budynków i utylizacja materiałów zawierających azbest”. Obecnie trwają prace w leśniczówce w miejscowości Krzywe.

 

W dniach 20-21 czerwca w Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku odbyło się sympozjum „Ochrona jeziora Wigry ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000”. Organizatorami sympozjum, które finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, byli: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” oraz Wigierski Park Narodowy. W sympozjum wzięło udział 50 osób, wygłoszono 20 referatów i zaprezentowano 4 postery.

 

W lipcu złożony został do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego LIFE+, przedsięwzięcia pt.: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano działania dotyczące ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, polegające na wykupie prywatnych gruntów, odkrzaczaniu i koszeniu łąk i torfowisk, odtwarzaniu małych zbiorników wodnych, budowie przepustów dla płazów, glinianych konstrukcji dla owadów oraz płyt obornikowych. Głównym celem projektu jest zachowanie i poprawa jakości siedlisk oraz gatunków objętych siecią Natura 2000.

 

W dniach 22-25 czerwca Suwalski Oddział PTTK, we współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym, już po raz 21. zorganizował Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Rajd po WPN-ie. Program rajdu obejmował czterodniowy spływ jednym z najciekawszych turystycznych szlaków wodnych, Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim. Uczestnicy rajdu mieli okazję nie tylko aktywnie spędzić czas, ale i poszerzyć swoją wiedzę na temat północnej części województwa podlaskiego, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej. Każdy z uczestników otrzymał egzemplarz nowego przewodnika po Wigierskim Parku Narodowym, wydanego w tym roku przez Fundację Sąsiedzi. Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się 25 czerwca na terenie Ośrodka PTTK w Starym Folwarku.

  

Uczestnicy Ogólnopolskiego Wielodyscyplinowego Rajdu
po WPN-ie. Fot. Paulina Pajer-Giełażys

  

W sierpniu Wigierski Park Narodowy wykupił 5,40 ha gruntów dzięki dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakupione grunty położone są: na wyspie Ostrów w obrębie Bryzgiel, w Bryzglu nad Jeziorem Czarnym, w Kruszniku na półwyspie pomiędzy jeziorami Wigry i Krusznik, w Kruszniku przy sucharach, w Leszczewie przy ujściu rzeki Kamionki do jeziora Pierty. Program wykupu gruntów ma służyć ochronie i zachowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Ma przyczynić się również do ujednolicenia zarządzania obszarami chronionymi w przypadku gruntów położonych w enklawach.

  

Pracownia Naukowo-Edukacyjna rozpoczęła badania jezior dystroficznych (sucharów) Wigierskiego Parku Narodowego. Badania zakładają przeprowadzenie pomiarów stężeń najważniejszych pierwiastków oraz właściwości fizycznych wody, wielkości pła torfowcowego, batymetrii oraz składu gatunkowego roślin i zwierząt związanych z tymi zbiornikami. Kontynuowane były badania wszystkich rzek parku. Po raz kolejny pobrano próby wody z rzek i określono jej najważniejsze właściwości fizyczne i chemiczne. W dalszym ciągu prowadzone są prace dotyczące zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego – prowadzono m.in.: badania meteorologiczne, chemizmu wód opadowych, chemizmu wód podziemnych, chemizmu powietrza, zanieczyszczenia porostów metalami ciężkimi i badania populacji biegaczowatych. Wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęte zostały badania fauny motyli dziennych i nocnych – przeprowadzono pierwsze odłowy metodą „na światło” oraz poszukiwano motyli w wybranych środowiskach parku.

  

  

  

  

    

To był już czwarty sezon, w którym WPN organizuje bezpłatne pokazy filmów przyrodniczych. W lipcowe i sierpniowe soboty, w Starym Folwarku w ogródku letnim „ Szpunt” odbywały się projekcje filmowe. Wzięło w nich udział około 200 osób. Pokazane zostały „Moczary i uroczyska” Michała i Tomasza Ogrodowczyków, „Dzikie życie w trzcinach” François Royeta i Jérome Bouviera, „Rytmy natury w Dolinie Baryczy” Artura Homana i „Błotniak łąkowy - arystokrata pól” Marcina Krzymańskiego i Krzysztofa Skroka.

  

15 sierpnia 2011 odbyły się XIX Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego w klasie OMEGA standard, jachty kabinowe, MICRO. W tegoroczną imprezę włączył się oprócz Wigierskiego Parku Narodowego i Klubu Wodnego PTTK Suwałki, MultiBank Oddział w Suwałkach. Na 22 jednostkach startowało 74 uczestników z Augustowa, Białegostoku, Warszawy, Lublina, Pabianic, Sokółki, Suwałk oraz ze Starego Folwarku.

  

 Jak co roku regatom towarzyszyła piękna pogoda.
Fot. Leszek Przeborowski

  

Dużą atrakcją turystyczną w bieżącym sezonie letnim na terenie Wigierskiego Parku Narodowego była łódź z przeszklonym dnem Leptodora II. Rejsy łodzią odbywały się każdego dnia w pełnej obsadzie. Dotychczas wodne ścieżki edukacyjne odwiedziło ponad 2000 osób, a zainteresowanych nadal jest wiele. W ciągu trzeciego kwartału br. łódź Leptodora II przewiozła tysięcznego i dwutysięcznego gościa. Tysięcznym gościem był dziesięcioletni Piotr Zadykowicz z Warszawy, a dwutysięcznym gościem na łodzi była Pani Barbara Brzezińska z Łodzi.

   

Bilety z numerami 1000 i 2000 były nieodpłatne.
Fot. Małgorzata Januszewicz

  

W czasie wakacji br. na pokładzie Leptodory II gościliśmy szczególnych turystów - Księdza Kardynała Józefa Glempa i Pana Tadeusza Mazowieckiego - premiera RP (w latach 1989-1990). Obydwaj goście zwiedzili też Muzeum Wigier, pozostawiając wpisy w księdze pamiątkowej WPN-u.

O wyjątkowości parku ks. Kardynał napisał:

  

Fot. Małgorzata Januszewicz

Fot. Wiesława Malinowska

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł