Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 4/2011

   

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zima w jeziorach

Fotoreportaż

Puszcza Augustowska
i jej nazewnictwo
w przeszłości

Miejsca pamięci (2)

Małe jest piękne

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 4/2011

 HISTORIA, TRADYCJA, KULTURA   

Puszcze Suwalszczyzny w początkach XVI w.,

w przededniu kolonizacji. Opracowanie autora.

  

Andrzej Gryguć

  

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

I JEJ NAZEWNICTWO

W PRZESZŁOŚCI

 

  

Współczesna Puszcza Augustowska stanowi fragment największego na nizinach Europy zwartego kompleksu leśnego, którego powierzchnia wynosi ponad 310 tysięcy ha. Pokrywa on obszar rozciągający się na styku granic Polski, Białorusi i Litwy. Po stronie białoruskiej jest to Puszcza Grodzieńska, zaś po stronie litewskiej Puszcza Kopciowska i Dajnawska. Sama Puszcza Augustowska, położona w województwie podlaskim, pokrywa obszar 114 tysięcy ha i jest zaliczana do największych kompleksów leśnych Polski. Swoim zasięgiem obejmuje tereny rozciągające się od linii Lipsk - Sztabin - Białobrzegi po Raczki - Suwałki - jezioro Pierty - Maćkowa Ruda - Pogorzelec - Giby - Berżniki - granica z Litwą i dalej z Białorusią po Lipsk. Jednoznacznie kojarzy się z leżącym na jej południowo-zachodnim krańcu miastem Augustów, któremu też zawdzięcza swoją nazwę. Ale już nawet powierzchowna lektura przewodników turystycznych i internetowych portali, a tym bardziej historyczna, przynosi informacje, iż w przeszłości na jej obszarze występowały różne puszcze kryjące się pod nazwami: Przełomska, Perstuńska, Merecka, Sudawska czy wymieniona już Grodzieńska. W związku z powyższym nasuwa się pytanie dotyczące wyjaśnienia początków augustowskiej puszczy i rodzi się potrzeba udzielenia odpowiedzi, co łączy wspomniane dawne puszcze, z obecną - Augustowską.

  

Pod względem przynależności do krain geograficznych puszcza stanowi niewielki fragment Niżu Wschodnioeuropejskiego, w skład którego wchodzi między innymi region geograficzny Pojezierze Litewskie stanowiący część Pojezierzy Wschodniobałtyckich. W skład Pojezierza Litewskiego na terenie Polski wchodzą mezoregiony: Puszcza Romincka, Pojezierze Zachodniosuwalskie, Pojezierze Wschodnio- suwalskie i Równina Augustowska. Ta ostatnia wraz z częścią Pojezierza Wschodnio- i Zachodniosuwalskiego tworzy właściwy obszar Puszczy Augustowskiej. Cały opisywany teren został ukształtowany przez lodowiec, który ustąpił przed 18 tysiącami lat. Przez teren puszczy przebiega dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły i Niemna. Liczne rzeki, jeziora i mokradła dodatkowo urozmaicają sandrowy teren. Od zachodu i północy puszczę otaczają pagórkowate, morenowe tereny wchodzące w skład Pojezierza Ełckiego i Suwalskiego. Od południa zamyka ją pas bagien Kotliny Biebrzańskiej, a od wschodu dolina rzeki Marychy uchodzącej wraz z Czarną Hańczą do Niemna.

  

W VII – VIII wieku ludy bałtyjskie zaczęły tworzyć w obrębie swoich plemion ustrój terytorialny z okręgami grodowymi. Cały opisywany obszar został zasiedlony przez lud zwany Jaćwingami (Jaćwięgami). Zajmowali oni obszar pomiędzy środkowym Niemnem na wschodzie, linią Kowno – Wyłkowyszki – Gołdap na północy, linią Wielkich Jezior Mazurskich na zachodzie, rzeką Ełk i Biebrzą na południu. Jaćwingowie w XI-XII wieku tworzyli bliżej nieznany związek plemienny z własnymi obronnymi włościami (grodami). Podczas rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich, zaczęli organizować łupieskie wyprawy na sąsiednie ziemie – głównie Mazowsze i Lubelszczyznę z Sandomierzem, przyporządkowaną politycznie władcom Krakowa. Próba chrystianizacji ze strony książąt mazowieckich w połowie XII wieku zakończyła się fiaskiem.

  

Jaćwież w XVIII w. Opracowanie autora.

   

Tragiczny w dziejach Jaćwieży okazał się wiek XIII, a dokładniej jego druga połowa. Władcy krakowscy: Bolesław Wstydliwy w latach 1251 – 1253, a później jego następca Leszek Czarny, zorganizowali odwetowe, niszczące wyprawy na ziemie jaćwieskie. Dzieła ostatecznego zniszczenia poszczególnych grodów jaćwieskich dokonali w latach 1278 – 1283 Krzyżacy. Część ludności jaćwieskiej dostała się w niewolę lub została przesiedlona przez Krzyżaków na Sambię. Pozostali dalej starali się przetrwać w swych osadach lub jako zbiegowie jaćwiescy pojawili się na obszarze sąsiednich nadniemeńskich puszcz i biebrzańskich bagien.

  

Ostatecznie Jaćwież przestała istnieć, pozostawiając potomnym jedynie nazwy jezior, rzek i leśnych ostępów. Na ponad 150 lat opisywane ziemie stały się spornym pasem granicznych puszcz pomiędzy zakonem krzyżackim i Wielkim Księstwem Litewskim oraz Mazowszem. Kronikarz krzyżacki Piotr z Duisburga, opisujący wyprawy swoich pobratymców na pogańską Litwę, przedstawiał ziemie jaćwieskie jako dzikie i bezludne. Jedna z takich wypraw w latach 1278-1279 dotyczyła miejscowości Mieruniska. Ta sama osada jest wymieniana w 1422 roku w traktacie dotyczącym regulacji wschodniej granicy zakonu krzyżackiego. Świadczy to wyraźnie o pewnej ciągłości osadniczej, zresztą podobne informacje dotyczyły także ludności jaćwieskiej zamieszkałej przy jeziorze Wigry.

  

Po upadku Jaćwieży żadna ze stron nie była zainteresowana jakąkolwiek kolonizacją tych ziem. Puszcze z bagnami stanowiły dla Litwinów doskonałą rubież obronną przed krzyżackimi wyprawami łupieżczymi na grody znajdujące się na linii Niemna, podobnie jak i dla Krzyżaków przy odwetowych wyprawach litewskich na ziemie krzyżackie. Ponadto wówczas żadne państwo nie dysponowało nadwyżką ludności zdolnej skolonizować mało atrakcyjny osadniczo puszczański obszar pogranicza. Lasy te najczęściej określano jako pojaćwieskie puszcze lub rzadziej jako jedną olbrzymią Puszczę Sudawską.

  

  

  

    

Sytuacja uległa zmianie po klęskach Krzyżaków w wojnach lat 1409-1411, 1414 i 1422. W dniu 27 IX 1422 r. nad rzeką Osą, koło jeziora Mełno (jezioro już nie istnieje, zachowała się jedynie wieś o tej nazwie niedaleko Grudziądza) strona polsko-litewska zawarła z zakonem traktat pokojowy. Na jego mocy wyznaczono granicę na pojaćwieskich ziemiach. Biegła ona od Kamiennego Brodu na rzece Łęk (Ełk) przez współczesną wieś Bogusze, jezioro Rajgród, uroczyska Preywysti i Merunysky (Prawdziska i Mieruniszki) do jeziora Dystytz (Wisztyniec). Granica ta z drobnymi zmianami na korzyść późniejszych Prus Krzyżackich przetrwała na tym terenie do 1939 roku. Tym samym cały opisywany teren znalazł się w Wielkim Księstwie Litewskim, a konkretnie w ziemi grodzieńskiej przynależnej do województwa trockiego. Jednocześnie pojaćwieskie ziemie i lasy stały się częścią Puszczy Grodzieńskiej, która była własnością hospodara (Wielkiego Księcia Litewskiego).

  

Przez XV stulecie i początek XVI wieku praktycznie cały opisywany obszar miał charakter wyłącznie puszczański. Był terenem łowów Wielkich Książąt Litewskich, jednocześnie był wykorzystywany gospodarczo w zakresie bartnictwa, rybołówstwa i bobrownictwa. „Rewizja puszcz” H. Wołłowicza z 1559 roku mówi, że na terenie opisywanych puszcz były ostępy z żubrami. Bartnicy, rybacy, bobrownicy i osocznicy, jako ludność podległa administracji wielkoksiążęcej, mieli bezwzględny zakaz wykorzystania tych terenów rolniczo. Ci ostatni zaś, w przypadku prowadzenia jakiegokolwiek osadnictwa, mieli obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym namiestnika w Grodnie bądź późniejszego leśniczego.

  

W końcu XV i na początku XVI wieku ze względu na postępy kolonizacji, potrzebę lepszego zagospodarowania dóbr puszczańskich i ochronę ostępów - łowisk władców jagiel- lońskich, ogromną Puszczę Grodzieńską zaczęto dzielić na mniejsze jednostki, podporządkowane poszczególnym wielkoksiążęcym dworom. W ten sposób wydzielono Puszczę Merecką, Przełomską i Perstuńską. Nazwy puszcz pochodziły od nadniemeńskich dworów (Merecz, Przełom, Perstuń), które były siedzibami hospodarskich urzędników, późniejszych leśniczych. Puszcza Marecka objęła swym zasięgiem północne tereny obecnego powiatu sejneńskiego wraz z przyległymi ziemiami litewskimi. Została poddana w XVI stuleciu intensywnej kolonizacji, tworząc Starostwo Sejwejskie. Resztki dawnej Puszczy Mereckiej w ostatniej ćwierci XVI wieku znalazły się w oddzielnej dzierżawie – leśnictwie merecko - łoździejsko – sejwejskim z siedzibą leśniczego nad jeziorem Punia we wsi Nowe Puńsko (Puńsk)Żaden fragment tej puszczy w późniejszym czasie nie wszedł w skład obecnej Puszczy Augustowskiej.

  

Puszcza Przełomska rozciągała się od granicy krzyżackiej, powyżej miejscowości Przerośl i szła dalej przez jezioro Blindy (Wersele) do jeziora Hańcza na wschód do jeziora Jaczno i jeziora Szelment, jeziora Sejwy Czarne (Boksze) i Sejwy, rzeką Sejwą do jeziora Duś (Gaładuś) w okolicy Żegar, do Wejsiej i rzeki Niemen. Z drugiej strony graniczyła z Puszczą Perstuńską. Granica ta biegła również od granicy pruskiej i jeziora Przerośl tzw. Drogą Okmińską do rzeki Omielówki (Piertówki), jeziora Wigry, dalej przez uroczysko Rów, most Postaw (Wysoki Most) na Ańczy (Czarna Hańcza) i z biegiem rzeki Ańczy do jej ujścia do Niemna. Na wschodzie dochodziła do ujścia rzeki Marychy w Ańczę, następnie w górę Marychy do jeziora Morze (Pomorze) i dalej rzeką Sejną (Marycha) po okolice jeziora Sejny (w 1559 roku po ujście rzeki Olszanki do rzeki Sejny). Od strony południowej i zachodniej granica zaczynała się od rzeki Bobra (Biebrza) i Lasu Lipskiego, docierała do rzeki Pruski, biegła granicą z państwem zakonnym (później pruskim) do rzeki Przerośli.

 

Współczesna mapa Puszczy Augustowskiej.

   

Porównanie opisu granic Puszczy Przełomskiej i Perstuńskiej z obecnymi granicami Puszczy Augustowskiej daje jednoznaczną odpowiedź, iż w przeszłości były to te same obszary. Blisko 90% powierzchni dawnej Puszczy Perstuńskiej znajduje się w Augustowskiej, uzupełnia ją północna część Puszczy Przełomskiej i większość terenów Puszczy Berżnickiej w przeszłości leżącej na wschód od jeziora Pomorze i rzeki Marychy. Rozbiory państwa polsko - litewskiego przeprowadzone w ostatniej ćwierci XVIII wieku doprowadziły do trwałych zmian granic. Obszar współczesnej Puszczy Augustowskiej dostał się pod zabór pruski, przynależał do Księstwa Warszawskiego, a po jego upadku stał się częścią Królestwa Polskiego wchodzącego w skład Rosji. Te zmiany spowodowały, iż zmieniło się nazewnictwo i na opisywanym terenie przestano używać dawnych nazw puszcz. Początkowo używano ogólnego terminu ,,Lasy Augustowskie” (pismo z 1827 roku w sprawie usunięcia barci z lasów augustowskich), a później zastąpiono go obecną nazwą Puszcza Augustowska. Kiedy to dokładnie nastąpiło, dostępna mi literatura przedmiotu nie podaje. Oznacza to potrzebę dalszych, wnikliwych badań w tym zakresie.

  

  

  

Mapa Królestwa Polskiego wydana w Prusach w 1826 roku.

Czerwoną linią zaznaczono projektowany przebieg Kanału Augustowskiego.

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł