Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 4/2011

   

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zima w jeziorach

Fotoreportaż

Puszcza Augustowska
i jej nazewnictwo
w przeszłości

Miejsca pamięci (2)

Małe jest piękne

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

 

 

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

  • Podczas tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Z wizytą u Paca” delegacje z terenu powiatu suwalskiego i województwa podlaskiego odwiedziły w dniach 5 i 26 września litewską miejscowość Jezno (Jieznas), gdzie po rodzie Paców pozostały obiekty zabytkowe. Czwartego września, podczas powiatowych dożynek, w Dowspudzie gościli przedstawiciele Jezna. 5 września w Jeznie odbyło się spotkanie z litewskimi historykami, pracownikami samorządu i reprezentantami lokalnej społeczności, podczas którego p. Andrzej Matusiewicz dokonał autorskiej prezentacji pt. „Dowspuda – ostatnia rodowa siedziba Paców”. Tego dnia polska delegacja zwiedzała na Litwie także zabytki Kowna.

  

  •  Powiat suwalski rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody” (nr NMF/64). Będzie on realizowany dzięki wsparciu (w 85%) ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca stycznia 2012 r. Projekt powstał w partnerstwie z litewskim samorządem Rejonu Wyłkowyszki (Vilkaviškis). Główne działania założone w projekcie to: organizacja seminarium nt. udostępniania walorów turystycznych na obszarach chronionych; oznakowanie krótkiej ścieżki poznawczej w otoczeniu trójstyku granic w Bolciach; etap przygotowawczy do poprawy udostępnienia walorów turystycznych obszarów partnerskich samorządów; wydanie dwóch publikacji prezentujących walory turystyczne transgranicznego obszaru sąsiadujących państw.

  

  • Wieś Pawłówka powitała nowy rok szkolny nowym boiskiem przy powiatowym Domu Dziecka w Pawłówce. Powiat suwalski zakończył właśnie realizację projektu ”Od boiska do igrzyska - sportowe spotkania na nowym boisku w Pawłówce” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Celem projektu było bowiem wybudowanie boiska, które służyć ma wychowankom i społeczności lokalnej do zajęć sportowych i integracji. 26 września była ku temu pierwsza okazja - dzieci bawiły się na Pawłówkowych Igrzyskach, a strażacy prezentowali możliwości nowoczesnego sprzętu. Nagrody i wyposażenie nowego obiektu przekazali oprócz Zarządu Powiatu również: Wójt gminy Przerośl, Zespół "Onegdaj" i prywatni sponsorzy.

  

  • 30 września 2011 r. powiat suwalski we współpracy ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej zakończył realizację dwuletniego projektu „Na dobry początek własnego biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt współfinansowany był ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Działania projektu obejmowały obszar powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i miasta Suwałki. Celem ogólnym projektu było kompleksowe wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez stymulowanie utworzenia co najmniej 25 nowych przedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym firmom wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy. W dniach 21-22 września w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca realizację projektu.

  

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

  • W dniu 21 października nastąpił odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny-Berżniki. Inwestycja finansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Podziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa. Pierwszy etap przebudowy drogi rozpoczęto w kwietniu 2010 r., prace zakończono we wrześniu 2010 r. Zgodnie z umową z wykonawcą, drugi etap – końcowy przebudowy tej drogi nastąpił na początku lipca br. a zakończono go na początku października. Przebudowa drogi obejmowała roboty ziemne i rozbiórkowe na odcinku 4,25 km. Przy istniejących przepustach wykonano „przejścia ekologiczne dla zwierząt”. Całkowity koszt realizacji przebudowy drogi powiatowej wyniósł 3.777.052,11 zł z czego dofinansowanie w wysokości: 2.266.231,24 zł, wkład własny 1.510.820,87 zł.

  

  • W dniu 10 października nastąpił odbiór drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol –Murowany Most. Przebudowa drogi wykonana została w ramach realizacji projektu: „Drogi pogranicza-rozwój sieci współpracy samorządów Puńska, Alytusa, Krasnopola, Suwałk i powiatu sejneńskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Całkowity budżet projektu wynosi blisko 3,875 mln euro, z czego powiat sejneński otrzyma dofinansowanie na przebudowę 2 dróg powiatowych w wysokości 757 003,56 euro (droga powiatowa nr 1169B Krasnopol –Murowany Most oraz droga powiatowa Nr 1162B Trakiszki-Poluńce-Widugiery). Koszt przebudowy drogi nr 1169B Krasnopol – Murowany Most wyniósł 1.597.373.44zł.

  

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł