Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 4/2011

   

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zima w jeziorach

Fotoreportaż

Puszcza Augustowska
i jej nazewnictwo
w przeszłości

Miejsca pamięci (2)

Małe jest piękne

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 4/2011

 Z ŻYCIA PARKU   

Nowy most we wsi Magdalenowo. Fot. Barbara Perkowska

    

  

ZMIANY, ZMIANY ...

  

 (1 z 2) 

  

  

Jesień w Wigierskim Parku Narodowym była bardzo pracowita. Wiele z naszych tegorocznych działań dobiegało końca. W związku z tym był to czas porządkowania i podsumowywania cało- rocznej pracy.

  

19 października opublikowano Ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337). Parki narodowe, w tym również nasza instytucja, z dniem 1 stycznia 2012 roku staną się państwową osobą prawną w rozumieniu art.6 pkt.14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podstawowe cele i zadania parku narodowego nie ulegają zmianom. WPN prowadzić będzie działania ochronne w ekosystemach parku narodowego, udostępniać obszar parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego, zajmować się edukacją przyrodniczą. Od stycznia park będzie prowadził samodzielną gospodarkę finansową, której plan zostanie uzgodniony z Ministrem Środowiska – organem nadzorującym działalność parków narodowych.

 

A co się zdarzyło na terenie parku i w okolicy…

 

We wrześniu i październiku prowadziliśmy warsztaty dla uczniów z wykorzystaniem nowej publikacji „Przewodnika do ćwiczeń na ekspozycji przyrodniczej Nad Wigrami”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony zarówno nauczycieli, jak i ich wychowanków. Wzięło w nich udział 460 uczniów. Zadania, które zaproponowaliśmy w nowym zestawie kart pracy, związane były z ekspozycją przyrodniczą. Dotyczyły zwierząt parku, rozpoznawania drzew i krzewów, gatunków ryb zamieszkujących wigierskie wody. Uczniowie poprzez zabawę i obserwację poznawali życie bobra oraz rozwiązywali zadania związane z historią Suwalszczyzny. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Międzynarodowy Rok Lasów w Wigierskim Parku Narodowym” sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

  


Nowe karty pracy zyskały uznanie wśród nauczycieli i uczniów.

  

   Zakończył się remont Ośrodka Edukacji Środowiskowej na Słupiu. Było to bardzo duże wyzwanie, ale uzyskany efekt jest zadowalający. W budynku zmieniono pokrycie dachowe, uszczelniono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwi. Przeprowadzono remont sanitariatów oraz remont sali wykładowej. Od nowego sezonu, już wiosną, będziemy zapraszać wszystkich chętnych do skorzystania z naszej nowej oferty edukacyjnej z wykorzystaniem zmodernizowanej i powiększonej sali laboratoryjnej. W zajęciach będzie mogła uczestniczyć grupa 30 osobowa. Nasze zaplecze dydaktyczne powiększyło się o nowe postery z informacjami o walorach przyrodniczych WPN-u i tablice edukacyjne, eksponaty zwierząt i roślin oraz instalacje pokazowe zabiegów ochronnych prowadzonych w parku, przekroje pni drzew, gabloty z pędami, nasionami i owocami drzew, mikroskopy i lupy binokularne, sprzęt komputerowy z rzutnikiem multimedialnym i kopiarką, sprzęt do pomiarów glebowych, cieczy i ciał stałych. W grudniu zostanie zainstalowana automatyczna stacja meteorologiczna. Dzięki niej będzie można dokonywać pomiaru i zapisu następujących danych: temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego, opadów, prędkości i kierunku wiatru, punktu rosy, temperatury odczuwalnej i promieniowania słonecznego.

  

  

  

     


Ośrodek Edukacji Środowiskowej na Słupiu – już po remoncie. Fot. Katarzyna Łukowska

 

Modernizacji uległa również ekspozycja przyrodnicza „Nad Wigrami” w siedzibie parku w Krzywem. Została uzupełniona o audio- przewodniki, czyli sprzęt zastępujący przewodnika osobom zwiedzającym wystawę indywidualnie. Dzięki zastosowaniu w nagraniach elementów audiodeskrypcji także osoby niedowidzące i niewidzące będą mogły poznać naszą ekspozycję. W kioskach informacyjnych z ekranami dotykowymi zainstalowano nowe prezentacje, przedstawiające walory przyrodnicze i kulturowe parku, jego atrakcje turystyczne, zdjęcia, filmy, quizy i gry.

  

W drugiej połowie listopada odbyły się warsztaty dla nauczycieli - wychowawców klas IV-VI i gimnazjów oraz grup przedszkolnych i klas 0-III, a także ośrodków wychowawczych. Uczestniczyło w nich łącznie 60 osób. Cykl warsztatów obejmował 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy. Każdy dzień obejmował wykłady i zajęcia teoretyczne, a także część praktyczną, prowadzoną w terenie. Warsztaty odbywały się w zmodernizowanej bazie dydaktycznej Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem oraz na ścieżkach edukacyjnych.

  


W warsztatach dla nauczycieli wzięło udział 60 osób.
Fot. Katarzyna Łukowska

  

Działania te były elementem realizacji projektu „Modernizacja Bazy Edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego” współ- finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

  

W dniu 30 września 2011 roku obyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej WPN-u. Rada po przeprowadzonej dyskusji i zgłoszeniu uwag pozytywnie zaopiniowała projekt zadań ochronnych parku na rok 2012. Ponadto w trakcie obrad przedstawiono postępy prac nad planem ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i projektem zadań ochronnych dla obszaru Puszcza Augustowska.

  

W październiku i listopadzie odbyły się eliminacje do II Wojewódzkiego Konkursu „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”, którego organizatorem jest Białowieski Park Narodowy przy współudziale WPN-u. Do etapu szkolnego na terenie Suwalszczyzny przystąpiło 74 uczniów z 12 szkół. Na etap powiatowy, który odbył się w siedzibie dyrekcji parku w Krzywem, przybyło 28 uczniów. Możemy być dumni, bo aż 8 uczestników zostało zakwalifikowanych do wojewódzkiego etapu konkursu. Dwóch z nich dostało się do pierwszej dziesiątki. Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza finalistom serdecznie gratulujemy. W ramach konkursu trzeba się było wykazać sporą wiedzą, uczniowie musieli wykonać pracę badawczą bądź prezentację multimedialną na temat „Po co nam martwe drewno?” lub „Różnorodność biologiczna lasów Podlasia”.

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł