Nr 4/2002

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   

Elżbieta Szkiruć  

      

Sezon turystyczny

(1)

 

 

Zbliżający się koniec roku skłania do refleksji i podsumowań. Już na początku tego roku WPN zmobilizowany został do utrzymania sprawnej obsługi ruchu turystycznego, otrzymując za rok ubiegły, jako jedyny park narodowy w Polsce, dyplom Ministra Gospodarki "Za zasługi dla turystyki". Cieszymy się, iż doceniony został aktywny udział parku w krzewieniu i rozwoju turystyki oraz nasze zaangażowanie w podnoszeniu jakości usług turystycznych. Od wielu lat obserwuje się wzrost liczby osób odwiedzających tereny chronione. Takie właśnie duże zainteresowanie, wręcz modę na przyjazdy na Suwalszczyznę i teren WPN-u, odnoto- waliśmy w bieżącym roku. Powstaje jednak pytanie, czy tylko moda, pogoda i przyroda są magnesem przyciągającym ludzi w nasze strony? Naszym zdaniem sprzyja temu również dobre zagospodarowanie turystyczne parku i wysokie umiejętności kadry obsługującej ruch turystyczny.

  

Z roku na rok rośnie liczba urządzeń, dzięki którym turyści w dogodny sposób mogą korzystać z udostępnionych do zwiedzania zasobów przyrodniczych i kulturowych. Na szlakach pieszych, rowerowych i konnych (o łącznej długości 190 km) ustawiono 13 dużych i 11 małych tablic informacyjnych oraz 25 map. Dla lepszego zorientowania turystów w terenie zainstalowano 27 tablic z trasami szlaków rowerowych i pieszych oraz 280 tabliczek wskazujących kierunek wędrówki. Na 5 ścieżkach edukacyjnych znajduje się 41 tablic opisowych. Na każdym szlaku urządzone są miejsca odpoczynku: drewniane ławy, stoły, zadaszenia, wiaty, kosze na odpadki. Z większych obiektów zagospodarowania tury- stycznego należy wymienić 4 bramy wjazdowe, 7 wież i platform widokowych, 6 kładek przez tereny podmokłe.

   

Zadaszone miejsce odpoczynku (fot. M.Kamiński)

  

Turyści przybywający do siedziby dyrekcji parku w Krzywem, chętnie zwiedzali dwie,  przygotowane z myślą o nich, wystawy: przyrodniczą i etnograficzną. 

  

 

Do dużych atrakcji turystycznych należą: Wigierska Kolejka Wąskotorowa kursująca na trasie Płociczno - Krusznik oraz rejsy statkiem "Tryton" po jeziorze Wigry. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się biesiady z przysmakami kuchni regionalnej (pisałam o nich w poprzednim numerze "Wigier"). Stała poprawa infrastruktury turystycznej WPN-u skłoniła redakcję Programu I TVP do wręczenia dyrektorowi parku sympatycznego wyróżnienia - medalu "Pochwała Pawła Pochwały" dla "parku przyjaznego turystyce". 

  

Dyrektor Szkiruć z „Pochwałą” (fot.M.Kamiński). 

   

W 2002 roku przekroczona została magiczna liczba 100 000 osób odwiedzających park. Byli to turyści w różnym wieku, z różnych części kraju, Europy i świata. Z imprez z kompleksową obsługą, a więc wycieczek edukacyjnych z przewodnikiem, projekcji filmów, przejażdżek kolejką wąskotorową, biesiad, ognisk itp. skorzystało 190 grup zorganizowanych, liczących łącznie 6800 osób. Wielką popularnością cieszyły się pobyty w zacisznych pokojach gościnnych w leśniczówkach. Turyści korzystali ze znajdujących się w ofercie parku cykli wycieczek "Z przyrodą i dziedzictwem kultu- rowym za pan brat". Pola namiotowe zarządzane przez WPN oraz prowadzone przez miejscową ludność były oblegane.

  

Zdecydowanie wzrosła świadomość turystów korzystających z walorów parku. Liczba wykupionych kart wstępu do WPN-u wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 100 %, do liczby 22 160.Dzięki sprawnemu działaniu pracowników parku, a w dużej mierze przewodników, mogliśmy zaspokoić potrzeby turystów. Do wyróżniających się "parkowych" przewodników należą: Zdzisław Zaborowski, Barbara Perkowska, Aleksandra Mackiewicz, Maciej Bartczak, Tomasz Huszcza, Wojciech Misiukiewicz i Adam Januszewicz.

  

ciąg dalszy    

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł