Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1990

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

ZAŁĄCZNIKI

  

  

Załącznik nr 1.

Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Razem %
Parku Obca

1.

Powierzchnia ogółem 12072,49 2883,72 14956,21 100

2.

Grunt leśne ogółem 8694,06 461,19 9155,25 61,2

2.1

w tym nie zalesione 9,40   9,40  

3.

Grunty rolne ogółem 233,22 2023,28 2256,50 15,1

3.1

w tym do zalesienia 9,90 69,50 79,40  

4.

Grunty orne ogółem 160,81 1534,80 1695,61 11,3

4.1

w tym na cele Parku 14      

4.2

deputaty 46      

4,3

wydzierżawione 7      

4.4

nieużytkowane        

5.

Łąki i pastwiska ogółem 72,23 477,27 549,50 3,7

5.1

w tym na cele Parku        

5.2

deputaty 10      

5.3

wydzierżawione 1      

5.4

nieużytkowane        

6.

Wody ogółem 2747,08 64,62 2811,69 18,8

6.1

w tym jeziora hodowl.        

6.2

stawy hodowl.        

7.

Grunty zadrzew. i zakrz.  

8.

Nieużytki 175,90 149,97 325,87 2,2

9.

Tereny pozostałe ogółem 222,23 184,66 406,89 2,7

9.1

w tym użytki kopalne 1,86 4,08 5,94  

9.2

drogi 188,12 124,73 312,85  

9.3

koleje i in. kom 12,09   12,09  

9.4

ter. zabudow. 5,36 54,38 59,74  

9.5

ter. zieleni 6,74 0,67 7,41  

9.6

niezabudowane   0,80 0,80  

9.7

tereny różne 8,06   8,06  
  

  

Załącznik nr 2.

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Razem %
Parku Obca

1.

Powierzchnia ogółem 12072,49 2883,72 14956,21 100

2.

Pow. obj. ochr. ścisłą 385,65   385,65 2,6

2.1

w tym leśna 134,87   134,87 0,9

3.

Pow. obj. ochr. częściową 11526,03   11526,03 78,1

3.1

w tym leśna 8559,19   8559,19 57,2

4.

Pow. obj. ochr. krajobrazu 160,81 2883,72 3044,53 20,3

4.1

w tym leśna   461,19 461,19 3,1

5.

Pow. nie obj. ochroną        

5.1

w tym grunty ekonom.        

5.2

gr. pod zabud.        
  

  

  

Załącznik nr 3.

Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

  

Liczba realizowanych

prac naukowych

Nakłady

poniesione na

badania

w tys. zł

Muzeum

Liczba

imprez

dydaktycz.

itp.

Liczba nowych

wydawnictw

popularno

-poznawczych

folderów

Liczba

ścieżek

dydaktycz.

własnych

parku

obcych placówek

liczba

osób

odwiedz.

wartość

zbiorów

w tys. zł

zleconych

przez park

własnych

jednostek

8

0

17

16 402 384

ok. 300

ok. 5 mln

12 2 0

  

  

Załącznik nr 4.

Wykaz realizowanych prac naukowo badawczych w 1991 r.

  

Prace własne
Lp. Tytuł Wykonawca rok

 rozpocz.

planow.

 zakończ.

1 Charakterystyka fauny bezkręgowców

śródleśnego jeziora polihumusowego.

dr L.Krzysztofiak 1989 1993
2 Charakterystyka populacji mrówek (Formicidae)

oraz jej znaczenie w funkcjonowaniu

środowisk leśnych WPN.

dr L.Krzysztofiak 1989 1995
3 Biegaczowate (Carabidae) WPN. dr L.Krzysztofiak 1989 1993
4 Charakterystyka zagrożenia środowiska

przyrodniczego WPN metalami ciężkimi.

dr L.Krzysztofiak 1989 1993
5 Ocena zawartości mikroelementów

w rybach wód WPN.

dr L.Krzysztofiak 1989 1993
         
         
         
6 Monitoring jakości wód Czarnej Hańczy

jako głównego żródła zanieczyszczeń Jeziora Wigry.

dr L.Krzysztofiak    
7 Funkcjonowanie planktonu wybranych jezior WPN

na tle ich charakterystyki środowiskowej.

mgr inż. Dorota

Zawadzka

1990 1990

zakończ.

10 Funkcjonowanie ptaków i ssaków drapieżnych

na terenie WPN

mgr inż. J.Zawadzki 1989 1995
Prace obce  
Lp. Tytuł Wykonawca rok

rozpocz.

planow.

zakończ.

1 Rola hodowlana świerka w Puszczy Augustowskiej. dr T.Andrzejczyk

IBL

1987 1990
2 Opracowanie zasad postępowania odnowieniowego

w częściowych rezerwatach przyrody

regionu północno-wschodn.

dr J.Twaróg

IBL

1986 1990
3 Ekologiczny monitoring jez. Wigry jako podstawa

gospodarowania w środowisku.

IBL 1986 nie

prowadz.

4 Doskonalenie metod technicznych i biologicznych

oceny stanu środowiska leśnego

w strefie małych zagrożeń.

IBL 1986  
5 Poznanie struktury taksonomicznej, liczebności

i rozmieszczenia fauny dennej sucharów

UW Białystok 1989  
6 Określenie składu i sezonowej dynamiki liczebności

zooplanktonu przybrzeżnego śródleśnych

jezior polihumusowych.

UW Białystok 1989  
7 Określenie wpływu drapieżników bezkręgowych

na kształtowanie się składu, liczebności i biologii

zooplanktonu sucharów.

UW Białystok 1989 1991
8 Produkcja pierwotna fitoplanktonu wybranych

zbiorników polihumusowych na terenie WPN.

UW Białystok 1989 1991
9 Określenie stopnia skażenia metalami ciężkimi

wybranych jezior i cieków WPN.

UW Białystok 1990 1991
10 Skład gatunkowy i struktura dominacji zespołów

chrząszczy wodnych na terenie WPN.

UW Białystok 1989 1991
11 Charakterystyka zespołu makrofauny fitofilnej

w rzekach WPN.

UW Białystok 1989 1990
12 Struktura zgrupowań pszczół w różnowiekowych

drzewostanach borowych WPN.

IBL 1989 1993
13 Zasoby naturalne pszczół (Apoidea) WPN. IBL 1989 1993
14 Aktualny stan i przewidywane zmiany stosunków

społeczno-demograficznych na terenie WPN.

SGGW-AR 1990 1994
15 Funkcjonowanie planktonu wybranych jezior WPN

na tle ich charakterystyki środowiskowej.

IE PAN    
16 Liczebność i biomasa fauny pobrzeża

jezior polihumusowych WPN.

UW Białystok 1989 1990
17 Charakterystyka gleb zlewni śródleśnych jezior

polihumusowych WPN.

filia UW 1990 1992
  

  

Załącznik nr 5.

Rozliczenie materiału sadzeniowego w tys. szt.

  

Lp.

Gatunek

rodzaj

Zapas

materiału

sadz.

na

12.90

Zapotrze-

bowanie

w 1991 r.

Różnica

Sposób pokrycia

niedoboru

i zagospodarowania

nadmiaru

+

-

1

So

1-roczny

-

88

-

88

Nadleśnictwa:

Suwałki,

Głęboki Bród,

Szczebra

wieloletni

-

 

-

 

2

Sw

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

74

-

74

3

Jd

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

4

Inne

iglaste

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

6

-

6

5

Db

1-roczny

-

32

-

32

wieloletni

-

5

-

5

6

Bk

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

7

Brz

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

8

Inne

liściaste

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

1

-

1

  

  

Załącznik nr 6.

Odnowienie i pielęgnowanie lasu (w ha)

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1990

Plan na

1991 r.

Uwagi

plan

wykon.

1. Odnowienia

wprowadzanie II p.

  - - 0,15  
2. Zalesienia   - - -  
3. Poprawki, uzupełnienia

dolesienia

  27 27 15  
4. Pielęgnowanie gleby   71 76 40  
5. Czyszczenia wczesne   117 123 90  
6. Czyszczenia późne   132 143 145  
7. Plant. choinek   - - -  
8. Trzebieże wczesne   133 54 120  
9. Trzebieże późne   247 143 237  
10. Cięcia sanitarne   65 27 -  

  

  

Załącznik nr 7.

Ochrona lasu

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Rok 1990

Plan

Uwagi

miary

plan

wykon

1991

1

Próbne poszukiwania owadów

w ściółce

ilość

prób

162 163 157  

2

wykładanie

pułapek

tradycyjne

szt.

696 736 355  
feromonowe szt. 162 128 126  

3

ochrona

mrowisk

ilość mrowisk

szt.

       
grodz. mrow.

szt.

       

4

skrzynki

lęgowe

nowe

szt.

20 - -  
stare

szt.

650 373 590  

5

zabezpiecz.

upraw przed

zwierzyną

chemiczne

ha

81 195 28  
mechaniczne

ha

121 12 121  
grodzenie

ha

       

6

pasy

p.poż

nowe

km

       
istniejące

km

4 6 30  

7

pożary ilość.

szt./ha

    1/3  
szacunek strat

tys. zł

- - -  

  

  

Załącznik nr 8.

Pozyskanie i wywóz drewna w m3

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1990

Plan na

1991 r.

Uwagi

plan

wykon.

1 pozyskanie ogółem

-

5930 6500 5799  
grubizna

-

5900 6200 5497  
2 Grubizna

iglasta

ogółem

-

5200 5070 4406  
z cięć rębnych

-

- 185 -  
z sanitarnych

-

1450

2190

380

3475

-

2185

T.S.

U.P.P.

z trzebieży

-

1520 1030 2175 +C.P.
3 Grubizna

liściasta

ogółem

-

700 1130 1091  
z cięć rębnych

-

- 7 -  
z sanitarnych

-

-

360

33

345

-

195

T.S.

U.P.P.

z trzebieży

-

340 745 896 +C.P.
4 podstawow.

sortymenty

tart. iglaste

-

2330 2190 1190  
tart. liściaste

-

80 33 150  
sortym. cenne

-

- - 20  
sur. kopalniak.

-

560 281 400  
papierówka

-

1185 1465 1550  
pozostałe użytk.

-

445 982 320  
opał

-

1300 1549 1157  
5 wywóz ogółem

-

4000 801 3000  
tart. igl./liś.

-

- - 1030  
sortym. cenne

-

- - 20  
sur. kopalniak.

-

- - 400  
papierówka

-

- 776 1550  
6 Remanenty pozostające

w lesie na koniec roku

 

       

  

  

Załącznik nr 9.

Gospodarka zwierzyną dziką

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Teoret.

pojem.

Parku

Rok 1990

Rok 1991

stan na

1.01.90

redukcja

stan na

1.01.91

plan

redukcji

plan

wykon.

1 Łosie ogółem

szt.

30

31 14 3 30 14
byki

szt.

7 3 - 7 3
klempy

szt.

13 5 3 13 5
łoszaki

szt.

11 6 - 10 6
2 Jelenie ogółem

szt.

140

149 60 19 140 60
byki

szt.

28 10 3 30 10
łanie

szt.

82 40 8 80 40
cielaki

szt.

39 10 8 30 10
3 Sarny ogółem

szt.

130

131 33 12 130 55
rogacze

szt.

37 13 6 35 13
kozy

szt.

62 17 5 65 25
koźlęta

szt.

32 3 1 30 17
4 pozostałe dziki

szt.

100

228 60 60 160 60
    wilki

szt.

        2  
    rysie

szt.

        1  
    lisy

szt.

      20 5
    głuszce

szt.

         
    cietrzewie

szt.

         
    zające

szt.

         
    bażanty szt.            
    dz. kaczki szt.            
    kuropatwy szt.            
5 Wydatki

na ochronę

zwierząt

dzikich

ogółem

tys. 

    103 612    
zagospod.

tys. 

         
odszkod. tys.      53 229    
premie

za odstrzał

tys.      7 017    
6 Wpływ z

gosp. zw.

ogółem tys.      38 011    
strzałowe tys.           
7 Pow. szk. zredukowan.

ha

  50 37,8    
8. Szkody bobrowe

ha/

m3

           
  Ilość urządz. gospodar.              

  

  

Załącznik nr 10.

Turystyka i komunikacja

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Stan na

Stan na 31.12.1990

Uwagi

31.12.89

ogółem

dobry

do remon.

1. Długość

dróg

ogółem km   312,85 30
2. Obiekty

inżynieryj.

mosty szt. 4 4 4 obce
przepusty szt. 2 2   1  
3. Obiekty

turystyczne

schroniska szt. 1 1  
własne szt.
schrony szt.
kamp.-biwaki szt. 19 9 3
4. domy

wczasowe

ogółem szt. 4 4
własne szt.
5 Szlaki turystyczne km   151 151  
6 Nartostrady km
7 obiekty

sportowe

stadiony
kolejki linowe
wyciągi
trasy wyczyn.
inne

  

Szacunkowa liczba turystów odwiedzających Park w 1990 roku wyniosła 25 000.

  

  

Załącznik nr 11.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn

miary

Rok 1989

Rok 1990

budżet

gospod.

pomoc.

budżet

gospod.

pomoc.

1. Zatrudnienie

średnie

ogółem

osób

50 32 57 28
robotnicy 6 32 6 28
w biurze dyrekcji 11 - 13 -
sezonowi - 4 - 3
prac. inż-technicz. 29 - 34 -
w tym w terenie 24 - 28 -
pozost. na st. nie robot.. 4 - 4 -
2. średnia płaca ogółem

 tys. 

236 176 1352 1152
robotnicy 206 176 1203 1152
nierobotnicy 241   1370  
3. wykształcenie wyższe

osób

11 - 12 os

11 et.

 
średnie

osób

35 5 33 os.

32 et.

6
podstawowe

osób

11 18 15 os.

14 et.

22

  

  

Załącznik nr 12.

Wypadki przy pracy

   

Rok

Ogółem

w tym

Dni

niezdol.

do pracy

Choroby

zawod.

Liczba

zatrudn.

kobiet

1-3 dni

4-28 dn.

< 28 dn.

ciężkie

uszkodz.

ciała

śmierte.

1989

1         1     12

1990

            47 1 13

  

  

Załącznik nr 13.

Majątek Parku

  

Lp

Wyszczególnienie

Jedn

miar

Stan

na 31.

12.89

Stan na 31.12.1990

Szacunk.

wartość

Uwagi

r-m

dobry

do

remontu

do

 kasac.

1.

Budynki ogółem

szt.

65 89 12 52 25 9 583 233  
mieszkalne

szt.

24 25 9 8 8 4 233 900  
gospodarcze

szt.

40 43 2 34 7 2 031 937  
administr.

szt.

1 1 1     2 146 338  
muzeum

szt.

             
warsztaty

szt.

  1   1   72 830  
magazyny

szt.

  1   1   17 482  
inne

szt.

  18   8 10 1 080 746  

2.

Osady leśne terenowe

szt.

25 25          
3. Pokoje gościnne

szt.

3 3         w bud.

adm.

4.

Ważniejsze

maszyny

i urządzenia

sam.osob.

szt.

2 7 7 1   454 506  
sam. ciężar.

szt.

2 2 2     107 915  
sam. teren.

szt.

4 2 1 1   96 312  
ciągniki

szt.

1 1 1     78 768  
pilarki

szt.

24 1         pozostałe

prywatne

komputery

szt.

2 4 4     92 010 084  
sprzęt video

szt.

  1 1     36 900 000  
kserografy szt.   1 1     27 500 000  

5.

Wyposaż.

warsztatów

obrabiarki

szt.

             
urz. warszt.

szt.

             

6.

Księgozb. bibliot. Parku

szt.

108 ???       2 251 576 ???

7.

Wartość środk. trwałych

tys.

12 111 471 000  

  

  

  

  

Spis treści »